Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21366

Hankkeen nimi: Kyvyt käyttöön

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1059660-2

Jakeluosoite: Keskustie 29

Puhelinnumero: 044-7692 500

Postinumero: 92620

Postitoimipaikka: Piippola

WWW-osoite: http://www.haapavesi-siikalatva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Bäckman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Seutujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.backman(at)siikalatva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5535510

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään pienten maalaiskuntien työllistämisprosesseja ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluja. Lisäksi hankkeessa tuetaan työttömien aktivointiasteen nousua. Hankkeessa edistetään myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien kohderyhmien työllisyyttä. Lisäksi tavoitteena on kehittää tuetun työllistämisen palveluja osana työpajojen ja/tai kuntien tai maakuntien toimintaa sekä vastata paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin lisäämällä työvoiman ja yritysten kohtaamista. Hankkeessa etsitään myös joustavia toimintamalleja äkillisiin työelämän muutostarpeisiin. Tämä tehdään yhteistyössä alueen kuntien, koulutuksenjärjestäjien, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jolloin kehitetään / vahvistetaan uudenlaista eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuva toimintamallia. Samalla lisätään eri sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja palvelujen asukaskaslähtöisyyttä sekä kehitetään uudenlaista palvelukulttuuria.

TAVOITTEET:

- Pienten maalaiskuntien työllistämisprosessien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden kehittäminen
- Työttömien aktivointiasteen lisääminen vahvistamalla heidän työelämävalmiuksiaan
- Työ- ja toimintakyvyn arviointien tekeminen / kehittäminen työpajoissa aikaisempaa systemaattisemmin, jotta työllistyminen edistyisi esim. tuetun työllistymisen menetelmin aikaisempaa paremmin
- Työpajan ohjausosaamisen tehostaminen ja kehittäminen sekä työllistämisprosessien kehittäminen paremmin kohti avoimia työmarkkinoita
- Paikallisiin/alueellisiin työvoimatarpeisiin vastaaminen lisäämällä työvoiman ja yritysten kohtaamista
- Joustavien toimintamallien etsiminen paikallisiin, äkillisiin työelämän muutostarpeisiin
- Tuettuun työllistämiseen ja/tai työkokeiluihin soveltuvan yritysten/yhteisöjen/kuntien verkoston luominen Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueelle

TOIMENPITEET:
- yhteistyöverkoston kartoittaminen (yritykset, järjestöt ja eri toimijat, joihin nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat voisivat työllistyä)
- viranomaisten ja muiden työllistämispalveluja tuottavien organisaatioiden verkostoituminen, roolien selkiyttäminen sekä suunnitelmallisen yhteistyön kehittäminen
- työllistämisprosessin kehittäminen ja tehostaminen yhteistyöverkostossa, esim. säännölliset yrityskäynnit verkostossa
- henkilökohtainen sosiaalinen tuki ja ohjaus aiakkaille työllistymis- ja työllistämisprosessissa
- työllistymistä tukevat erilaiset, lyhyet koulutukset hankkeen asiakkaille ja yhteistyöverkoston henkilöstölle
- tarvittaessa terveydenhuollon asiantuntijoiden konsultaatiot osallistujien työkyvystä
- työ- ja/tai koulutuskokeilut esim. koulutussopimusta hyödyntäen hankkeeseen osallistuvalle kohderyhmälle

TULOKSET:
Hankkeen avulla saadaan aikaan osallisuutta vahvistavia kokonaisvaltaisia ja työllistymistä tukevia palveluja maaseudulle, lisätään osallistujien työelämävalmiuksia ja vahvistetaan monialaista/ ‐ammatillista ja eri sektorirajat ylittävää yhteistyötä.
Hankkeen toiminnan tuloksena syntyvät alueen asukkaille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville entistä laadukkaammat työllistymistä tukevat palvelut, joissa hyödynnetään yritysten ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena:
- entistä laadukkaammat työllistymistä sekä tukevat palvelut
- heikossa työmarkkina-asemassa olevien aktiivisuus, osallisuus ja toimijuus lisääntyvät sekä työllistymisvalmiudet paranevat
- ohjaus- ja neuvontatyön sekä työpajojen toiminnan laatu kehittyvät
- työllistämisprosessi ja työllistymistä tukevien palvelujen prosessit kehittyvät alueen kunnissa
- tuetun työllistämisen palveluiden laatu paranee sekä työllistymisprosessi kehittyy alueella
- julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyön lisääntyminen ja uudenlaisen palvelukulttuurin kehittyminen alueen tarpeisiin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat kaikki Pyhännän ja Siikalatvan kuntien alueella heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt (erityisesti nuoret ja ikääntyneet), joiden sosiaalinen osallisuus on uhattu ja/tai jotka tarvitsevat osaamisen ja työmarkkinavalmiuksien parantamista, jotta työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai tuettuun työhön olisi mahdollista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaikki Siikalatvan ja Pyhännän kuntien työttömyysuhanlaiset henkilöt, jotka halutaan hankkeen avulla saada työ- ja/tai koulutuskokeiluihin ja työllistymistä edistävien palveluiden piiriin, ennen kuin työelämän ulkopuolella oleminen lisää työ- ja/tai toimintakyvyn laskua. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat välillisesti alueen työpajojen, oppilaitosten, kolmannen sektorin ja hankkeeseen osallistuvien yritysten henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 297 988

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 273 183

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 372 486

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 346 254

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 47

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 149

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankehakemuksessa on käytetty perusteena tilastokeskuksen yleistilastoja ja kohderyhmien analysoinnissa on käytetty seutukunnan työvoimatilastoja. Haapaveden-Siikalatvan seutukunta on sukupuolijakaumaltaan melko tasapainoinen (miehiä n. 53% ja naisia n. 47%). Muut mukana olevat seutukunnat eivät poikkea oleellisesti näistä luvuista. Miesten työttömyys on kuitenkin suurempaa kuin naisten. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon koko hankkeen aikana ja sitä seurataan ja arvioidaan koko projektin toteutumisajan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suorat vaikutukset ja toimenpiteet kohdistuvat kohderyhmien sukupuolijakauman perusteella enemmän miehiin. Hankkeen toimenpiteet ja sisällöt soveltuvat samanlaisina molemmille sukupuolille. Nuorista syrjäytyneistä hankealueella n.2/3 on poikia, joten ohjauksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota poikien syrjäytymisuhkien tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä ei ole pääasiassa sukupuolten tasa-arvoa edistävä hanke, välilliset vaikutukset tukevat kuitenkin sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 3
Hankkeessa kehitetään toimintatapojen ja koulutusten toteuttamista osittain myös verkon kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 2
Hankkeessa kehitetään toimintatapojen ja koulutusten toteuttamista osittain myös verkon kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Yhdeksi toiminnan kehittämisalueeksi on valittu Kykyviisarin hyödyntäminen toimintakyvyn arvioinnissa. Se tapahtuu tietokoneella internetissä olevan materiaalin avulla ja henkilökohtaisten käyttäjätunnusten avulla. Näin voidaan vähentää papereiden käyttöä ja edistää paperittoman toimiston käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Koulutusta tuodaan seutukuntien alueelle myös tietotekniikkaa hyödyntäen. Alueen työntekijöiden ammattitaidon lisääntymisestä pääsevät hyötymään viranomaistahojen lisäksi myös kolmas sektori ja paikalliset yritykset, jotka lähtevät yhteistyöverkostoon mukaan. Työ- ja toimintakyvyn tukemista edistävä tietämys edistyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 8
Hankkeessa kehitetään uudenlaista palvelukulttuuria alueen kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyöverkoston avulla. Osaamista kehitetään tulevaisuuden tarpeisiin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Hankkeessa kehitetään yhteistyöverkoston toimintaa, jonka vaikutukset ovat nähtävissä vasta tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitetään kuitenkin paikallisten toimijoiden yhteistyötä ja tuetaan asukkaiden osallisuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään yhteistyöverkoston työ- ja toimintakyvyn arvioimiseen perustuvaa osaamista ja ammattitaitoa, joka lisää alueen asukkaiden hyvinvontia ja osallisuutta sekä työ-ja/tai toimintakykyä.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Hankkeen tominnalla kehitetään tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia palveluja kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville asuinpaikasta riippumatta, syrjäseutu erityisesti huomioiden ja molemmat sukupuolet sekä nuoret ja ikääntyneet huomioiden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hankkeen tominnalla kehitetään tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia palveluja heikossa työmarkkina-asemassa oleville asuinpaikasta riippumatta, syrjäseutu erityisesti huomioiden.
Kulttuuriympäristö 0 8
Kulttuuriympäristöön kohdistuu välillisiä vaikutuksia, kun hankkeen toiminnan avulla kehitetään syrjäseutujen ja maaseudun asukkaiden palvelujen saamista. Näin palveluja saa omalla kotipaikkakunnalla, joka säilyy elnvoimaisena.
Ympäristöosaaminen 0 8
Hankkeessa huomioidaan ympäristövaikutukset (esim. tieto- ja viestintätekniikan ja digitalisaation huomioiminen toiminnassa), mutta hankkeen toiminta ei kohdistu suoraan ympäristöön. Näin vaikutukset ovat välillisiä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kyvyt käyttöön-hankkeen tavoitteena oli pienten kuntien työllistämisprosessien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien asukkaiden palveluiden kehittäminen. Hankkeen toiminta-alueena olivat Siikalatvan ja Pyhännän kunnat. Tavoitteena oli luoda sektorirajat ylittävä, monialainen ja saumaton yhteistyö työllisyyden hoitoon. Kunnissa oli havaittu tarve hankkeen kaltaiselle kehittämistyölle. Hankkeen avulla työllisyyden parissa työskentelevät tahot verkostoituivat ja roolit selkiytyivät.
Tavoitteena oli luoda tuettuun työllistämiseen ja/tai työkokeiluihin soveltuva yritysten/yhteisöjen/kuntien verkosto. Työllistävän yhteistyöverkoston kartoittaminen onnistui erinomaisesti. Yrityksiä informoitiin tuetusta työllistämisestä ja hanke oli tarvittaessa apuna koko työllistämisprosessin ajan aina työvoiman tarpeeseen vastaamisesta palkkatukimaksatusten tekemiseen saakka. Yhteistyöyrityksiä oli hankkeen toiminnan aikana 47 eri toimialojen yritystä, yhdistyksiä neljä. Hankkeen asiakkaista 23 % työllistyi paikallisiin yrityksiin. Yrityksiä kontaktoitiin suoraan ja asiakkaita vietiin vierailuille paikallisiin yrityksiin. Valitettavasti COVID-19 pandemia esti vierailut niin yrityksiin kuin oppilaitoksiin keväästä 2020 alkaen. Paikallisiin työvoimantarpeisiin vastaaminen oli osittain haasteellista työvoiman puutteellisen koulutuksen ja osaamistason vuoksi. Tähän vajeeseen pyrittiin vastaamalla lyhytkoulutuksilla, opiskelemaan ohjauksella ja tekemällä yhteistyötä koulutusten järjestäjien ja työnantajien kanssa.
Työpajojen ohjausosaamisen tehostaminen ja työllistämisprosessien kehittäminen oli yhtenä hankkeen tavoitteista. Ohjaajille järjestettiin koulutuksia ja heitä kannustettiin osallistumaan muiden järjestämiin tarjolla oleviin koulutuksiin. Huomiota kiinnitettiin ohjausprosesseihin. Työpajojen ohjaustoiminta muuttui hankkeen toiminnan aikana selkeästi työllistymiseen ja koulutukseen orientoituneeksi. Työ- ja toimintakunnon arviointien kehittäminen nostettiin esiin ja yhteistyö terveydenhuollon kanssa syveni tältä osin. COVID-19 pandemian vuoksi työpajat jouduttiin sulkemaan kevättalvella 2020 ja asiakastyö siirtyi etänä tehtäväksi. Sulku jatkui vuoden 2021 kevääseen. Tämän uudenlaisen toiminnan kehittämistyössä hanke oli suurena apuna työpajaohjaajille.
Asiakkaiden henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta oli hankkeen toiminnan kulmakivi. Asiakkaiden yhdenvertaisuus ja palveluiden asukaslähtöisyys huomioitiin viemällä palvelut lähelle asiakasta eri kylille. Hankkeen aikana havaittiin, että liikkuminen kuntakeskuksiin palveluiden luo on haaste. Autottomuus ja/tai ajokortittomuus nousivat esiin suurena ongelmana. Julkinen liikenne on alueella lähes olematonta. Asiakkaille tarjottiin räätälöidysti kortti- ja lyhytkoulutuksia, työ- ja toimintakunnon selvittelyjä ja yksilöllistä työnhakuvalmennusta. Hanke kokosi tarvittaessa monialaisen yhteistyöverkoston asiakkaan ympärille. Hankkeen viitoittama toiminta tulee jatkumaan työllisyyspalveluiden jalkautumisella edelleen lähelle asiakkaita eri kylille.