Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21381

Hankkeen nimi: Oulun Ohjaamon kehittämishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 27

Puhelinnumero: 08-558410

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.ouka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Teija Leinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teija.leinonen(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5720776

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuorisotyöttömyys on Oulussa ollut jo pitkään korkealla tasolla ja tämä vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin ja osallisuuden kokemiseen. Vaikka talous on hiljalleen elpymässä ja työllisyystilanne kohentumassa, ei vaikeimmin työllistyvien nuorten tilanteeseen ole odotettavissa nopeaa muutosta. Muuttovoittoisena kaupunkina Oulun työvoimaan tulee vuosittain enemmän uusia asukkaita kuin sieltä poistuu ja opiskelukaupunkina paljon myös nuoria. Näin ollen erityisesti nuorten nopeaan sijoittumiseen työelämään tarvitaan entistä vaikuttavampia keinoja.

Maakuntarakennemuutos ja kasvupalvelu-uudistus haastavat myös Ohjaamoiden toimintaa. Uudistuksen myötä yksityinen ja kolmas sektori saavat nykyistä huomattavasti suuremman roolin, kun julkisten palveluiden tuotantoa avataan kilpailulle. Maakuntauudistuksessa julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Lisäksi vuoden 2018 alusta toteutunut koulutusreformi toi muutoksia tutkintorakenteeseen, koulutuksen toteuttamismuotoihin sekä järjestäjärakenteeseen.

Byströmin nuorten palvelut on toiminut jo pitkään Oulun Ohjaamona, tulevat muutokset asettavat kuitenkin myös Byströmin uuden tilanteen eteen. Hankkeen tavoitteena on nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja työttömyyden pitkittymisen estäminen palveluohjauksen tai työhönvalmennuksen keinoin asiakkaan tarpeista lähtien. Hankkeessa vahvistetaan nuoren elämänhallintaa, edistetään työn ja (nuoren) työvoiman kohtaamista sekä tuetaan ja valmennetaan nuoria koulutukseen ja työelämään palvelurakenteiden ja koulutuskentän muutoksissa sekä digitalisaation haasteissa. Lisäksi tavoitteena on valmistautua Ohjaamoiden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja huomioida ne Oulun Ohjaamon palveluohjauksen ja toimintamallien kehittämisessä.

Hankkeen kehittämistyön kautta Byströmin nuorten palvelut Oulun Ohjaamona säilyy ja toimintamallit rakennetaan uuteen toimintaympäristöön sopiviksi niin, että nuori saa edelleen palvelua matalalla kynnyksellä ja moniammatillisesti. Nuorten palveluprosesseissa ei tule turhia katkeamia muutostilanteessa ja organisaatioiden ja toimijoiden muuttuessa. Uusien ja jatkokehitettävien digitaalisten ja sähköisten välineiden kautta saadaan lisäarvoa Oulun Ohjaamon toimintaan niin, että myös kevyempää ohjausta tarvitsevia nuoria, joilla ei ole tarvetta kasvokkain tapahtuvaan palveluun, voidaan palvella tehokkaammin. Toisaalta sähköisten työvälineiden kautta saadaan tavoitettua myös niitä nuoria, jotka eivät pitkien etäisyyksien vuoksi saavu Byströmille kasvokkaisen palvelun piiriin tai eivät ole muutoin halukkaita liikkumaan palveluiden piiriin.

Hankkeen kautta kehitetään nuorille suunnattuja uraohjauspalveluita entistä tehokkaammiksi. Lisäksi tuetaan nuorta osaamisensa kuvaamisessa oppilaitoksille opintoihin siirtymisen nivelvaiheessa. Ohjaamossa tapahtuneen ohjaamisen aikana saatu tieto saadaan vietyä oppilaitokseen heidän tekemänsä osaamisen tunnistamisen tueksi. Toimiva yhteistyö edellyttää tiivistä yhdessä työskentelyn jatkokehittämistä oppilaitoksen ja Ohjaamon monialaisen palveluohjauksen välillä.

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat alle 30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat oululaiset nuoret. Lisäksi varsinaista kohderyhmää ovat Oulun Ohjaamossa palveluita tarjoavat monialaiset toimijat, uudet palveluntuottajat sekä erityisesti mikro- ja pk-yritykset. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat muut Oulun Ohjaamon kanssa yhteistyötä tekevät tahot.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat alle 30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja koulutuksen ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat oululaiset nuoret. Lisäksi varsinaista kohderyhmää ovat Oulun Ohjaamossa palveluita tarjoavat monialaiset toimijat, uudet palveluntuottajat sekä erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat muut Oulun Ohjaamon kanssa yhteistyötä tekevät tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 516 057

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 477 495

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 688 076

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 636 661

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 56

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 640

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pohjois-Pohjanmaalla työttömänä työnhakijana on hieman enemmän miehiä kuin naisia. Tämä voi näkyä hankkeen toteutuksessa siten, että hankkeen toimenpiteissä on saman jakauman mukaan hieman enemmän miehiä kuin naisia. Hankkeen toimenpiteisiin mukaan pääsyyn ei vaikuta sukupuoli, vaan asiakkaan palvelutarve määrittää asiakkuuden ja toimenpiteet. Business Oulu -liikelaitoksen työllisyyspalvelut seuraa kuukausittain työttömyystilastoja myös sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oulun kaupungissa on laadittu koko kaupunkia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Sukupuolten tasa- arvon edistäminen on osa organisaation normaalia toimintaa, ei erillinen osa hankkeiden toimintaa. Osana Oulun kaupunkiorganisaatiota hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungille laadittua tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hanke on avoin molemmille sukupuolille hankkeen kohderyhmämäärittelyn mukaisesti. Hankkeeseen mukaan pääseminen ja palvelut eivät määräydy sukupuolen mukaan, vaan asiakkaan palvelutarve määrittää asiakkuuden ja asiakkaille tarjottavat toimenpiteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on osa kaupunkiorganisaation normaalia toimintaa ja hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungille laadittua tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Oulun kaupungille on luotu ympäristöohjelma, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä ja asukkaita ympäristövastuulliseen toimintaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Oululaisen osaamisen hyödyntäminen ympäristöalan liiketoiminnan kehittämisessä on kaupungin elinkeinopolitiikan ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta tärkeää. Hankkeessa huomioidaan erityisesti Oulun alueen kannalta keskeiset toimialat työllistämisessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kasvillisuuden ja eliöiden monimuotoisuuden säilymiselle tai tukemiselle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hankkeessa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa, joka ohjaa toimintaa kohti ympäristövastuullista toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminta ei liity Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hankkeessa pyritään vähäiseen jätteiden määrään, materiaalien hyötykäyttöön, kierrätykseen sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin ohjeistuksia materiaali- ja laitehankinnoista, joissa pyritään kestäviin ratkaisuihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Uusiutuvia energialähteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa pyritään hyödyntämään paikallisia palveluita ja palveluntuottajia mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat alueen pk-yritykset ja hankkeen toimenpiteillä pyritään mm. madaltamaan näiden yritysten rekrytointikynnystä ja mahdollisuutta toimia palveluntuottajana työllistämiseen liittyvissä toiminnoissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa kehitetään inhimillistä pääomaa ja uusia palveluita sekä työnhakijoille, työnantajille että työllisyyspalveluiden parissa työskenteleville tahoille. Hankkeessa kehitetään myös uudenlaisia digitaalisia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeessa kehitettävät digitaaliset palvelut voivat vähentää liikkumisen tarvetta ja näin ollen esim. yksityisautoilua. Palveluiden kehittyminen tekee niistä ajasta ja paikasta riippumattomia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa kehitettävät ja tarjottavat työllistymistä edistävät ja koulutukseen poluttavat palvelut ja positiiviset siirtymät työmarkkinoille ja koulutukseen edistävät työnhakijoiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää tasa-arvoista yhteiskuntakehitystä tarjoamalla palveluita samoin periaattein ja matalalla kynnyksellä kaikille nuorille ja vähentämällä työttömyyden mukana tuomaa syrjäytymistä sekä huono-osaisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Työllistyminen ja työllisyys- tai kouluttautumisedellytysten parantuminen edesauttavat yksilötasolla osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Tällä edesautetaan tasa-arvoista yhteiskuntakehitystä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristön kehittymiseen tai säilymiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöosaamisen kehittymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Oulun Ohjaamon kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena oli vähentää Oulun nuorisotyöttömyyttä ja auttaa nuoria sijoittumaan entistä nopeammin työelämään. Tavoitteena oli estää työttömyyden pitkittyminen palveluohjauksen ja työhönvalmennuksen keinoin asiakkaiden tarpeista lähtien. Hankkeen tarkoituksena oli valmentaa nuoria koulutukseen ja työelämään, kehittää uusia toimintamalleja sekä digitaalisia palveluita. Lisäksi tavoitteena oli valmistautua Ohjaamoiden toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja huomioida ne Oulun Ohjaamon palveluohjauksen ja toimintamallien kehittämisessä. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä oli alle 30-vuotiaat työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja koulutuksen sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevat oululaiset nuoret. Lisäksi varsinaista kohderyhmää oli Oulun Ohjaamossa palveluita tarjoavat monialaiset toimijat sekä erityisesti mikro- ja pk-yritykset. Välillisenä kohderyhmänä ovat muut Oulun Ohjaamon kanssa tekevät tahot.

Keskeiset toimenpiteet:
1) Valmistaudutaan toimintaympäristön muutoksiin sekä tulevaan maakuntauudistukseen ja kasvupalvelu-uudistukseen
2) Edelleen kehitetään palveluohjausta ja nuorille suunnattuja valmennuspalveluita yhdessä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa
3) Kehitetään monipuolisesti nuorten elämänhallintaa tukevia sekä koulutukseen ja työhön poluttavia palveluita
4) Kehitetään Oulun Ohjaamon markkinointia ja viestintää. Kehitetään uusien digitaalisten palveluiden ja työvälineiden käyttöönottoa. Jatkokehitetään Oulun Ohjaamossa olemassa olevia sähköisiä työvälineitä.
5) Kehitetään nuorten poluttumista opintoihin ja tukea opintoihin sijoittumisen nivelvaiheissa.

Toimenpide 1. Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen kaaduttua olemme olleet mukana kasvupalvelukokeilun valmistelussa ja käynnistämisessä. Nuorten kasvupalvelukokeilu on kulkenut nimellä Yhteistyöstä yhteiseen työhön. Olemme olleet mukana ostopalveluiden hankinnan valmisteluissa ja sisällön suunnittelussa sekä yhteisten toimintamallien kehittämisessä KELAn, TE-toimiston ja muiden osallistuvien kuntien kanssa. Kuntakokeilun aloitus siirtyi maaliskuulle 2021. Byströmin Ohjaamossa on pidetty palvelumuotoilutyöpajat kuntakokeilun valmistelutyöhön ja asiakastyön kehittämiseen liittyen.

Toimenpiteeseen kaksi liittyen olemme kehittäneet palveluohjausta yhdessä TE-toimiston ja Byströmin Ohjaamon työntekijöiden kanssa. Palveluohjaus on muutettu toimimaan osana Byströmin asiakasvastaanottoa ja vuorot on jaettu kaikille Byströmillä työskenteleville ohjaajille. Ohjaamon työntekijöiden työnkuvat on avattu, joka helpottaa Byströmin Ohjaamon sisäistä asiakasohjausta ja työparityöskentelyä. Nuorille on järjestetty korttikoulutuksia (11 kpl) työllistymisen tueksi. Olemme pilotoineet Foreammatti- työkalua nuorten ohjauksen tukena ja samantyyppisen työkalun hankinta on kilpailutettu juuri.

Toimenpiteessä kolme olemme kehittäneet nuorille suunnattuja ryhmätoimintoja Byströmin Ohjaamoon ja erilaisia tapahtumia nuorten ja yrittäjien kohtauttamiseksi. Ryhmiä on suunniteltu moniammatillisesti ja niiden toteutuksessa on ollut mukana Ohjaamosta eri organisaatioiden työntekijät ja OSAO:n työntekijöitä. Yksi ryhmä on toteutettu lisäksi verkossa Microsoft Teams-sovelluksella. Ryhmissä nuoria on autettu löytämään omat vahvuudet ja tuettu heidän polkuaan kohti työelämää. Ryhmistä saatu palaute kertoi ryhmien tarpeellisuuden nuorille ja ryhmiä on tarkoitus jatkaa osana Ohjaamon toimintaa. Olemme järjestäneet Työnhaun pikatreffit kahdesti Ohjaamoon, jotta nuoret saavat mahdollisuuksia kohdata työnantajia ja päästä töihin. Lisäksi olemme olleet mukana järjestämässä MegaMatchMaking, Tarvikko Nää töitä, Työ Elämään ja Paikka Haltuun -tapahtumia nuorille.

Toimenpiteessä neljä on kehitetty tavoitteellisesti Byströmin Ohjaamon markkinointia ja viestintää. Byströmin nuorten palvelut vaihtoi nimensä Byströmin Ohjaamoksi 11.2.2019. Olemme hankkineet markkinointimateriaalia viestinnän ja markkinoinnin tueksi, jotta nuoret löytävät palvelut paremmin. Olemme ottaneet käyttöön Microsoft Teams -sovelluksen ja käyttäneet sitä viestinnän tukena ja nuoren ryhmäohjauksissa. Teams -ohjelmalla olemme toteuttaneet Byströmillä jatkuvan asiakasseurannan kaikkien Ohjaamon palvelujen osalta. Olemme olleet mukana nuortenoulu.fi verkkopalvelun kehittämisessä. Byströmin Ohjaamon sivusto ja chat tulee osaksi uutta Nuorten Oulu -sivustoa. Hankkeen aikana on toteutettu chatin markkinointikampanja.

Toimenpiteessä viisi olemme kehittäneet opinnollistamista yhdessä BusinessOulu Työllisyyspalveluiden kanssa. Hankkeen ohjaaja on tehnyt työpaikoilla asiakaskäyntejä opinnollistamiseen liittyen. Käynneillä on tunnistettu asiakkaiden osaamista ja se on dokumentoitu osaamistodistukseen. Hankkeen aikana nuorten puolella on osaamistodistuksia tehty kahdeksalle nuorelle kuntouttavassa työtoiminnassa, yhdelle nuorelle työkokeilussa ja kahdelle nuorelle palkkatukityössä.