Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21373

Hankkeen nimi: Elämää varten -rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 029 502 3581

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anja Anneli Pääkkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anja.paakkonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 502 3581

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä rinnakkaishanke hallinnoi Elämää varten -hankkeen työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä (palkkatuki, työvoimakoulutus). Elämää varten -hanke parantaa Kainuussa asuvien romanien työllistymistä, ammatilliseen koulutukseen hakeutumista ja tutkintojen loppuun saattamista, sekä kasvattaa romaniväestön omaa osallisuutta.

Tavoitteena on vähentää ja puuttua ennakkoluuloihin, joita työnantajilla ja työyhteisöillä mahdollisesti on romaneita kohtaan. Lisäksi tuetaan myönteistä kuvaa romaneista kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Avoimen dialogin ja tiedon lisäämisen avulla ehkäistään syrjintää sekä kasvatetaan luottamusta romanien ja Kainuun alueen viranomaisten välille. Hankkeen tavoitteena on edistää romaniväestön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tehostaa ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä ja kohdentumista. Lisääntynyt hyvinvointi tukee työllistymismahdollisuuksia ja työelämässä etenemistä. Erityisenä tavoitteena on päihde- ja rikostaustaisten romanien saaminen tuen ja koulutuksen piiriin.

Hanke jalkauttaa kuntia koskevan Romanipoliittisen ohjelman toimenpiteitä. Tämän avulla juurrutetaan romanityö vahvemmin ja laajemmin Kainuuseen.

Hanke tarjoaa "räätälöityä" koulutusta ja ohjausta romaneille, joka tukee opiskelu- ja työnhaku- sekä työelämätaitoja. Hankkeelle rakennetaan verkkosivu tiedotusta varten. Hankehenkilöstö osallistuu hanketta edistäviin koulutuksiin. Toteutetaan etsivää romanityötä Kainuun alueella, tehdään tiivistä yhteistyötä Kainuun alueen ja valtakunnallisten romanitoimijoiden kanssa. Työnantajaa rohkaistaan avoimeen keskusteluun romanityöntekijän palkkaamiseen liittyvistä asioita. Hankeasiantuntija on työntekijän ja työnantajan käytettävissä työsuhteen aikana. Hankehenkilöstö tukee osallistujia myös koulutukseen hakutilanteissa ja koko koulutuksen keston ajan. Hanke edistää romaniväestön hyvinvointia ja tehostaa ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä. Hanke tukee romanien sitoutumista koulutukseen ja työhön sekä kasvattaa romaniväestön omaa osallisuutta monipuolisesti. Hankkeen erilaisilla toimenpiteillä nostetaan kohderyhmän ammatillista koulutustasoa ja edistetään työllistymistä. Hankeen aikana järjestetään eri toimijoille koulutusta romanikulttuuriin ja romanien kohtaamiseen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyen.

Hankkeen tuloksena Kainuun romanien osallisuus yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työelämässä kasvaa sekä työllistymismahdollisuudet ja työuralla eteneminen paranee. Kainuun romanit tulevat tietoisemmiksi tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä suomalaisen yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden tuntemus lisääntyy. Viranomaisten taito kohdata romaniasiakkaita vahvistuu. Hankeyhteistyön avulla työnantajat ja yrittäjät näkevät romanit työvoimana nykytilanteessa, jossa pula osaavasta työvoimasta on kainuulaisten yritysten huolena.

Tämä hanke on yllä kuvatun hankkeen rinnakkaishanke, jossa hallinnoidaan hankkeelle osoitettavat palkkatuen ja työvoimakoulutuksen määrärahat. Rinnakkaishankkeella kehitetään kohderyhmän osallisuutta koulutuksessa ja työelämässä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 47 168

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 47 168

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Ristijärvi, Paltamo, Suomussalmi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-