Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21384

Hankkeen nimi: Marketing People -verkostomallin konseptointi ja pilotointi

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.6.2018 ja päättyy 21.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Aava & Bang Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1963884-8

Jakeluosoite: Keihäsmiehenkatu 2

Puhelinnumero: 0503472299

Postinumero: 40630

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.bang.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vilja Laaksonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: asiakkuusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vilja.laaksonen(at)bang.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503472299

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden verkostomalli markkinoinnin alan osaajien työllistämiseen, yrittäjyyspolun tukemiseen, verkostoitumiseen sekä jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen. Markkinoinnin ja myynnin osaamiselle on nyt voimakasta kysyntää kasvuhakuisissa pk-yrityksissä, mutta vanhat rekrytoinnin ja työn tekemisen mallit eivät auta vastaamaan kasvavaan kysyntään. Työvoimantarve ja uutta uraa hakevat osaajat eivät kohtaa. Tarvitaan uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat uudella tavalla osaamisen jatkuvan kehittämisen ja työvoiman ketterän liikkuvuuden.

Marketing People on verkostoinnovaatio, joka tuo onnistuessaan heti kymmeniä uusia markkinoinnin alan työpaikkoja Kesi-Suomeen. Lisäksi se vastaa elinikäisen oppimisen haasteeseen ja nopeasti päivittyvän alan uudistumistarpeeseen uudella reaaliaikaista osaamista ja ammattitaitoa tuottavalla vertaisoppimisen mallilla. Konsepti on helposti monistettavissa ja skaalattavissa sekä kotimaassa että markkinarakenteeltaan samankaltaisissa kansainvälisissä kohteissa. Tavoitteena on, että konseptin kautta voisi työllistää noin 200 markkinoinnin tekijää kotimaassa vuonna 2020 sekä tarjota heille mahdollisuus osaamisen ylläpitämiseen osana Marketing People verkostoa.

Hankkeessa konseptoidaan ja pilotoidaan Marketing People -verkostoinnovaatio, joka palvelee markkinoinnin osaajia paitsi työllistymismallina myös jatkuvan kehittymisen ja vertaisoppimisen foorumina. Hanke on suunnattu uutta uraa etsiville ja kehittymishaluisille markkinoinnin tekijöille, jotka haluavat olla rakentamassa tulevaisuuden työn tekemisen kulttuuria. Verkostomallin pilotointi toteutetaan yhteistyössä valittujen markkinoinnin osaajien sekä motivoituneiden keskisuomalaisten kasvu- ja rekrytointihaluisten pk-yritysten kanssa.

Osana hanketta konseptoidaan verkostomallin pohjana toimiva automaatiota ja analytiikkaa hyödyntävä digialusta, joka toimii tulevaisuudessa osaajien ja työnantajakumppanien verkostoitumis- ja oppimisalustana.

Hankkeen tulokset ja kehitetty konsepti julkaistaan alan opiskelijoille, osaajille ja yrityksille maksuttomassa ja avoimessa oppimis- ja rekrytointitapahtumassa keväällä 2019. Tuloksista tehdään myös digitaalinen aineisto, joka on vapaasti hyödynnettävissä.

Hanke tukee Keski-Suomen maakuntaohjelman 2018–2021 tavoitteita rakentaen uusia työpaikkoja ja vahvistaen viennin edellytyksiä. Lisäksi markkinointiosaamisen nostaminen lisää kaikkien viiden strategisen kärjen, eli biotalouden, digitalouden, osaamistalouden, hyvinvointitalouden ja matkailun, sekä niitä läpileikkaavan kansainvälistymisen menestymismahdollisuuksia. Hankkeeseen valittavat yritykset edustavat näitä viittä strategista kärkeä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on suunnattu uutta uraa etsiville ja kehittymishaluisille markkinoinnin tekijöille, jotka haluavat olla rakentamassa tulevaisuuden työn tekemisen mallia. Hankkeen kohderyhmä koostuu noin 20 työttömästä ja työttömyysuhanalaisesta markkinoinnin osaajasta, jotka haluavat kehittää osaamistaan markkinoinnin saralla sekä rakentaa uuden markkinoinnin alan työpaikan tai yrittäjyyden polun uuden verkostomallin tuella. Haettavilla osaajilla voi olla markkinoinnin tehtäviä tukevaa, kiinnostavaa työkokemusta ja/tai akateeminen koulutus esimerkiksi kaupalliselta alalta tai viestinnästä.

Kehitettävä malli tukee erityisesti nuorten koulutettujen ammattilaisten sekä alanvaihtajien uran rakentamista. Malli helpottaa myös korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymistä mahdollistamalla esimerkiksi tiimirekrytoinnin sekä tuetun yrittäjyyden polun.

Keski-Suomessa on paljon akateemisesti koulutettuja osaajia, jotka haluavat rakentaa itselleen uuden työpaikan markkinoinnin kentällä. Heillä voi olla kiinnostavaa työkokemusta, työtä tukeva koulutus tai peräti kokemusta markkinoinnin johtotehtävistä. Malli tukee erittäin hyvin myös kansainvälisten markkinoinnin osaajien työllistymistä, sillä verkostomalli auttaa avaamaan mahdollisia piilotyöpaikkoja ja moninkertaistamaan työllistymismahdollisuudet.
Kohderyhmän osaaminen voi vastata yhteen tai useampaan seuraavista viidestä tunnistetusta yritysten rekrytointitarpeista: markkinointipäällikkö, digimuotoilija, visuaalinen muotoilija, sisältömuotoilija sekä avustava markkinointimuotoilija.

Verkostomallin pilotointi toteutetaan yhteistyössä valittujen markkinoinnin osaajien sekä motivoituneiden keskisuomalaisten kasvu- ja rekrytointihaluisten mikro- ja pk-yritysten, eli potentiaalisten työllistäjien, kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä voidaan nähdä pilotointiin osallistuvien rekrytointi- ja kasvuhaluisten yritysten avainhenkilöt, näiden yritysten henkilökunta, Keski-Suomen markkina-alue sekä laajemmin koko toimiala Suomessa.

Rekrytointi- ja kasvuhakuisten keskisuomalaisten mikro- ja pk-yritysten päättäjät muodostavat välillisen kohderyhmän, jotka toimivat työnantajakumppanin roolissa. Marketing People -pilottiin valitaan mukaan noin 15 rekrytointihaluista yrityksen edustajaa, jotka osallistuvat verkostomallin pilotoinnissa konseptointiin (tarvekartoitus ja asiakaslähtöinen kehitys), mätsäykseen ja markkinoinnin toteutuksen potentiaalisen työllistäjän roolissa. Yritykset valitaan siten, että ne edustavat Keski-Suomen maakuntaohjelman 2018–2021 viittä strategista kärkeä eli biotaloutta, digitaloutta, osaamistaloutta, hyvinvointitaloutta ja matkailua.

Alustavan tarvekartoituksen perusteella Keski-Suomen alueella on nopeasti koottavissa noin 25 mikro- ja pk-yritysten ryhmä, joita yhdistää tarve rekrytoida markkinoinnin osaaja ja siivittää omaa kasvuaan systemaattisen markkinoinnin avulla. Olemme nyt valinneet ohjelmaan 3–5 kasvu- ja rekrytointihaluista yritystä, jotka tulevat osallistumaan hankkeen konseptointiin ja benchmarkkaukseen asiakasperspektiivissä. Nämä yritykset ovat: Midare Oy (Anssi Kuoppala, tj), Saunatohtori Oy (Turo Huhtala), Arctic Machine Oy (Mika Sandelin), Nodeon Oy (Timo Majala).

Kokemustemme mukaan yli puolen vuoden aikajänne on useimmille yrityksille liian pitkä aikajänne odottaa rekrytoinnin toteutumista, kun tarve on synnytetty. Siksi lopullinen sitouttaminen muiden yritysten osalta ohjelmaan on hyvä tehdä siinä vaiheessa, kun varsinainen konseptointityö ja rekrytoinnin valmistelu on aidosti mahdollista käynnistää.
Näiden työnantajakumppanien muu henkilökunta toimii myös hankkeen välillisenä kohderyhmänä. Tavoitteena on, että heidän välillisellä sitouttamisellaan ja osallistamisellaan markkinoinnista tulee aidosti strateginen voimavara yritykseen ja osa yrityksen avaintoimintoja.

Lisäksi Marketing People -verkostomalli tuo onnistuessaan Keski-Suomeen uuden, innovatiivisen markkinoinnin alan osaamiskeskittymän, mikä vahvistaa alueen kilpailukykyä. Päätavoitteena on, että kehitetty konsepti auttaa pidemmällä tähtäimellä mullistamaan koko toimialan toiminta- ja rekrytointikulttuurin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 406

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 406

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 64 406

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 406

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Saarijärven-Viitasaaren, Keuruun, Jämsän, Äänekosken

Kunnat: Kuhmoinen, Keuruu, Petäjävesi, Jyväskylä, Äänekoski, Hankasalmi, Karstula, Kannonkoski, Pihtipudas, Kinnula, Viitasaari, Uurainen, Saarijärvi, Kyyjärvi, Toivakka, Jämsä, Laukaa, Kivijärvi, Konnevesi, Muurame, Multia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu hankkeen kohderyhmä, jossa on sekä naisia että miehiä. Toimintaympäristön selvityksen mukaan pitkään työttömänä olleissa on enemmän miehiä kuin naisia. Hankkeen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota työttömien henkilöiden koulutus- ja työtaustaan erityisesti alle kaksi vuotta työttömänä olleiden osalta. Toisaalta markkinoinointiviestinnän ja sisällön tuotannon tehtävissä on enemmän naisia, kun taas miehet ovat enemmistönä myynnin ja markkinoinnin johtorooleissa. Miehet ovat enemmistönä myös johtoryhmissä, joissa ohjataan markkinoinnin toimintaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Pyrimme löytämään hankkeeseen osallistuviksi henkilöiksi sekä naisia että miehiä, mutta hankkeessa ei erotella osallistujia sukupuolen mukaan. Tyypillisesti työnhakutilanteessa naiset arvioivat osaamistaan kriittisemmin. Kehitettävä malli auttaa tuomaan omat vahvuutensa esiin, mikä tukee sekä naisten että miesten neuvotteluasemaa potentiaalisen yrityskumppanin kanssa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeessa kehitetään rekrytointi- ja työntekopalveluja sähköistämällä palveluja. Malli tukee erityisesti hajasijoitusalueella toimivia yrityksiä Näin vähennetään työmatkaliikennettä merkittävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeessa kehitetään malleja, jotka mahdollistavat nykyisen työnvoiman tehokkaan hyödyntämisen. Malli tukee esimerkiksi maassa olevien kansainvälisten osaajien työllistymisen. Näin vähennetään työmatkaliikennettä ja paluumuutosta aiheutuvia kustannuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Hanke vähentää työmatkaliikennettä ja siten kasvihuonekaasuja
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta Natura 2000 -ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeessa kehitetään digitaalista palvelumallia, joka vähentää muun muassa paperista asiakirja- ja koulutusmateriaalista syntyvää jätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Hankkeen digitaalinen palvelumalli ja alueille rakennettavt työpaikat vähentävät työmatkaliikennettä. Hankkeessa tuetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kehitettävä malli tukee voimakkaasti paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä. Uusi, joustava palvelumalli mahdollistaa liiketoiminnan ja osaavan markkinoinnin osaajien saamisen myös hajasijoitusalueille. kehitämme alueellista elinkeinorakennetta välittömästi luomalla kasvua ja uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Kehitettävä sähköinen alusta tuo onnistuessaan täysin uuden tavan yritysten markkinointiosaamisen rekrytointiin ja perehdyttämiseen sekä markkinoinnin alan työpaikkojen rakentumiseen ja osaajien verkostoitumiseen. Pääpainopiste markkinointiosaamisessa on aineettomissa tuotteissa ja palveluissa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeen digitaalinen alusta vähentää liikkumista ja työmatkaliikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää hankkeeseen osallistuvien henkilöiden hyvinvointia merkittävästi. Työpaikkojen uudenlainen rakentuminen vaikuttaa välillisesti satoihin työpaikkoihin lähitulevaisuudessa.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Hanke edistää tasa-arvoa ja tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 5
Hanke luo kaivattua osaamispääomaa, kasvua ja kasvun tukea myös maakunnan keskuskaupungin ulkopuolella. Uusi malli tukee erityisesti haja-asutusalueiden kehittymistä.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeen toimintamalli tukee myös monikulttuurisuutta ja auttaa nostamaan kansainvälisten osaajien osaamisen esiin ja tukemaan heidän työllistymistään Suomeen.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hankeen avulla on mahdollista kannustaa mukana olevia henkilöitä huomioimaan ympäristöasiat laajemmin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämän hankkeen tavoitteena oli rakentaa tulevaisuuden verkostomalli markkinoinnin alan osaajien työllistämiseen, yrittäjyyspolun tukemiseen, verkostoitumiseen sekä jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen. Markkinoinnin ja myynnin osaamiselle on nyt voimakasta kysyntää kasvuhakuisissa pk-yrityksissä, mutta vanhat rekrytoinnin ja työn tekemisen mallit eivät auta vastaamaan kasvavaan kysyntään. Samaan aikaan markkinoinnin kenttä muuttuu nopeasti, mikä asettaa uudenlaisia vaatimuksia oman ammattiosaamisen ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

Hankkeessa konseptoitiin ja pilotoitiin Marketing People -verkostoinnovaatio, jonka tavoitteena oli palvella markkinoinnin osaajia paitsi työllistymismallina myös jatkuvan kehittymisen ja vertaisoppimisen foorumina. Hanke oli suunnattu uutta uraa etsiville ja kehittymishaluisille markkinoinnin tekijöille, ja pilotointi toteutettiin yhteistyössä motivoituneiden keskisuomalaisten kumppaniyritysten kanssa.

Marketing People -hankkeen avulla kehittyi verkostoinnovaatio, jonka unelmana on rakentaa maailman parasta markkinointiosaamista yhteisön tuella. Marketing People kokoaa yhteen markkinointiosaamista rekrytoivat yritykset, markkinoinnin asiantuntijat ja uutta uraa hakevat markkinoinnin tekijät ympäri Suomen. Marketing People tarjoaa edellytykset markkinointiosaamisen vahvistamiseen yhteisöllisen oppimisen ja verkkovalmennuksen avulla.

Marketing People -konsepti auttoi rakentamaan noin 20 uutta markkinoinnin alan työpaikkaa Keski-Suomeen. Lisäksi se auttoi vastaamaan elinikäisen oppimisen haasteeseen ja nopeasti päivittyvän alan uudistumistarpeeseen uudella reaaliaikaista osaamista ja ammattitaitoa tuottavalla vertaisoppimisen mallilla. Konsepti on helposti monistettavissa ja skaalattavissa sekä kotimaassa että markkinarakenteeltaan samankaltaisissa kansainvälisissä kohteissa. Tavoitteena on, että konseptin kautta voisi tukea noin 200 markkinoinnin tekijän työllistymistä kotimaassa vuonna 2020 sekä tarjota heille mahdollisuus osaamisen ylläpitämiseen osana Marketing People verkostoa.