Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21400

Hankkeen nimi: Digikuiskaaja - valmennus yritysneuvojille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Business Joensuu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2921270-1

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 0207218787

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.josek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kurkko Kimmo Petteri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kimmo.kurkko(at)josek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400194333

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digikuiskaaja-valmennus yrityskehittäjille -hankkeen tavoitteena on kehittää yritysneuvontatyötä tekevien henkilöiden ja kehittämisorganisaatioiden digivalmiuksia sekä -osaamista. Lisäksi osallistujat saavat työkaluja digitalisaatioon liittyvien hyödyntämismahdollisuuksien tunnistamiseen.

Hankkeen määrällisiä tavoitteita:
- hankkeessa järjestetään 20 tapahtumaa/työpajaa
- hankkeessa on mukana 45 yritystä ja 25 yrityskehittämisen asiantuntijaa

Hankkeen vaikutuksesta yritysneuvontaa tekevien henkilöiden ja yritysneuvontaorganisaatioiden digiosaaminen kehittyy. Syntyvää osaamista siirtyy yritysneuvontatyön kautta loppuasiakkaille eli pk-yrityksille. Toisaalta hankkeessa mukana olevat yritykset tuovat hankkeen toimintaan omaa osaamistaan ja näkemyksiään digitalisaation käytännön hyödyntämisestä ja haasteista.

Aiemmin pohjoiskarjalaisten yritysneuvojien digiosaamista ei ole järjestelmällisesti kehitetty. Tällä pilotilla luodaan perusta pitkäjänteiselle digiosaamisen kehittämistyölle. Hankkeella vaikutetaan pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja tuottavuuden edistämiseen digitaalisten työkalujen avulla. Samalla maakunnan yritysneuvojakenttä syventää digiosaamisen hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä ja verkostoituu yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Luodaan yhteisiä käytäntöjä palvelujen parantamiseksi, jotta pk-yritysten käytettävissä olisi paras mahdollinen osaaminen kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseksi tuottavasti.
Hankkeen kohderyhmänä ovat neuvontaorganisaatioiden yritysneuvojat ja -kehittäjät. Välillisesti hankkeen kohderyhmiä ovat neuvontaorganisaatiot (julkinen ja yksityinen sektori) sekä maakunnan pk-yritykset.

Hankkeen tuloksena maakunnan yritysneuvontaorganisaatioiden digiosaaminen nousee uudelle tasolle. Lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin palveluntuottajien yhteistyö syventyy ja verkostot laajenevat. Tästä hyötyvät erityisesti maakunnan mikro- ja pk-yritykset.

Tuotoksena syntyy myös digitalisaatioon liittyvä koulutuskokonaisuus, jota voidaan jatkossa hyödyntää digivalmiuksien kehittämisessä myös laajemmin.
Keskeisin lyhyen aikavälin vaikutus on hankkeessa mukana olevien organisaatioiden digiosaamistason nousu. Lisäksi yleinen tietämys digitalisaatiosta ja sen käytännön sovelluksista liiketoiminnan kehittämisessä lisääntyy. Pitkällä aikavälillä saavutettu digiosaamistason nousu hyödyntää laajasti koko maakunnan mikro- ja pk-yritysten neuvonta- ja yrityskehittämistyötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat neuvontaorganisaatioiden yritysneuvojat ja -kehittäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmiä ovat neuvontaorganisaatiot (julkinen ja yksityinen sektori) sekä maakunnan pk-yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 59 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 59 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 81

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on vaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on kuitenkin vaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on vaikutuksiltaan sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Hankkeessa huomioidaan tarpeen mukaan kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Hankkeessa huomioidaan tarpeen mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Hankkeessa huomioidaan digitaalisuuden mahdollisuudet materiaalitehokkuudessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Digitaalisten palvelujen käyttöönotto edistää aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Digitaaliset palvelut voivat vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Uuden osaamispääoman kautta hankkeeseen osallistuvien työhyvinvointi ja -jaksaminen paranee
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Digitaalisuus on toimialariippumatonta ja hyödynnettävissä kaikilla aloilla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole olennaista vaikutusta tähän.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digikuiskaaja-valmennus yrityskehittäjille -hankkeen tavoitteena oli kehittää yritysneuvontatyötä tekevien henkilöiden ja kehittämisorganisaatioiden digivalmiuksia ja -osaamista. Lisäksi osallistujat saivat työkaluja digitalisaatioon liittyvien hyödyntämismahdollisuuksien tunnistamiseen pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Syntyvää osaamista siirtyi hankkeen aikana ja sen jälkeen yritysneuvontatyön kautta loppuasiakkaille eli alueen pk-yrityksille.

Hankkeessa järjestettiin 44 tapahtumaa, niihin osallistui 84 yritystä ja 25 muuta organisaatiota. Yritysneuvojia hankkeessa oli mukana 28.

Digikuiskaaja-hanke oli ensimmäinen kerta, kun kehitettiin järjestelmällisesti yritysneuvojien digiosaamista ja samalla luotiin perusta pitkäjänteiselle digiosaamisen kehittämistyölle. Maakunnan yritysneuvojakenttä syvensi hankkeen aikana omaa digiosaamistaan, mutta samalla verkostoitui keskenään ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Samalla luotiin käytänteitä, jolla palvelut paranevat ja alueen pk-yrityksillä on käytössään paras mahdollinen digiymmärrys kannattavan liiketoiminnan varmistamiseksi.

Hankkeessa syntyneen digiosaamisen ja -tietämyksen sekä verkostojen lisäsi tuloksena syntyi digitalisaatioon liittyvä koulutuskokonaisuus, jota voidaan myös jatkossa hyödyntää digivalmiuksien kehittämisessä.