Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21352

Hankkeen nimi: TecnoFuture

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2018 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0209602-6

Jakeluosoite: Ruutikellarintie 2

Puhelinnumero: 06-3267411

Postinumero: 65100

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite: http://www.vamia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hannele Hiippala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannele.hiippala(at)vamia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5070604

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur/Yrkesakademin i Österbotten, 0988182-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tiivistelmä
Hankkeessa kehitetään oppilaitoksiin teknologiaa, joka mahdollistaa oppilaitosten yhteistyön myös teknologisesti edistyneimpien työpaikkojen kanssa. Opetusta siirretään osin työpaikoille siten, että siitä vastaa oppilaitos ja sitä vetävät oppilaitoksen opettajat. Hankkeessa rakennetaan myös sellaisia toiminnallisia oppimisympäristöjä yhteistyössä työelämän kanssa, joiden avulla voidaan samanaikaisesti opiskella useamman ammatillisen tutkinnon moduuleja.
Hanke suuntautuu pääosin työpaikkojen edustajiin, opettajiin ja oppilaitosten muuhun opetus- ja ohjaus henkilöstöön. Edellä mainittu henkilökunta kehittää osaamistaan ja kokemuksiaan koskien oppimisympäristöjä ja menetelmiä. He osallistuvat kehitystyön kautta toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon.
Opiskelijat saavat hankkeessa mahdollisuuden suorittaa opiskelunsa motivoivissa, joustavissa ja nykyaikaisissa ja työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, missä yksilölliset tarpeet ja kehittymismahdollisuudet voidaan paremmin ottaa huomioon. He saavat jo opiskelun aikana konkreettisemman yhteyden työelämään opettajien, kouluttajien ja työelämän edustajien yhteistyön kautta.
Hanke toteutetaan selvittäen millaisia ovat ohjelmoitavat robotit tai muut uudet opetuksessa käytettävät teknologiat ja laitteet, jotka sopisivat hankkeessa mukana oleville koulutusaloille. Tämä laitteiden ja ohjelmistojen spesifiointi tehdään yhteistyössä työelämän kanssa, jotta varmistetaan työelämän tarpeiden näkyminen oppilaitosympäristöissä. Edellä mainitun selvityksen perusteella rakennetaan oppimisympäristöjä ja hankitaan niihin tarvittavat teknologiat sekä koulutetaan henkilöstö käyttämään rakennettuja oppimisympäristöjä.
Hankkeessa rakennetaan myös mallit, joiden avulla opetuksen siirtäminen opettajavetoisesti työelämään on toteutettavissa huomioiden tuotannon ja toiminnan häiriöttömyys työpaikoilla ja muun opetuksen järjestäminen oppilaitoksissa.
Hankkeessa kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa oppimisympäristöjä niin, että niissä voidaan tehdä tutkintojen laaja-alaisia työtehtäviä yhteistyössä muiden ammatillisten tutkinnon suorittajien ja asiakkaiden kanssa. Oppimisympäristöjen kehittämisessä huomioidaan Lean ajattelu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Vamia: Työelämä, työpaikkojen edustajat, opettajat, kouluttajat, tuki- ja ohjaushenkilöstö ja kehittämishenkilöstö. Edellä mainittu henkilökunta kehittää osaamistaan ja kokemuksiaan koskien oppimisympäristöjä ja menetelmiä. He osallistuvat kehitystyön kautta toimintamallien ja oppimisympäristöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon.

YA: Målgruppen är de deltagande inom personalen som jobbar inom utbildningarna Maskin- och produktionsteknik (Plåtslagare-svetsare) och Logistik i enheten vid Närpes, Social- och hälsovård, akutvård vid enheten i Gamla Vasa, men också övrig utbildnings- och handledningspersonal som genom verksamheten får ta del av spridning av material, modeller och metoder för handledning och användning av ny teknik. Också lärare inom gemensamma ämnen (GEMlärare) är en viktig målgrupp för att kunna integrera tex språk och matematik/fysik/kemi i yrkesämnen inom den nya yrkesutbildningen.
Arbetslivet är en direkt målgrupp, med lokala samarbetsparter där arbetslivsrepresentanter utgör en viktig resurs för arbetsplatsförlagd handledning men också med direkt nytta för konkurrenskraft och utveckling av processer med ny teknik.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vamia:
Opiskelijat:
Opiskelijat saavat mahdollisuuden suorittaa opiskelunsa motivoivissa, joustavissa, nykyaikaisissa ja työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä, missä yksilölliset tarpeet ja kehittymismahdollisuudet voidaan paremmin ottaa huomioon. Opiskelijat saavat jo opiskelun aikana konkreettisemman yhteyden työelämään opettajien, kouluttajien ja työelämän edustajien yhteistyön kautta.
Työelämä: Vaikka työelä on myös varsinainen kohderyhmä, saavat he välillisesti myös ammattitaitoista tulevaisuuteen orientoitunutta työvoimaa ja työelämän informaatiotekninen osaaminen kehittyy.
Yhteiskunta ja elinkeinoelämä: Vaasan talousalueella on julkilausuttuna strategisena tavoitteena laajentaa olemassa olevaa energiaklusteria, sähköteknisen, valmistavan teollisuuden suurhankkeilla (akkutehtaat). Tämä edellyttää, että alueella on tarjolla monilla aloilla tulevaisuuden teknologiat hallitsevaa työvoimaa. Tällaista työvoimaa tarvitaan teollisuudessa, liiketoimintapalveluissa (myös turvallisuusala) sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hanke pyrkii tukemaan näitä alueen strategisia pyrkimyksiä.

YA: Projektets indirekta målgrupper
Arbetstagare inom de deltagande examina med anknytning till projektverksamheten samt studerande som medverkar i piloter och projektverksamhet för att utveckla lärmiljöerna och handledningsverkt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 289 961

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 77 264

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 724 753

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 103 019

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens kustregion, Kyrönmaan

Kunnat: Mustasaari, Laihia, Vöyri, Vaasa, Isokyrö, Maalahti, Närpiö, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Kaikilla on tasavertainen mahdollistuu osallistua ja hyötyä hankkeesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Oppilaitoksissa on tehty tasa-arvo suunnitelma,jonka mukaan kaikkia opiskelijoita ja henkilöstöä kohdellaan tasa-arvoisesti. Hankkeen tavoitteet edesauttavat kaikkien yksilöllisten opiskelupolkujen mahdollistamista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 9
Uuden teknologian esim. aurinkoenergian opettaminen säästää tulevisuudessa luonnonvaroja. Digitaalisuuden hyödyntäminen kokouksissa ja yhteydenotoissa, jotta turhalta ympäristörasitukselta säästytään.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Hankkeen kautta tuotetaan konkreettisesti energiaa. Järkevä matkustaminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 9 9
Uusiutuvan energian tuotanto. Matkustamisen minumointi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Taloudellinen materiaalin käyttö ottamalla enenemässä määrin käyttöön digitaalisia menetelmiä ja välineitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 9
Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön uusiutuvan energiamuodon menetelmiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Otamme huomioon alueen kasvun ja ennakoimme työelämän tulevaisuuden tarpeet. Laadukkaan työvoiman varmistaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kehitämme uusi toimintamalleja ja yhteistyömuotoja.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Liikumme vähemmän käyttämällä digitaalisia välineitä, videoneuvotteluja ja muita uusia menetelmiä verkostokokouksissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen kautta lisäämme eri ikäryhmien ja eri ammattialoilla toimivien yhteistyötä, joka lisää osallisuutta ja hyvinvointia. Osallisina sekä opiskelijat, henkilökunta että työelämä.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke on oppilaitosten tasa-arvostrategioiden mukainen. Kaikilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua ja hyötyä hankkeesta. Opiskelijat saavat tarpeittensa mukaista, yksilöllistä ja laadukasta opetusta.Hankkeessa tehtävä yhteistyö eri opetusalojen välillä vähentää sukupuolittuneiden työmarkkinoiden vaikutuksia. Työelämä saa osaavampia työntekijöitä, jolloin kilpailukyky kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Kaikista kulttuureista tulevilla on tasavertainen mahdollisuus osallistua ja hyötyä hankkeesta.Yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistaminen uusilla opetusratkaisuilla ja -ympäristöillä tukee myös eristyistä tukea tarvistevia mm. maahanmuuttajatautaisia opiskelijoita.
Kulttuuriympäristö 9 9
Oppilaitoksen ja alueen kulttuuriympäristö on hyvin monipuolinen ja hyödynnämme sitä hankkeessa. Hanke on kaksikielinen, joten se edistää alueen kaksikielisen kulttuurin kehittymistä.
Ympäristöosaaminen 10 10
Kierrättäminen ja kestävä kehitys ovat hankkeen ydinasioita. Uusiutuvat energiamuodot ja digitaalisuus tuovat energiasäästöjä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-