Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21357

Hankkeen nimi: Nuoret urapolulle (Nuora)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1940705-4

Jakeluosoite: Nuottatie 6A

Puhelinnumero: 040 860 8844

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.naturpolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Kuosku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluekehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.kuosku(at)naturpolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400 375 930

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuoret urapolulle (Nuora) -hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Koillismaalla. Tavoitteena on kehittää nuorten yksilölliset tarpeet huomioivia uusia joustavia ratkaisuja ja toimintamalleja nuorten työllisyyspalveluihin, mm. ohjaamo-toiminnan Toisena keskeisenä tavoitteena on löytää ratkaisuja alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on kehittää monialaista yhteistyötä kuntien, alueen oppilaitosten, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä sekä työllistymisen edistämisessä.

1) Nuorten työllistymiseen liittyvät tavoitteet
- Koillismaalla työttömänä olevien alle 29-vuotiaiden nuorten täystyöllisyys
- Mahdollisuus sujuvaan siirtymiseen työelämään
- Työtä tukevaa koulutusta joustavasti työn ohella
- Mahdollisuus työllistyä ja kouluttautua kotipaikkakunnalla
- Ohjaus muihin palveluihin ja koulutukseen
- Toimialakohtaiset tai muutoin rajatut esittely- ja infotilaisuudet yhteistyössä kumppanuusverkoston kohderyhmille (muutos 10/2021)
- Ohjaamo -toiminnan kehittämiseen liittyvät toimet (muutos 10/2021)

2) Yritysten työvoiman tarpeisiin liittyvät tavoitteet
- Mahdollisuus saada yritykselle paikallista, alueelle sitoutunutta työvoimaa
- Tuki työntekijöiden osaamisen kehittymiselle nuorille suunnatun työllistymistä edistävän koulutuksen avulla
- Työllistämiskynnyksen alentuminen

Toimenpiteet:
Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on suunnitella yhdessä nuorten kanssa jokaiselle oma henkilökohtainen työllistymisen polku ja seurata työllistymisen toteutumista. Keskeisinä toimenpiteinä on myös auttaa yrityksiä löytämään sopivaa työvoimaa ja alentaa yritysten työllistämiskynnystä. Toimenpiteet on jaettu seuraaviin työpaketteihin:

Työpaketti 1: Nuorten työllistymistä toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 2: Yritysten työvoiman saantia toteuttavat toimenpiteet
Työpaketti 3: Hankkeen yleiset, nuorten työllistymistä ja yritysten työvoiman saantia tukevat toimenpiteet

Tulokset:
Koillismaan nuorisotakuu toteutuu, työttömät alle 29-vuotiaat nuoret työllistyvät vähintään kolme kuukautta kestäviin työsuhteisiin ja kartuttavat osaamistaan. Nuorten palveluohjaus ja työllistymispalvelut tehostuvat, verkostoituvat ja monipuolistuvat, ja näin saadaan aikaiseksi uusia toimintamalleja nuorten työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi. Hankkeessa selvitetään keinoja juurruttaa toimivat toimintamallit osaksi nuorten työllistämispalveluja Koillismaalla. Yritysyhteistyö tehostuu ja myös yrityksille voidaan tarjota paremmin työllistämiseen ja osaamistarpeisin liittyviä palveluja ja apua. Koillismaalaiset yritykset saavat sitoutunutta työvoimaa. Nuorten työllistymistilanteen parantumisen ja toimivan yritysten ja työllistämispalvelujen yhteistyön myötä alueen vetovoimaisuus ja elinvoimaisuus lisääntyvät ja parantuvat.

Horisontaaliset periaatteet:
Hankkeen avulla pyritään työllistämään kaikki alueen nuoret työttömät työnhakijat. Suurin osa Koillismaan alle 29-vuotiaista työttömistä nuorista on miehiä, joten hankkeessa kiinnitetään tähän erityistä huomiota ja suunnitellaan toimenpiteet sen mukaisesti. Hankkeen toimenpiteistä sekä hankkeen päättyessä kerättävät palautteet tullaan keräämään sukupuolijaoteltuna, jolloin eri sukupuolten näkemykset hankkeen toiminnasta pystytään huomioimaan myös jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.
Hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta, sillä työllistyminen ja työllisyysedellytysten parantuminen edesauttavat nuorten osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Työllistyminen luo yksilölle hyvinvointia ja parantaa hyvinvoinnin edellytyksiä. Hankkeen toimenpiteillä ehkäistään lyhyellä työttömyydellä olevien nuorten joutumista pidemmän työttömyyden alaisiksi ja pitkittyneestä työttömyydestä johtuvaa mahdollista sosiaalista syrjäytymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kuusamon ja Taivalkosken työttömät alle 29-vuotiaat nuoret ja kohderyhmän potentiaalisina työllistäjinä alueen mikro- ja pk-yritykset. Hanke perustuu vapaaehtoisuuteen, joten mukaan toimintaan pääsevät kaikki kohderyhmän halukkaat nuoret sekä kaikki toiminnasta kiinnostuneet alueen yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuusamon kaupunki, Taivalkosken kunta sekä muut kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 386 195

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 360 787

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 482 743

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 450 983

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 55

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 56

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Alueen kuntien nuorten työttömien työnhakijoiden sukupuolijakauma on selvitetty Toimiala Online -palvelun sekä te-toimiston kautta ja miespuolisten työnhakijoiden suuren osuuden vaikutusta hankkeen toimintaan on analysoitu. Myös nuorten työllistämisestä kiinnostuneet yritykset ja mahdolliset työpaikat tullaan tarkastelemaan siitä näkökulmasta, miten nämä alat jakautuvat nais- ja miesvaltaisiin aloihin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen päätavoite ei ole erityisesti sukupuolten välisen tasa- arvon edistäminen, koska hankkeen avulla pyritään työllistämään kaikki alueen nuoret työttömät työnhakijat. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma sekä kiinnitetään erityistä huomiota ja suunnitellaan toimenpiteet sen mukaisesti, että suurin osa Koillismaan alle 29-vuotiaista työttömistä nuorista on miehiä. Hankkeen toimenpiteistä sekä hankkeen päättyessä kerättävät palautteet tullaan keräämään sukupuolijaoteltuna, jolloin eri sukupuolten näkemykset hankkeen toiminnasta pystytään huomioimaan myös jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista Koillismaalla. Toisena keskeisenä tavoitteena on vastata alueen yritysten työvoiman tarpeeseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Luonnonvarojen kestävää käyttöä voidaan hankkeessa edistää mm. ohjaamalla mahdollisuuksien mukaan hankkeen toimenpiteinä olevia palveluja, tilaisuuksia ja tapahtumia paikkoihin, jotka ovat saavutettavissa sekä joukkoliikenteellä että muilla kestävillä liikkumismuodoilla. Uudet palvelujen tuotantotavat mm. erilaiset monikanavaiset- ja sähköiset palvelut voivat vähentää tilojen ja liikkumisen tarvetta. Markkinointi ja viestintä hoidetaan pääsääntöisesti sähköisesti, eli materiaalitehokkaasti ja luonnonvaroja säästäen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 0
Hankkeessa noudatetaan Kuusamon kaupungin ja Naturpoliksen ohjeistuksia materiaali- ja laitehankinnoissa ja ne tehdään tarpeeseen perustuen. Samoin noudatetaan Kuusamon kaupunkiorganisaation käytänteitä kierrätyksessä, mm. paperinkierrätyksessä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat eri alojen pk-yritykset. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan palveluja, jotka madaltavat yritysten rekrytointikynnystä ja auttavat niitä löytämään tarpeitaan vastaavia paikallisia ja alueelle sitoutuneita työntekijöitä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös paikallisten oppilaitosten kanssa ja tarvittava koulutus pyritään järjestämään paikallisesti. Paikallisen työvoiman löytäminen yrityksiin tukee pitkäjänteisesti paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa käytetään sähköisiä palveluja tiedottamiseen ja yhteydenpitoon sekä kehitetään olemassa olevia sähköisiä palveluja nuorten työllistämisen tueksi. Toimintatavat monistuvat hankkeen ulkopuolelle muuhunkin toimintaan nuorten ja yritysten hankkeen aikana oppimien sähköisten toimintatapojen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hankkeen tavoitteena on työllistää kaikki alueen alle 25-vuotiaat työttömät nuoret. Työllistymisen myötä myös tehtävät työmatkat lisääntyvät. Koillismaalle on tyypillistä pitkät etäisyydet ja harvat julkisen liikenteen yhteydet, jolloin työmatkat tehdään useimmiten omalla autolla. Hankkeessa tapahtuvan liikkumisen aiheuttamia haittoja ympäristölle voidaan vähentää ohjaamalla mahdollisuuksien mukaan hankkeen toimenpiteinä olevia palveluja, tilaisuuksia ja tapahtumia paikkoihin, jotka ovat saavutettavissa sekä joukkoliikenteellä että muilla kestävillä liikkumismuodoilla. Uudet palvelujen tuotantotavat mm. erilaiset monikanavaiset- ja sähköiset palvelut voivat vähentää tilojen ja liikkumisen tarvetta. Lisäksi harkitaan aina hankkeen henkilökunnan matkustamisen tarpeellisuutta ja mahdollisuutta hoitaa kokouksia esimerkiksi videoneuvotteluin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Työllistyminen luo yksilölle hyvinvointia ja parantaa hyvinvoinnin edellytyksiä sekä parantaa osallisuutta ja osallistumista yhteiskuntaan ja työyhteisöön. Yksilön tiedon saatavuus koulutusmahdollisuuksien myötä lisääntyy. Yrittäjät saavat tarvittavaa työvoimaa, jolloin yritysten toimintaedellytykset parantuvat. Nuorten henkilökohtainen kohtaaminen ja työllistyminen edistävät nuoren itsetuntoa ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen avulla pyritään työllistämään kaikki halukkaat Koillismaan alueen nuoret työttömät työnhakijat. Hanke on siten avoin molemmille sukupuolille. Hankkeeseen mukaan pääseminen ja palvelut eivät määräydy sukupuolen mukaan, vaan asiakkaan palvelutarve määrittää toimet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Työllistyminen ja työllisyysedellytysten parantuminen edesauttavat yksilön osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 4
Hanke näyttää esimerkkiä, miten sähköisiä menetelmiä käyttämällä voidaan viestiä ja pitää yhteyttä tehokkaasti. Tällä on merkitystä myös oppimisen kannalta pidemmällä aikavälillä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-