Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21402

Hankkeen nimi: DMR – Digital Media Runway

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 30.6.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 040 6361152

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari Linna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.linna(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405470619

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DMR – Digital Media Runway -hankkeen tavoitteena on synnyttää uusia digitaalisen median yrityksiä, helpottaa ICT- ja digitaalisen media-alojen työvoimapulaa sekä tuoda digitaalisia osaajia myös perinteisille toimialoille. Toimenpiteinä on yrittäjyyteen tähtääville henkilöille yrittäjyyspolku ja palkkatyöhön suuntautuville työllisyyspolku.

Yrittäjyyspolulla olevia tuetaan nopealla ja asiantuntevalla liikeidean evaluoinnilla ja kehittämisellä sekä erilaisilla liiketoimintaa tukevilla valmennuksilla, joissa digitaalisuus on keskiössä. Työllisyyspolulla yrittäjyydestä luopuvat henkilöt, työttömät, alityöllistetyt ja työttömyysuhan alaiset henkilöt hyötyvät puolestaan työhönvalmennuksesta, koulutuksiin ja valmennuksiin ohjauksesta sekä erilaisista työllistymistä edistävistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Henkilöitä tuetaan polkujen välisissä siirtymissä yrittäjyydestä palkkatyöhön ja päinvastoin. Samalla tiivistetään ja kehitetään elinkeino- ja työllisyyspalvelujen, korkeakoulujen ja eri yrityskehitysalustojen yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena on 5–10 uutta digitaaliseen media-alaan sijoittuvaa startup-yritystä sekä 25–50 työllistynyttä ICT, digitaalisen median alojen tai perinteisten toimialojen yrityksiin. Pitkän aikavälin tuloksena on uusien yrityksien syntymistä ja henkilöiden työllistymistä tukeva toimintamalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat opiskelijat, työttömät, työttömyysuhan alaiset, alityöllistetyt, oman työnsä/yritystoiminnan ohessa digitaalisiin sisältöihin tai palveluihin yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt, alkavat yritykset (henkilöt) ja mikro-ja pk-yritysten henkilöstö.

Lisäksi kohderyhmänä ovat koulutusorganisaatioissa, kuten yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammatillisissa oppilaitoksissa toimivat oppilaanohjaukseen tai uravalintoihin liittyvät henkilöt tai muut ohjauspalveluiden asiantuntijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hyödynsaajina ovat mm. Oulun kaupunki ja yhteiskunta, mikäli hanke saa aikaan uutta yritystoimintaa ja työllisyyden kasvua.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 241 696

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 219 608

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 279

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 313 725

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 36 A 2. kerros

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 114

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 440

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Naiset ovat teknisillä aloilla aliedustettuina. Arvio hankkeen naisosallistujien määrästä on noin 20 %.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välinen tasa-arvo ja valtavirtaistaminen ovat hankkeessa toteutettavia periaatteita. Sukupuolinäkökulmaan liittyvien toimien painotus ja lukumäärä selviävät hankkeen toteutusvaiheessa. Sukupuolinäkökulma ja esimerkiksi naisosallistujien määrän kasvattaminen voidaan huomioida hankkeen toiminnassa tarvittaessa räätälöitävillä toimilla esimerkiksi tiedotuksella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke synnyttää uusia yrityksiä kasvaville toimialoille ja tukee periteisiä toimialoja digitalisaation kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke vaikuttaa vahvasti aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edesauttaa henkilöiden työllistymistä joko omaan yritykseen tai muualle.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Naiset ovat teknisillä aloilla aliedustettuina. Arvio hankkeen naisosallistujien määrästä on noin 20 %. Hankkeen toiminnassa huolehditaan valtavirtaistamisen periaatteiden toteutumisesta siten, että vähemmistöön jääviä ryhmiä huomioidaan erityistoimin tarvittaessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ohjaamalla ihmisiä työelämään.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa on tavoitteen mukaisesti lisätty suunnitteluvaiheessa olevien ja nuorten yritysten osaamista digitaalisten sisältöjen ja palveluiden liiketoimintaympäristöissä. Samalla on rakennettu verkostoa Business Oulun yritys- ja työllisyyspalveluiden, korkeakoulujen ja muiden yrityskehitysalustojen välille.

Hankkeessa on ollut tavoitteena aktivoida digitaalista osaamista kahta kautta: yrittäjyys- ja työllisyyspolulla. Yrittäjyyspolku on suunnattu niille tiimeille ja henkilöille, jotka tähtäävät yritysten perustamiseen ja tarvitsevat osaamiseensa tukea. Työllisyyspolku on niille henkilöille, jotka eivät näe yrittäjyyttä varteen otettavana vaihtoehtona tai luopuvat yrittäjyydestä ja sen sijaan tähtäävät palkkatyöhön tai muuhun urallaan etenemiseen.

Hankkeen alkuaikoina kehitettiin aktiivisesti molempia valittuja toimintapolkuja järjestämällä valmennustilaisuuksia lähinnä pelialan ja digitaalisen markkinoinnin osaamisen osalta sekä kehittämällä yhteistyöverkostoa aloittavien yritysten tueksi. Koronaepidemian alkuvaiheessa päätettiin liittää työllisyyspolun kehittämistehtävät yrittäjyyspolkuun ja samalla vahvistaa aloittavien sekä mikroyritysten digitaalista osaamista laajemminkin koronarajoitusten vaikutusten minimoimiseksi.