Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21356

Hankkeen nimi: DIGI-EPT- digitaalinen ehkäisevä päihdetyö

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2018 ja päättyy 31.3.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 17

Puhelinnumero: 0447039020

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arto Willman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hyvinvointipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.willman(at)ouka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447039020

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Nuorten Ystävät ry/Vanhempien Akatemia, 0195035-8
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 2433194-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorten syrjäytyminen ja päihderiippuvuus kytkeytyvät ilmiöinä usein yhteen. Syrjäytymisvaarassa olevan nuoren auttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä sekä riippuvuuksien ehkäisemisessä että elämänhallinnan ohjaamisessa. Ennaltaehkäisevä työ on vaikuttavampaa, kun sen rinnalle kehitetään uusia digitaalisia työkaluja ja -toimintaympäristö.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 15 vuotta täyttäneet syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat, ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevat nuoret, joiden elämänhallintaa ja hyvinvointia vahvistetaan luomalla digitaalinen toimintaympäristö syrjäytymisen ehkäisyyn ja päihdetyöhön. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Nuorten ystävät ry/Vanhempien Akatemian kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

1. Kohderyhmän elämänhallinnan vahvistaminen sekä päihteiden käytön ja käyttöön sisältyvien riskien minimointi
2. Ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuvan tiedon tasalaatuinen ja tasavertainen tarjoaminen
3. Kohderyhmän tavoitettavuuden parantaminen ja palveluihin hakeutumisen kynnyksen mataloittaminen
4. Kohderyhmälle suunnattujen palvelujen palveluohjauksen tehostaminen ja monipuolistaminen


Hankkeen toimenpiteet:

1. Olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen ja menetelmien kartoitus
2. DigiEPT-toimintaympäristön rakentaminen
3. Osallistavan perheteatteri-työskentelyn ja digitaalisten vanhempainiltojen toteuttaminen
4. Digitaalisen palveluohjausmallin kehittäminen
5. Nuorten aktivoiminen ja ohjaaminen opiskelu-, työ- ja harraste- ym. toimintoihin


Hankkeen tulokset:

1. Rakennettu uusi DigiEPT-toimintaympäristö kuntalaisille ja työntekijöille
2. Toimintaympäristöön kehitetty syrjäytyvien nuorten parissa toimiville ohjauksen väline, jossa hyödynnetään digitaalisen toimintaympäristön tarjoamia työkaluja nuorten osallisuuden, elämänhallinnan, työllistymisen ja opiskelun tukemiseen
3. Toimintaympäristöstä muodostunut paikka, jossa nuoret ja vanhemmat voivat keskustella ilmiöön liittyvistä asioista

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

15 vuotta täyttäneet syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat, ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevat nuoret

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut oululaiset nuoret, nuorten vanhemmat, kunnan työntekijät, järjestöjen työntekijät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 277 321

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 252 016

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 344 178

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 312 773

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun alueen 15-vuotta täyttäneet syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat, ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevat nuoret. Välillisenä kohderyhmänä ovat Oulun alueen nuoret, nuorten vanhemmat, kunnan työntekijät ja järjestöjen työntekijät. Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan yli 15-vuotiaiden päihteiden käytössä on eroavaisuuksia sukupuolten välillä. Ammattiin opiskelevat tytöt tupakoivat eniten (22 %), Aol:ssa opiskelevien tyttöjen humalajuominen on yleisempää kuin lukiossa opiskelevien tyttöjen. Kannabista ainakin kerran kokeilleita tyttöjä on ammattioppilaitoksessa enemmän kuin lukiossa tai aol:ssa opiskelevia poikia. Lisäksi pojat pelaavat rahapelejä huomattavasti enemmän kuin tytöt. Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan noin 12 % nuorista kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta; ahdistuneisuutta kokevien tyttöjen osuus on selkeästi suurempi kuin poikien. Tytöt kokevat koulu-uupumusta yleisemmin kuin pojat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun alueen 15-vuotta täyttäneet syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat, ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevat nuoret. Toimintaympäristöanalyysin pohjalta ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä päihteiden käytön sukupuolittuneisuudesta. Hankkeessa kiinnitetään kuitenkin huomiota tyttöjen riittävään osallisuuteen hankkeen kohdejoukossa. Oppilaitosyhteistyössä tulee huomioida koulu-uupumuksen yleisyys yhtenä syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskitekijänä. Hanke toteutetaan huomioimalla sukupuolten tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteina on digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ennalta ehkäisevään päihdetyöhön ja kohderyhmän elämänhallinnan vahvistaminen sekä päihteiden käytön ja käyttöön sisältyvien riskien minimoiminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut Green Office -ohjelmaan, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan allaolevilla indikaattoreilla: -sähkönkulutus -kopiopaperinkulutus -henkilökunnan kulutustavat (kulutustapa-mittari)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toiminnalla ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei liity Natura 2000 –ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen painopiste on kohderyhmän elämänhallinnan vahvistaminen. Näin ollen toiminnalla ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanketta on suunniteltu yhteistyössä kaupungin ehkäisevän päihdetyön, etsivän nuorisotyön, opiskelijahuollon sekä 3. sektorin edustajien kanssa. Hankkeen toteutuksessa tullaan hyödyntämään paikallisia resursseja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen välitön tavoite on digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ennalta ehkäisevään päihdetyöhön. Viestinnässä ja palveluissa pyritään myös suosimaan sähköisiä työkaluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Toiminnalla pyritään parantamaan 15 vuotta täyttäneiden syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien, ilman opiskelu- tai työpaikkaa olevien nuorten asemaa, millä on sekä välillisiä että välittömiä vaikutuksia elämänhallintaan, hyvinvointiin ja terveyteen. Hankkeen yhtenä päätavoitteena on vahvistaa kohderyhmän elämänhallintaa ja kehittää ennaltaehkäisevään päihdetyöhön digitaalinen toimintaympäristö.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin Oulun alueen 15 vuotta täyttäneisiin syrjäytyneisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin, ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleviin nuoriin sukupuoleen katsomatta. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmät mukaanlukien maahanmuuttajat
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin Oulun alueen 15 vuotta täyttäneisiin syrjäytyneisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin, ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleviin nuoriin yhteiskuntaryhmiin katsomatta. Hanke toteutetaan yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmät mukaanlukien maahanmuuttajat
Kulttuuriympäristö 0 0
Hanke keskittyy digitaalisiin toimintaympäristöihin, joten sillä ei ole suoranaisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

DigiEPT – Digitaalinen ehkäisevä päihdetyö -hanke toteutettiin Oulun kaupungin, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Nuorten Ystävät ry:n Vanhempien Akatemian kanssa ajalla 1.6.2018 – 31.3.2021. Hankkeen päätavoitteena oli uuden digitaalisen toimintaympäristön rakentaminen, josta saadaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa päihteistä, elämänhallinnasta ja nuorille suunnatuista palveluista nuorten, nuorten vanhempien ja muiden läheisten sekä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Hankkeessa tuotettiin uusi nuorille suunnattu verkkopalvelu Nuortenoulu.fi yhteistyössä Oulun kaupungin nuorisopalvelujen ja Oulun Ohjaamon kehittämishankkeen (ESR) kanssa. Hanke osallistui verkkopalvelukokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Palvelua kehitettiin hankkeessa erityisesti ehkäisevän päihdetyön ja palveluihin ohjautumisen näkökulmasta. Hanke suunnitteli ja toteutti yhdessä Byströmin Ohjaamon tieto- ja neuvontapalvelun kanssa palveluun Löydä oma palvelusi -osion, jonka tarkoituksena on helpottaa nuoren löytämistä oikea-aikaisiin, tarvetta vastaaviin palveluihin Oulussa. Lisäksi hankkeessa koottiin ja tuotettiin uuteen verkkopalveluun sekä nuorille suunnattua päihteisiin liittyvää tietosisältöä että vanhemmille suunnattua myönteiseen vuorovaikutukseen ja puheeksi ottoon tukevaa tietosisältöä.

Hanke mahdollisti nuorten vahvan osallistumisen verkkopalvelun kehittämiseen. Hankkeessa järjestettiin yhteensä 25 kehittämistyöpajaa, käyttäjätestausta tai haastattelua, joihin osallistui työttömiä tai työelämän ulkopuolella olevia oululaisia nuoria. Osa tilaisuuksista pidettiin itse ja osa hankittiin ostopalveluna eri palvelumuotoiluyrityksiltä. Tilaisuuksissa kerättyä tietoa hyödynnettiin verkkopalvelun kokonaissuunnittelussa ja toteutuksessa, uuden Nuorten Oulu chat-palvelun toteutuksessa, ja hankkeessa tuotettujen sisältöjen toteutuksessa. Nuoret tavoitettiin pääosin jalkautumalla jo olemassa oleviin kohderyhmälle suunnattuihin nuorten ryhmiin, kuten kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin, nuorten työpajoille ja avoimiin toimintaryhmiin. Nuorilta saadun palautteen perusteella hankkeessa onnistuttiin saamaan nuorille kokemus osallisuudesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa palvelun kehittämiseen.

Nuoria oli myös mukana verkkopalvelun sisältöjen tekemisessä. Hankkeessa tuotettiin päihdeteemaisia animaatiovideoita, jotka käsikirjoitettiin nuorten omakohtaisten tarinoiden pohjalta. Nuoret toimivat lisäksi videoilla näyttelijä- ja äänirooleissa ja tekivät animaatioihin taustoja.

Vanhemmille suunnattuun sisältöön tuotettiin videomateriaalia perheteatterityöskentelyn pohjalta, johon osallistui oululaisia nuoria ja vanhempia. Vanhemmille suunnattuihin sisältöihin toteutettiin lisäksi video, johon haastateltiin oululaisia nuoria ja nuorten parissa työskenteleviä asiantuntijoita.

Hanke järjesti toisen asteen opinnot aloittaneiden nuorten vanhemmille ja huoltajille verkkovanhempainiltoja. Verkkovanhempainillat toteutettiin yhteistyössä Vanhempien Akatemian ja Oulun kaupungin opiskelijaterveydenhuollon kanssa. Vanhempainiltojen aiheina olivat myönteisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen vahvistaminen perheessä ja nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen.

Hankkeen rooli Nuortenoulu.fi-verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut merkittävä. Hankkeen osatoteuttajat jatkavat yhteistyötä nuorisopalvelujen kanssa sivusisältöjen päivittämiseen ja ajantasaisena pysymiseen liittyen. Hanke oli mukana luomassa yhdessä Oulun kaupungin nuorisopalvelujen kanssa sisäisiä käytäntöjä, joilla varmistetaan palvelun ajantasaisuus ja kehittäminen myös jatkossa. Nuortenoulu.fi-verkkopalvelu on juurrutettu osaksi nuorisopalvelujen toimintaa.