Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21347

Hankkeen nimi: Verkostossa on digivoimaa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2018 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TalenTree Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2332377-7

Jakeluosoite: Puijonkatu 19B, 5. krs

Puhelinnumero: 0440567444

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.talentree.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Antti Haapakorva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TJ

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.haapakorva(at)talentree.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440567444

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kohdeyritysten digivalmiuksien ja keskinäisen verkostoitumisen kehittäminen. Toimenpiteet ovat valmennuksellisia. Tuloksena syntyy toimintamalli, joka on skaalattavissa laajemminkin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat tuotannolliset pk-yritykset, jotka toimivat tekstiiliteollisuudessa, tai joilla on kyseisen teollisuuden alan kanssa samantyyppisiä kehittämishaasteita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeesta hyötyy koko maakunta, kun saadut tulokset ja oivallukset voidaan levittää laajempaan tietoisuuteen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 73 215

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 215

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 73 215

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 73 215

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysin perusteella sukupuolinäkökulma ei ole tässä yhteydessä relevantti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asia on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Verkostotyön ja digitaalisuuden kautta saadaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin hyötyjä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli kohdeyritysten digivalmiuksien ja keskinäisen verkostoitumisen kehittäminen. Tavoitteisiin pyrittiin yhteisten valmennusten ja yrityskohtaisen kehittämisen keinoin. Yhteisissä valmennuksissa luotiin pohja verkostoitumiselle ja kehitettiin yritysten digitaalisia valmiuksia. Yrityskohtaisissa tapaamisissa keskityttiin yksilöllisemmin kehittämään yrityksen digitalisaation astetta. Hankkeen kokemusten ja palautteiden pohjalta syntyi lopulta muokattu toimintamalli, joka on skaalattavissa laajemminkin.