Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21403

Hankkeen nimi: CREATHON

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura-Maija Hero

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura-maija.hero(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401791409

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Humanistinen ammattikorkeakoulu, 1474763-1
Yrkeshögskolan Arcada, 2553871-2
Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, 2539767-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Meneillään oleva teknologinen muutos on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Luoville aloille se on tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla uusia tapoja työn organisointiin, luovan työn tekemisen ja yleisölle välittämisen tavoissa, laajasti luovan työn tekijöiden ja välittäjäportaan ammattikuntien toimintaan, työkaluihin, ansaintamalleihin, sisältöihin ja kuluttamiseen. Tässä hankkeessa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja vahvistaa ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 1) luovan alan ammattilaiset, 2) kulttuurialan ja ICT-alan kouluttajat ja loppuvaiheen opiskelijat 3) ICT-teollisuus ja liiketalouden yritykset ja yhdistykset.

Toimenpiteissään hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin:

Ensimmäisen työpaketin pääsisältö on luovien alojen ja ICT-alojen ammattilaisten (työlämä- ja oppilaitostoimijoiden) yhteistyön kehittäminen rakentamalla CREATHON-malli. Malli perustuu fasilitoituun kohtaamiseen, jossa kulttuurialan oppilaitosten välittäjäportaan ja ICT-alan ammatteihin kouluttavat ja loppuvaiheessa opiskelevat, luovan alan välittäjäportaan ammattilaiset ja ICT-alan yritykset kohtaavat yhteisessä CreathonCore- foorumissa, joissa etsitään uusia ratkaisuja mm. VR/AR/XR -teknologioiden, tekoälyn, 3D printtauksen, sharing & platform economyn, crowd sourcing mallien ja On Demand Experience -tuotantotapojen, jakelukanavien ja ansaintalogiikkojen hyödyntämiseen luovan talouden kehittämisessä. CREATHON kokemuksen myötä syntyy ajatuksia luovan alan ja ICT alan yhteistyöstä uusien palveluiden ja tuotteiden rakentamisessa sekä pedagogille juurtuva kyky fasilitoida CREATHONeja.

Toinen työpaketti keskittyy CREATHON -mallin testaamiseen laajemmin luovan alan alueellisissa konteksteissa yhdessä luovan- ja ICT-alan opiskelijoiden ja yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Kehittäjäyhteisön muodostavat opettajat ja luovan- ja ICT alan ammattilaiset, jotka järjestävät omilla toimialueillaan CREATHONeja, joihin kutsutaan mukaan alueen luovan alan toimijoita, alueen ICT-alan yrityksiä ja vähintään 2 alueella vaikuttavasta toisen tai korkea-asteen oppilaitoksesta opettajia ja opiskelijoita. Työpaketin tavoitteena on löytää kullekin alueelle toimiva sovellus CREATHONista ja voimauttaa tuetusti opettaja CREATHON prosessin johtajaksi ja toimijaverkoston fasilitoijaksi.

Kolmas työpaketti keskittyy CREATHON-mallin juurruttamiseen osaksi oppilaitosten perustyötä. Ensimmäisen ja toisen työpaketin aikana kertynyt osaaminen käännetään oppilaitoksen ja alueellisen kehittämisen työvälineeksi, jota varten rakennetaan tukimateriaali verkkoympäristöineen sekä oppilaitosympäristöön osaamispohjaiset valmiit materiaalit opintojaksoja varten. Lisäksi etsitään keinoja oppilaitosrajat ylittävän yhteisen opetuksen käynnistämiseksi toiminnan jatkamisen varmistamiseksi osana luovan alan tutkintopohjaista ja/tai avointa korkeakouluopetusta.

Kaikki hankkeen aikana toteutettavat CREATHONit, lyhyemmät tietoiskut, materiaalit ja opettajuuden muutosta koskeva osaamisen dokumentaatio kehittävät hanketoimijoiden osaamista, tarjoavat luontevan, käytännönläheisen ja monialaisen sekä toimiala- ja organisaatioiden rajoja rikkovan tavan tehdä työelämälähtöistä yhteistyötä. Creathonin tavoitteena on kehittää lumipalloefektillä toimiva toimintamalli, jolla luoville aloille saadaan leviämään osaamista ja tietoa ajankohtaisista ja tulevaisuuden teknologioista.

Monialaisen työskentelyn lopputuloksena syntyy uusia tuote- ja palveluideoita ja tuotteita digitalisoituvan luovan alan rikastuttajaksi, yhteistyöverkostoja, CREATHON-toimintamalli ja opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin perustuva opintopolkujen materiaali. Hankkeen aikana syntyneet mallit ja toimintatavat sisällytetään osaksi uudistuvia opetussuunnitelmia jota toteutetaan yhteistyössä luovan alan ja ICT alan ammattilaisten kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

ICT-alan ja luovan alan yrittäjät ja yhdistysten työntekijät:
Hankkeessa ICT ja luovan alan yritysten ja yhdistysten henkilöstö kohtaa toisiaan kehitettävän Creathon - toimintamallin puitteissa. Kohtaamiset tähtäävät siihen, että hankkeen avulla luodaa keinoja vastata ICT-alan tuomiin haasteisiin vahvistamalla ICT-alan osaamista kulttuurialan opetuksessa. Monialaisten (useat eri ICT ja kulttuurialan alueet) osaajien kautta odotetaan uudenlaisten digitaalisuuteen pohjautuvien innovaatioiden syntyä.

Eri alojen opettajat ja loppuvaiheen opiskelijat:
- mukana olevien organisaatioiden opiskelijat ja opettajat jotka kehittävät mallia. Opettajat vastaavat mallin juurruttamisesta hankkeen päätyttyä oppilaitoksen perustoimintaan ja opiskelijat toimivat uuden ajattelun ja yhteiskehittämiseen nojaavan työmallin lähettiläinä valmistumisensa työskennellessään jatkossa luovalla alalla
-täydennyskoulutettavat luovan alan ja ICT-alan yritysten työntekijät
- lumipalloefektin kautta mukana olevien organisaatioiden ulkopuoliset opettajat

Hankkeessa parannetaan erityisesti luovien alojen ja ICT-alan/ alueen kasvualan osaajien kykyä rakentaa yhdessä uusia digitaalisuutta ja luovan alan sisältöjä ja toimintamalleja hyödyntäviä palveluita ja tuotteita. Suomalaiset oppilaitokset saavat kokemusta hackathon -typpisen käytännönläheisen innovaatioihin tähtäävän oppimisprosessi organisoinnista, fasilitoinnista ja arvioinnista. Tiivistyneen yhteistyön kautta oppilaitosten on mahdollista kanavoida opetusresursseja järkevästi kahden perinteisesti erillisen toimialan välille ja saada käyttöön laaja-alaisempaa osaamista opiskelijoilleen. Alueelliset painotukset määritellään lokaaleilta kasvualoilta , esim. Turku: Meriteollisuuden ICT, Jyväskylä: Hyvinvointiteknologia/liikuntapalvelut ja Seinäjoen alue elintarvikeala.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat luovan alan toimijat, jotka työskentelevät välittäjäportaan toimijoiden kanssa yhdessä hakiessaan syntyvää ICT-/kasvualaverkostoa ja osaamistaan hyödyntäen uusia ansaintamalleja, toimintamalleja, jakelukanavia ja palveluja. Näitä kohderyhmiä ovat sekä arvoketjun alkupään luovan sisällön tuottajat että välittäjportaan toiminnan kohteena olevat asiakkaat, joille tarjotaan elämyksellisiä kulttuuripalveluita hyödyntää ICT-osaamisen myötä syntyviä uusia toiminta- ja kuluttamismahdollisuuksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 429 656

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 398 651

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 572 238

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 530 944

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 34

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 57

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 289

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa naisten osallisuus ICT-alalla on jäänyt selvistä miehiä vähäisemmäksi. Teknologiateollisuuden (2011) Naisia ICT-alalle! -tutkimuksessa on paikannettu yhdeksi haasteeksi mielikuvat ICT-alasta ihmisestä kaukaisena toimintana joka ei siksi kiinnosta. Tässä hankkeessa tuodaan yhteen ihmisläheiset luovat alat ja käytetään teknologiaa apuvälineenä ja palveluiden rikastuttajana. Luovan alan naisyrittäjiä ja muita toimijoita kutsutaan osaksi prosessia, joka menee "luovat alat edellä" pitäen teknologiaa vain välineenä jotta ennakkoon tutkimusten pohjalta paikannettua toimintaympäristön sukupuolivinoutumaa voitaisi korjata.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa osallistetaan monenlaisia kohderyhmiä (sukupuoli, ikä, asiantuntemus). Naisten osallistumiseen ja osallistamiseen kiinnitetään erityishuomioita sekä Creathon fasilitoijaverkoston ja osaamisperustan rakentamisen että alueellisten Creathonien järjestämisen aikana. Naiset ovat tutkitusti vähemmän teknisorientoituneita ja kiinnostuneita teknisten ratkaisujen mahdollisuuksista. Creathonissa vahvistetaan luovan alan ja ICT alan yhteistyötä huomioimalla myös sukupolittuneet käytänteet kaikessa hankkeen toiminnassa ja sen tuloksena syntyvässä materiaalissa. Creathonit antavat kaikille luovan alan ja ICT alan toimijoille tasapuolisen mahdollisuuden osallistua kokeiluihin, ikään sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta näkökulma huomioidaan Creathonien kehittämis, pilotointi ja juurruttamisen vaiheissa osallistamalla molempien sukupuolien edustajia kehittämistyöhön eri rooleissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Luovan alan ja ICT-alan yhteistyö keskittyy Creathon-hankkeessa luomaa uusia tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat pitkälti aineettomaan lisäarvoon tai aineettomiin uusiin tuotteisiin ja palveluihin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Luovan alan ja ICT-alan yhteistyö keskittyy Creathon-hankkeessa luomaa uusia tuotteita ja palveluita, jotka perustuvat pitkälti aineettomaan lisäarvoon tai aineettomiin uusiin tuotteisiin ja palveluihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 7
Talouden näkökulma on vahvasti esille Creathoneissa ja niiden aikana kehitettäväksi valittavissa uusissa/uudistetuissa palveluissa jotka kiinnittyvät haasteen antaneen yrityksen kautta paikalliseen elinkeinorakenteeseen. Hankkeen kestävyyttä tehostetaan linkittämällä pilotointi ja lopuksi koulutuksen muotoilu kullakin alueella jo olevaan luovan alan ja ICT-alan kohtauspinnan muodostavaan innovaatioekosysteemiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankeessa ICT-osaaminen tuo lisäarvoa luovalla alalla toimivien ja pitkällä aikavälillä sinne valmistuvien uusien toimijoiden osaamiseen. Osaaminen on luonteeltaan aineettomien uusien/uudistettujen elämystuotteiden kehittämistä, rikastuttamista ICT-välinein ja käyttöönottoa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta tähän, mutta teema pidetään esillä siltä osin kun teema kiinnittyy haasteen antaneen yrityksen tematiikkaan ja tuotteeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 2
ICT-kehityksen huomoiminen luovan alan mahdolisuutena antaa uusia vlineitä kohdata ICT:n mukana tuleva rakennemuutos positiiivisten mahdollisuuksien avaruutena. Hankkeella etsitään positiivisia keinoja hyödytä ICT-kehityskestä ja tukea yhteistyön kehittämisen välineistön avulla hyvinvointia tuovien luovien sisältöjen saavutettavuutta myös tulevaisuudessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Useissa selvityksissä ja tutkimuksissa naisten osallisuus ICT-alalla on jäänyt selvistä miehiä vähäisemmäksi. Teknologiateollisuuden (2011) Naisia ICT-alalle! -tutkimuksessa on paikannettu yhdeksi haasteeksi mielikuvat ICT-alasta ihmisestä kaukaisena toimintana joka ei siksi kiinnosta. Tässä hankkeessa tuodaan yhteen ihmisläheiset luovat alat ja käytetään teknologiaa apuvälineenä ja palveluiden rikastuttajana. Luovan alan naisyrittäjiä ja muita toimijoita kutsutaan osaksi prosessia, joka menee "luovat alat edellä" pitäen teknologiaa vain välineenä jotta ennakkoon tutkimusten pohjalta paikannettua toimintaympäristön sukupuolivinoutumaa voitaisi korjata.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ICT:n voi nähdä laajana jakeluväineenä, joka edistää taiteen saavutettavuutta etenkin nuorempien ikäpolvien joukossa. Toisaalta välineisiin sidottu kulttuuri voi vaikuttaa juuri toisinkin päin: vain ne, joilla on varaa ICT-laitteisiin, käyttäjämaksuihin ja aplikaatiohin ovat palveluiden piirissä. Näkökulma otetaan esille keskusteluissa, mutta ei ole keskeinen tavoite hankkeessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
On mahdollista, että Crethoneissa tehdyt uudet tuote- ja palveluideat kiinnittyvät kulttuuriympäristöön ja tuovat sitä esille uusilla välineillä. Nämä voivat kiinnittyä myös oman alueen ulkopuolisin todellisiin ja virtuaalisiin kulttuuriympäristöihin. Näiden rakentaminen ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoite.
Ympäristöosaaminen 0 0
Parhaimmillaan ICT tuo mukaanaan immateriaalisia elämyksiä, joita rakennettaessa pohditaan myös ympräistövaikutuksia ja sitä kautta osaaminen lisääntyy. Näköulma ei ole kuitenkaan keskeinen Creathoneissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitalisaatio ja uusien teknologioiden arkipäiväistyminen haastaa luovien alojen tuotantohenkilöstön jatkuvaan uudistumiseen. Vaikutusten ja avautuvien uusien mahdollisuuksien hahmottaminen on haastavaa ja ajan tasalla pysyminen vaatii aktiivista monialaista dialogia. Nykyinen osaamisvaje ICT ja kulttuurialan risteyskohdalla toimimisen osaamisessa on haitannut hedelmällistä yhteistyötä, jonka vuoksi luovien alojen välittäjätoimijoiden osaamisen hyödyntäminen on jäänyt potentiaaliaan pienemmäksi. Creathon pilotoi ja kehitti ICT- ja kulttuurialan osaajien yhteiseen toimintaan pohjautuvan osaamisen kehittämisen välineen eli Creathon-mallin osaksi luovan alan välittäjäportaan koulutusta. Creathon kehitti välittäjätoimijoiden eli kulttuurituotannon ammattilaisten jatkuvan oppimisen- ja täydennyskoulutusmalleja. Luovien alojen haasteiksi määriteltiin digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen uusien, lisäarvoa tuottavien innovaatioiden synnyttämiseksi. Alueellisiksi kasvualoiksi määriteltiin XR ja siihen liittyvä sovellusliiketoimintapotentiaali, sekä uusien teknologioiden mahdollistama uusi liiketoiminta. Creathon -toimintamalli on toteutunut ja juurtunut hankkeen aikana monialaisina osaamisohjelmina, ja sen on nähty lisäävän luovien alojen ja ICT-toimialojen sekä koulutuksen järjestäjien ja työnantajien yhteistyötä merkittävästi. Creathonissa järjestettiin 4 esipilottia, 15 varsinaista pilottia ja 4 juurrutuspilottia. Creathonin piloteissa pidettiin 227 lähipäivää ja pilotteihin osallistui noin 720 luovan alan ja ICT alojen ammattilaista ja loppuvaiheen opiskelijaa, 62 opettaja ja 40 ICT- ja luovien alojen yritystä, 8 kuntaa, 9 yhdistystä ja 13 oppilaitosta toteuttaja-AMK:den lisäksi. Pilotteja on leimannut monialainen törmääminen, jossa tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja ja osaamista yrityksille ja opiskelijoille.
Hankkeen tuloksena pilottien perusteella kehitettiin Creathon-malli eli “Teknologian ja kulttuurin puu”, joka kuvaa saavutettua monialaista tahto- ja tavoitetilaa ammattikorkeakoulujen kontekstissa. Malli tukee koulutuksen järjestäjiä alueensa luovan alan toimijoiden teknologisen osaamisen vahvistamisessa jatkuvaksi ammatilliseksi pätevöitymiseksi. Malli edistää uusien raja-alojen ja vyöhykkeiden syntymistä ja ohjaa törmäyttämään eri alojen ja toimijaryhmien edustajia aktiivisessa ja autenttisessa toiminnassa. Malli korostaa selkeätä tavoitteen asettamista jättäen ne kuitenkin avoimeksi ja mahdollistavaksi, sallivaksi ja yllätykselliseksi lopputuotoksiltaan. Malli edellyttää, että opettajat ja opiskelijat käsittävät alueen, sen yritysten ja uuden yrittäjyyden kehittämisen omaksi keskeiseksi tehtäväkseen osana koulutusta. Aitoa lisäarvoa tuo projektimaisen oppimisen aidot yhteiskunnalliset vaikutukset. Monialainen toiminta ja autenttinen oppiminen tapahtuu teknologista sovellusosaamista vahvistamalla, ja se edellyttää omakohtaista uusien teknologioiden kokeilemista. Näin koulutus mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä ja lisää ammatillista monialaisuutta ja monikykyisyyteen liittyviä kompetensseja. Kompetenssissa korostuu yhteistoiminnallinen luovuus, innovaatiokyvykkyys, tulevaisuusorientaatio, proaktiivisuus ja yrittäjyys ja teknologinen sovellusosaaminen kulttuurin työkentillä. Creathon suosittelee uuden teknologian kokeilukeskusten lisäämistä ja luovien ja ICT-alojen koulutuksen lähentämistä monialaisella yhteistyöllä.