Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21348

Hankkeen nimi: Luontomatkailun opaskoulutuksen kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KSAK Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0832600-5

Jakeluosoite: PL 13

Puhelinnumero: 040 860 8949

Postinumero: 93601

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.ksak.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PEIPONEN PEKKA TAPANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.peiponen(at)ksak.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5119872

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kuusamo-opiston kannatusyhdistys ry, 0186415-0
Ksakki ry, 2534499-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koillismaan voimavarana on puhdas luonto ja se tarjoaa edellytykset terveeseen elämään, harrastuksiin sekä ammatti- ja yritystoimintaan. Koillismaan kesämatkailun kasvuohjelman mukaan tavoitteena on luoda vieraileville asiakkaille uudenlaisia luontokokemuksia. Asiakas voi kokea turvallisuuden tunnetta, vaikka ympärillä on täysin outo villi luonto – hiljaisuus, metsän eläimett jne. Kesämatkailun kehittämisessä hyödynnetään myös neljää alueella sijaitsevaa kansallispuistoa; Oulanka, Syöte, Riisitunturi ja Hossa.

Koillismaan kesämatkailun kasvuohjelman mukaan osaavan työvoiman saatavuus on jo pidempään ollut haasteena Koillismaan alueen matkailupalveluiden kehittämisessä. Ohjelmapalveluiden koulutuksen kannalta painopisteenä tulee olla luontolähtöisten aktiviteettien kehittäminen muita palveluita unohtamatta. Ohjelmapalveluiden osalta tuleekin vastaavasti varmistaa, että valmistuvilla osaajilla on riittävä kielitaito ja palveluosaaminen myös kansainvälisten matkailijoiden palvelemiseen.

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi hallituksen kärkihankkeista ja koulutusta on välttämätöntä uudistaa, koska tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Oppilaitoksissa rakennetaan ja kehitetään nyt voimakkaasti työelämäyhteistyötä ja –kumppanuuksia. Ammatillisen koulutuksen toiminnan ytimessä ovat mm. työelämälle suunnattavien palveluiden konseptointi ja koordinointi.

Hankkeella kehitetään alueen opaskoulutusta vastaamaan reformin haasteisiin ja myötävaikutetaan Koillismaan kesämatkailun kasvuohjelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä parannetaan alueen yritysten ja muiden organisaatioiden ja niiden henkilöstön osaamista valituissa teemoissa:

Hankkeen tavoitteena on
- Luontomatkailuun liittyvän ammatillisen ja omaehtoisen vapaan sivistystyön opaskoulutusmallin kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
- Painopisteenä on luontolähtöisten aktiviteettien kehittäminen ja samalla varmistaen sen, että valmistuvilla osaajilla on riittävä palveluosaaminen myös kansainvälisten matkailijoiden palvelemiseen.
- Alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen ja yhteistyön kehittäminen
- Luontomatkailuun liittyvän oppaiden saatavuuden parantaminen.

Kohderyhmänä Koillismaalla ovat eri työpaikkojen työntekijät ja työnantajat, jotka toimivat luontomatkailualalla sekä muut henkilöt ja työttömät työnhakijat, jotka ovat hakeutumassa matkailualle ja tarvitsevat osaamista luonto-oppaan tehtävissä toimimiseen.

Hankkeen hallinnoijana toimii KSAK Oy ja osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Ksakki ry ja toteutusalueena on Koillismaa. Hanke edistää konkreettisesti yhteistyötä ja hyödynnetään jokaisen toimijan vahvuuksia. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös alueellisesti yritysten, yrittäjäyhdistysten ja muiden hankkeeseen liittyvien toimijoiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteet
1. Verkostoituminen hankkeen toimijoiden ja muun yhteistyöverkoston kanssa.
2. Kartoitetaan, tiedotetaan ja markkinoidaan hankkeen toimenpiteitä.
3. Luontomatkailun opaskoulutuksen mallintaminen ja kehittäminen teemakoulutusten kautta, jotka voivat liittyä mm. ohjelmapalveluiden tuotteistamiseen ja turvallisuuteen, hyvinvointiin, ruokailuelämyksiin, pyöräilypalveluihin, vesistöjä hyödyntäviin ohjaajapalveluihin, luontokohteiden rakentamiseen, valokuvaukseen ja luontokuvausta hyödyntäviin opaspalveluihin, kansainvälisyyteen ja kielitaitoon, luontoon ja kulttuuriin perustuviin tarinoihin.
4. Luonto-opasverkoston luominen ja kehittäminen, jolla vaikutetaan oppaiden parempaan saatavuuteen. Opasjärjestelmän kehittämistyössä tehdään yhteistyötä myös muiden opastoimijoiden ja luontoalan opaskoulutusta järjestävien koulutusorganisaation kanssa.

Hankkeen tuloksena noin 30 eri työpaikan ja noin 200 henkilön osaaminen luontomatkailuun liittyvissä opastaidoissa paranee. Opaskoulutuksen työelämävastaavuus paranee ja yhteistyö alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tiivistyy ja jatkuu hankkeen jälkeenkin. Hankkeessa luotua opaskoulutusmallia voidaan hyödyntää yhteistyöverkoston kautta myös muissa luontoalan oppilaitoksissa. Myös oppaiden saatavuus paranee opasverkoston kautta. Hankkeella myötävaikutetaan pidemmällä aikavälillä hankkeen toimenpiteiden kautta alueen elinkeinoelämän kehittymiseen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä Koillismaalla ovat eri työpaikkojen työntekijät ja työnantajat, jotka toimivat luontomatkailualalla sekä muut henkilöt, jotka ovat hakeutumassa matkailualle ja tarvitsevat osaamista luonto-oppaan tehtävissä toimimiseen. Kohderyhmänä ovat myös työttömät työnhakijat tai muun alan työntekijät tai työnantajat, jotka suunnittelevat hakevansa töitä alalta tai ovat laajentamassa toimintaa luontomatkailualalle.

Tavoitteena on, hankkeen toimenpiteisiin osallistuu 30 työpaikasta yhteensä 200 henkilöä, joista on työssä 150 henkilöä ja 50 työtöntä työnhakijaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat muihin matkailualan koulutuksiin ja työelämätaitoja kehittäviin toimenpiteisiin osallistuvat henkilöt. Välillisiin kohderyhmään kuuluvat myös myös laajasti ymmärrettynä alueen matkailualalla toimivat organisaatiot, jotka hyötyvät välillisesti hankkeen tuloksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 319 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 319 200

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 381 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 380 602

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ja sen tuloksena syntyviä koulutusmallia ja opasverkostoa ei erottele käyttäjiään eikä hankkeen toteuttajia sukupuolen mukaan. Molemmat sukupuolet ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisessa asemassa sekä hankkeen toteutuksessa että vhankkeen tulosten hyödyntäjinä. Analyysiin ei ole käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on tasapuolinen sekä naisten että miesten osalta. Hankkeessa pyritään huomioimaan, että toimijoina on tasapuolisesti naisia ja miehiä. Hanke ei painotu sisällöllisesti eri suopuolten välillä vaan sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon toteutuminen huomioidaan hankkeen toiminnassa. Hankkeen koulutusten ja muiden toimenpiteiden markkinoinnissa pyritään sukupuolten yhtäläiseen tavoittamiseen ja rohkaisemiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen. Tasa-arvo toteutuu kuitenkin hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hankkeen tavoitteena on kehittää luontomatkailuun liittyvää opaskoulutusta, jossa toimitaan lähtökohtaisesti luontoa ja eläimiä kunnioittaen ja kestävää kehitystä vaalien ja edistäen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Luontoon liittyvän opastoiminnen kehittämisellä edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Hankkeen koulutuksissa ja muissa toiminnoissa tuodaan esille luonnollisiin tapoihin liikkua luonnossa ja näin vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä luonnossa liikuttaessa. Luonnon kunnioittamisen, ympäristökasvatuksen ja luonnonmateriaalien arvostamisen myötä voidaan vaikuttaa ihmisten motiiveihin myös ilmastonmuutoksen vähentämiseksi. Kuljetukset yms. pyritään toteuttamaan yhteiskuljetuksina.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6
Hankkeen toiminnassa hyödynnetään alueen monimuotoista luontoa opaspalvelutoiminnassa ja tuodaan tunnetuksi eri kasvi- ja eläinlajeja ja ympäristön biodiversiteettiä kunnioittaen. Monimuotoisuus ei kärsi hankkeen toiminnan kautta, mitä korostetaan myös koulutuksessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Hankkeen opaspalvelun kehittämisessä on lähtökohtana hyödyntää luontoa kokonaisvaltaisesti ympäristöä kunnioittaen niin myös vesistöjä, maaperää ja ilmastoa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 4 6
Natura 2000 -ohjelman kohteista löytyy monipuolisia opaspalveluun liittyviä kohteita ja -lajeja ja siellä liikkuminen edellyttää erityistä varovaisuutta. Opastetuilla retkillä ja hankkeessa tuotettujen materiaalien ohjeita noudattaen Natura-alueita voidaan hyödyntää ilman että siitä on haittavaikutuksia. Natura-alueiden merkitys kasvaa sekä paikallisesti että alueella vierailevien matkailijoiden keskuudessa ja tietoisuus alueiden merkityksestä kasvaa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 4
Hankkeen toimenpiteissä kiinnitetään huomiota käytettäviin materiaaleihin ja jätteen syntymiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei ota kantaa uusiutuviin energialähteisiin, mutta mahdollisissa valintatilanteissa pyrimme käyttämään uusiutuvia energiamuotoja
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen toimenpiteillä alueen elinkeinorakenne monipuolistuu paikallisia resursseja kestävästi hyödyntämällä. Toiminta perustuu alueen uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Kaikki toiminta perustuu jo aiemmin rakennetun matkailuinfran ja -palveluiden hyödyntämiseen ja lisää niiden tuottavuutta. Osaava työvoima vahvistaa paikallista elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Hanke perustuu pääasiassa aineettomien palvelujen hyödyntämiseen, sillä ympäristö itsessään tai toimintaympäristönä riittää palvelujen toteuttamiseen. Opaskoulutuksen ja opasverkoston kehittäminen mahdollistaa palveluntarjonnan lisäämisen ja siten kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Hankkeen toimenpiteissä liikkuminen luontokohteisiin tapahtuu yhteisillä kyydeillä ja luonnossa liikkumisessa noudatetaan kohteen liikkumisohjeita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen opaspalvelujen kehittäminen suuntautuu alueen luonnon hyödyntämiseen. Luonnossa liikkuminen ja luontoelämykset parantavat sekä fyysistä että psyykkistä terveyttä ja myös harrastusmahdollisuudet paranevat.
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Hanke tukee luontoympäristössä tapahtuvaa toimintaa tasa-arvoisesti myös pienissä maaseudulla toimivissa luontopalveluita tuottavissa yrityksissä. Hankkeen toimenpiteet ovat avoimia kaikille alasta kiinnostuneille katsomatta ikää, sukupuolta tai etnistä taustaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke vahvistaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiseen erilaisista lähtökohdista ja sukupuolesta riippumatta. Kulttuurisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta luonto on luonteva ja neutraali toimintaympäristö.
Kulttuuriympäristö 4 6
Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään ja tehdään tutuksi paikallista kulttuuriympäristöä ja -kohteita sekä paikallisille että alueella vieraileville matkailijoille.
Ympäristöosaaminen 4 6
Hankkeen toimenpiteet parantavat alueen toimijoiden ympäristötietoisuutta ja välittyy sitä myötä myös alueella vieraileville matkailijoille. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuvien osallistuvien tietämystä ympäristön mahdollisuuksista palvelujen tuottamiseksi lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koillismaan voimavarana on puhdas luonto ja se tarjoaa edellytykset terveeseen elämään, harrastuksiin sekä ammatti- ja yritystoimintaan. Koillismaan kesämatkailun kasvuohjelman mukaan osaavan työvoiman saatavuus on jo pidempään ollut haasteena Koillismaan alueen matkailupalveluiden kehittämisessä. Ohjelmapalveluiden koulutuksen kannalta painopisteenä tulee olla luontolähtöisten aktiviteettien kehittäminen muita palveluita unohtamatta.

Hankkeessa kehitettiin luontomatkailuun liittyvän ammatillisen ja omaehtoisen vapaan sivistystyön opaskoulutusmallia, jossa painopiseinä olivat luontoläheiset aktiviteetit. Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä toteuttajaorganisaatioiden sekä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Lisäksi kehittämistyöhön osallistui valtakunnallisia toimijoita ja alan muita hankkeita Koillismaalla.

KSAK Oy:n järjestämiin luontoalan ammattitutkinnon valinnaisiin tutkinnon osiin saatiin uusia alueellisia painotuksia ja osaamista muun muassa maastopyöräilyyn, hyvinvointiin, vesistöjen palveluihin, luonnontuotteisiin ja luontokuvaukseen, joita on hyödynnetty sekä hankkeen toteuttajaorganisaatioissa että alueen yrityksissä ja muissa organisaatioissa.

Kuusamo-opistossa kehitettiin luontokuvauksen ja luontotuntemuksen koulutusta sekä sisältöjen ja menetelmien osalta. Hankkeen aikana suunniteltiin luontokuvauksen eri osaamisalueista koostuva noin 50 opintopisteen opintokokonaisuus ”Luontokuvaajan ammatilliset taidot”.

Luontomatkailuun liittyvän oppaiden saatavuuden parantumiseen Koillismaalla vaikuttivat mm. luonto-oppaan opiskelijämäärien kaksinkertaistuminen hankkeen toteutuksen aikana sekä Ksakki ry:n luomalla opasrekisterillä, jolla pyritään oppaiden ja oppaiksi valmistuvien parempaan työllistymiseen alueen yrityksiin..

Hankkeen tuloksena parannettiin 44 eri työpaikan ja 174 eri henkilön osaamista luontomatkailuun liittyvissä opastaidoissa. Hankkeessa järjestettiin 54 eri koulutusta, joihin yksi henkilö osallistui keskimäärin 3 tilaisuuteen.

Kokonaisuudessaan hankkeen lukumäärälliset tavoitteet saavutettiin, joista organisaatioiden ja opiskelijatyöpäivien lukumäärä ylitettiin, mutta toimenpiteisiin osallistuvien eri henkilöiden määrästä jäätiin jonkin verran tavoitteista. Eri henkilöiden lukumäärään vaikutti erityisesti korona, koska koulutusten osallistujamäräää ja koulutusten markkinointia jouduttiin vähentämään.

Hankkeen tuloksena kehitettiin hankkeen toteuttajaorganisaatioiden luontoalan opaskoulutuksen toimintamallia, jota jatkossakin tullaan käyttämään. Hankkeessa luotu opasrekisteri jatkaa toimintaa Ksakki ry:n toimesta hankkeen päätyttyäkin Hankkeen tulokset ja hyvät käytännöt jäävät elämään toteuttajaorganisaatioihin ja niiden henkilöstölle sekä hankkeeseen osallistuviin yhteisöihin ja on mahdollista laajentua myös muiden toimijoiden käyttöön.

Hankkeen hallinnoijana toimi KSAK Oy ja osatoteuttajina Kuusamo-opisto ja Ksakki ry. Hankkeen toteutuaika oli 1.8.2018-30.9.2021 ja toteutusalueena Koillismaa (Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi).