Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21362

Hankkeen nimi: Virtuaalinen elämyslääke -luovaa osaamista sote-alalle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: (03) 245 2111

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: http://www.tamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Juha Suonpää

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.suonpaa(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5685354

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, 2094551-1
Turun ammattikorkeakoulu Oy, 2528160-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Virtuaalinen elämyslääke -hanke vastataan luovien alojen nopeaan rakennemuutokseen sekä sote-alan ajankohtaisiin kehittämistarpeisiin. Sote- ja hyvinvointiala ovat merkittävä markkinakenttä, joka tarjoaa kasvavan työllistymis- ja markkinamahdollisuuden luovan alan toimijoille.

Hankkeessa lisätään luovien alojen ja sote-alan toimijoiden välistä yhteistyötä monialaisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää luovien alojen osaamista kaupallisten sovellusten kehittämiseksi muutoksessa olevan sote-alan toimintaympäristön muutostarpeisiin. Uusia liiketoiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksia luodaan yhteiskehittämällä asiakaslähtöisiä digitaalisia teknologioita soveltavia elämystuotteita- ja palveluita. Erityisenä kehittämiskohteena on virtuaalisuuden hyödyntäminen miellyttävien asiakas- ja potilaskokemusten sekä -elämysten hyvinvointivaikutusten saavuttamiseksi. Hankkeessa tuotetaan kahta eri tyyppistä alaa yhdistävä monialainen koulutusmalli, jota hyödynnetään luovan alan ja sote-alan valtakunnallisen koulutuksen kehittämisessä ja rakennemuutoksen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Kaikista edellä mainituista ammattikorkeakouluista löytyy vahvaa koulutus- ja kehittämisosaamista sekä luovilta aloilta että sote-alalta. Yhteishankkeessa osatoteuttajien osaamiset tukevat ja täydentävät toisiaan. Valtakunnallisen hankkeen toteutusta ohjaavat yhteiset tavoitteet, mutta alueelliset työelämän tarpeet ja osatoteuttajien painotukset pilotointi- ja kehittämiskohteissa sekä luovien alojen mahdollisuuksista sote-toimialalla vaihtelevat ja rikastuttavat näin hankekokonaisuutta. Valtakunnallista hanketta toteutetaan monialaisessa yhteistyössä luovan alan ja sote- alan osaajien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Yhteistyökumppaneina ja sote-alan pilotointiorganisaatioina ovat eri palveluntuottajat, kuten HUS lastensairaala, PSHP, TYKS sekä vanhus- ja senioripalveluiden tuottajia. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2018- 31.12.2020.
HANKKEEN TAVOITTEET:
TAVOITE 1. Lisätä luovan alan ja sote-alan toimialojen ja toimintatapojen välistä yhteistyötä
TAVOITE 2. Edistää uusien teknologioiden ja elämysreseptien tuotteistamista ja kaupallistamista
TAVOITE 3. Kehittää monialainen koulutusmalli osaamisen yhdistämiseksi
TAVOITE 4. Levittää elämysreseptin toimintamallia valtakunnallisesti
HANKKEEN TOIMENPITEET:
TOIMENPIDE 1: Monialaisen verkoston sitouttaminen ja alkukartoitus: Tehdään alkukartoitus kohderyhmän osaamistarpeista, suunnitellaan kehittämistehtävät yhteistyössä sote- ja hyvinvointialan pilottiorganisaatioiden kanssa ja sitoutetaan valtakunnallisesti keskeiset toimijat hankkeeseen.
TOIMENPIDE 2: Yhteiskehittämisen elämysreseptipilotit: Suunnitellaan ja toteutetaan monialaiset co-creation kehittämispilotit sekä testataan ne aidoissa toimintaympäristöissä.
TOIMENPIDE 3: Virtuaalisen elämysreseptin koulutuspilotti:
Järjestetään monialaisia koulutustyöpajoja ja koulutusseminaareja Tampereella, pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Turussa sekä luodaan näille valtakunnallista näkyvyyttä mm. YouTube-kanavan avulla.
TOIMENPIDE 4: Kehitettyjen mallien levittäminen valtakunnallisesti:
Dokumentoidaan hankkeen eteneminen ja rakennetaan elämysreseptin koulutussisältöjen ja yhteiskehittämisen verkko-oppimismalli.
HANKKEEN TULOKSET:
TULOS 1: Tuotetaan yhteistyötä tukeva verkosto luovan alan ja sote-osaajien välillä:
Synnytetään luovien alojen ja sote-alan valtakunnallinen kehittäjäverkosto ja kuvataan luovien alojen uusien teknologioiden soveltamismahdollisuudet sote-alalla.
TULOS 2: Tuotetaan luovan alan osaajien avulla eettisesti ja kaupallisesti kestäviä elämysreseptejä sote-alalle: Luodaan sote-alelle konkreettisia elämysreseptejä, joissa yhdistyy hyvinvointi ja yhdenvertaisuus kustannustehokkaissa elämysratkaisuissa.
TULOS 3: Tuotetaan hybridikoulutusmalli luovan alan ja soten välille:
Koulutuspilottien myötä syntyneitä tuote- ja palvelukonseptien kokemuksia sovelletaan koulutuksen suunnittelussa ja verkko-opetuksen valtakunnallisessa mallissa. Luovien alojen työllisyys lisääntyy sotealan kanssa tehtävän yhteistyön myötä
TULOS 4: Mallin levittäminen:
Toimintamalli sovelletaan mukana olevien korkeakoulujen koulutus- ja kehittämistoimintaan, jonka ohella se on vapaasti myös muiden oppilaitosten hyödynnettävissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1) Luovien alojen taiteilijat, mediayritykset ja niiden henkilöstö
2) Sote-alan palveluntuottajat sekä niiden henkilöstö
3) Luovien alojen yritykset ja yhteisöt
4) TAMKin, Metropolian, Oamkin ja TurkuAMKn luovien ja sote-alan opettajat
5) TAMKin, Metropolian, Oamkin ja TurkuAMKn yamk- opiskelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

1) Sote-alan asiakkaat ja palveluiden käyttäjät
2) TAMKin, Metropolian, Oamkin ja TurkuAMKn opiskelijat (muut kuin yamk-opiskelijat)
2) Valtakunnallisesti hankkeesta hyötyvät muut oppilaitokset ja korkeakoulut, sillä tulokset ja kokemukset muidenkin hyödynnettävissä

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 433 511

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 391 954

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 578 010

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 522 601

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Arvioitu mukaan tulevien yritysten ja organisaatioiden sukupuolijakauma. Kulttuuriala on kokonaisuutena heterogeeninen. Vaikka eräät taideammatit saattavat olla hyvin mies- tai naisvaltaisia, on sukupuolijakauma koko kulttuuriammattien työllisten joukossa pysynyt melko tasaisena. Kuitenkin Cuporen tutkimuksen mukaan kuvataiteenala on naisistumassa ja kulttuurialan yksittäisistä ammattinimekkeistä esim. kirjastonhoitajista valtaosa 88%, on naisia. Sosiaali-ja terveysalala tiedetään olevan varsin naisvaltainen. Yhteistä näillä aloilla on, että niissä esiintyy paljon määräaikaisia työsuhteita päällekkäin tai peräkkäin. Taideammattien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on ollut hienoisessa kasvussa koko 2000-luvun.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Mukaan tulevien organisaatioiden ja yritysten työntekijöiden sukupuolijakauma arvioidaan ja taloudellisia ja sosiaalista asemaa tuotetaan yhdenvertaisesti mahdollistamalla uusia ansaintatapamalleja luovien alojen ja sote-alojen yhteisillä hybridikoulutuksilla ja yhteistyöpajoilla. Alkukartoitusten perusteella saatujen tulosten mukaan organisaatio ja yrityskohtaisia toimintamalleja ja alan koulutusta kehitetään molempien alojen ja sukupuolien nyky tarpeisiin integroituviksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen tasa-arvon editäminen toteutetaan mukaan tulevien organisaatioiden ja yritysten henkilöstöjakauman mukaan. Sukupuolijaukama tullaan huomioidaan hankkeen suunnittelussa sekä toteutuksessa valtavirstaistamisen periaatteella. Hankkeen koulutukset tarjotaan tasapuolisesti kaikille hankkeeseen mukaan tulevien yritysten ja yhteistyökumppaneiden henkilöstölle tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota aineettomien palveluiden yksilöllisyyteen ja toimintamallien jatkuvuuteen sekä tavoiteellisuuteen. Tässä hankkeessa välillistä vaikutusta syntyy kun luovaa osaamista hyödyntävät sote- alan erilaiset toimijat omien tuotteidensa ja palvelujensa kehittämistyössä. Hanke voi lisätä merkittävästi kulttuurialan palveluliiketoiminnan uudistumista ja laajentumista
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Erilaisten työllistymismahdollisuuksien lisääntyminen alueella lisää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 4
Hanke edistää kohderyhmän integroitumista sote-alan työkenttään suoraan ja välillisesti. Lisää eri kohderyhmille taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Virtuaalinen elämyslääke (Virtu) -hankkeessa yhdistettiin sosiaali- ja terveysalan sekä luovan alan ammattilaisten osaamista ja teknologiaa. Hankkeessa kehitettiin neljän ammattikorkeakoulun voimin virtuaalisia elämyksiä hyödynnettäviksi sosiaali- ja terveysalalla sekä koulutusmalli tukemaan kehitystä jatkossakin.

Hankkeessa suunniteltiin ja testattiin taiteilijoiden ja sote-ammattilaisten yhteiskehittämisen tuloksena syntyneitä korvaavia elämysreseptejä. Nämä reseptit yhdistävät uudet teknologiamahdollisuudet, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja yhdenvertaisuuden riippumatta siitä, missä päin Suomea asiakas asuu. Virtu-hankkeen toimijat – neljä ammattikorkeakoulua Tampereella, Turussa, Oulussa ja pääkaupunkiseudulla toimivat monialaisen taustansa turvin tienraivaajina ja mahdollistajina sote-alan ja luovan alan ammattilaisten välillä. Hanke ohjasi kehittämään ammattikorkeakoulujen sisäisen monialaisuuden hyödyntämistä luovan ja sotealan toimijoiden välillä. Hanke järjesti myös monialaisia koulutustyöpajoja ja koulutusseminaareja Tampereella, pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Turussa.

Hankkeessa toteutetut co-creation mallin avulla tuotetut pilotit vastasivat todellisiin ongelmiin tuoden toimivia ratkaisumalleja. Hankkeen avulla löydettiin kiistattomia virtuaalisia soveltamiskohteita, jotka soveltuvat sellaisenaan sosiaalialan puolelle. Myös terveysalan osalta toteutettiin joukko kokeiluja, joiden tulokset olivat erittäin lupaavia. Elämyslääkkeiden vaikuttavuudesta ja mitattavuudesta saatiin lupaavia merkkejä. Hankkeessa kehitettiin elämyksiä niin lapsille kuin ikäihmisillekin.

Hankkeen tuloksena suunniteltiin myös valtakunnallinen hybridikoulutusmalli luovan alan ja sote-alan välille. Koulutuspilottien myötä syntyneitä tuote- ja palvelukonseptien kokemuksia sovellettiin koulutuksen suunnittelussa. Koulutusmallin tavoitteena on lisätä luovan alan ja sote-alan toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittää uudenlaisia hyvinvointipalveluja. Koulutusmallissa on vahvasti huomioitu työelämälähtöisyys ja yhdessä tekeminen (co-creation). Sen rakenne muodostuu sosiaalialan, terveysalan, luovan alan sekä tekniikan alan osaamisesta. Koulutusmallia pilotoitiin syksyllä 2020. Metropolia ammattikorkeakoulussa kehitettiin ja toteutettiin sote- ja luovien alojen ammattilaisille tarkoitettu viiden opintopisteen laajuinen opintojakso "Virtuaaliset elämykset ja pelilliset menetelmät sosiaali- ja terveysalalla" (5 op). Opintojakson suoritti 16 sote-alan ammattilaista ja sen tuloksena syntyi useita elämysprototyyppejä ja -konsepteja liittyen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Valtakunnallinen hanke toteutettiin monialaisessa yhteistyössä luovan alan ja sote-alan osaajien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina olivat Metropolia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2018 – 31.12.2020.
https://projects.tuni.fi/virtu/uutiset/hankevideo/