Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21360

Hankkeen nimi: Culture Tourism for City Breakers

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maija Sydänmaanlakka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maija.sydanmaanlakka(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 159 7785

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, 1006550-2
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2029188-8
Lahden ammattikorkeakoulu Oy, 2630644-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Culture Tourism for City Breakers on suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuvan kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämishanke, joka tuo luovan alan ja matkailualan toimijat yhteen. Hankkeen tavoitteena on monialaisen kulttuurimatkailun verkostomallin - kehittäjäfoorumin - luominen ja juurruttaminen sekä luovan alan ja matkailualan yhteistyöverkoston tuominen mukaan oppilaitosten oppimisympäristöihin.

Hankkeessa tuodaan yhteen kulttuurialan toimijat (kulttuuria tuottavat yhdistykset, taiteilijat, taidelaitokset, taiteen välittäjäporras eli kulttuurituottajat, alojen opiskelijat) sekä matkailualan toimijat (opiskelijat, oppilaitokset ja alueelliset matkailutoimijat). Valtakunnallisena matkailutoimijana/yhteistyökumppanina hankkeessa mukana on Business Finlandin matkailunedistämisyksikkö Visit Finland.

Hanke on luonteva jatko Finpron/Visit Finlandin "Luova matka"-hankkeelle (proj. S20485). Luova matka-hankkeen tuloksia ja toimintatapoja hyödynnetään ja kehitetään eteenpäin fokusoimalla etenkin suomalaisiin kaupunkeihin suuntautuvan matkailuosaamisen kehittämiseen.

Hankeen lopputuloksena parannetaan luovaan osaamiseen ja monialaisuuteen liittyvän koulutuksen osuvuutta sekä kehitetään luovan osaamisen koulutustarjonnan ketteryyttä edistävää verkostoitumismallia. Toimenpiteillä lisätään paikallisen, alueellisen ja kansallisen kasvualan - kulttuurimatkailun - tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta sekä tuodaan lisää tulevaisuuden työmahdollisuuksia luoville aloille.

Hankkeessa vahvistetaan luovan alan toimijoiden ja matkailualan toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyössä hyödynnetään luovien alojen sisältöosaamista ja kulttuuripalveluja matkailualalla ja toisaalta luovien alojen toimijat saavat matkailupuolelta laajemman yleisöpohjan, palvelumuotoilun osaamista ja uusia verkostoja. Hankkeen avulla parannetaan osallistujien edellytyksiä kansainvälistymiseen.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan monialainen kehittäjäfoorumi, think-tank-muotoinen kulttuurimatkailutyöpajojen sarja, jokaisessa hankkeessa mukana olevassa kaupungissa (Helsinki, Lahti, Jyväskylä). Alueellisten työpajojen jälkeen järjestetään valtakunnallinen seminaari, jossa jaetaan alueellisten pilottien tuotokset, tulokset ja kokemukset.

Fasilitoidut työpajat pilotoidaan kolmella paikkakunnalla - Helsinki, Lahti, Jyväskylä - osin yhteisellä/valtakunnallisella, osin paikallisella sisällöllä. Yhteinen sisältö suunnitellaan yhdessä osatoteuttajien muodostaman tiimin kesken ja paikallinen sisältö määräytyy kunkin alueen matkailullisten ja kulttuuristen painopisteiden mukaan, paikallisen tiimin toimesta.

Tavoitteena on yhteinen oppiminen ja inspiroituminen, monialainen dialogi, mikä hyödyttää sekä kulttuuripuolen, että matkailupuolen kenttää ja näyttäytyy uutena ja kehittyvänä alan koulutuksena sekä luo verkostomaisen yhteistyön mallin jo ammattikorkeakouluopintojen aikana.

Hankkeen tuloksena syntyy monialainen verkostoyhteistyömalli, kehittäjäfoorumi, jonka muodostavat taide/kulttuuritoimijat, matkailualan toimijat, kulttuurituottajat, sekä ammattilaiset, että amk-opiskelijat. Hankkeen tuloksena syntyy myös oppilaitoksiin juurtuva kulttuurimatkailun osaamisen kehittämiseen tähtäävä yhteiskehitetty koulutussisältöjen kokonaisuus sekä sitä tukeva työnimellä Culture Creators - kulkeva avoin verkkomateriaali. Hankkeessa tuodaan matkailualan kehittämistulokset myös kulttuuri- ja matkailualojen opiskelijoiden ulottuville, valtakunnallisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kulttuuri- ja matkailualan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja opettajat, paikalliset ja alueelliset matkailutoimijat; alueorganisaatiot ja yritykset sekä luovan alan toimijat; taiteilijat, taiteilijakollektiivit, kulttuurituottajat, kulttuuria tuottava yhdistyskenttä sekä kulttuuri-instituutiot.


Koko kulttuurimatkailun palvelutuotantoon liittyvä monialainen toimijaverkosto, joka on vahvasti alueittain profiloitunutta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueellisten matkailupalvelujen kehittyessä koko alueen talous, toimijat ja asukkaat hyötyvät. Koko kotimainen matkailuelinkeino. Kansainväliset suomalaisia kulttuurimatkailuelämyksiä hakevat matkailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 348 526

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 297 695

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 464 699

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 396 925

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 28

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 215

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Luova matka -hankkeessa on huomattu, että kulttuurimatkailun kehittäjäjoukko on hyvin naisvaltainen. Matkailijat edustavat selvästi tasaisemmin molempaa sukupuolta. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota sukupuolen merkitykseen matkailutuotteen sisällön, viestinnän ja atraktiivisuuden rakentamisessa ja etsitään keinoja vahvistaa kaupunkimatkailua siten, että sukupuoleen, rotuun ja ikään katsomatta palvelukattaus on vetovoimainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa osallistetaan monenlaisia kohderyhmiä (sukupuoli, ikä, asiantuntemus). Kulttuurimatkailutuotteiden ja niiden rakentamiseen liittyvän osaamisen tärkeä elementti on myös sukupuolinäkökulman huomioiminen, johon kiinnitetään erityishuomioita toimenpiteiden järjestelyissä. Myös itse alueelliset työpajat ja kehittämistyö rakennetaan sukupuolisensitiivisesti tunnistaen, että prosessissa tulisi kuulua hyvin erilaisten matkailijaprofiilien ääni (mukaan lukien myös eri sukupuolisten)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei pyri edistämään päätavoitteenaan sukupuolten tasa-arvoa, mutta kulttuuristen matkailutuotteiden rakentamisessa on tärkeää, tuote ja myös alalle tähtäävä koulutus tunnistaa erilaisia kaupunkimatkailijoita erilaisina toiveineen huomioiden myös mm. sukupuolen, etnisen taustan ja matkailijan iän.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Kaupunkimatkailua suunniteltaessa nojataan olemassa olevaan infrastruktuuriin jolloin matkailua varten ei jouduta rakentamaan uutta struktuuria vaan lähinnä tehostamaan jo olemassa olevan hyödyntämistä. Suuri osa matkailuelämyksistä kaupungissa on luonteeltaan aineettomia palveluja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Suomalainen kaupunkimatkailu sisältää mahdollisuuden kokea luonto ja kaupungin palvelutarjonta hyvin vähäistä liikkumista edellyttäen usein julkisen liikenteen puitteissa. Ajattelussa korostetaan vähähiilisiä ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Näkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ja rakennettavan uuden osaamisen ulottuvuutena, mutta ei ole hankkeen keskiössä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Näkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ja rakennettavan uuden osaamisen ulottuvuutena, mutta ei ole hankkeen keskiössä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Näkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ja rakennettavan uuden osaamisen ulottuvuutena, mutta ei ole hankkeen keskiössä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Näkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ja rakennettavan uuden osaamisen ulottuvuutena, mutta ei ole hankkeen keskiössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Näkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ja rakennettavan uuden osaamisen ulottuvuutena, mutta ei ole hankkeen keskiössä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Kaupunkimatkailun kehittäminen edistää varsinkin paikallisten toimijoiden liiketoiminnan mahdollisuuksia. Useat jo tunnistetut kumppanit saavat tulevaisuudessa kumppaneikseen uusia toimijoita, joilla on erityistä kaupunkeihin suuntautuvan kulttuurimatkailuun kehittämisosaamista. Hankkeella on välillinen potentiaali synnyttää merkittävää kaupunkimatkailun liiketoimintaa. Kestävyyttä tukee nojautuminen jo olemassa oleviin kaupunkirakenteisiin ja infrastruktuuriin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 10
Kulttuurin avulla tuotetaan aineetonta arvonlisää olemassa oleviin, kehitettäviin ja uusiin kulttuurisesta kaupunkimatkailusta kiinnostuneille ihmisille sekä kehitetään koulutusta kyseisen osaamisalueen kytkemiseksi osaksi kulttuuri- ja matkailualan kompetensseja. Välillisinä vaikutuksina tämä synnyttää uusia toimijoita Suomeen ja kiihdyttää jo olemassa olevia palveluiden kehittämisen ja monipuolistamisen kautta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Näkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä ja rakennettavan uuden osaamisen ulottuvuutena, mutta ei ole hankkeen keskiössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Luovaa panosta hyödyntävä kaupunkikulttuurin kehittäminen lisää omalta osaltaan sekä suoraan että välillisesti yhteiskunnallista hyvinvointia. Alan palveluita kehittämällä, varsinkin paikallinen näkökulma huomioiden, tuotetaan alueellista hyvinvointia sekä alueella asuville monipuolistuvana palvelutarjoomana että alueella vieraileville hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävien elämysten kuluttajina.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeessa huomioidaan elämysten sukupolittuneet käytännöt ja tuetaan prosessia, jonka päämääränä on uusien kaupunkielämyksien tarjoaminen tasa-arvoisesti eri sukupuolille, etnisille ryhmille ja ikäryhmille. Palvelutuottajien (luovan alan osaajat) osalta haetaan ratkaisuja, jotka tarjoavat elämyksiä sekä liittämällä palveluihin uusia ulouttuvuuksia ( esim. lisäämällä ICT elementtejä) että profiloimalla palvelutuotteita eri käyttäjäryhmille siten että tasa-arvonäköulmat ja myös palveluiden saavutettavuus tulevat huomioiduksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Päämääränä on nojata voimakkaasti kaupungeissa jo olemassa olevaan kulttuurin infrastruktuuriin ja rakentaa uutena osaamisalueena struktuurin ympärille aineettomia elämyksellisiä lisäpalveluita matkailijoita varten. Samat palvelut ovat auki myös kotimaisille kaupunkien asukkaille ja matkailijoille, jotka hyötyvät yhtä lailla matkailupaketoinnista. Palvelut nojaavat nojaa jo valmiiksi pitkälti verovaroin subventoidun, kansalaisten yhdenvertaisuuden tavoitteeseen perustuvan, järjestelmän antiin ja jatkokehittämiseen.
Kulttuuriympäristö 4 8
Uudet luovan alan yritykset ja muut toimijat, jotka pitkällä aikavälillä lisäävät kaupunkeihin suuntautuvan kulttuurimatkailun kehittämisen tuotevalikkoonsa rikastuttavat omalla työllään suomalaista kulttuuriympäristöä alueellisesti ja tekevät sitä samalla kansainvälisesti tunnetuksi.
Ympäristöosaaminen 0 0
Yksi Suomen potentiaalisista kaupunkimatkailun valteista on mahdollisuus yhdistää kaupungin kulttuurielämykset luontokokemukseen. Vesillä tai metsässä koetun kokemuksen jälkeen päivää voi jatkaa kaupungin runsaan ravintola- ja kulttuuritarjonnan äärellä varsin lyhyiden siirtymien avulla. Huomioimalla ympäristö alan palveluiden kehittämisessä lisätään myös matkailijoiden tietoisuutta ja osaamista niin raknnetusta kuin luonnonmukaisestakin ympäristöstä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Culture Tourism for City Breakers (CTCB) oli kulttuurimatkailun kehittämishanke, jonka tavoitteina oli tuoda luovan alan ja matkailualan toimijoita yhteen sekä kehittää ammattikorkeakoulutasoista kulttuurimatkailukoulutusta. Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä olivat monialaisen Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -tapahtumasarjan tuottaminen, alojen välisen yhteistyöverkoston tuominen mukaan ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöihin ja kulttuurimatkailun verkko-opintojen rakentaminen. Näissä tavoitteissa ja toimenpiteissä hanke onnistui hyvin ja pystyi osaltaan vastaamaan alan kehittämistarpeeseen: kulttuuri- ja matkailualan välisen verkoston aktivoimiseen ja koulutusalojen välisen yhteistyön vahvistamiseen oppilaitosrajat ylittävän kulttuurimatkailukoulutuksen kehittämisessä.

Hankkeessa tuotiin sekä alueellisesti, että valtakunnallisesti yhteen kulttuurialan toimijoita (kulttuuria tuottavat yhdistykset, taiteilijat, taidelaitokset, kulttuurin välittäjäporras, alojen opiskelijat) sekä matkailualan toimijoita (opiskelijat, oppilaitokset, alueelliset matkailutoimijat ja matkailuyritykset). Valtakunnallisena yhteistyökumppanina hankkeessa mukana oli Business Finlandin matkailunedistämisyksikkö Visit Finland, erityisesti sen kulttuurimatkailun teemaohjelma Culture Finland.

Hankkeen tavoitteena oli parantaa luovaan osaamiseen ja monialaisuuteen liittyvän koulutuksen osuvuutta. Tässä hanke onnistui tavoitteiden mukaisesti. Toimenpiteillä lisättiin paikallisen, alueellisen ja kansallisen kasvualan - kulttuurimatkailun - tarvitseman koulutuksen tarjontaa, laatua ja osuvuutta rakentamalla kokonaan uudenlainen kulttuurimatkailun koulutuskokonaisuus ammattikorkeakoulujen ja avoimen amk-koulutuksen kautta koko elinkeinon käyttöön. Konkreettisena kehittämisprosessin lopputuloksena hankkeessa tuotettiin ja pilotoitiin neljän ammattikorkeakoulun; kulttuurituotannon ja restonomikoulutusohjelmien sekä kulttuuri- ja matkailualojen sidosryhmien yhteistyönä Moodle-pohjainen Kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus, laajuudeltaan 15 opintopistettä suomeksi ja 15 opintopistettä englanniksi. Tämä koulutuskokonaisuus vastaa erinomaisesti alan kehittämistarpeeseen: kulttuurimatkailun verkko-oppimiskokonaisuus on ensimmäinen laatuaan ja tulee hyödyttämään niin alan oppilaitoksia, opiskelijoita, kuin avoimen ammattikorkeakoulun kautta koko kulttuurimatkailun toimialaa; sekä luovien alojen, että matkailualan toimijoita.

Hankkeen toisena päätavoitteena oli rakentaa monialainen verkostofoorumi kulttuuritoimijoiden, matkailualan toimijoiden ja hankkeessa olevien ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön aktivoimiseksi. Suunnitelman mukaisesti monialainen Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -tapahtumasarja järjestettiin jokaisessa hankkeessa mukana olevassa kaupungissa: Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä keväällä 2019. Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -tapahtumasarja käsitti neljä tapahtumapäivää jokaisessa mukana olevassa kaupungissa ja se toteutettiin osin yhteisellä valtakunnallisella, osin paikallisella sisällöllä. Kehittäjäfoorumit tavoittivat hyvin alueelliset toimijat. Kehittäjäfoorumeihin ilmoittautuneita kulttuuri- ja matkailualan toimijoita oli yhteensä: Helsinki: 260 henkilöä, Lahti: 164 hlöä ja Jyväskylä: 116 hlöä. Kehittäjäfoorumeissa järjestettyjen työpajojen avulla parannettiin hanketavoitteiden mukaisesti kulttuurimatkailutoimijoiden edellytyksiä kansainvälistymiseen tarjoamalla sparrausta kultuurimatkailupalvelujen tuotekehityksessä, myynnissä ja verkostoitumisessa. Työpajoissa luotiin myös tuoteaihioita ja kehitettiin aihioita kohti tulevaisuuden kulttuurimatkailutuotteita hankesuunnitelman mukaisesti.

Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumisarja huipentui valtakunnalliseen kulttuurimatkailuseminaariin, joka tuotettiin yhteistyössä Visit Finlandin Culture Finland -ohjelman kanssa. “Matkailun ja kulttuurin syke - kulttuurisisällöt omatoimimatkailijan ohjelmaan” -seminaaripäivään ilmoittautui yli 130 osallistujaa ympäri Suomen ja tilaisuutta seurasi striimauksen välityksellä kymmeniä kultttuurimatkailutoimijoita valtakunnallisesti. CTCB:n luoma Kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi -verkostokonsepti on monistettavissa ja toistettavissa tulevaisuudessakin kulttuurimatkailuverkoston aktivoimiseksi.

Hankkeen välittömänä vaikutuksena oli, että kulttuurimatkailu tuli hankkeen myötä osaksi osatoteuttaja-ammattikorkeakoulujen opetustarjontaa ja amk- ja yamk-opiskelijoiden, opettajien sekä ammattikentällä toimivien luovan alan toimijoiden tietoisuus kulttuurimatkailuun liittyvistä toimijaverkostoista ja mahdollisuuksista kasvoi. Välittöminä tuloksina syntyi myös kulttuurimatkailun tuoteaihioita sekä useita amk- ja yamk-tasoisia opinnäytetöitä suomalaisen kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyen.