Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21375

Hankkeen nimi: 6Aika Digipore

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0204819-8

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 27a

Puhelinnumero: 02 330 000

Postinumero: 20100

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turku.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tatu Moisio

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tatu.moisio(at)turku.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405742016

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun kaupunki, 0187690-1
Espoon kaupunki, 0101263-6
Helsingin kaupunki, 0201256-6
Vantaan kaupunki, 0124610-9
Tampereen Kaupunki, 0211675-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

6Aika Digipore-hanke on Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteinen hanke. Se perustuu tarpeelle yhteensovittaa työelämän digitalisaation elinkaari ja ihmisen työuran elinkaari. Digitalisaatio muuttaa ja on jo muuttanut työn tekemisen tapoja. Heikosti koulutetuilla henkilöillä on entistä vaikeampi päästä työelämään. Koulutusjärjestelmämme ei vielä täysin kykene valmentamaan nuoriakaan digitalisoituvaan työelämään. On myös suuri joukko korkeasti koulutettuja työttömiä, joiden osaaminen on vanhentunut. Tarve on sekä poluttaa ensi kertaa työmarkkinoille tulevat ihmiset työhön että päivittää osaamisen puutteet jo työkokemusta omaaville henkilöille yritysten tarpeita vastaamaan.


Hankkeen tavoitteina on työllistymisen lisääntyminen teknologia-alalle, digitaalisen osaamisen vahvistaminen, teknologia-alan houkuttelevuuden lisääntyminen ja uusien yrityksiä ja työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia henkilöitä hyödyttävien palvelujen luominen ketterillä kokeiluilla. Hanke tarkastelee kohderyhmäänsä elinkaariajattelun mukaisesti. Eri osahankkeet keskittyvät eri kohtiin työelämän ja digitalisaation elinkaarta. Neljän osahankkeen painopiste on alle 29-vuotiaissa työmarkkinoille hakeutujissa ja kahden korkeasti koulutettujen työttöminen työhön paluussa.


Hanke tuo kuntien työllisyyden edistämiseen uuden lähestymistavan. Perinteisen työttömästä henkilöstä lähtevän toiminnan sijaan hanke rakentuu yritysten osaamistarpeille.
Hankkeen lähtökohtia ovat myös vastaaminen työn tekemisen tapojen murrokseen ja digitalisaation tuominen erityisesti yhteiskunnallisen syrjäytymisen vaarassa olevien ulottuville “koko kansan digi” - ajatuksella.


Hanke toteutetaan kahdessa kehittämistyöpaketissa. Työpaketti nimeltään Nuorten urapolut digitalisatiossa mallintaa nuorten urapolkuja korkean teknologian digitaalisille aloille tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja kaupunkien kehitysorganisaatioiden kanssa. Työpaketti nimeltään Digiosaajia yrityksille tavoitteena on määrittää yritysten tarpeet ja tarjota alusta potentiaalisille työntekijöille osaamisensa näyttämiseen yhteistyöyrityksissä. Työpaketissa Menestyvä hanke toteutetaan konsortion viestintää ja nopeiden kokeilujen kuten yrityslähtöisten täsmäkoulutusten hankintoja yhdessä kehittäen. Nopeissa kokeiluissa haetaan digitalisaation avulla toteutettavia ratkaisuja kuten hyödynnetään verkko-oppimista, yhteisöllistä tiedon rakentamista ja parviälyä.


Hankkeen tulokset kohdistuvat yhtä aikaa yritysten digitalisaatio-osaajatarpeeseen ja osallistujien osallisuuteen. Hankkeen tulokset näkyvät osallistujien siirtymisinä työelämään, yrittäjyyteen tai koulutukseen. Hankkeen materiaalit jäävät käyttöön myös muille kuin osallistuville kaupungeille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankekokonaisuus tarkastelee kohderyhmäänsä elinkaariajattelun mallin mukaisesti. Eri osahankkeeet keskittyvät eri kohtiin ihmisen työelämän elinkaarta ja työelämän digitalisaation elinkaarta. Sen takia osallistujien ikärakenne, työmarkkina-asema sekä osaamisen ja työelämätaitojen lähtö- ja tavoitetasot vaihtelevat.

Hankkeeseen osallistuvista kaupungeista neljän painopiste on alle 29-vuotiaissa, kun taas hankkeen toinen osio keskittyy työelämästä syystä tai toisesta työttömäksi joutuneiden korkeasti koulutettujen työmarkkinoille paluun varmistamiseen.

Aktiivisesta työelämästä eri syystä poissaolevien osaaminen vaatii jo lyhyenkin jakson jälkeen päivittämistä. Yrityksille tästä koituu kustannuksia mitä pidempi työttömyysjakso henkilöllä on takana. Nuorten osalta oppimisen tarve on esimerkiksi sähköisen kulunvalvonnan perusperiaatteiden osaamisesta aina edistykselliseen viestintävälineiden käyttöön asti. Digitaalisuus koskee kaikkea työelämää aina varastologistiikan hallinnasta terveyspalveluihin ja omien tietovarantojen hallintaan asti. Osallistujia yhdistää kiinnostus teknologia-alan työhön. Kaikki osallistujat ovat työttömiä, työttömyysuhan alla, työmarkkinoiden ulkopuolella tai myös muuten heikossa työmarkkina-asemassa.

Espoo: korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ja työttömät IT-osaajat
Helsinki:18-29-vuotiaat työttömät nuoret
Oulu: teknologia-alasta kiinnostuneet työelämän ulkopuolella olevat nuoret ja alalta vastavalmistuneet tai alalta jo taustaa omaavat työttömät työnhakijat
Tampere: nuoret ja pitkäaikaistyöttömät
Turku:18-29-vuotiaat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat turkulaiset
Vantaa:18-29-vuotiaat työttömät nuoret ja työllisyyspalveluiden pitkäaikaistyöttömät asiakkaat.

Hankkeen yrityskumppanit eivät ole vain perinteisiä ICT-alan tai korkean teknologian yrityksiä, vaan mukaan halutaan yrityksiä, joiden työtehtävien digitalisoituminen edellyttää alan osaajilla vahvistamista. Kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät lienevät erityisesti mikro- ja pk-yrityksiä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on käynnistynyt yritysten tarvekartoitus, joka jatkuu koko hankkeen keston ajan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuntien palvelujärjestelmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat osallistuvien kaupunkien ja tuloksien myötä toistenkin kuntien palvelujärjestelmät, kuten nuorille suunnatut palvelujärjestelmät, työllisyyden edistämiseen tarkoitetut palvelujärjestelmät ja yritysyhteistyön rakenteet.

Yritykset

Hankkeen tarkoitus on tarjota osaamispuutteesta kärsiville korkean teknologian yrityksille osaavia työntekijöitä.

Oppilaitokset

Oppilaitoksille hanke tuottaa jatkossa opiskelemaan pyrkiviä nuoria ja tukee oppilaitoksia esimerkiksi erilaisten näyttötutkintojen kehittämisessä opiskelijoiden tarpeisiin. Hankkeessa myös tuotetaan työelämätaitojen oppimateriaalia sähköisessä muodossa, jolloin se on tarvittaessa saavutettavissa missä päin Suomea tahansa.

Opinto-ohjaajat, työllisyyysasiantuntijat, neuvonta-, tieto- ja ohjausalan ammattilaiset

Hanke palvelee myös eri oppilaitoksissa työskenteleviä opinto-ohjaajia tuottamalla työelämän digitalisoitumiseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja materiaalia. Lisäksi työllisyysasiantuntijoiden käyttöön tulee työmenetelmiä ja tapoja, joiden avulla työllistymistä voidaan edistää. Näitä menetelmiä ovat mm. yritysten tarpeiden tarkempi tunnistaminen ja myönteinen yritysyhteistyö digitaalisuuden haltuunottamisessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 689 393

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 645 790

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 103 229

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 950 680

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun

Kunnat: Tampere, Turku, Oulu, Espoo, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 104

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 92

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 400

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
IT-ja ohjelmointiala on miesvaltainen ja naisia alalla on n. 10% työntekijöistä. IT-alan korkeakouluissa miehiä on opiskelemassa monin verroin verrattuna naisiin ja sama suhde näkyy myös työelämässä. IT-sektori ja koodaaminen avaa naisille uramahdollisuuksia yhdistelemällä eri alojen osaamista teknologoasuunnitteluun ja –kehitykseen. Hankkeen tavoitteena on kannustaa ohjelmistoalasta kiinnostuneita naisia opettelemaan koodaamista ja työllistymään ohjelmistoalalle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on tietoisesti otettu huomioon ja hankkeessa tavoitellaan naisten osuuden kasvattamista teknologia-alalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on työllistyminen ja yhteiskunnallinen osallisuus sekä alan yritysten työvoiman turvaaminen myös mataloittamalla erityisesti naisten pääsyä alan työpaikkoihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Hanke keskittyy kokonaisuudessaan digitaalisten taitojen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen ja viestintään, jossa luonnonvaroja ei kuluteta. Opiskelu tehdään osittain verkkomaailmassa, mikä mahdollistaa osallistumisen siirtymättä fyysisesti paikasta toiseen. Hanketta hallinnoidaan Skype-kokousten ja digitaalisen tiedonvälityksen keinoin. Hankkeen toimenpiteet eivät vaaranna luonnon monimuotoisuutta eivätkä ekosysteemien toimivuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Digitaalisen maailman ominaispiirre on alhaiset päästöt ja esimerkiksi tarpeettoman fyysisen materiaalin tuotannon välttäminen. Hankkeen toimenpiteet eivät lisää riskiä ilmastonmuutokseen. Hankkeessa järjestetään matkustamistarvetta vähentätäviä Skype-kokouksia ja on line-koulutuksia sekä koulutuspaketteja levitetään sähköisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikuteta luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeella ei vaikuteta vesiin, maaperään tai ilmaan suoraan, mutta välillisesti vaikutetaan vähentämällä sähköisten toimintatapojen kautta liikkumista
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei vaikuteta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Hanke perustuu digitaalisten työvälineiden ja työkalujen hallintaan. Jätepäästöjä ei synny.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikuteta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Hankkeen tavoitteena on palvella pieniä ja keskisuuria yrityksiä löytämään digitaalisuuden hallitsevia osaajia ja edistää digitaalisten työmenetelmien käyttöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hankkeessa syntyvät oppimateriaalit ovat digitaalisessa muodossa. Niihin ei käytetä uusiutumattomia luonnonvaroja. Hankkeen tähtäimessä on tasapainoinen taloudellinen kasvu, joka ei perustu velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen. Hankkeen toimenpiteillä ei vähennetä vähähiilistä, luonnonvara- ja energiatehokasta taloutta.
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Hanke rakentuu kuuden toisistaan erillään olevan kaupungin palvelurakenteen parantamiseen. Oppiminen ja vertaisoppiminen hankkeessa mukana olevien välillä perustuu verkkoon ja digitaaliseen aineistoon ja tiedonsiirtoon.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hankkeessa rakennetaan verkostoja yritysten ja yksittäisten, potentiaalisten työntekijöiden välille. Hankkeessa vahvistetaan työelämätaitoja ja -osaamista, jotta osallistujien itsetunto ja itseluottamus vahvistuisi. Hankkeen tavoitteena on, että työttömät nuoret ja aikuiset saavat joko töitä tai opiskelupaikan. Hanke edistää yleisen hyvinvoinnin lisääntymistä ja ehkäisee syrjäytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Hanke auttaa työhön pääsyä ja ehkäisee syrjäytymistä työmarkkinoilta. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota naisten ja maahanmuuttajien toisia työllistettäviä heikompaan asemaan ict-aloilla. Hankkeessa turvataan hankkeen kohderyhmän tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimenpiteisiin ja näin ollen myös edistää sekä omaa että alueen hyvinvointia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Hankkeen yhtenä periaatteena on yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen ja syrjinnän torjunta. Hankkeessa tuetaan erityisesti niitä, joilla syystä tai toisesta on vaikeuksia löytää itselleen urapolku, työpaikka tai koulutuspaikka. Toimenpiteillä edistetään kohderyhmän yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua toimenpiteisiin, joilla edistetään kohderyhmän työllistymistä ja osaamista.
Kulttuuriympäristö 0 6
Hankkeen suoritteista osa tulee toimimaan sellaisten toimintojen parissa, kuten kolmannen sektorin toimijoiden, joiden tavoitteena on kulttuuriympäristön säilyttäminen (esimerkiksi Helsingin Maria 0.1 vanha sairaalaympäristö)
Ympäristöosaaminen 0 7
Hankkeessa edistetään kestävän kehityksen materiaalien käyttöä korvaavana kertakäyttö- materiaaleille. Hankkeessa painotetaan ympäristöä säästäviä toimenpiteitä ja julkisia kulkuvälineitä mm. pakollisten tapaamisten ja yritysyhteistyön yhteydessä. Hankkeessa olevat työntekijät sitoutuvat ympäristöä säästäviin työtapoihin ja -menetelmiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

DigiPore-hanke on perustunut kehittämistarpeelle yhteensovittaa työelämän digitalisaation elinkaari ja ihmisen työuran elinkaari. Tähän haasteeseen lähdettiin vastaamaan jokaisessa osahankkeessa omalla kohderyhmällä ja näkökulmalla sekä niiden pohjalta tehdyillä toimenpiteillä. Digipore-hankkeella on ollut suora työllistävä vaikutus hankkeeseen hakeutuneille hakijoille, joka on hankkeen osatulos. Keskeisempi osatulos on hankkeessa kehitetyt toimintamuodot ja palvelut, jotka on otettu osassa emo-organisaatioista käyttöön. Toimintamuodoista ja palveluista esimerkkinä Tampereen kaupungissa kehitetty Kokokansandigi.fi-sivusto, jonka tavoitteena on edistää tietoa digitalisaatiosta ja koulutusmateriaalia edistämään digitalisaation hyötyjen käyttöönottoa tai Turun kaupungissa kehitetty DigiPoint-toimintamalli, jossa työnhakijoiden osaamistasoa nostetaan monialaisen yhteistyön ja työnhakijoista muodostetun tiimin avulla.