Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21392

Hankkeen nimi: Kohti uutta Etelä-Savoa- Muutosvalmennuksen suunnitteluhanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.5.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon maakuntaliitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0215839-7

Jakeluosoite: Mikonkatu 5

Puhelinnumero: 015 - 321 130

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esavo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kati Nieminen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Henkilöstöasiantuntija / maakuntavalmistelu

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kati.nieminen(at)esavo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406639735

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusi Etelä-Savon maakunta aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa. Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on alueellisen demokratian lisääminen, kustannusten kasvun hillitseminen ja palveluiden säilyminen. Uudistuksella turvataan maakunnan asukkaille nyt ja tulevaisuudessa toimivat palvelut sekä selkeytetään palvelurakennetta ja hallintoa.

Uudistuksessa maakunnallinen päätöksenteko ja osa valtion aluehallinnosta siirtyy yhteen, uuteen organisaatioon. Samalla maakuntauudistus selkeyttää kuntien, maakunnan ja valtion välistä työnjakoa.

Sote- ja maakuntauudistus koskettaa Etelä-Savossa noin 141 000 maakunnan asukasta ja noin 7000 työntekijää. Maakunnan palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja osa tukipalveluiden työntekijöistä sekä valtion aluehallinnon työntekijöitä, maakuntaliiton työntekijät ja osa kuntien työntekijöistä (mm. palo- ja pelastustoimi, maatalouslomitus). Kyseessä on Suomen työmarkkinahistorian ylivoimaisesti suurin henkilöstön uudelleenorganisointi.

Jotta uudistukselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista, edellyttää se työkulttuurin ja ajattelutavan muutosta, toimintatapojen ja prosessien tehostamista sekä panostamista laadukkaaseen asiakaspalveluun.

Luovuttavan työnantajayksikön tulee suunnitella muutosprosessi, jonka tavoitteena on tukea siirtyvää henkilöstöä. Organisaatioiden yhdistäminen on henkilöstöjohtamisen haastavampia tilanteita, koska organisaatioissa on erilaisia toimintakulttuureja ja osaamista. Muutoksessa väistämättä uudistetaan tehtäviä, työntekijöiden työskentelypisteisiin ja yksiköihin voi tulla muutoksia, kollegat ja esimiehet voivat vaihtua. Uudistusten onnistunut läpivienti edellyttää inhimillistä johtamisotetta, henkilöstön mukanaoloa ja hyvää muutosjohtamista.

Sote- ja maakuntauudistuksen tueksi on tarkoitus käynnistää muutosvalmennusohjelma. Muutosvalmennus käsittää koko uuden maakunnan noin 7000 työntekijän henkilöstön ja sillä pyritään tukemaan uudistuksen eri vaiheissa valmistelusta maakunnan toiminnan käynnistymiseen. Ajankohdallisesti muutosvalmennus tulisi toteutumaan vuosien 2019-2022 aikana.

Muutosvalmennuksessa koulutetaan ensisijaisesti maakuntaan siirtyvien organisaatioiden lähiesimiehiä ja vahvistetaan heidän valmiutta muutokseen ja muutosjohtamiseen. Muutosvalmennus tulee kuitenkin koskettamaan koko henkilöstöä. Valmennuksessa tullaan hyödyntämään monipuolisesti myös digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia.

Muutosvalmennus vaatii hyvää sisällön suunnittelua ja toteutustapaa, jotta saadaan oikeaa, ajanmukaista ja yhtenäistä tietoa muutoksen etenemisestä, tavoitteista ja vaikutuksista.

Haettavan hankkeen tavoitteena on luoda valmennusohjelman runko ja määritellään toteutustapaa. Hankkeessa suunnitellaan valmennuksen sisältö, kohderyhmät, kartoitetaan koulutusta tarjoavia toimijoita, suunnitellaan valmennuksen aikataulullista toteutusta, kartoitetaan mahdollisia yhteistyötahoja (esim. oppilaitokset) sekä valmistellaan projektiryhmän / ohjausryhmän kokoonpanoa.

Hankkeen tuloksena syntyy muutosvalmennussuunnitelma, jonka pohjalta muutosvalmennushanke voidaan toteuttaa vuosina 2019-2022.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat henkilöstöstä koostuvat pilotointiryhmät ja uudistuksen valmistelusta vastaava henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Koko uuden Etelä-Savon maakunnan tuleva henkilöstö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 107 972

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 972

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 134 968

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 134 968

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Puumala, Mikkeli, Rantasalmi, Kangasniemi, Pieksämäki, Pertunmaa, Sulkava, Enonkoski, Hirvensalmi, Mäntyharju, Savonlinna, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 25

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ohjausryhmässä on molempien sukupuolien edustajia. Pilottiryhmien muodostamisessa otetaan huomioon, että niiden kokoonpanossa on edustettuina molempia sukupuolia. Hakkeessa tehdään työtä suunnittelutyöryhmällä, jossa on mukana molempien sukupuolien edustajia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valmistelu koskettaa laajaa henkilöstömäärää. Organisaatioiden sukupuolijakaumat vaihtelevat esim. hoitoala naisvaltainen ja pelastutoimi miesvaltainen ala. Hankkeessa pyritään huomioimaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökulmat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hankkeessa pyritään paikallisten palvelujen hyödyntämiseen mm. yhteistyökumppaneiden valitsemisessa ja tilaisuukisen järjestämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Hankkeen tavoitteena on tuottaa kattava suunnitelma muutosvalmennuksen toteuttamiseen. Huolellisella suunnittelulla ja muutosvalmennuksen toteutuksella edistetään uuteen maakuntaan siirtyvän henkilöstön työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 3
Hankkeen kohderyhmät (pilotointiryhmät) muodostetaan yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Toteutuessaan maakunta- ja sote-uudistuksessa uuteen Etelä-Savon maakuntaorganisaatioon olisivat siirtyneet muun muassa maakuntaliiton, ELY-keskuksen, TE-toimiston, pelastuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Uudelle maakunnalle olisi siirtynyt myös osa aluehallintovirastojen ja osa kuntien muista kuin sote- tehtävistä. Etelä-Savon maakunnassa uudistus olisi koskettanut noin 8000 työntekijää ja olisi ollut henkilöstöjohtamisen näkökulmasta haastava tehtävä. Maakunta- ja sote-uudistus kuitenkin kaatuivat ja valmistelutyö päättyi 8.3.2019 pääministeri Juha Sipilän hallituksen jättäessä eropyynnön ja hallituksen esitysten rauettua.

Kohti uutta Etelä-Savoa – muutosvalmennuksen suunnitteluhankkeella haettiin ratkaisua siihen, kuinka saadaan rakennettua sellainen muutosvalmennuksen sisältö, jolla pystyttäisiin tukemaan henkilöstön työhyvinvointia massiivisen muutoksen kaikissa vaiheissa. Hyvällä muutosvalmennuksen suunnittelulla pyrittiin samaan valmennuksen sisältö mahdollisimman kattavaksi ja monipuolisesti hyödynnettäväksi eri kanavia käyttäen niin, että sillä tavoitettaisiin koko henkilöstö.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tulevan muutosvalmennuksen sisällölliset raamit, aikataulusuunnitelma, kohderyhmäsuunnitelma sekä etsiä mahdollisia yhteistyötahoja esimerkiksi oppilaitoksista ja yrityksistä. Etelä-Savon maakuntaliitto toimi hankkeen toteuttajana ja yhteistyökumppaneina olivat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri, Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon Te-toimisto, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK sekä ammattijärjestöt (Pardia, Juko, Jyty, JHL ja Tehy). Lisäksi hanketta tehtiin tiiviissä yhteistyössä 4Event Oy konsulttiyrityksen kanssa.

Hankkeen aikana henkilöstöä osallistettiin laajasti ja monin tavoin. Hankkeen suunnittelutyöryhmälle sekä henkilöstövalmistelutyöryhmälle järjestettiin sparrauksia, toteutettiin kahdella erilaisella sisällöllä pilottiryhmille muutosvalmennusta sekä järjestettiin seminaaripäivä teemalla organisaatiokulttuurit ja muutosjohtaminen. Kerätty ja analysoitu aineisto oli erittäin laaja. Se sisälsi kirjallisia dokumentteja, videoita, ryhmätöitä ja kirjattuja muistiinpanoja. Aineistossa oli lisäksi huomioitu yksittäisten osallistujien pohdintoja, ideoita, välitehtäviä, nopeiden kokeilujen raportteja, asiakastarinoita ja haastatteluja.

Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatumisesta johtuen hankkeen tavoitteita lähdettiin toteuttamaan jo aikaisemmin laaditun varasuunnitelman mukaisesti. Vaikka maakunta- ja sote-uudistus kaatuivat, muutosjohtamisen tarve ei hävinnyt työelämästä ja organisaatioista. Muutosvalmennuksen suunnitteluhankkeen aikana 9/2018 – 2/2019 kerätty mittava eteläsavolainen aineisto muutosjohtamisen tarpeista, toiveista ja ideoista, jotka koskettavat työtehtäviä, rakenteita ja tapaa huolehtia Etelä-Savon maakunnan asukkaista.

Tätä arvokasta aineistoa hyödynnettiin rakentamalla konkreettisia muutosjohtamisen työkaluja tulevaisuuden tarpeisiin niin ylimmälle johdolle, esimiehille kuin henkilöstölle muutoksessa toimimisen tueksi. Työkalut ovat digitaaliseen muotoon tallennettuja ääni-, kuva-, video- ja tekstitiedostoja, joita voidaan käyttää vapaasti hankkeen päättymisen jälkeen.