Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21383

Hankkeen nimi: TiimiVerkko - Osallisuutta verkkovalmennuksesta

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Piippukatu 2

Puhelinnumero: +358207438100

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sanna Paasu-Hynynen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sanna.paasu-hynynen(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405745780

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jyväskylän Katulähetys ry, 0208192-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen valmistelu on käynnistynyt kentältä nousseen tarpeen myötä. Keskusteluissa asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa on tunnistettu työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kuntoutuksesta puuttuvan etäkuntoutusmahdollisuudet (erilaisten etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten tavoitteellinen käyttö osana kuntoutusta esim.palveluohjaus, kuntoutumisen tuki, sosiaalisen toimintakyvyn lisääminen, psykososiaalinen tuki), vaikka erilaisia työkykyä, osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavia sovelluksia olisi mahdollista ottaa kasvotusten tapahtuvan kuntoutumisen tueksi. Haasteet asiakkaiden tavoitettavuudessa johtuen mm. välimatkoista, kulkuyhteyksistä, sosiaalisista rajoitteista ja aikatauluongelmista tukevat tarvetta uusille palvelumuodoille. Myös meneillään olevat kansalliset uudistukset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että julkisten palveluiden digitalisaation osalta painottavat palveluiden asiakaslähtöisyyttä, oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Keskeisinä elementteinä ovat myös eriarvoisuuden vähentäminen sekä resurssien tehokkaampi käyttö.

Tiimiverkko hankkeessa kehitetään uudenlaisia etäkuntoutuspalveluita osaksi olemassa olevia työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin mm. pitkäaikaistyöttömät, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat etäkuntoutuspalveluiden kehittämiseen osallistuvien organisaatioiden työntekijät hankkeen pilottiyksiköissä (Katulähetys: yksilövalmentajat, nuorisotyön ohjaajat, asumisyksiköiden ohjaajat; Äänekoski: elinvoimayksikkö, etsivä nuorisotyö, sosiaalityö; Laukaa: työllisyyspalvelu, sosiaalityö, etsivä nuorisotyö).

Tämän hankkeen päätavoitteena on kehittää matalan kynnyksen etäkuntoutuspalveluita työelämän ulkopuolella oleville henkilöille. Osatavoitteina on 1. Ottaa käyttöön etäkuntoutus osana kohderyhmänä olevien asiakkaiden palveluja ja näin edistää etäkuntoutukseen osallistuvien työ- ja toimintakykyä sekä nopeuttaa heidän etenemistä kohti työelämää 2.Kehittää ammattilaisten etäohjaus- ja valmennustaitoja niin, että asiakkaan voimavarat tunnistetaan ja niitä tuetaan entistä paremmin aktiivisemmalla yhteydenpidolla, digitaalisten välineiden avulla 3.Vahvistaa kohderyhmän sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten digitaitoja ja rohkaista ammattilaisia ottamaan käyttöön digiratkaisuja osaksi ohjaustyötään 4.Tukea digiratkaisujen käyttöönottoa tulevassa sote –mallissa kehittämällä uusia yhteistyömuotoja ja palveluita moniammatillisesti yli kuntarajojen ja 5.Kehittää ja mallintaa uusia kuntoutuspalveluja, jotka yhdistävät nykyisiin ohjausmuotoihin yksilöllisiä etäratkaisuja.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpidekokonaisuudet: 1) Ammattilainen asiakkaana – etäkuntoutussovellusten omakohtainen kokeileminen 2) Digitaidot ja etäkuntoutusratkaisut haltuun – ammattilaisten ja asiakkaiden osaamisen vahvistaminen 3) Etäkuntoutusratkaisujen asiakaspilotit 4) Etäkuntoutuspalveluiden kehittäminen 5) Tulosten juurruttaminen 6) Arviointi ja 7) Tiedottaminen

Toimenpiteiden tuloksena syntyy uusia matalan kynnyksen etäkuntoutuspalveluita, joita voivat olla mm. moniammatillisesti verkossa toteutettava yksilö- ja ryhmävalmennus, itsehoitoon ohjaava verkkokuntoutus tai mobiilisti toteutettava voimavaroja tukeva ohjaus. Etäkuntoutukseen osallistuneiden työ- ja toimintakyky paranee, kuntoutumisprosessi ja eteneminen kohti työelämää nopeutuu. Asiakkaiden ja työntekijöiden digitaidot paranevat ja ammattilaisten etäohjaus- ja valmennustaidot kehittyvät niin, että asiakkaan voimavarat tunnistetaan ja niitä tuetaan entistä paremmin digitaalisten välineiden avulla moniammatillisena yhteistyönä. Lisäksi kehitetään toimintatapa ammattilaisille, jolla etäkuntoutuspalveluiden käyttöönotto osaksi omaa työtä tapahtuu sujuvasti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaista kohderyhmää ovat: pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat (esim. osatyökykyiset tai vammaiset henkilöt).

Lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat etäkuntoutuspalveluiden kehittämiseen osallistuvien organisaatioiden työntekijät hankkeen pilottiyksiköissä, joita ovat Katulähetys, Äänekosken kaupunki ja Laukaan kunta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuloksista hyötyvät muut Keski-Suomen kunnat, erityisesti sosiaalipalveluiden järjestäjät ja tuottajat. Hankkeesta hyötyvät välillisesti myös osallistujaorganisaatioiden muut työntekijät, jotka eivät välittömästi osallistu hankkeen toimenpiteisiin. Etäkuntoutusmalli voi toimia myös kansallisena toimintamallina toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa tai työvalmennusta.
Hanke tuottaa välillisesti hyötyä myös digitaalisten ohjaus- ja neuvontasovellusten valmistajille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 141 917

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 916

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 336 422

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 52 515

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken

Kunnat: Jyväskylä, Äänekoski, Laukaa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 322

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Etäkuntoutuspalvelu ei ole sukupuolisidonnaista. Toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon toimijoiden kautta saatava asiakasnäkökulma, millaisia palveluja miehet ja naiset etäpalveluilta kaipaavat ja hyödynnetään tätä tietoa suunniteltaessa etäkuntoutuksen sisältöjä asiakkaille. Hankkeessa osallistetaan myös asiakkaita kehitystyöhön.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa otetaan huomioon, miten etäkuntoutuspalveluita tulee suunnata,että ne tavoittavat sekä miehet että naiset tasaveroisesti. Suurin osa pilottiyksiköiden työntekijöistä on naisia, joten hankkeen toimenpiteet kasvattavat naisvaltaisen alan digiosaamista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on etäkuntoutuspalveluiden lisääminen tasa-arvoisesti. Se tarkoittaa kaikille avointa ja saavutettavissa olevaa matalan kynnyksen palvelua.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hanke edistää digitaalisten välineiden ja ympäristön käyttöä asiakkaiden ohjaamisessa. Hankkeessa suositaan digitaalista materiaalia. Luonnonvarojen käyttö on vähäistä, pääasiassa materiaalit ja energia.Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä materiaaleja ja yhteydenpitoa ja kehitetään digitaalisia palveluratkaisuja, jotka vähentävät tarvetta fyysiseen liikkuvuuteen. JAMK noudattaa Green Office periaatteita
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hanke edistää digitaalisten välineiden ja ympäristön käyttöä asiakkaiden ohjaamisessa. Luonnonvarojen käyttö on vähäistä, pääasiassa materiaalit ja energia.Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä materiaaleja ja yhteydenpitoa ja kehitetään digitaalisia palveluratkaisuja, jotka vähentävät tarvetta fyysiseen liikkuvuuteen. JAMK noudattaa Green Office periaatteita
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei sisällä Natura -kohteita
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hankkeessa käytetään pääosin aineetonta pääomaa. Hankkeessa ei tuoteta juurikaan paperista materiaalia, vaan kaikki on sähköisessä muodossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Hankkeen toiminnalla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja työkykyyn positiivisesti ja sitä kautta vahvistetaan alueen työllisyyttä ja elinkeinorakennetta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita, joita jatkojalostetaan osallistujaorganisaatioiden toimesta hankkeen päätyttyä Hankkeessa kehitetään palvelumalli, jonka avulla lisätään pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työkykyä ja kokonaishyvinvointia.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Digitaalisten palvelujen käyttöönotto vähentää fyysisen liikkumisen tarvetta, jolloin esim. yksityisautoilu vähenee. Digitaalisten ympäristöjen kehittäminen ei vaadi liikkumista, vaan ko. ympäristöt mahdollistavat online -tapaamisten toteuttamisen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen tavoitteena on luoda digitaalisia ratkaisuja hyödyntävä etäkuntoutusmalli, jota voidaan levittää hyödynnettäväksi koko maakunnassa. Etäkuntoutuksella edistetaään osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hanke pyrkii edistämään sosiaalisesti heikommassa asemassa ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien tasa-arvoa tarjoamalla entistä helpommin saatavilla olevia kuntoutuspalveluita. Hanke parantaa naisten digiosaamista ja auttaa sosiaalisesti rajoittuneita asiakkaita osallistumaan oman hyvinvointinsa edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Suunnitellut palvelut edistävät yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta tarjoamalla helposti saavutettavia ja maksuttomia palveluja niitä tarvitseville.Hanke kohdistuu työelämän ulkopuolella oleviin henkilöihin, joiden terveyskäyttäytymiminen on ollut heikompaa. Tästä syystä hanke osaltaan pyrkii kaventamaan eriarvoistumista ja alueellisia eroja.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

-