Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21350

Hankkeen nimi: NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.5.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1050191-7

Jakeluosoite: Sammonkatu 6

Puhelinnumero: 0400 364 642

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.popli.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Esko Hassinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esko.hassinen(at)popli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 364 642

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, 0243004-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Hankkeen taustalla on NOVA – Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla –hanke (S21027), jossa selvitettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevia, järjestö- ja kuntasektorin tuottamia matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. NOVA2-hanke kohdentuu Raahen, Pudasjärven, Muhoksen, Iin ja Oulun alueelle. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat ns. NEET-nuoret (Not in Employment, Education or Training) hankkeeseen osallistuvissa kunnissa sekä välillisesti urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt.

Hankkeessa käynnistetään ja tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden (kunnat, seurat, yhdistykset) välillä nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä ja nuorten ohjaamisessa aktivoivan ja mielekkään liikunnallisen tekemisen pariin. Hankkeessa järjestetään ideakilpailuja uudenlaisten liikuntaa edistävien toimintojen käynnistämisestä, toteutetaan nuorten lähtökohdista ja tarpeista lähtevää liikuntatoimintaa sekä jaetaan hyviä käytäntöjä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kuntafoorumin kautta. Nuoria aktivoidaan liikunnan pariin myös käynnistämällä liikuntaetsivätoiminta ja tukemalla nuoria vapaaehtoisten liikuntakummien avulla. Lisäksi hankkeessa kehitetään toimijoiden osaamista kouluttamalla seurojen ja yhdistysten ohjaajia, työpajaohjaajia sekä vertaisohjaajia kokemusliikunnan toimintamallin soveltamiseen ohjaustyössä. Koulutuksen toteutuksessa yhdistetään teoriatietoon käytännön ohjaustyö ja osallisuusnäkökulma. Hankkeen toimenpiteiden kautta luodaan toimintamalli nuorille kohdennetun matalan kynnyksen liikuntatoiminnan saamiseksi pysyväksi osaksi kuntien ja seurojen toimintaa. Hankkeessa myös jatkopolutetaan nuoria eteenpäin liikunnan avulla yhteistyössä oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen kanssa sisällyttämällä nuoren tarpeista lähtevä kokemusliikunta vahvemmin mukaan työpajatoimintaan ja valmentavaan koulutukseen.

Hankkeen tuloksena toimijoiden osaaminen matalan kynnyksen liikuntatoiminnan järjestämisessä lisääntyy ja yhteistyön tuloksena syntyy seuroihin ja kuntiin kohderyhmälle suunnattua pysyvää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Kokemusliikunnan toimintamalli juurtuu mukana oleviin seuroihin ja kuntiin. Hankekuntien alueella käynnistyy liikuntaetsivätoiminta, jonka avulla ohjataan nuoria liikuntapalvelujen piiriin nuoren tarpeiden mukaisesti. Liikuntakummien kautta liikuntaan osallistumisen kynnys madaltuu nuorilla. Nuoret pääsevät vaikuttamaan liikuntapalvelujen suunnitteluun, sisältöön ja toteutukseen ja löytävät omanlaisia liikuntamahdollisuuksia, mitä kautta heidän osallisuutensa kokemus sekä hyvinvointi lisääntyvät, toimintakyky vahvistuu ja mahdollisuudet siirtyä jatkopolulle koulutukseen tai työelämään paranevat. Kehittämistyön kautta kunnat voivat jatkossa säästää mm. nuorten syrjäytymisestä aiheutuvia kustannuksia.

NOVA2-hankkeen toteutusaika on 1.6.2018 – 31.5.2021. Hankkeen päätoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ ODL Liikuntaklinikka.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat ns. NEET-nuoret (Not in Employment, Education or Training) hankkeeseen osallistuvissa kunnissa (Raahe, Pudasjärvi, Muhos, Ii ja Oulu). Hanke on sukupuolineutraali, mutta kohderyhmän rakenteesta johtuen toimenpiteet kohdistuvat etenkin erityistä tukea tarvitseviin ja syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin miehiin.

NEET-nuorten määräksi on arvioitu Oulussa 4484–7473 henkilöä, Raahessa 411–685 henkilöä, Iissä 120–200 henkilöä, Muhoksella 110–183 henkilöä ja Pudasjärvellä 81–135 hlöä (Nuorisotilastot.fi, Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15-28-v.). Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti työpajoilla kuntouttavassa työtoiminnassa oleviin valmentautujiin, toisen asteen koulutuksen keskeyttäneisiin sekä etsivän nuorisotyön kautta tavoitettavissa oleviin nuoriin hankealueella. Kohderyhmän hankinnassa hyödynnetään hanketoimijoiden olemassa olevia verkostoja sekä hankekuntien alueella nuorten kanssa toimivien tai työskentelevien toimijoiden (kunnat, urheiluseurat ja yhdistykset, vapaaehtoisjärjestöt, oppilaitokset) asiantuntijuutta ja paikallistuntemusta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat (erityisesti liikunta- ja nuorisopalvelut, etsivä nuorisotyö, kuntouttava työtoiminta), oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat niin kunta- ja järjestösektorin työntekijät kuin nuorten ohjaamisesta ja tukemisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset henkilöt. Hankealueella toimivien oppilaitosten ja työllisyyspalvelujen kanssa tehdään yhteistyötä nuorten ohjaamisessa jatkopoluille koulutukseen ja työelämään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 739

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 79 967

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 480 716

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 642

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Oulun

Kunnat: Oulu, Ii, Raahe, Muhos, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 430

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöä on analysoitu hankkeen valmisteluvaiheessa tilastojen, tutkimusten ja olemassa olevien selvitysten pohjalta. Syrjäytyminen koskettaa sekä naisia että miehiä, mutta ikäluokissa 15–29-vuotiaat erityisesti nuoria miehiä (EVA 2012). Työelämän ulkopuolella on pysyvästi lähes 79 000 parhaassa työiässä olevaa miestä. Nämä 25–54-vuotiaat miehet eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä. Työelämän ulkopuolella olevien miesten määrä on Evan selvityksen (2017) mukaan edelleen kasvussa ja painottuu nuorempiin ikäluokkiin (alle 30-v.). Siten syrjäytymisen ehkäisyyn on tarvetta erityisesti nuorten miesten keskuudessa, joka on myös huomioitu tämän hankkeen suunnittelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, mutta kohderyhmää määritettäessä on otettu huomioon, että syrjäytymisvaaraa esiintyy keskimäärin enemmän nuorilla miehillä, mikä näkyy kohderyhmäpainotuksissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaikkakin valmisteluvaiheessa on huomioitu sukupuolten erot syrjäytymisriskissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää myös paljon liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa. Kestävän kehityksen teemat eivät ole hankkeen keskiössä, mutta tarvittaessa niitä nostetaan esiin myös kohderyhmille hyvän elämän eväinä. Kestävä kehitys nähdään hankkeessa niin ekologisena, taloudellisena, inhimillisenä kuin sosiaalisenakin, jolloin kestävä kehitys voidaan nähdä myös kohderyhmän ja hankkeen tavoitteiden kannalta merkittävänä. Hankkeen osatoteuttajatahon ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO14001:2004 standardin vaatimusten mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää myös paljon liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua, kuten yhteiskuljetukset ja julkinen liikenne. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa. Kestävän kehityksen teemat eivät ole hankkeen keskiössä, mutta tarvittaessa niitä nostetaan esiin myös kohderyhmille hyvän elämän eväinä. Kestävä kehitys nähdään hankkeessa niin ekologisena, taloudellisena, inhimillisenä kuin sosiaalisenakin, jolloin kestävä kehitys voidaan nähdä myös kohderyhmän ja hankkeen tavoitteiden kannalta merkittävänä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeessa toteutetaan matalan kynnyksen liikuntatoiminnan osana myös aktiivista luonnossa ja elinympäristössä tapahtuvaa toimintaa (esim. kokemusliikuntaa/ luontoliikuntaa). Näiden toimintojen järjestämisessä huomioidaan ympäristö, sen kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toiminnassa huomioidaan myös vesiin, maaperään ja ilmaan liittyvät asiat toimintoja organisoitaessa. Nämä eivät ole kuitenkaan hankkeen päätavoitteena.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toimintoja organisoitaessa huomioidaan tarvittaessa Natura-kohteet, mutta nämä eivät ole hankkeen päätavoite.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeen toiminnassa otetaan huomioon materiaalien kestävä käyttö. Tiedottamisessa ja viestinnässä käytetään pääasiassa sähköisiä materiaaleja. Hankkeen toteuttajaorganisaatiot toimivat kestävän kehityksen mukaisesti ja kierrättävät jätteensä. Toiminnot ohjaavat nuoria peruselämänhallinnan välineisiin. Jokapäiväinen asia materiaalisuus ja niistä syntyvät jätteet koskettavat peruselämänhallinnan asioita. Tämä ei ole hankkeen päätavoite, mutta matalan kynnyksen toiminnassa pyritään ohjaamaan nuoria huolehtimaan omista sekä ympäristön asioista peruselämän tukipilareina.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole vahvasti läsnä hankkeen toimenpiteissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Tämä on yksi keskeisimmistä hankkeen päämääristä: kehittää paikallisella tasolla monialaisen ja verkostoihin yhdistyvän matalan kynnyksen toiminnan kautta alueellisia toimijoiden verkostoja ja alojen rajapinnoilla operoivia toimintamalleja, jotka vaikuttavat pidemmällä aikavälillä myös paikallisen elinkeinorakenteen vahvistumiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Tämä on yksi keskeisimmistä hankkeen päämääristä: tuottaa ja kehittää aineettoman liikuntatoiminnan kautta nuorille pääomaa oman elämän hallintaan. Moniammatillisen verkoston toiminnan kautta kehitetään palveluja eri toimijoiden ja sektoreiden välisenä yhteistyönä. Hankkeessa mallinnetaan liikuntatoimintaa esim. palvelumuotoilua tai muuta vastaavaa tapaa hyödyntämällä, jolloin mallit ovat siirrettävissä ja levitettävissä sekä kehitettävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Siten palvelukonseptointi on keskeinen osa hankkeen tulosten syntyä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää myös paljon liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa esim. kokousten ja koulutusten yhteydessä. Kuitenkaan hankkeen tuloksissa liikkumisen ja logistiikan ratkaisut eivät ole keskiössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu hankkeen päätavoitteisiin. Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla pyritään edistämään nuorten hyvinvointia ja sitä kautta oman elämän ja tulevaisuuden suunnittelua ja hallintaa. Nuoret pääsevät vaikuttamaan liikuntapalvelujen suunnitteluun, sisältöön ja toteutukseen, minkä myötä he saavat mielekästä tekemistä ja osallisuuden kokemuksia. Hanke edistää nuorten aktivoitumista liikunnalliseen toimintaan, minkä myötä hankkeen osallistujien toimintakyky paranee mahdollistaen jatkopolulle koulutukseen tai työelämään hakeutumisen.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta toiminnassa pyritään vaikuttamaan siihen, että sekä naisilla että miehillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet yhteiskunnan jäsenenä olemiseen ja elämässä pärjäämiseen sekä hankkeen toimintaan osallistumiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeella edistetään palvelujen kehittämistä kohderyhmälle nuorten osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi, jotta kohderyhmään kuuluvilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hakeutua työelämään ja koulutukseen. Hankkeen toimintaan voivat osallistua kohderyhmään kuuluvat nuoret eri kulttuuriryhmistä. Hanke lisää myös välillisesti nuorten yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia. Päämääränä on samanlaiset osallistumisen ja elämän mahdollisuudet matalan kynnyksen toiminnan avulla yhteiskunnallisesta asemasta tai kulttuuritaustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta kulttuuriympäristöön. Hanke mahdollistaa välillisesti matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämisen ja kehittämisen, mikä voi tuoda urheiluseuroille, yhdistyksille ja kunnille uudenlaista toimintaa ja uusia liikuntapaikkojen käyttäjiä. Harrastustoiminnan kautta nuorten liikkuminen lähiympäristössä voi lisääntyä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hanke ei suoraan edistä ympäristöosaamisen lisäämistä, mutta toiminnassa välillisesti otetaan huomioon myös ympäristö sekä kaupunkiympäristöihin että luontoon sijoittuvassa matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-