Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21379

Hankkeen nimi: Kuntopolku yrittäjyyteen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0996337-2

Jakeluosoite: Kisatie 28

Puhelinnumero: (08) 632 590

Postinumero: 87250

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: https://www.kainuunliikunta.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TAKALO TEEMU HEIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu.takalo(at)kainuunliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 532 5921

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Intotalo Oy, 1670700-0

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on järjestää liikunta- ja luontomatkailualan yrittäjäkoulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille. Hankkeeseen osallistujat pääsevät yrittäjäpolulle, jossa rohkaistaan, kannustetaan ja ohjataan sekä nuoria että yrittäjyydestä kiinnostuneita aikuisia ideoissaan eteenpäin.

Yrittäjyyspolku rakentuu aloitusseminaarista, yrittäjyyskoulutuksesta ja mentoritoiminnasta sekä teemaseminaareista. Yrittäjyyskoulutus sisältää lähiopetuspäiviä ja etätehtäviä, joissa käydään läpi muun muassa yrityksen perustaminen, rahoitus, taloushallinto, tuotteistus, markkinointi ja verkostoituminen. Samalla luodaan yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa. Lisäksi hankkeessa mukana olevissa Kainuun kunnissa (Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi) järjestetään teemailtoja, joissa inspiroivana puhujana on menestynyt liikunta- tai luontoliikuntamatkailualan yrittäjä Kainuusta tai muualta maailmalta.

Hankkeen aikana käynnistetään mentoritoiminta, jossa jokaiselle koulutukseen sitoutuneelle osallistujalle nimetään oma yritysmentori, joka sparraa, tukee ja antaa vinkkejä liikeidean jalostamiseen. Yritysmentorit ovat menestyneitä kainuulaisia yrittäjiä. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään neljä yleistä teemaseminaaria, joissa puhujina on kulloinkin kyseessä olevan teeman osaajia Kainuusta sekä muualta Suomesta tai maailmalta. Aiheina ovat esimerkiksi urheilumarkkinointi ja urheilumanagerointi, luontoliikunta- ja hyvinvointimatkailu, ideasta toimivaksi digiliikuntatuotteeksi sekä liikuntatapahtumat.

Yrittäjyyspolulle voi osallistua noin 40 liikunta- ja luontoliikuntamatkailusta kiinnostunutta henkilöä, joita voivat olla esimerkiksi pian valmistuvat korkeakouluopiskelijat sekä alueella asuvat alan vaihtoa tai yrittäjyyttä harkitsevat työikäiset ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet liikunta- tai luontomatkailualasta sekä yrittäjyydestä. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat alueelle urheilun takia muuttaneet sekä liikunta- ja luontomatkailusektorin järjestöissä mukana olevat henkilöt. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuneet henkilöt perustavat Kainuuseen yhteensä 20 uutta liikunta- ja luontoliikunta-alan yritystä.

Hankkeen tuloksena nuorten aikuisten ja yrittäjyyttä harkitsevien mahdollisuudet paikkakunnalla elämiseen ja työllistymiseen paranevat. Lisäksi pienyrittäjyys vahvistuu myös maaseudulla ja maakunnalle tärkeä matkailuala saa lisää palveluiden tuottajia ja palvelutuotteita. Myös maakunnan imagolle tärkeän liikunta-alan yrittäjyys vahvistuu. Myönteiset kokemukset työllistymisetä kotiseudulle vähentävät muuttohalukkuutta kotipaikkakunnan ulkopuolelle, ja muualta Kainuuseen opiskelemaan tulleiden mahdollisuus jäädä Kainuuseen suurenee. Näiden seurauksena muun muassa väestön ikärakenne tervehtyy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varinaiset kohderyhmät ovat liikunta- ja (luonto)liikuntamatkailuyrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt, esimerkiksi vasta valmistuneet tai valmistumassa olevat matkailu- ja liikunta-alan opiskelijat, alan vaihtoa suunnittelevat työelämässä olevat aikuiset, työttömänä olevat aikuiset, joilla on kiinnostusta liikunta- ja liikuntamatkailualan yrittäjyyteen. Lisäksi kohderyhmänä ovat vasta aloittaneet uudet yrittäjät, jotka tarvitsevat toimintansa alussa tukea sekä liikuntayrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt, esimerkiksi alueella asuvat liikunta-alan osaajat ja urheilijat, jotka haluavat hyödyntää osaamistaan uransa aikana ja/tai sen jälkeen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat Kainuuseen saapuvat kotimaiset ja kansainväliset matkailijat sekä liikuntapalveluista ja –tuotteista kiinnostuneet ihmiset Kainuussa, Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Lisäksi hanke koskettaa Kainuussa jo toimivia (luonto)liikuntamatkailu- ja liikunta-alan yrityksiä, jotka hyötyvät yhteistyöstä uusien alan yritysten kanssa tai etsivät jatkajaa omalle yritystoiminnalleen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 125 751

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 798

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 133 751

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 78 493

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Kajaani, Sotkamo, Puolanka, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on havainnoitu liikuntamatkailu- ja liikunta-alan toimivaa yrityskenttää sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa sen suunnittelusta lähtien siten, että etenkin naisyrittäjyyden edistämiseen tullaan panostamaan hankkeen aikana mm. naisyrittäjäjärjestön kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Myös hankkeen tuloksia tullaan arvioimaan skupuolinäkökulma huomioiden.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Jokainen uusi yrittäjä on samanarvoinen sukupuoleen katsomatta, joskin naisyrittäjyydelle on syytä antaa erityistä tukea.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeen tavoitteena on yrittäjyyden lisäämisen kautta kasvattaa Kainuun matkailua. Luontoliikuntamatkailuun keskittyen hanke tukee luonnonvarojen käytön kestävän kehityksen ideologiaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeen tavoitteena on yrittäjyyden lisäämisen kautta kasvattaa Kainuun matkailua. Luontoliikuntamatkailuun keskittyen hanke tukee luonnonmonimuotoisuuden ja sen kasvillisuuden sekä eliöiden arvostuksen lisääntymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Hankkeessa tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuneet henkilöt perustavat Kainuuseen yhteensä 20 uutta liikunta- ja luontoliikunta-alan yritystä, jotka vaikuttavat paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen sekä välittömisti että välillisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Hankkeen tavoitteena on luoda Kainuuseen yhteensä 20 uutta liikunta- ja luontoliikunta-alan yritystä, jotka kehittävät uusia aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeen lopputulemana Kainuun matkailu kasvaa, mikä lisää liikennöintiä ja parantaa logistiikkaa muualta Kainuuseen sekä Kainuun sisällä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuneet henkilöt perustavat Kainuuseen yhteensä 20 uutta liikunta- ja luontoliikunta-alan yritystä.
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Hankkeessa kiinnitetään huomioita naisyrittäjyyden edistämiseen ja eritysiosaamiseen sekä -tarpeisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 2
Hanke tuo uusien yritysten ja niiden tuotteiden kautta entistä laajemmin esille luontoliikuntamatkailuun liittyen kainuulaista kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-