Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21358

Hankkeen nimi: VOIMA

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Salon kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0139533-1

Jakeluosoite: Tehdaskatu 2

Puhelinnumero: 02 77 81

Postinumero: 24100

Postitoimipaikka: Salo

WWW-osoite: http://www.salo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Virta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllisyyspalveluiden esimies

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.k.virta(at)salo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 778 2161

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Salon seudun koulutuskuntayhtymä, 0139545-4
Turun ammattikorkeakoulu Oy, Salon toimipiste, 2528160-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Salon alueella kärsitään edelleen äkillisen rakennemuutoksen mukanaan tuomista ongelmista, vaikka virallisesti Salon ÄRM-status ja siihen liittyvä rahoitus päättyvät vuoden 2017 lopussa. Salon alueen työllisyystilanne on kohentunut mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen kasvanut. Työllisyyden hoitoon ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien asiakkaiden ohjaukseen tulee kehittää uusia toimintamalleja sekä eri tahojen monialaista laajaa yhteistyötä. Yhteistyötä Te-palveluiden kanssa on kehitettävä ja tiivistettävä tulevista isoista muutoksista huolimatta (Kasvupalvelu-uudistus).

VOIMA-hankeen päätavoitteena on kehittää monialaisen yhteistyön kautta matalan kynnyksen ohjausmalli aikuisten ja erityisesti ikääntyvien työttömien työnhakijoiden poluttamiseksi avoimille työmarkkinoille, jotta palveluiden käyttö olisi optimaalista ja oikea-aikaista. Tarkoituksena on luoda malli, joka on yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa suunniteltu ja toteutettu ja joka tavoittaa hankkeen kohderyhmän eli henkilöasiakkaat sekä työnantajat.
Hankkeen päätoteuttaja on Salon kaupunki ja osatoteuttajina Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja Turun ammattikorkeakoulu, Salon toimipiste.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat salolaiset työhön tai koulutukseen suuntautuvat
- 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat
- 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat
- ikääntyneet työnhakijat
- heikot työnhakutaidot omaavat työnhakijat (esim. nuorisotakuun piirissä olevat).

Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluu yhteistyökumppaneiden henkilöstö, joka toimii kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden parissa, kuten TE-toimiston henkilöstö, työnantajat ja kolmannen sektorin edustajat.

Hankkeen toimintaan on tavoitteena osallistaa yhteensä 400 kohderyhmän asiakasta.

Hankkeen osatavoitteet:
1.VOIMALA - aikuisten ohjaamon mallin kehittäminen
Tavoitteena on hyödyntää alueen laajaa verkostoa kohderyhmän asiakkaiden ohjaamisessa ja tukemisessa rakentamalla matalan kynnyksen palvelupiste. Ohjaukseen kehitetään uusia välineitä teknologian ja haja-asutusalueille jalkaantumisen avulla. Tarvitsemme joustavampaa ja monialaisempaa palveluohjauksen mallia, joka toimii ennaltaehkäisevästi ja tuo palveluiden saatavuuden lähemmäksi kohderyhmää.

2.Ikääntyvien työttömien poluttaminen avoimille työmarkkinoille
Tavoitteena on luoda uusia malleja ja palveluita ikääntyvien työttömien poluttamiseksi avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on innovoida kohderyhmän kanssa uusia palveluita valmennukseen, osaamiskartoituksiin, teknologian hyödyntämiseen ja jopa erilaisten kohderyhmien törmäyttämiseen (nuoret ja ikääntyvät yhdessä).

3.Yritysyhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on tehostaa yritysyhteistyötä luomalla koordinoitu toimintamalli. Luodaan kokonaisvaltainen prosessi, johon kuuluu uusien paikkojen (työkokeilu, palkkatuki, edelleensijoittaminen) etsiminen, työllistämistä tukevista palveluista tiedottaminen, yritysten palvelutarpeiden kartoittaminen, työllistämiseen liittyvien asenteiden muokkaaminen ja yhteiskuntavastuu-ajattelun levittäminen sekä alueen yritysyhteistyön koordinointi.

4.Positiivinen rakennemuutos kaikille!
Tavoitteena on, että osatyökykyiset ja heikommassa työmarkkinatilanteessa olevat työnhakijat hyötyvät positiivisesta rakennemuutoksesta, joka Varsinais-Suomessa on käynnissä. Tällä hetkellä muutoksen hyöty ei etene kohderyhmän asiakkaisiin vaan tarvitaan uusia tapoja toimia.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet:

Voimala -ohjausmallin rakentaminen
Ohjaamo toimintamallia rakentamaan kerätään yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden verkosto, jonka tavoitteena on luoda matalan kynnyksen palvelupiste ja ennaltaehkäisevä toimintamalli pitkään työttömänä olleiden ohjaukseen ja poluttamiseen avoimille työmarkkinoille. Teknologian hyödyntäminen palveluohjauksessa, sosiaalisen median käyttö ja jalkaantuminen haja-asutus alueille ovat esimerkkinä tarpeista, jotka ovat nousseet kohderyhmää ja työntekijöitä haastatellessa esille. Tavoitteena on kehittää malleja, joiden kautta yhä aikaisemmin saadaan kohderyhmän asiakkaat tarvittavien palvelujen piiriin.

Yritysyhteistyö - Järjestelmällinen, henkilöasiakkaiden osaamista vastaavien työnantajien kontaktointi paremman kohtaannon aikaansaamiseksi henkilöasiakkaiden ja yritysten välille. Yritysyhteistyö linkittyy myös Voimala ohjausmalliin: Voimalan tunnettavuutta ja käyttöä pyritään lisäämään yritys- ja yhdistysasiakkaiden keskuudessa. Luodaan uusi malli yritysten kontaktoinnille eri kanavien sekä henkilökohtaisten yrityskäyntien avulla. Alueen yritysyhteistyön koordinoidun mallin (Hankkeet, yhdistykset, työllisyyspalvelut, oppilaitokset, kaupungin yksiköt) luominen sekä tiedon ja kokemusten jakaminen.

Osaamisen kartoittaminen ja työnhakutaitojen vahvistaminen. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja kohderyhmän poluttamiseksi avoimille työmarkkinoille. Osaamiskartoitusten kehittäminen ja työnhakutaitojen vahvistaminen ovat nousseet aikaisemmissa kehittämishankkeissa ja selvityksissä toimenpiteiksi, joita pilotoidaan mm. ikääntyvien työnhakijoiden kohderyhmässä.

Hankkeen myötä Salon alueella pitkäaikaistyöttömät ohjautuvat aikaisemmin työllistymistä tukevien palveluiden (kunnalliset työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja liikuntapalvelut, Kelan, Te-hallinnon, oppilaitosten ja yhdistysten palvelut) piiriin. Salon alueella työttömäksi jäävällä henkilöllä on tietoa, mistä saa henkilökohtaista palvelua työllistymisen ja kouluttautumisen tueksi.

Hankkeen tuloksena on luotu laaja-alainen asiakaslähtöinen Voimalan ohjaamotoiminnan malli, jota pyritään jatkamaan hankkeen päättymisen jälkeen. Asiakkaat ovat mukana Voimalan toiminnassa aktiivisina suunnittelijoina ja toteuttajina.

Koordinoidun yritysyhteistyön avulla löydetään uusia piilotyö-, työkokeilu-, edelleensijoitus- ja palkkatukipaikkoja. Uusien, aiemmin työllisyyspalveluja käyttämättömiä yrityksiä saadaan mukaan yritysyhteistyöhön ja tietoisiksi tarjolla olevista mahdollisuuksista. Työnantajille tarjottavat työllisyyttä edistävät palvelut Salon alueella yhdenmukaistuvat koordinoidun yritysyhteistyön avulla. Yritysten työvoiman rekrytointi sekä työllistäminen työnantajien näkökulmasta helpottuvat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat salolaiset työhön tai koulutukseen suuntautuvat

- 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat (kohdejoukon koko Salossa on kaikkiaan noin 500 henkilöä, eli 55 % kaikista vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneista)

- 200 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät työnhakijat (kohdejoukon koko Salossa on kaikkiaan noin 120 henkilöä)

- ikääntyneet työnhakijat

- heikot työnhakutaidot omaavat työnhakijat (esim. nuorisotakuun piirissä olevat).

Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluu yhteistyökumppaneiden henkilöstö, joka toimii kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden parissa, kuten TE-toimiston henkilöstö, työnantajat ja kolmannen sektorin edustajat.

Hankkeen tavoitteena on kohdata palveluillaan yhteensä 400 kohderyhmän asiakasta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat erilaiset organisaatiot eli kunnat ja Varsinais-Suomen Te-toimisto (myös tulevat maakuntatason organisaatiot) sekä alueen oppilaitokset, kolmas sektori, muut työllistämishankkeet, yritykset jne.

Kunnat hyötyvät organisaatiotasolla ns. työmarkkinatukilistan takaisinmaksun kustannusten pienenemisen kautta.
Yritykset, jotka hyötyvät saamalla apua rekrytointiin sekä motivoituneita ja osaavia työntekijöitä. Samalla ne saavat tietoa rekrytoinnin tuista ja ovat mukana kehittämässä koordinoitua yritysyhteistyön toimintamallia.
Muut organisaatiot hyötyvät hankkeessa mukana olosta palveluprosessien kehittämisen kautta. Asiakkaiden oikea-aikainen ja tehokas ohjaus ja prosessien läpi käyminen tehostaa palvelutuotantoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 420 875

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 356 340

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 562 165

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 475 965

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon

Kunnat: Salo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 275

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tarvetta tehdä toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen periaatteena on, että sekä naisilla, että miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen kehittämistoiminpiteisiin/ ohjaustoimintoihin. Hankkeessa seurataan ja arvioidaan naisten ja miesten osallistumista sekä kehitetään toimenpiteitä niin, että ne tavoittavat molemmat sukupuolet. Hankkeen toimintaa suunnitellaan niin, että kynnys osallistumiseen on matala. Hankkeessa voidaan toteuttaa tarpeen mukaan eri sukupuolille kohdennettuja toimenpiteitä, esim. maahanmuuttajanaiset, ikääntyvien "äijäryhmät", jotka mahdollistavat vertaistuen muodostumisen. Salon kaupunki on ollut mukana sukupuolivaikutusten arviointiin liittyvässä hankkeessa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään haettavan hankkeen toteutuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa sekä toimenpiteiden toteutuksessa huomioidaan molempien sukupuolten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 0
Hankkeen toiminnassa pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Esimerkiksi hankkeen asiakastilaisuuksissa, -tapahtumissa sekä kokouksissa tarjotaan lähi- ja kasvisruokaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 0
Hankkeessa pyritään matalaan energiankulutukseen mm. seuraavilla toimenpiteillä ja ratkaisuilla: etäkokoukset ja sähköiset viestintäkanavat, pilvipalveluiden/ yhteisten tallennuspalveluiden käyttö paperitulosteiden sijaan. (Tässä kohtaa otetaan tietysti huomioon myös tulevat EU:n tietosuoja-asetukset ja henkilötietojen käsittelyn vaatimukset.) Kokouksia järjestetään vain tarvittaessa ja ne pidetään lähellä osallistujia. Liikkumisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan julkista liikennettä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Hankkeessa pyritään käyttämään sähköisiä materiaaleja ja yhteisiä sähköisiä tietokantoja/ materiaalipankkeja. Vältämme turhaa tulostusta ja vähennämme paperijätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Hankkeessa pyritään suosimaan paikallisia tavaran- ja palveluntuottajia. Tässä kohtaa huomioidaan myös hankkeen sekä Salon kaupungin hankintaohjeet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Hankkeessa kehitetään pääasiassa aineettomia palveluja ja tuotteita. Viestintää pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon sähköisiä kanavia hyödyntäen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Hyvin vähäinen vaikutus.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hankkeessa kehitetyillä toiminnoilla on suoraa vaikutusta kohderyhmän henkilöihin ja välillisesti heidän perheisiinsä. Hankkeessa vahvistetaan osallisuutta, aktiivisuutta ja osallistumista, joilla on huomattavat vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän työllistymisen edistäminen sekä työkyvyn ylläpitäminen.
Tasa-arvon edistäminen 4 0
Hankkeen toimenpiteitä kehitetään palvelumuotoilun periaatteet huomioiden. Ohjaus- ja kehittämistyötä toteutetaan tasa-arvoisesti ei sukupuolen tai kulttuuritaustan lähtökohdista.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Hankkeessa pyritään edistämään positiivista suhtautumista kohderyhmiin (ikääntyvät työnhakijat, pitkään työttömänä olleet sekä maahanmuuttajat). Hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen palveluita ja niiden saavutettavuutta sekä tunnettavuutta ja näin pystytään edistämään kaikkien mahdollisuutta käyttää palveluita.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 1
Hankkeen kohderyhmän aktiivisuuden vahvistaminen sekä osallisuuden lisääminen edistävät parhaimmillaan henkilön kokonaisvaltaista kiinnostusta ja välittämistä omasta elinympäristöstä ja ympäristötietoudesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-