Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21359

Hankkeen nimi: LuPeOs - Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52 Ketunpolku 4

Puhelinnumero: 044 7101008

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LuPeOs -hankkeen lähtökohta on tarve kehittää luontoperustaisia toimintamalleja ja siihen liittyvää osaamista kainuulaisissa kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja luonnonvara-alan poikkialaisessa toiminnassa. Tarpeena on lisätä koulutustarjontaa ja koulutuksen osuvuutta luontoperustaiseen teemaan liittyen. Luontoperustainen toiminta on hyvä lähtökohta eri asiakasryhmien osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamisessa ja hyvä pohja poikkialaiseen koulutuksen kehittämiseen. Alueella on tarve lisätä koulutuksen Green Care osaamista sekä palveluja tuottavien yritysten ja organisaatioiden osaamista ja laatua. Lisäksi on tarve kehittää luontoperustaista koulutusta, joka mahdollistaa myös erityisryhmien koulutuksen ja työllisyyden edistämistä.

Green Care –toimintakonsepti voi toimia ratkaisuna uudenlaisten palveluiden syntymisessä. Rakennemuutosten kuten maakunta- ja sote-uudistusten myötä niin kasvatus-, sote- kuin luonnonvara-alakin tarvitsevat uusia ratkaisuja tuottaa palveluita. Green Care on poikkialaista ja –tieteistä ja siten se yhdistää maaseudun elinkeinot ja ympäristöt kasvatus-, sosiaali- ja terveysalaan.

Green Care -toimintamallit ovat uusia ja vaativat paikallisia kokeiluja käytäntöön saattamiseksi. Koulutusorganisaatiot ja yritykset tarvitsevat tietoa ja uutta osaamista palveluidensa kehittämiseksi. Palvelujen tuottajat, ostajat ja käyttäjät tarvitsevat tietoa Green Care -palveluiden vaikuttavuudesta. Kainuun erityispiirteet ja puitteet luontoperustaisen palvelujen tarjoajana huomioidaan hankkeen toteutuksessa lisäten Kainuun edelläkävijyyttä ja erikoistumista Green Care –toimintamallien käyttöönotossa.

Hankkeen päätavoitteena on edistää kasvatus, sosiaali-, terveys- ja luonnonvara-alan osuvaa koulutusta sekä koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Tavoitteena on varmistaa riittävä osaaminen Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston opettajille sekä luonnonvara- että kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotta luontoperustaisten menetelmien käyttö ja toimintamallit kehittyvät. Tavoitteena on, että oppilaat, opiskelijat ja sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut entistä asiakaslähtöisemmin ja sujuvammin.

Hankkeen ensimmäisessä toimenpiteessä lisätään opettajien ja työelämän osaamista luontoperustaisten toimintamallien kehittämiseksi osaksi omaa työtä. Toisessa toimenpiteessä syvennytään osaamisen soveltamiseen kokeilemalla Green Care –pilotteja yhteistyössä eri toimijoiden ja alojen kesken. Kolmannessa toimenpiteessä kehitetään Green Care -sisältöjä osana perustutkinto-opetusta työelämälähtöisesti. Neljännessä toimenpiteessä arvioidaan hankkeen aikana toteutettavien koulutusten ja pilotoitavien luontolähtöisten menetelmien ja prosessien vaikuttavuutta erilaisin mittarein. Lisäksi uutta osaamista ja toimintamalleja juurrutetaan ja tietoa levitetään kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen tuloksena toteutuu Green Care -valmennuskokonaisuus sote-alan ja luonnonvara-alan toimijoille ja AMK- ja toisen asteen opettajille. Hankkeen aikana toteutuu useampia pilotteja Green Care -osaamisen soveltamiseen yhteistyössä koulutuksen ja työelämän ja eri alojen välillä. Hankkeen aikana muodostuu uutta Green Care- osaamista ja uusia koulutussisältöjä poikkialaisesti eri koulutusalojen sisällä ja niiden välillä. Lisäksi hankkeen tuloksena sote-yksikköjen asiakkaille mahdollistuu tavoitteellisia ja suunnitelmallisia luontoperustaisia palveluja. Hankkeessa luodaan helposti saavutettavia luontoelämyksiä, joissa voidaan hyödyntää virtuaalisuutta. Hankkeen tuloksena toimintamallit juurrutetaan käyttöön ja niistä tiedotetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi saadaan tutkimustietoa hankkeen aikana toteutettujen Green Care –koulutusten ja pilottien vaikutuksista asiakaskohderyhmiin sekä koulutuksen ja työelämän osaamisen kehittymiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä on KAMK ja KAO, joissa hankkeen vaikutuksesta opettajien osaaminen lisääntyy. Lisäksi koulutusasteiden välinen ja koulutusohjelmien poikkialainen yhteistyö tiivistyy. Hankkeessa KAMKin sairaan- ja terveydenhoidon osaamisalue antaa asiantuntemustaan koulutusten ja piloteiden suunnitteluun, sisältömäärittelyihin ja toteutukseen. Osaamisalue hyötyy hankkeesta kehittämällä uutta osaamista sote-alan ja Green Caren erityiskysymyksistä. KAMKin tietojärjestelmät osallistuu uusien innovatiivisten ympäristöjen ja innovatiivisten toimintamallien toteuttamiseen piloteissa, he saavat uutta osaamista luontoperustaisten sote-ympäristöön sovellettavien virtuaalisuutta hyödyntävien sovellusten kehittämisestä. KAO kasvatusalan ja luonnonvara alan opettajat saavat uutta osaamista Green Care toiminnasta koulutuksen ja pilottien avulla. Tieto sisällytetään tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon, tietojärjestelmien, kasvatusalan sekä luonnonvara-alan ammattilaisten opetukseen. Hanke parantaa KAMKin ja KAO:n poikkialaista yhteistyötä, lisäksi yhteistyökumppaneiden tietämystä KAMKin ja KAO:n koulutuksista sekä luo edellytyksiä lähempään yhteistyöhön yritysten kanssa. Luken strategisena painopisteenä on vahvistaa yhteistyötä koulutusorganisaatioiden kanssa. Hanke auttaa vahvistamaan yhteistyötä ja hankkeen aikana vahvistuu myös Green Care osaaminen.

Hankkeen kohderyhminä on kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä luonnonvara-alan yritykset. He hyötyvät uusien toimintamallien ja osaamisen kehittymisestä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä on sosiaali- ja terveysalan asiakkaat sekä opiskelijat. Asiakkaat hyötyvät asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämisestä, he saavat laadukasta palvelua sujuvasti. Uusien palveluiden kautta hyvinvointi lisääntyy asiakaskunnassa ja henkilöstö oppii hyödyntämään luonnon voimaannuttavaa vaikutusta terveyden edistämisessä omakohtaisesti sekä asiakkaiden osalta. Henkilöstö lisää osaamistaan ja saa uusia toimintatapoja, jotka juurrutetaan osaksi arkea.

Opiskelijat hyötyvät välillisesti, kun alueella toimivien koulutusorganisaatioiden opetus vastaa uudistuvan työelämän tarpeita. Lisäksi välillisenä kohderyhmänä ovat myös sote- ja hyvinvointialan ja luonnonvara-alan yrityksen perustamista suunnittelevat tulevat yrittäjät; hankkeen aikana tuotettu yleinen informaatio hyödyttää heitä liiketoiminnan suunnittelussa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 285 115

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 285 096

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 380 151

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 380 126

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 66

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanketta valmisteltaessa perehdyttiin toimintaympäristöstä tehtyihin tutkimuksiin sukupuolinäkökulmasta. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjät ovat naisvaltainen ryhmä, naisia yrittäjistä on yli 70%. Tyypillinen yrittäjä alalla on nainen, jonka keski-ikä on 48 vuotta. (Räsänen & Kolehmainen 2008, Hyvinvointialalle reittejä yrittäjyyteen 2017, Haapa-Aho 2014) Tunnetusti Sote ja kasvatusala on naisvaltainen. Luonnonvara-alalla miehiä on suhteessa enemmän.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Valmennusten toteuttamisessa varmistetaan, että osallistujissa on sekä miehiä että naisia. Hankkeen välillisen kohderyhmän eli Green Care –toimintaan osallistuvien asiakkaiden kohdalla varmistetaan sukupuolten välinen tasa-arvo sekä suunnitellaan toiminnot siten, että ne sopivat sekä miehille että naisille. Hankkeen palaute kerätään sukupuolijaotettuna.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on varmistaa riittävä osaaminen Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston opettajille sekä luonnonvara-, kasvatus- että sosiaali- ja terveysalan toimijoille, jotta luontoperusteisten menetelmien käyttö ja kehittäminen mahdollistuvat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Green Care toimintamallien kulmakivi on luonto ja luonnon käytön kestävyys. Tämä lisää laajasti luonnon kestävyyteen liittyvää osaamista. Ekologisesti kestävää kehitystä hanke tukee välillisesti demonstroimalla erilaisten ympäristöjen (mm. metsät, maatilat, puutarhat) käyttöä ja ylläpitämistä hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvinvointipalvelujen tarjoamiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Green Care on uusi toimintamalli joka auttaa eri toimijoiden elinkeinon rakentamista. Green Care mahdollistaa esimerkiksi maaseutuyrittäjien toiminnan laajentamista.Taloudellisesti kestävää kehitystä hanke edistää tukemalla maaseudun elinkeinoja ja parantaa siten työllisyyttä, sekä edistämällä yritysten kilpailukykyä ja uutta yrittäjyyttä. Maaseudun elinvoiman lisääntyminen edesauttaa puolestaan sosiaalisesti kestävää kehitystä ja elämänlaadun paranemista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia luontoon liittyviä hyvinvointipalveluja sekä testataan ja pilotoidaan niitä. Toimintamallit jäävät alueelle toimijoiden ja yrittäjien käyttöön hankkeen jälkeen. Hankkeen toimenpiteillä myös tuetaan uudenlaisen liiketoiminnan syntymistä ja osaamisen lisääntymistä alueen yrityksissä ja koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioissa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Etäluennot ja verkko-opinnot vähentävät liikkumisen tarvetta. Koulutukset pyritään rakentamaan siten että mahdollisimman monia alueelta pystyy siihen osallistumaan. Lähipäivinä pyritään mahdollistamaan etäyhteys, jolloin osallistumisen mahdollisuus paranee ja liikkumisen tarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Green Care menetelmät lisäävät tutkitusti hyvinvointia.Hanke edistää maaseudun taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä. Samalla hanke vastaa yhteiskunnan ja kuluttajien kysyntään ja tarpeisiin edesauttamalla laadukkaiden ja eettisesti hyväksyttävien hyvinvointipalvelujen syntyä, sekä heikossa asemassa olevien sosiaalista integroitumista.
Tasa-arvon edistäminen 5 0
Green Care menetelmien saatavuuden parantaminen ja niiden kehittäminen lisää ihmisten mahdollisuuksia saada joustavasti Green Careen pohjautuvaa palvelua. Palvelujen määrän lisääntyessä kaikilla on yhtälainen mahdollisuus saada luontoon perustuvia palveluita ikään, sukupuoleen tai asuinpaikkaan katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 0
Green Care menetelmät antavat mahdollisuuden myös niiden kokea luontokokemuksia joilla se olisi muutoin mahdotonta, esimerkiksi virtuaalisuuden avulla. Luonto on vahvasti osa suomalaista kulttuuriperimää ja hankkeella tuetaan tämän kulttuuri-identiteetin rakentumista. Hankkeen koulutus ja pilotit tähtäävät siihen, että luontoperustaisten menetelmien ja palveluiden avulla voidaan edistää esimerkiksi eriarvoisuuden vähentämistä (syrjäytymistä ehkäisevät Green Care –palvelut) ja monikulttuurisuutta (pakolaisten ja maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan luontomenetelmien avulla).
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 0
Green Care osaamiseen liittyy olennaisesti ympäristöosaaminen. Hanke lisää tietoutta luonnon hyvinvointivaikutuksista, elvyttävien luontoympäristöjen erityispiirteistä ja kestävän kehityksen mukaan luonnon hyödyntämisestä hyvinvoinnin tuottamisessa ihmisille. Green Care –menetelmillä voidaan tehdä lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tuloksena sote-alan ja luonnonvara- alan opettajien sekä Kainuun alueen sote- alan ja luonnonvara- alan toimijoiden ja hoivayritysten henkilöstön osaaminen Green Care toiminnan toteuttamiseen kehittyi. 57 edellä mainittujen toimijoiden henkilöstöä suoritti hankkeen toteuttaman Green Care -valmennuksen 5 op ja teki suunnitelman oman työyksikön Green Care pilotista 1 op. Hankkeen tuloksena toteutui seitsemän erilaista monialaista Green Care pilottia, joista osa toteutui Seppälän oppimisympäristöissä monialaisesti. Luonnonvara- alan ja sote alan opetussisältöihin integroitiin alueen osaamistarpeiden pohjalta Green Care sisältöjä. Hankkeen myötävaikutuksella alueen toimijat osaavat hyödyntää erilaisia Green Care menetelmiä työssäään ja koulutus- sekä tutkimusorganisaatioiden, koulutusalojen sekä työelämän yhteistyö syventyi.