Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21363

Hankkeen nimi: Kymenlaakson kiertotalous-Hubi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2 B

Puhelinnumero: 0207879200

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liena Silen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yhteyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liena.silen(at)kvlakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-4826770

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Parik-säätiö sr, 1707452-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tunnistetaan kiertotalouden uusia ammatteja ja kuvataan niiden osaamisvaatimuksia sekä kehitetään ja pilotoidaan kiertotalousyrittäjyyden valmennusohjelma, jonka aikana valmennettavat laativat liiketoiminta- ja kehittymissuunnitelmia sekä perehtyvät verkostona mm. tuotekehitykseen, markkinointiin sekä digitalisaation tehokkaaseen hyödyntämiseen ja talouden hallintaan. Kiertotalous-Hubin pilottiin valitaan 15 henkilöä, jotka joko suunnittelevat tai ovat jo käynnistäneet kiertotaloudelle perustuvaa yritystoimintaa.

Yritystoiminnan käynnistämisen ja jo käynnistetyn yritystoiminnan tukemiseksi hankkeessa kehitetään uusi pienyrittäjien toimintaympäristö, kiertotalousyrittäjien verkostoitumista ja liiketoimintaa edistävä ”Kiertotalous-Hubi, jossa yrittäjille tarjotaan tilat, tukea markkinointiin ja taloushallintoon sekä erilaisia liiketoimintaa ja tuotekehitystä tukevia työpajoja ja valmennuspäiviä.

Hankkeen tuloksena valmennukseen osallistuvalla aloittavalla yrittäjällä on liiketoimintasuunnitelma ja jo yritystoiminnan käynnistäneellä valmennettavalla on kiertotalousliiketoimintansa kehittymissuunnitelma. Lisäksi valmennettavalla on valmius hyödyntää verkostomaista toimintatapaa yrittäjyyden voimavarana. Hankkeen tuloksena pilottiryhmän yrittäjien pienliiketoiminta on valmennuksen ja tukipalveluiden avulla käynnistetty ja/tai tehostettu.

Hankkeen tuloksena kuva kiertotalouden uusista ammateista sekä osaamisvaatimuksista täsmentyy ja Kymenlaakson alueelle saadaan uutta kiertotalousyrittäjyyttä.

Hankkeen toimilla lisätään kierrätystä ja tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä. Samalla, kun saadaan enemmän tavaroita kiertoon, luodaan kiertotaloustoimintaan myös lisää työtoiminta- ja työkokeilupaikkoja työttömille työnhakijoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Pienliiketoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on valmius ryhtyä liikeideansa mukaiseen tuottavaan työhön, mutta jotka eivät pysty tai kykene käynnistämään toimintaansa ilman tukea.

2. Jo liiketoimintansa käynnistäneet henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kiertotaloudelle perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kymenlaakson asukkaat

Kierrätystoiminnassa työskentelevien, kierrätettävän tavaran vastaanottamisessa, lajittelussa ja myynnissä työskentelevät Kierrätyskeskus Ekomaan kierrätystyöntekijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 131 019

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 90 925

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 314

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 90 925

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Pyhtää, Kouvola, Hamina, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelman tarkoituksen on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnassa sisältäen myös hanke- ja kehittämistoiminnan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelman tarkoituksen on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnassa sisältäen myös hanke- ja kehittämistoiminnan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Hankkeessa edistetään kiertotalousyrittäjyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Kiertotaloudella vaikutetaan välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Kiertotalouden lisäämisellä on välillinen vaikutus pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan tai kasvihuonekaasujen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Kiertotalous vaikuttaa materiaalihallintoon ja vähentää jätteiden syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeella voi olla välillinen vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeella on myönteinen vaikutus työllistymiseen ja elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Kiertotalous-Hubissa voi olla mukana yrittäjiä, jotka kehittävät aineettomia tuotteita ja palveluita mm. jakamistalouteen liittyen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke ei vaikuta liikkumiseen tai logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Yrittäjyysosaamisen vahvistuminen, verkostoituminen ja työllistyminen lisäävät yksilön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hanke edistää eri lähtökohdista tulevien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia yritystoiminnan käynnistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hanke edistää eri lähtökohdista tulevien henkilöiden mahdollisuutta yrittäjyyteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 5
Kiertotalousyrittäjyyden tukemisella edistetään välillisesti myös ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-