Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21363

Hankkeen nimi: Kymenlaakson kiertotalous-Hubi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0408285939

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saila Puhjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Laskentavastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: saila.puhjo(at)taitajantie.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408285939

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Parik-säätiö sr, 1707452-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tunnistetaan kiertotalouden uusia ammatteja ja kuvataan niiden osaamisvaatimuksia sekä kehitetään ja pilotoidaan kiertotalousyrittäjyyden valmennusohjelma, jonka aikana valmennettavat laativat liiketoiminta- ja kehittymissuunnitelmia sekä perehtyvät verkostona mm. tuotekehitykseen, markkinointiin sekä digitalisaation tehokkaaseen hyödyntämiseen ja talouden hallintaan. Kiertotalous-Hubin pilottiin valitaan 15 henkilöä, jotka joko suunnittelevat tai ovat jo käynnistäneet kiertotaloudelle perustuvaa yritystoimintaa.

Yritystoiminnan käynnistämisen ja jo käynnistetyn yritystoiminnan tukemiseksi hankkeessa kehitetään uusi pienyrittäjien toimintaympäristö, kiertotalousyrittäjien verkostoitumista ja liiketoimintaa edistävä ”Kiertotalous-Hubi, jossa yrittäjille tarjotaan tilat, tukea markkinointiin ja taloushallintoon sekä erilaisia liiketoimintaa ja tuotekehitystä tukevia työpajoja ja valmennuspäiviä.

Hankkeen tuloksena valmennukseen osallistuvalla aloittavalla yrittäjällä on liiketoimintasuunnitelma ja jo yritystoiminnan käynnistäneellä valmennettavalla on kiertotalousliiketoimintansa kehittymissuunnitelma. Lisäksi valmennettavalla on valmius hyödyntää verkostomaista toimintatapaa yrittäjyyden voimavarana. Hankkeen tuloksena pilottiryhmän yrittäjien pienliiketoiminta on valmennuksen ja tukipalveluiden avulla käynnistetty ja/tai tehostettu.

Hankkeen tuloksena kuva kiertotalouden uusista ammateista sekä osaamisvaatimuksista täsmentyy ja Kymenlaakson alueelle saadaan uutta kiertotalousyrittäjyyttä.

Hankkeen toimilla lisätään kierrätystä ja tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöä. Samalla, kun saadaan enemmän tavaroita kiertoon, luodaan kiertotaloustoimintaan myös lisää työtoiminta- ja työkokeilupaikkoja työttömille työnhakijoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Pienliiketoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, joilla on valmius ryhtyä liikeideansa mukaiseen tuottavaan työhön, mutta jotka eivät pysty tai kykene käynnistämään toimintaansa ilman tukea.

2. Jo liiketoimintansa käynnistäneet henkilöt, jotka tarvitsevat tukea kiertotaloudelle perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kymenlaakson asukkaat

Kierrätystoiminnassa työskentelevien, kierrätettävän tavaran vastaanottamisessa, lajittelussa ja myynnissä työskentelevät Kierrätyskeskus Ekomaan kierrätystyöntekijät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 260 314

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 241 333

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 260 314

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 241 333

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Pyhtää, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 15

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelman tarkoituksen on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnassa sisältäen myös hanke- ja kehittämistoiminnan
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksella on voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka ohjaa yhdenvertaisuuden toteutumista. Suunnitelman tarkoituksen on toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon ja etnisten vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden toteutumista Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnassa sisältäen myös hanke- ja kehittämistoiminnan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Hankkeessa edistetään kiertotalousyrittäjyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Kiertotaloudella vaikutetaan välillisesti ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Kiertotalouden lisäämisellä on välillinen vaikutus pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan tai kasvihuonekaasujen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Kiertotalous vaikuttaa materiaalihallintoon ja vähentää jätteiden syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeella voi olla välillinen vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Hankkeella on myönteinen vaikutus työllistymiseen ja elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Kiertotalous-Hubissa voi olla mukana yrittäjiä, jotka kehittävät aineettomia tuotteita ja palveluita mm. jakamistalouteen liittyen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke ei vaikuta liikkumiseen tai logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Yrittäjyysosaamisen vahvistuminen, verkostoituminen ja työllistyminen lisäävät yksilön hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hanke edistää eri lähtökohdista tulevien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia yritystoiminnan käynnistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hanke edistää eri lähtökohdista tulevien henkilöiden mahdollisuutta yrittäjyyteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 5
Kiertotalousyrittäjyyden tukemisella edistetään välillisesti myös ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maailmanlaajuisesti ekologiset arvot ovat nousseet tärkeiksi myös liiketoiminnassa. Muun muassa ilmastonlämpeneminen ja luonnonvarojen tuhlaaminen ovat synnyttäneet tarpeen luoda kestävämpää talouspohjaa ja vähentää perinteistä kulutusta. Yhtäaikaisesti tarvitaan kuitenkin uutta liiketoimintaa entisten toimintamuotojen tilalle.

Kestävää, ekotehokasta kasvua voidaan hakea muun muassa kiertotalouden liiketoimintapotentiaalista. Tuotteiden valmistusprosessissa syntyy usein erilaisia sivutuotteita, kuten hukkalämpöä. On herätty siihen, että näitä sivutuotteita, niin sanottujen sivuvirtoja hyödyntämällä voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa. Kiertotalouden työllisyysvaikutuksille asetetaan suuria odotuksia ja kiertotalous asettaa isoja uudistumistarpeita työelämälle. Tarvitaan näkemyksiä uusista kiertotalouden ammateista, jotta tunnistetaan niiden osaamisalueet ja koulutusvaatimukset. Siirtymä kiertotalouteen on vasta alussa.

Hankkeen ensimmäinen tavoite oli tunnistaa ja kuvata kiertotalouden uusia ammatteja ja niiden osaamisvaatimuksia. Hankkeessa laadittiin noin 70 nimikkeen lista tulevaisuuden kiertotalouden ammateista. Havaittiin, että merkittävä osa näistä ammateista on korkean teknologian ammatteja, josta johtuen esiin nousi ns. kohtaanto-ongelma. Työttömien joukosta tulisi löytää korkean osaamistason omaavia henkilöitä, joilla olisi myös tavoitteena yrittäjyys tai toimiminen laajemmassa organisaatiossa, asiantuntijatehtävissä. Yhtälö havaittiin haastavaksi. Kuitenkin Uusien ammattien tunnistaminen mahdollisti myös uusien koulutustuotteiden kehittämisen. Havaintojen pohjalta esimerkiksi kierrätysmyymälöiden myymäläpäälliköt tarvitsevat lisäkoulutusta paitsi kiertotaloudesta, materiaalivirroista, kauppakunnostuksesta ja esimiestyöstä.

Hankkeen tavoitteena oli valmennuksen, verkostoitumisen ja synergiaetujen löytämisen avulla tukea aloittavia kiertotalousyrittäjiä ja jo yritystoimintansa käynnistäneitä kiertotalousyrittäjiä. Valmennusryhmään osallistui hankkeen aikana 11 yrittäjää, joiden sitouttaminen hankkeeseen oli haastavaa, vaikka aihe koettiin kiinnostavana. Yhtenä syynä oli, ettei TE-palveluiden tulkinnan mukaan kokoaikaisen opiskelun ehdot täyttyneet valmennukseen osallistumisessa. Lisäksi jo yrittoimivien osalta aikataulut olivat haastavia.
Monet yrittäjät eivät kokeneet kiertotalouden olevan osana heidän liiketoimintaansa. Hankkeen yksi havainto olikin, että valmennuksessa olisi pitänyt korostaa enemmän kestävän kehityksen merkitystä yritystoiminnassa kiertotalouden sijasta.
Hankkeessa kehitettiin toimintamalli ohjaamaan Kiertotalous-Hubin valmennukseen osallistuvien liiketoiminnan kehittämistä. Hankkeen kehitystyöntuloksena syntyi myös toimintaympäristö, Kiertotalous-Hubi. Kiertotalous- Hubi toimintaympäristö tuotti kiertotalouden osaamiskeskittymän, jossa tarjottiin siinä toimiville pienyrittäjille merkittäviä synergiaetuja ja vertaistukea yrittäjän arkeen. Kiertotalous-Hubin toimintaympäristö muodostui Taitajan yrittäjyysvalmennuksesta ja työpajoista sekä Parik Ekomaan yhteisötiloista ja myynti- sekä esittelytiloista. Lisäksi yrittäjille tarjottiin sähköinen toimintaympäristö ItsLearning-verkko-oppimisympäristössä. Kiertotalous hubi jäi toimivaksi yhteisöksi myös hankkeen päätyttyä.

Hankkeen tuloksena voidaan myös esittää kohdealueen asukkaiden kiertotaloustietoisuuden lisäätyminen, mikä toteutettiin osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tiedottamalla eriverkostoissa. Lisäksi hankkeen aikana luotu Kiertotalous-bingo herätti mielenkiintoa asukkaiden keskuudessa ja sen myötä jaettua lisätietoa kiertotaloudesta. Kiertotalouden hyödyntäminen kasvoi hankeaikana valituilla mittareilla mitaten.