Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21365

Hankkeen nimi: e.Työ -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden 4H-yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1593266-0

Jakeluosoite: Neljänkaivonkatu 47

Puhelinnumero: 0504622511

Postinumero: 15100

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lahti.4h.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Petra Marika Kerkkä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: petra.kerkka(at)4h.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504622511

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

e.Työ ” Erilaiset ja yksilölliset polut kohti töitä ja tutkintoja”

Hankkeessa rakennetaan monipuolisia ja yksilöllisiä polkuja kohti työelämää sekä ehkäistään syrjäytymistä että huolehditaan syrjäytymisvaarassa olevien ja erilaisten oppijoiden ammattiosaamisesta. Hanke tukee ammatillisen reformin toteutumista ja sen onnistumista.

Hankkeen tavoitteena on erilaisten oppijoiden opintojen loppuun suorittaminen ja työssäoppimispaikkojen lisääminen huomioiden kohderyhmän tarpeet.

Hankkeen toiminta-alueella on kehitetty yhteistyössä oppilaitosten kanssa osaamisentunnistamisen malli, jossa osallistujat tunnistavat yhä paremmin oman osaamisensa ja selviytyvät paremmin työelämästä. Työnantajat löytävät itselleen sopivat ja pätevät tekijät, jotka hallitsevat perus työelämän taidot ja tiedot.

Hankkeessa kehitetään vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkintoja ja/tai niiden osia.
Erityisesti kiinnitetään huomiota nivelvaiheisiin eli koulutuksesta työelämään siirtymisvaiheeseen. Toisen asteen koulutukseen siirtyminen on tärkeä nivelvaihe, jossa nuoret joutuvat ensimmäistä kertaa tekemään koko koulutusuraansa koskevia valintoja.

Työnhakijat saavat kehittävää palautetta työnantajilta, jos he eivät tulleet valituksi. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa hankkeen mukaisia tavoitteita nuori ja yrittäjä rinnakkain.

Varsinainen kohderyhmä
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat lahtelaiset alle 29 vuotiaat työttömät, jotka tarvitsevat tuetumpia opiskelupaikkoja sekä nivelvaiheessa olevat että paikalliset yritykset. Erityisesti huomiota kiinnitetään erilaisiin oppijoihin sekä niihin, jotka tarvitsevat oman ammatillisen urapolun löytymiseksi erityistä tukea että niihin, joilla on opiskeluissa vaikeuksia ja oppivat käytännön läheisesti. Hanke tukee nuorisotakuun mukaista työllistymistä ja sen toteutumista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat lahtelaiset alle 29 vuotiaat työttömät, jotka tarvitsevat tuetumpia opiskelupaikkoja sekä nivelvaiheessa olevat että paikalliset yritykset. Erityisesti huomiota kiinnitetään erilaisiin oppijoihin sekä niihin, jotka tarvitsevat oman ammatillisen urapolun löytymiseksi erityistä tukea että niihin, joilla on opiskeluissa vaikeuksia ja oppivat käytännön läheisesti. Hanke tukee nuorisotakuun mukaista työllistymistä ja sen toteutumista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on alle 29 vuotiaat, mutta huomiota kiinnitetään myös yli 54 vuotiaisiin lahtelaisiin työnhakijoihin ja luodaan työllistymisen edellytyksiä myös maahanmuuttajille.

Hankkeen tärkeänä varsinaisena kohderyhmänä ovat myös alueen yritykset ja erityistä huomiota kiinnitetään alueen pk-yrityksiin. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa hankkeen mukaisia tavoitteita nuori ja yrittäjä rinnakkain. Paikalliset yrittäjät ovat olleet hankkeen suunnittelussa mukana ja ovat kyenneet osaltaan siihen vaikuttamaan. Alueella on paljon tahoja ja hankkeita, joiden yritysyhteistyö jää usein sanahelinäksi eikä konkreettisia toimintoja päästä toteuttamaan. Lahden 4H-yhdistyksen vahvuutena on vahva yritysyhteistyö ja yhdistyksen sekä työntekijöiden ja hallituksen yrityskentän tunteminen. Hankkeen tavoitteena on demokraattisesti tukea sekä nuoria ja maahanmuuttajia että yrityksiä. Hankkeen tavoitteena on sekä tukea nuoria ja maahanmuuttajia työllistymisessä yrityksiin että yrittäjien ja nuorten osaamisen tunnustaminen yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillinen kohderyhmä
Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat paikalliset oppilaitokset ja opetushenkilökunta, kolmannen sektorin toimijat ja julkinen sektori sekä alueen kaikki työnhakijat ja työnantajat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät osallistujien perhe ja lähiomaiset. Hanke edistää alueen työllisyystoimijioiden välistä yhteistyötä ja Päijät-Hämeen hyvinvointi kuntayhtymän vaikeassa työllisyystilanteessa olevien nuorten kanssa tehtävää yhteistyötä. Lahden 4H-yhdistys on toiminut jo useita vuosia kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkana ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän on jo pitkään jatkunut erinomainen yhteistyö.

Ammatillisen koulutuksen reformin yhtenä haasteena on saada opiskelijoiden tutkintoon liittyvät käytännön harjoittelupaikat riittämään. Oppilaitosten harjoittelupaikkojen kyselijöitä on työnantajilla enemmän kuin he kykenevät heitä ottamaan. Reformin vuoksi työelämän harjoittelijoiden määrät lisääntyvät ja kilpailu harjoittelupaikoista kovenee. Tässä yhtenä haasteena tulee olemaan, että oppilaitoksissa olevien erityistä tukea vaativien opiskelijoiden opintojen suorittaminen entisestään vaikeutuu, jos he eivät löydä työelämästä harjoittelupaikkoja. Hanke tukee ammatillisen reformin toteutumista ja sen onnistumista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 176 115

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 163 353

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 204 115

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 191 353

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 29

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 218

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu hankkeen kohderyhmä. Toimintaympäristön analyysissä on huomattu, että eri ammattiryhmissä on nais- ja miesvaltaisia aloja, kuten esim. hoiva-ala on enemmän naisvaltainen ja esim. tekninen ala on miesvaltainen. Lahden alueella on erityisesti työvoimapulaa sosiaali- ja terveysaloilla ja teollisuuden aloilla. Hankkeessa rikotaan näitä mies-naisvoittoisten alojen mielikuvia käytännön tekemisen kautta. Sukupuolinäkökulmasta pitkäaikaistyöttömissä ja kouluttautumisessa on alueella sukupuolieroja. Pitkäaikaistyöttömiä on Päijät-Hämeen alueella enemmän miehiä kuin naisia ja miesten jatkokouluttautuminen on heikompaa kuin naisten. Toimintaympäristön analyysissa havaittiin myös, että naisten ohjautuminen ammatilliseen koulutukseen kestää pidempään kuin miesten. Yhdistyksen toiminnassa on tullut esille myös "muu sukupuolisten" tasa-arvokysymykset. Tällä hetkellä tilastoinnissa on haasteita, kun "muu sukupuoli" ei ole otettu huomioon, vaan jako on usein nainen ja mies. Hankkeessa tullaan viemään eteenpäin ja lisätään tietoisuutta "muu sukupuolisten" olemassa olosta. Tämän valossa hankkeeseen osallistujien sukupuolella ei ole väliä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen osallistuu eri ikäisiä ja erilaisilla taustoilla olevia asiakkaita. Hankkeen toiminnot suunnitellaan siten, että perinteisten sukupuoliroolien työllistämisnäkökulmat rikotaan, mm. naisia motivoidaan miesvaltaisille aloille, jos henkilön oma tahtotila on siihen lähtökohta. Hankkeen lähtökohtana on yksilöllinen osaamisen tunnistaminen sukupuolesta riippumatta. Kaikessa toiminnassa kiinnistetään huomiota siihen, että osallistujille järjestyt mm. koulutustilaisuudet eivät ole suunniteltu vain toiselle sukupuolelle. Hanke pyrkii nostamaan asiakkaiden itsetuntoa ja arvostusta omiin mahdollisuuksiinsa ja osaamiseensa että työmarkkinoiden arvostusta riippumatta sukupuolesta. Hankkeessa pidetään tärkeänä jokaisen yksilön oma osaaminen ja kiinnostus eri aloja kohtaan. Hankkeessa kiinnitetään huomiota siihen, että molemmilla sukupuolella on tasavertaiset mahdollisuuden osallistua hankkeeseen ja saada siitä hyötyä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen palvelut kehitetään asiakaslähtöisesti ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Hanke rohkaisee ja helpottaa hankkeeseen osallistujia hakeutumaan sellaisella alalle, jossa oma sukupuoli on vähemmistönä. Lahden 4H-yhdistyksen toiminnan lähtökohta on suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Työntekeminen ei katso sukupuolta ja toiminnassa mukana olevat ovat yksilöitä. 4H:n arvot ja aatteet eivät salli sukupuolten välistä erottelua. Tasa-arvon edistäminen ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Ei suoranaisia vaikutuksia. 4H-toiminnan arvot ja aatteet ovat kestävä kehitys ja nämä tuodaan esille myös hankkeessa. Käytännön toiminnassa otetaan kokonaisuudessaan huomioon kestävä kehitys. Kestävä elämäntapa näkyy kaikessa toiminnassamme, erityisen tärkeitä teemoja meille ovat ruoka, metsä, luonto ja ympäristö sekä käden taidot. 4H on mukana rakentamassa mahdollisuuksia eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistys järjestää vuosittain Päijät-Hämeen Jätehuollon kanssa yhteistyössä maksuttomia kompostointikursseja, joihin hankkeen osallistujilla on mahdollisuus osallistua.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Ei suoranaisia vaikutuksia. Hankkeessa ei varsinaisesti kiinnitetä huomioon ilmastonmuutosasioihin, mutta nämä ovat 4H-toiminnassa ja täten myös hankkeessa tärkeitä kysymyksiä ja kaikessa toiminnassa pyritään vahvasti vähentämään ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Ei suoranaisia vaikutuksia Lahden 4H-yhdistyksen toimintapaikka Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on erinomainen ympäristö tuoda esille luonnon monimuotoisuutta, kasvillisuuta ja eliöitä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Ei suoranaisia vaikutuksia. 4H toiminta pyrkii kokonaisuudessaan vaikuttamaan kasvihuonekaasujen vähenemiseen. Hankkeessa tähän teemaan ei erityisesti kiinnitetä huomiota.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Ei suoranaisia vaikutuksia. 4H tukee Natura 2000 -ohjelman kohteiden säilymistä, mutta hankkeessa tämä ei ole varsinainen tavoite. Lahdessa Natura 2000 ohjelman kohteita ovat Pesäkallio ja Linnaistensuo. Kohteisiin voidaan tehdä mm. virkistäytymis- tai koulutusretkiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Ei suoranaisia vaikutuksia. Lahden 4H-yhdistyksen toimintaan sisältyy kierrätykseen liittyvät koulutukset. Täten hankkeeseen osallistujilla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Kaikessa 4H-toiminnassa pyritään ekologisuuteen ja kierrätykseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Ei suoranaisia vaikutuksia. Hankkeessa ei pääasiallisena tavoitteena ole kiinnittää huomiota uusiutuviin energialähteisiin, mutta 4H-arvot ja aatteet tukevat tätä ajatusta ja toiminnassa jaetaan tietoa kyseisestä teemasta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Hankkeen tärkeänä kohderyhmänä ovat paikalliset yritykset ja hanke tukee yrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä. Täten hankkeessa koetaan tärkeänä osa-alueena paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen. Alueen työllisyyden lisääminen on hankkeen tavoite. Tavoitteena on kehittää alueelle pysyvä osaamisen tunnistamisen malli, jossa työnantajat löytävät yhä sopivampia ja pätevämpiä työntekijöitä. Työntekijöillä on työelämään riittävät taidot ja osaaminen. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistujien osaamista siten, että ne vastaavat paremmin nykyistä työelämän vaatimuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 8
Hankkeessa kehitetään digitalisointipalveluita ja täten kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita. Hankkeessa kehitetään uudenlainen palvelu. Hankkeen tavoitteena on kehittää sopiva digitaalisen osaamisen tunnistamisen työkalu. Hankkeen tavoitteena on palveluiden kehittäminen yhteistyössä verkoston kanssa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Ei suoranaisia vaikutuksia. Hankkeen osallistujia kannustetaan käyttämään julkisia kulkuneuvoja, saapumaan paikalle kävellen tai pyöräillen. Hankkeen pääpainona ei kuitenkaan pidetä liikkumiseen tai logistiikkaan liittyviä kysymyksiä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 10
Hanke lisää kohderyhmän hyvinvointia tukemalla heidän osaamista ja työkykyä. Osallistujista 60 % on toimenpiteiden vaikutusten seurauksena suorittanut opinnot loppuun ja 40 % sijoittuu avoimille työmarkkinoille. Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamisen kautta hankkeen osallistujat löytävät yhä paremmin ja helpommin oman urapolun ja työllistyvät helpommin. 4H arvot ilmaisevat, mikä meille on toiminnassamme tärkeää. 4H arvoista Hyvinvointi on kokonaisvaltainen asia, johon liittyvät ihmisen fyysinen ja henkinen tasapaino sekä riittävä aineellinen hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille. Hyvinvoinnin edistämistä tuodaan kaikessa 4H-toiminnassa esille ja täten hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hankkeen osallistujien sekä psyykkisestä, fyysisestä että sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehditaan kokonaisvaltaisesti. Hankkeeseen osallistuminen tapahtuu lähtökohtaisesti kohderyhmän tarpeiden mukaisesti ja heidän omasta halusta osallistua hankkeeseen. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että hankkeeseen osallistuminen ei ole lakisääteistä pakkoa, vaan hankeen tavoitteet palveleva juuri osallistujien omaa valintaa, motivaatiota ja tahtotilaa osallistua hankkeeseen. Hankkeessa luodaan myös osallistumisen mahdollisuuksia esteettömästi.
Tasa-arvon edistäminen 5 10
4H-toiminnan lähtökohtana on suvaitsevaisuus ja tasa-arvokysymykset ovat lähellä kansainvälisessä 4H-toiminnassa. Hankkeeseen luodaan tasa-arvoiset lähtökohdat huomioiden YK:n tasa-arvo kysymykset. Jokaisella sukupuoleen, uskontoon tai kansalaisuuteen katsomatta on mahdollisuus osallistua toimintaan. Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta kaikessa hankkeen toiminnassa tasa-arvon edistämiseen kiinnitetään vahvasti huomiota. Hankkeen toiminnot suunnitellaan siten, että perinteisten sukupuoliroolien työllistämisnäkökulmat rikotaan, mm. naisia motivoidaan miesvaltaisille aloille, jos henkilön omat tahtotila on siihen lähtökohta. Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota siihen, että osallistujille järjestetyt mm. koulutustilaisuudet eivät ole suunniteltu vain toiselle sukupuolella. Tasa-arvoa edistetään myös verkoston kautta, kuten yrittäjäkumppanien huomioimisella siten, että hankkeeseen osallistuu laaja-alaisesti eri alojen yrittäjiä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 10
4H-toiminnan perustana ovat yhdenvertainen toiminta, ihmisarvoinen elämä ja heikompien puolustaminen. Hankkeen tahtotila on olla mukana rakentamassa mahdollisuuksia eri kulttuureista tulevien nuorten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle Suomessa ja kansainvälisesti. Hankkeeseen osallistujien erilaisuus on hankkeen voimavara ja erilaiset oppijat ovat hankkeen kohderyhmä. Erilaisuus on siis samanlaista. Hankkeeseen luodaan myös maahanmuuttajille osallistumisen mahdollisuudet. Tätä tuetaan mm. hankkeen tiedottamisessa siten, että hankkeen esittelyt käännetään myös esim. englanniksi ja hankkeesta tiedottaminen tehdään siten selkeäksi, että eri kulttuurista tulevat ymmärtävät hankkeen tavoitteet. Tätä edesautetaan hankkeen tavoitteiden kuvittamisella esim. pienimuotoisen videon/vlogin avulla ja markkinointia suunnataan nettiin, josta hanke voidaan tavoittaa helposti ja ymmärrettävästi sekä yhdenvertaisesti. Tiedottamisessa kiinnitetään erityistä huomiota sen ymmärrettävyyteen, jotta hankkeen kohderyhmä ymmärtää hankkeen tavoitteet. Hankkeeseen osallistumisessa kunnioitetaan kulttuurisia oikeuksia. Tätä toteutetaan esim. siten, että kulttuuri-identiteettien vaatetusta kunnioitetaan työelämään sijoittumisessa. 4H-järjestönä tukee kaikkien työntekijöiden kulttuuriosaamista ja -koulutusta. Työntekijät perehdytetään yhdenvertaisuuslakiin.
Kulttuuriympäristö 3 7
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta kulltuuriympäristöön. Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha on kulttuurihistoriallinen kohde, maalaismiljöö keskellä kaupunkia. Tilan omistaa Lahden kaupunki ja yhdistys on vuokrannut tilat toimintaan. Tilojen kunnostustöitä tehdään yhteistyössä Lahden kaupungin ja tilakeskuksen kanssa. Hanke tukee tämän arvokkaaksi koetun kulttuurimiljöön säilymistä ja sen tunnettavuuden lisäämistä. Hankkeeseen osallistujien tietoisuutta pihan kulttuurihistoriasta lisätään tilan historian tuntemisella. Osallistujat pääsevät osallistumaan tilan arkeen esim. tuettujen harjoittelujaksojen aikana. Työntekijöiden perehdyttämisessä tilan historiallinen asia on huomioitu.
Ympäristöosaaminen 2 5
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta ympäristöosaamiseen. 4H- toiminnassa aktiivinen kansalaisuus toteutuu parhaiten käytännön tekoina, jotka lisäävät hyvinvointia lähellä ja kaukana. Tekoihin sisältyvät tutut 4H-aiheet: puutarha ja viherympäristö, metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia, kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys. Teoissa toteutuu kestävän kehityksen mukainen ajattelutapa. Tämä ei kuitenkaan ole hankkeen suoranainen vaikutus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

e.Työ ”Erilaiset ja yksilölliset polut kohti töitä ja tutkintoja”

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa monipuolisia ja yksilöllisiä polkuja kohti työelämää sekä ehkäistä syrjäytymistä että huolehtia syrjäytymisvaarassa olevien ja erilaisten oppijoiden ammattiosaamista. Hankkeen tavoitteena oli tukea ammatillisen reformin toteutumista ja sen onnistumista.

Hankkeen tavoitteena oli erilaisten oppijoiden opintojen loppuun suorittaminen ja työssäoppimispaikkojen lisääminen huomioiden kohderyhmän tarpeet. Hankkeessa kehitettiin vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tutkintoja ja/tai niiden osia. Erityisesti huomiota kiinnitettiin nivelvaiheisiin eli koulutuksesta työelämään siirtymisvaiheeseen. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa hankkeen mukaisia tavoitteita nuori ja yrittäjä rinnakkain.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 174 henkilöä. Lisäksi pelkästään ohjausta ja neuvontaa tehtiin yhteensä 28 henkilön kanssa. Yhteistyötä tehtiin yhteensä 33 yrityksen kanssa. Yhteistyötä tehtiin alueen oppilaitosten kanssa ja hankkeessa laadittiin digiopas erilaisista ja yksilöllisistä poluista kohti töitä ja tutkintoja.

Hanke teki heti hankkeen alusta saakka vahvaa yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa. Yrittäjille tehtiin kartoituskysely, jonka tulosten avulla päästiin paremmin kohdentamaan hankkeen palveluita yrittäjä ja nuori rinnakkain. Yrittäjille tehdyn kyselyn perusteella sekä yrittäjät että työnhakijat eivät olleet tietoisia kaikista tukimuodoista, joita työnantajan on mahdollista saada palkatakseen työntekijän tai oppisopimusopiskelijan. Hankkeessa todettiin, että suoralähestyminen paikallisia yrittäjiä kohtaan oli paras tuki, jotta työ ja tekijä saadaan kohtaamaan. Hankkeessa tuettiin nuorten työnhakijoiden tietoisuutta omasta osaamisesta digitaalisen storytelling -menetelmän kautta. Menetelmän avulla nuoret oppivat paremmin käytännössä löytämään omat vahvuudet ja heikkoudet. Tämän jälkeen oli huomattavasti helpompi löytää oikea työllistymisen polku nuorille. Polku oli joko tutkinnon hankkiminen työelämässä tai oppilaitoksessa. Hankkeen aikana kukaan ei keskeyttänyt opintoja ja kaikki saivat suoritettua tutkinnon loppuun saakka.

Hankkeen aikana kokeiltiin paikallisten ammatillisten oppilaitosten kanssa osatutkintojen suorittamista työttömyysetuudella. Kokeilun kautta todettiin, että työttömyysetuudella opiskelu ei ole mahdollista ja on liian riskialtista, ettei työtön työnhakija menetä työttömyysetuutta. Täsmäkoulutukset puolestaan olivat tukemassa työnhakijoiden osaamisen parantamista ja henkilöiden itsetunnon vahvistamisesta siitä, mikä on heille sopiva ammatti. Hankkeessa havaittiin, että nuorten tulee saada käytännössä kokemusta eri ammattialoista, jotta he onnistuvat valitsemaan itselle sopivan ammattialan. Käytännössä tehtävä työ ja lyhytmuotoiset täsmäkoulutukset olivat erinomaisia väyliä löytää oma ala erityisesti erilaisille oppijoille. Täsmäkoulutuksia järjestettiin sekä lähikoulutuksena että etäkoulutuksina. Etäkoulutukset olivat tukemassa erinomaisesti työnhakijoiden digitaalisten taitojen harjoittelua.