Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21351

Hankkeen nimi: SOHVA - Sosiaalinen oppiminen, halu vaikuttaa arkeen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin alueen harrasteliigat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 2570128-4

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 2 B 23

Puhelinnumero: 0440225713

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Jarno Tapani Pippuri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi(at)mahl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440225713

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sohva -hankkeen tavoitteena on lisätä paikallista osaamista. Hanke tarjoaa pitkäaikaistyöttömille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, sekä työikäisille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen kautta. Hankkeessa kehitetään uusia liikkumisen tapoja ja muotoja yhdessä kohderyhmän, alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä osallisuutta, sekä kohderyhmälle mahdollisuuksia kokea arki merkityksellisenä. Kohderyhmä osallistetaan ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimintaa ja täydentämään nykyisiä hyvinvointipalveluita, lisäämään asukkaiden aktiivisuutta, yhteistyötä eri toimijatahojen välillä (mm. Poliisin Ankkuri-toiminta) ja rohkaistaan kokeilemaan uutta ja hyödyntämään paremmin olemassa olevia tiloja ja alueita (erityisesti alueiden omaleimaisuus).

SOHVA -hanke on toimintatavaltaan uusi verkostomainen hanke, joka yhdistää matalan kynnyksen MAHL:n nykyisen toiminnan laajentamisen Etelä-Savon alueelle, yhteistyössä Mikkelin työvoimapalveluiden, elintapaneuvonta -hankkeen (Vesote), Osaamisen kehittämispajat –hankkeen (Oske -hanke) ja Meijän Mikkeli –hankeen (jos käynnistyy 1.7.2018) kanssa. Toimintaa johtaa projektipäällikkö yhdessä projektikoordinaattorin kanssa.

Hankkeessa on tavoitteena työllistää erilaisin tukitoimin 12-16 henkilöä, joille räätälöidään yksilöllinen ohjelma. Niille, jotka eivät ole työllistämistukikelpoisia, toiminta järjestetään aktivointitoimenpiteinä (mielekäs arkirytmi, vapaaehtoistyö).

Hankkeen toteutus:

1. Hankkeen esittelyt keskeisille toimijatahoille (Oske -hanke, Olkkari, TE-toimisto, Poliisin Ankkuri -toiminta, Toimintakeskus, ViaDia, Estery). Tunnistetaan muiden toimijoiden avulla kohderyhmät, vältetään päällekäisyyttä, tuetaan eri toimijoiden palveluntarjonnan puutteita liikunnallisesta näkökulmasta. Jo nykyisellään MAHL:n toiminnassa mukana useita kohderyhmän henkilöitä.

2. Tarjotaan mahdollisuus kohderyhmälle henkilökohtaiseen keskusteluun.

3. Järjestetään koulutuspäiviä/työpajoja kohdedyhmälle säännöllisesti (alkuun viikoittain, jatkossa kuukausittain). Näissä esitellään hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia (harrastaminen/toimiminen MAHL:ssa, elintapaneuvonta ja -ohjaus, työllistymistukipalvelut, koulutus).

4. Muodostetaan verkosto/ryhmä, jossa kullakin kohderyhmän henkilölle laaditaan henkilökohtainen toimintasuunnitelma, ja rooli verkostossa (tunnistetaan henkilöiden osaaminen, ja koulutustarpeet).

5. Kohderyhmän henkilöille käynnistetään yhteinen toiminta, arkielämän edellytyksille:
- järjestetään yhdessä tapahtumia, tutustaan MAHL:n toimintaan osallistujana sekä toimijana (kokeillaan eri toimintoja, esim. tuomari, toimitsija, kanttiini, mediapalvelut yms.)
- järjestetään elintapaohjausta, tehdään elintapamittauksia, ja luodaan jokaiselle henkilökohtainen elintapaohjelma. Mikäli tunnistetaan päällekäisyyttä muiden hankkeiden osallisten kanssa, ohjataan kohderyhmän henkilöt oikean hankkeen pariin. Vältetään päällekkäisyyttä.

6. Kartoitetaan mahdollisuuksia toimintojen opinnollistamiseen ja tutkinnonosien toteuttamiseen hankkeen toiminnassa yhteistyössä Esedun ja Oske -hankkeen kanssa. Tunnistetaan ja vältetään päällekkäisyyttä muiden hankkeiden kanssa, ohjataan oikean hankkeen pariin.

7. Kartoitetaan ja tarjotaan koulutus- ja oppisopimuspaikkoja kohderyhmälle. Ohjataan henkilöt oikean koulutustarjoajan/oppisopimuspaikan piiriin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja työikäiset, erityisesti miehet ja erityisryhmät (mm. liikuntarajoitteiset). Hanketoiminta halutaan viedä lähelle asukkaita. Lapset ja ikäihmiset eivät varsinaisesti kuulu kohderyhmään, mutta heidän kauttaan voidaan toteuttaa toimintaa, joilla osallistetaan nuoret ja työikäiset mukaan. Näin voidaan mm. madaltaa kynnystä osallistua ja lisätä kaiken ikäisten osallisuutta. Luoda erityisryhmille (mm. liikuntarajoitteiset) toimivia, osin uusia liikunnan muotoja kokeilujen kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapset ja naiset, aikuisten miesten ja nuorten toiminnan aktivoittamisella tavoitetaan ja tavoitellaan myös lapsia ja naisia mukaan toimintaan, sekä osin luodaan toimivia malleja myös lasten ja naisten toimintaan. Ensisijaisesti lapset pyritään tavoittamaan aikuisten kautta, yhdessä tekemällä (perheet).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 244 001

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 470

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 244 001

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 470

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Puumala, Mikkeli, Kangasniemi, Pertunmaa, Hirvensalmi, Mäntyharju

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Savilahdenkatu 2 B 23

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmänä erityisesti miehet. Erityisesti miehillä päihteet lisäävät syrjäytymisvaaraa, jolloin perinteinen arkirytmi katoaa. Mm. Poliisin Ankkuri -toimintaa tukeutumalla pyritään varhaiseen puuttumiseen, sekä ohjaamiseen mielekkään arkirytmin löytymiseksi. Tällä pyritään kerrannaisvaikutukseen kohderyhmän perheen, lapsien osalta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikki hankkeessa tarjottava koulutus, tehtävät ja toimet ovat sukupuolineutraaleja. Hankkeen sisällä toteutetaan erillisiä miesten ja naisten toimia (pelivuorot), tavoitteena on kuitenkin, että toiminnan tultua tutuksi ja mielekkääksi yhdistetään toimintaja, sekä luodaan uusia malleja (mm. perhetoiminnot, -kerhot, -tapahtumat).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Pääpaino nuorissa miehissä. Toiminta toki kaikille avointa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Toiminnassa huomioidaan aina ekologiset näkökulmat.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Toimintaa toteutetaan ympäristöystävällisesti, kannustetaan liikkumaan pyörällä ja jalan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Huomioidaan toiminnassa, kierrätys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Suositaan uusiutuvaa energiamuotoja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tuetaan ja pyritään tunnistamaan kestävä kehitys.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Suositaan vaihtoehtoista liikkumista pyörällä, jalan, kanootilla. Suositaan julkisia liikennepalveluita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Osallisuus luo hyvinvointia. Liikunnallisuus lisää hyvinvointia ja teveyttä. Arkirutiinien tasapainoituksen ohessa mm. ruokailutottumukset muuttuvat, sekä päihteiden käyttö muuttuu hallittavaksi. Luodaan asteittainen hyvinvoinnin kehittyminen, jossa osana mm. motivoiva koulutus ja terveysneuvonta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Perustoiminta hankkeessa. Osatoiminnot ovat sukupuolineutraaleja. Pyritään yhdessä (perheet) tekemiseen, osallistetaan. Luodaan toimintoja/tapahtumia, joissa kaikille ja kaikenikäisille aktiivistä toimintaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Huomoidaan mm. maahanmuuttajat, erityisryhmät (mm. liikuntarajoitteiset). Mm. maahanmuuttajat sulautetaan valtaväestöön yhteistoiminnoin (turnaukset, tapahtumat).
Kulttuuriympäristö 5 5
Viedään toimintoja, tapahtumia kaupunkien ja kuntien kokoontumispaikoille, virkistys- ja harrastealueille.
Ympäristöosaaminen 5 5
Kiinnitetään huomiota toimintaympäristön valintaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

SOHVA - Sosiaalinen oppiminen ja halu vaikuttaa arkeen hanke toteutettiin 1.9.2018-31.12.2020 välisenä aikana. Hanketta organisoi Mikkelin alueen harrasteliigat urheiluseura. Hankkeen päätavoitteena oli tarjota 15-29-vuotiaille mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua ja työllistyä hankkeen kautta. Mukaan hankkeeseen tavoiteltiin erityisesti pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Hankkeen alueina toimivat Mikkelin Kaupunki ja lähikunnat, Pertunmaa, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi ja Mäntyharju.

Hankkeen ensimmäisenä syksynä ja talvena hanketyöntekijät verkostuivat niiden toimijoiden kanssa, joiden vastuualueeseen kuuluivat kohderyhmän nuoret. Näistä verkostoista löytyi koko hankkeen ajan uusia hankelaisia.

Mikkelin, Mäntyharjun ja Kangasniemen nuorten työpajojen kanssa saatiin luotua heti alusta alkaen lähes koko hankkeen ajan toiminut yhteistyökuvio. Tarjosimme hankkeen aikana työpajojen nuorille erilaisia liikuntakokeiluja, kuten nyrkkeilyä, seinäkiipeilyä, ratsastusta, joogaa ja kartingia. Kaikki hankkeen tarjoamat liikuntakokeilut lähtivät nuorten omista toiveista.

Muuten hankkeeseen kohderyhmää tavoitettiin enimmäkseen TE-toimiston, sosiaalitoimiston ja muiden alueella toimineiden hankkeiden kautta. Hankelaisille järjestettiin yksilö- ja ryhmäohjauksia. Yksilöasiakkaiden kanssa tapasimme viikoittain kiipeilyn, ratsastuksen, kuntosalin, boulderoinnin, pyöräilyn ja muiden aktiviteettien parissa. Kuukaudessa yksilötapaamisia oli keskimäärin 27. Ryhmäohjauksia järjestettiin 2-10 hengen ryhmissä. Ryhmäohjauksilla kohderyhmäläiset kävivät muun muassa kokeilemassa sulkapalloa, kuntosalia, super corneria ja laskettelua.

Hanke mahdollisti kahdelle henkilölle puolen vuoden työllistymisen Mikkelin alueen harrasteliigoihin palkkatuen avulla. Hankkeen avulla saimme myös kolme henkilöä Mikkelin alueen harrasteliigoille kuukaudeksi työkokeiluun hankkeen aikana. Ilman hanketta ja palkkatukea emme olisi pystyneet tarjoamaan työkokeilua tai palkkausta palkkatuen avulla.

Yksilö- ja ryhmäohjaukset onnistuivat hyvin, pystyimme toteuttamaan monipuolisesti asiakkaiden harrastustoiveita ja kokeiluja, sekä olemaan tukena harrastamisessa. Hankelaisten kanssa keskustellessa kävi ilmi, että hankkeen avulla he ovat saaneet vakiinnettua omaan arkeensa harrastamisen myös hankkeen päätyttyä. Mikkelin alueen harrasteliigat ry:n järjestämiin harrastesarjoihin pystyttiin ohjaamaan muutamia hankelaisia, jossa he pääsivät mukaan joukkuetoimintaan ja kartoittamaan sosiaalisia kontakteja joukkuelajien parissa.

Hankkeen aikana kohderyhmälle tarjottiin tukea harrastamiseen sekä koulutimme kohderyhmää toimimaan muun muassa ohjaus-, toimitsija- ja tuomaritehtävissä Mikkelin alueen harrasteliigoissa. Muutama hankkeen osallistuja saatiin vakituisesti toimimaan näissä tehtävissä myös hankkeen päätyttyä.

Hankkeen tavoitteena oli tavoittaa 150 osallistujaa. Hankkeeseen osallistui 125 henkilöä. Kohderyhmä todettiin jo hankkeen alussa hankalaksi tavoittaa ja saada sitoutettua toimintaan. Tämä oli osa syynä siihen, ettei hankkeen osallistujamäärää aivan tavoitettu. Hankkeen kohderyhmä pysyi pääosin ennalta nimettynä, mutta naisosallistujia saatiin hankkeen piiriin ennalta aiottua enemmän. Hankkeen alussa verkostoituessamme muiden toimijoiden kanssa, kävi hyvin nopeasti selväksi, että nuorten naisten kohdalla syrjäytymisvaara ja hankkeen tapaisen toiminnan tarve todettiin olevan aivan verrattavissa miesten vastaavaan. Hankkeen kohderyhmää tavoitettiin myös jo ennestään Mikkelin alueen harrasteliigat ry:n toiminnassa mukana olevista.

Hankkeen aikana kohtasimme paljon vaikeuksia käynnistää toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hankkeen toiminta koettiin päällekkäisenä toimintana jo olemassa olevalle toiminnalle tai he eivät tunnistaneet omassa kohderyhmässään hankkeen piiriin osuvaa kohderyhmää.

Hankelaisten sitouttaminen hankkeeseen oli haastavaa. Hankkeen aikana saimme vain muutaman kymmentä asiakasta sitoutettua säännöllisesti hankkeen toimintaan.