Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21399

Hankkeen nimi: Tuunataan työtä rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Tuunataan työtä -kehittämishankkeen (S21364) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen ja työvoimakoulutuksiin).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:
Tuunataan työtä -hankkeen tavoitteena on luoda työllistämisen toimintamalli, jossa hyödynnetään kestävän kehityksen, resurssiviisauden ja kiertotalouden mahdollisuuksia työn tunnistamisessa ja ”tuunaamisessa”. Kehittämistyön välineenä käytetään mm. palvelumuotoilua, osallistavia toimintatapoja ja digitalisia alustoja. Tehtävänä on ulkoilu- ja virkistyskohteiden kunnostaminen, sekä mm. tuotteistaa kunnan ja yritysten käytöstä poistettua ja poistuvia materiaaleja, prosessien sivuvirtoja sekä materiaalien jatko- ja uusiokäytön mahdollisuuksia työllistämisen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään kierrätysmateriaalien uusiokäyttöä esim. kevytyrittäjyyden menetelmin. Hankkeessa tuetaan erityisesti ikääntyvien työttömien tai työttömyysuhan alaisten osallisuutta ja työllistymistä haastamalla heidät mukaan kehittämistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia ja tukea myös nuoria erilaisissa itsensä työllistämisen kokeiluissa mm. kevytyrittäjyyden keinoin.

Hankkeessa kokeillaan erilaisia malleja työllistymisen keinoina: kunnan erilaiset hankinnat (sosiaalisen työllistämisen kriteeri, käänteinen kilpailutus), kevytyrittäjyys ja/tai itsensä työllistäminen osana aktivointipolkua. Ruotsissa käytössä olevaa 55+-työnvälityskonseptia ikääntyville kokeillaan suomalaisiin olosuhteisiin. Hankkeessa toimitaan niin kuntasektorin kuin mikro- ja pk-yritysten kanssa. Kiertotaloudesta ja erilaisten materiaalien sivuvirroista tuotteistetaan uutta liiketoimintaa ja uutta työtä. Uusi työ tuotekehitetään eteenpäin osaksi työttömien aktivointipalvelua, ja edelleen pitemmälle kohti uutta liiketoimintaa, uutta alihankintaa tai uutta yritystoimintaa. Palvelumuotoilua otetaan käyttöön sekä henkilö- että yritysasiakasneuvonnassa.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat erityisesti yli 50-vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat, toistuvaistyöttömät, pitkäaikaistyöttömät, erityistä tukea tarvitsevat, osatyökykyiset sekä yli 3 kuukautta työttömänä olleet alle 29-vuotiaat iiläiset henkilöt. Toimenpiteisiin tavoitellaan 150 henkilöä. Kohderyhmään kuuluvat myös mikro- ja pk-yrittäjät. Hankkeen toissijaiseen kohderyhmään kuuluvat työttömien ohjaus- ja neuvontatyötä sekä yritysneuvontaa tekevät työntekijät sekä kohderyhmille työtä tarjoavien tahojen (kunta, kuntayhtymät, järjestöt, yritykset) henkilöstö.

Arvioidut tulokset: uudenmallinen neuvonta- ja ohjauspalvelu, jossa on integroitu henkilö- ja yritysneuvonta. Keikkatyöpalvelu. Uutta työtä ja liiketoimintaa kierrätysmateriaaleista. Työttömyyden vähentyminen pitkällä aikavälillä.

Kehittämishanke toteutetaan 01.09.2018-31.12.2020 välisenä aikana, ja rinnakkaishanke päättyy myös 31.12.2020, mutta työvoimakoulutus- ja valmennuspalvelusopimukset päättyvät viimeistään 30.9.2020 ja palkkatukijaksot viimeistään 31.5.2020. Projektin päätoteuttaja on Iin kunta, osatoteuttajana Iin Micropolis Oy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 134 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 96 944

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 333 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 206 032

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Ii

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-