Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21394

Hankkeen nimi: ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: PL 181

Puhelinnumero: 050 4302011

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: PORI

WWW-osoite: http://www.tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erna Törmälehto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yliopisto-opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erna.tormalehto(at)tuni.fi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-4302011

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Satakuntalaisten koulutustaso on muuta Suomea matalampi siitä huolimatta, että alueella on neljän yliopiston koulutustarjonta: Porin yliopistokeskus on neljän eri yliopiston muodostama organisaatio, jonka Porin yksiköissä tehdään tutkimusta taiteen ja median alalta (Aalto-yliopisto), tekniikan ja talouden alalta (Tampereen teknillinen yliopisto), sosiaalitieteiden sekä yhteiskuntatutkimuksen alalta (Tampereen yliopisto) sekä kauppatieteiden, kulttuurin, merenkulun ja lääketieteen alalta (Turun yliopisto). Vuonna 2012 tehdyn selvityksen mukaan valmistuneista vuosittain 73,5% sijoittuu työelämään. 47,2% vuosina 2008-2012 valmistuneista asui vuoden 2013 lopussa Satakunnan alueella. Suurin osa muualla asuvista asui Uudellamaalla (21,4%), Varsinais-Suomessa (12,5%) tai Pirkanmaalla (10,8%).

ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi -hanke hakee konkreettista muutosta Satakunnan alueen korkeakoulutettujen työelämään siirtymiseen, erityisesti sosiaali- ja terveysalan yrityskentälle sekä kolmannen sektorin toimipaikkoihin. Lisäksi se vahvistaa alueellisesti sote-sektoria sekä elinkeinoa, jotka myötävaikuttavat alueelliseen hyvinvointiin. Hanke lisää ja tukee opiskelijoiden tietämystä alueellisesta hyvinvointialan kentästä. Hanke pyrkii juurruttamaan alueellisen asiantuntijuuden ja tuottamaan monitieteellisiä innovaatioita alueen elinkeinon tueksi. Monitieteisen opiskelijayhteistyön myötä sote-alan asiantuntijuus vahvistuu maakunnassa.

Hankkeen tavoitteena on:
- Saada Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja Satakunnan sosiaali- ja terveysalan yritykset sekä palveluita tuottavat yhdistykset yhdistämään intressinsä ja kehittää eri toimenpitein heidän tietämystään toisistaan ja edistää korkeakoulutettujen luontevaa työllistymistä alueella
-Parantaa Satakunnan alueen elinkeinoelämän ja Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden kohtaamista, jotta tällä hetkellä niukasti hyödynnetty opiskelijoiden asiantuntijuusresurssi saadaan hyödynnettyä alueen elinkeinon ja hyvinvoinnin edistämiseksi
- Satakunnan elinkeinoelämän ja sote-palveluiden kehittyminen sekä alueellisen asiantuntijuuden ja osaamisen profiloituminen ja hyödynnettävyys
- Kehittää toimintamalli ja palvelu, joka tukee Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja alueen pk-/ mikroyritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistoimintaa

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi toimenpidettä, jotka ovat:
1. Opiskelijoiden työelämäyhteyksien kehittäminen sekä opiskelijoiden työllistymistä edistävän toimintamallin ja palvelun kehittäminen
2. Opiskelijoiden asiantuntijaprofiilin luominen sekä työnantajien tietämyksen lisääminen opiskelija-asiantuntijuudesta Satakunnan alueella

Hankkeen tuloksena Satakunnan alueelle syntyy toimintamalli, jonka kautta Porin yliopistokeskuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilökunta sekä Satakunnan alueen työnantajat voivat kohdata kaikkien intressejä palvelevasti. Opiskelijat kiinnittyvät alueeseen jo opiskeluaikana työelämäyhteyksien lisäännyttyä ja näin ollen luonteva siirtyminen korkeakoulusta työelämään tulee useammille mahdolliseksi myös Satakunnassa. Samalla alueen työnantajien tietoisuus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden asiantuntijuudesta ja sen hyödynnettävyydestä lisääntyy. Hankkeen myötä saavutetaan innovatiivisia vaihtoehtoja työelämän ja opiskelijoiden opiskeluaikaiselle kohtaamiselle. Hankkeen tulokset ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä innovatiivista ja työelämälähtöistä korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymistä kehitettäessä. Tulevaisuudessa konseptia voidaan hyödyntää myös muilla sektoreilla kuin sosiaali- ja terveysalalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Porin yliopistokeskuksen neljän eri yliopiston opiskelijat
Porin yliopistokeskuksen työtä vailla olevat alumnit
Muut satakunnan alueen yliopistotutkinnon suorittaneet työttömät työnhakijat
Porin yliopistokeskuksen kaikkien yksiköiden HOPS-opettajat, harjoitteluvastaavat ja muut ohjauspalvelujen asiantuntijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Satakunnan alueen sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat.
Alueen elinkeinoelämä, joka hyötyy kehittyvistä palveluista ja alueelle työllistyvistä korkeakouluopiskelijoista.
Alueen väestö, jonka hyvinvointi lisääntyy kehittyvien sote-palveluiden myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 118 455

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 17 121

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 192 591

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 22 828

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Rauman, Pohjois-Satakunnan

Kunnat: Pomarkku, Kankaanpää, Huittinen, Pori, Honkajoki, Ulvila, Eura, Siikainen, Rauma, Nakkila, Kokemäki, Säkylä, Merikarvia, Harjavalta, Eurajoki, Karvia, Jämijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Porin yliopistokeskus, PL 181

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: PORI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 220

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta Sosiaali- ja terveysala on perinteisesti naisvoittoinen. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimii tyypillisesti nainen. Yritykset ovat pieniä tai mikroyrityksiä. Alalle tyypilliset yritykset tuottavat hoiva- ja huolenpitopalveluita. Jo sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin hakeutuvista selkeä enemmistö on naisia, mikä näkyy myös yrittäjien sukupuolirakenteessa. Toimintaympäristön muuttuessa sosiaali- ja terveysalan kentällä tarvitaan monipuolista asiantuntijuutta, jolloin huomiota tulee kiinnittää myös alan ja koulutuksen sukupuolittuneisuuteen. Hanke pyrkii edistämään eri alojen opiskelijoiden ja tätä kautta myös miesten työllistymistä sosiaali- ja terveysalan yrityksiin ja kannustamaan yrittäjyyteen. Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon opiskelijoiden sekä sotehy-alan yrittäjien ja muiden toimijoiden sukupuoli, erilaiset tarpeet, olosuhteet ja mahdolliset etniset kulttuurierot sekä rekrytoinnissa että työn, perheen ja opiskelun yhdistämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa- arvon edistäminen, mutta se voi parantaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla työskentelevien vaikutusmahdollisuuksia työhönsä. Koska näillä aloilla työskentelevät ovat enimmäkseen naisia niin hanke voi välillisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa. Lisäksi hankkeessa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yksilöiden yhdenvertaisuutta ottamalla huomioon opiskelijoiden ja muiden osallistujien erilaiset tarpeet, olosuhteet ja mahdolliset etniset kulttuurierot sekä rekrytoinnissa että työn, perheen ja opiskelun yhdistämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-