Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21406

Hankkeen nimi: 6AIKA: Virtual Writers´ Room

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 30.4.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: PL 4000 (Bulevardi 31)

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00079

Postitoimipaikka: Metropolia

WWW-osoite: https://www.metropolia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jussi Matti Linkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.linkola(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 184 2448

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Virtual Writers´ Room -hankkeen tavoitteena on kouluttaa nuoria, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään ammattimaisissa writers´ roomeissa eli käsikirjoitusryhmissä. Tämä uudenlainen koulutus perustuu av-alalla tunnistettuun ongelmaan, että sarja- ja ryhmäkirjoittamisen osaajia ei ole tällä hetkellä riittävästi.

Hankkeen tavoitteena on tuoda writers´ room työskentelyyn mukaan digitaalisten työvälineiden käyttö laajassa mittakaavassa. Hankkeen aikana kehitettävällä Virtual Writers´ Room -metodilla voidaan siirtää perinteinen writers´ room virtuaaliseen tilaan ja näin mahdollistetaan käsikirjoitusryhmän työskentely pitkienkin etäisyyksin päästä.

Hankkeessa huippuammattilaiset mentoroivat nuorten käsikirjoittajien ryhmiä, jotka kehittelevät tv-sarjojen konsepteja hyödyntäen Virtual Writers´ Room -metodia. Kehittelyn lähtökohtana on Yle Draamalta saatu tilaus ja hankkeen aikana simuloidaan Yle Draaman kehittelyprosessia.

Koko alalle suunnatuissa Master Class -tapahtumissa nostetaan esille sarja- ja ryhmäkirjoittamisen ajankohtaisia teemoja. Tapahtumissa kohtaavat käsikirjoittajat, tuotantoyhtiöt, rahoittajat ja alan oppilaitokset.

Nuorten käsikirjoittajien työllistymismahdollisuudet paranevat hankkeen vaikutuksesta. Sarja- ja ryhmäkirjoittamisen mallit, sopimukset ja työtavat yhdenmukaistuvat. Pitkällä aikavälillä suomalaisten tv-sarjojen taso nousee lähemmäs kansainvälistä huippua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on 6aika kaupunkien alle 25-vuotiaat, vaikeassa työllistymistilanteessa olevat käsikirjoittajat, jotka tarvitsevat sarja- ja ryhmäkirjoittamisen koulutusta työllistyäkseen. Heistä valtaosan muodostavat ammattikorkeakouluista valmistuneet Medianomit, jotka eivät ole löytäneet vakituista työpaikkaa av-alalta.

Toisen tärkeän kohderyhmän muodostavat Sunklon ja Käsikirjoittajien Killan jäsenet, joilla on jo kokemusta käsikirjoitustyöstä, mutta ei välttämättä writers´ room -työskentelystä. Sunklon ja Käsikirjoittajien Killan jäsenistä koulutukseen voivat hakea vaikeassa työllistymistilanteessa olevat, alle 30-vuotiaat käsikirjoittajat, jotka asuvat/työskentelevät 6aika-kaupungeissa.

Oma kohderyhmänsä on 6aika-kaupungeissa toimivat tuotantoyhtiöt, joilla on tarve palkata käsikirjoittajia writers´ roomeihin.

Master Class tapahtumien kohderyhmään kuuluvat kaikki suomalaiset sisällöntuotannon ammattilaiset, tuotantoyhtiöt, rahoittajat ja oppilaitokset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä hankkeen vaikutuspiirissä ovat Suomen Elokuvasäätiö ja Avek sekä Suomessa toimivat tv-kanavat (mm. Yle/Yle Areena, MTV3/Cmore, Nelonen/Ruutu, Elisa Viihde) sekä muut sarjoja julkaisevat kanavat.

Toinen välillinen kohderyhmä on Tampereen Mediapoliksen yritykset ja Helsinki Arabia XR -keskuksen toimijat, joiden osaaminen ja liiketoiminta liittyy digitaalisiin työkaluihin, virtuaalisiin oppimisympäristöihin, uuteen teknologiaan.

Kolmas välillinen kohderyhmä on 6aika-kaupunkien tuotantoyhtiöiden kanssa yhteistyötä tekevät av-alan toimijat, jotka hyötyvät kehittyvästä sisällöntuotannosta ja kansainvälistyvästä liiketoiminnasta.

Laajempi, tärkeä välillinen kohderyhmä, on 6aika-kaupunkien yritykset, jotka hyötyvät sarjojen kuvauksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 120 690

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 724

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 172 414

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 035

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Uusimaa

Seutukunnat: Tampereen, Helsingin

Kunnat: Tampere, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 20

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Valmistelussa on huomioitu sukupuolinäkökulmaa alan tutkimusten kautta, mutta laajempaa toimintaympäristön analyysiä ei ole toteutettu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke huomioi sukupuolten välisen tasa-arvon. Hankkeessa pyritään kouluttamaan yhtä paljon naisia kuin miehiä. Naisten osallistumiseen ja osallistamiseen kiinnitetään erityishuomioita toimenpiteiden järjestelyissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, päätavoitteet on kuvattu hakemuksen kohdassa 5.2.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen. Välillisiä vaikutuksia syntyy hankkeeseen liittyvillä toimilla mm. etätyöskentelyn vähentäessä matkustamista. Hanke kohdistuu erityisesti digitaalisten työkalujen käytön tehostamiseen. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hankkeessa pyritään matkustamaan mahdollisimman vähän tai matkustamaan mahdollisimman vähäpäästöisillä liikennevälineillä. Lisäksi pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon digitaalisia työkaluja kommunikaatioon. Hanke pyrkii tehostamaan etätyöskentelyä ja löytämään tehokkaita keinoja turhan matkustamisen välttämiseksi. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hanke tukee digitaalisten välineiden käyttöä yhteiskirjoittamisessa. Näin ollen esimerkiksi käsikirjoitusten ylimääräinen tulostaminen vähenee, kun kaikki työstävät yhteisiä digitaalisia dokumentteja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke pyrkii lisäämään työn tuottavuutta ja tukemaan paikallisen elinkeinorakenteen kehitystä erityisesti Helsingissä ja Tampereella. Digitaalisilla työkaluilla pyritään tehostamaan kaupunkien välisiä yhteyksiä Suomessa ja kansainvälisesti. Toimintakulttuurin muutos tehostaa toimintaa alueilla, missä kohderyhmät toimivat.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 5
Hankkeessa luodaan aineettomia tuotteita ja tuotetaan koulutuspalveluita. Hankkeessa edistetään luovan alan toimintaa, jolla on positiivista vaikutusta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hankkeessa kehitetään virtuaalisen sarja- ja ryhmäkirjoittamisen työskentelyn metodia jossa hyödynnetään digitaalisia työkaluja luovassa ryhmätyössä
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hanke pyrkii tehostamaan digitaalisten työkalujen käyttöä sisällöntuotannossa ja kommunikaatiossa. Toiminnan digitalisoituminen vähentää liikkumisen aiheuttamia haasteita ja ratkaisee logistisia ongelmia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Käsikirjoittamisen kautta syntyvät uudet kulttuurisisällöt edistävät loppukäyttäjien hyvinvointia. Hanke lisää työllistymismahdollisuuksia vaikeassa työllistymistilanteessa oleville käsikirjoittajille.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeen tarjoaman koulutuksen toivotaan vaikuttavan tv-, teatteri- ja elokuva-aloilla tutkimusten mukaan ilmeneviin epätasa-arvokysymyksiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Haku hankkeen toimenpiteiden piiriin on avoin kaikille 6aika kaupungeissa asuville / työskenteleville käsikirjoittajille. Opiskelijavalinnoissa pyritään monimuotoisiin opiskelijaryhmiin ja saavutettavuus huomioidaan työskentelytavoissa ja työvälineiden valinnoissa.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hanke kehittää käsikirjoittamisen menetelmiä, mikä lisää käsikirjoitusten ja sen myötä esimerkiksi TV-sarjojen tuotantojen laatua.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Virtual Writers' Room -hanke toteutettiin 1.11.2018–30.4.2021 osana 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-hankekokonaisuutta, joka keskittyi positiivisen rakennemuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin. Hankkeen painotukset olivat 1. digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointi ja lisääminen, 2. kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaaminen sekä 3. uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien vahvistamiseksi.

## Hankkeen toiminta ja tulokset

Hankkeen tavoitteena oli parantaa vaikeassa työllistymistilanteessa olevien 6Aika-kaupunkien nuorten käsikirjoittajien mahdollisuuksia työllistyä.

Hankkeessa koulutettiin yhteensä 20 nuorta käsikirjoittajaa writers' room- eli kirjoittajahuonetyöskentelyyn ja digitaalisten työkalujen käyttöön. Käsikirjoittajille luotiin yhteyksiä muihin käsikirjoittajiin, tuotantoyhtiöihin ja rahoittajiin. Tuettiin nuorten käsikirjoittajien siirtymistä työelämään ja edistettiin käsikirjoittajien tasa-arvoista kohtelua.

Osallistujat koulutettiin kahdessa osassa: Ensimmäiseen, vuonna 2019 alkaneeseen koulutukseen osallistui 8 ja 2020 alkaneeseen koulutukseen 12 koulutettavaa. Osallistujat toimivat koulutuksessa neljän hengen ryhmissä, ja jokainen ryhmä loi tv-sarjakonseptin Yle Draaman toimeksiannon pohjalta. Hankehenkilöstö konseptien ohjasi kehittelyä, ja Yle Draama antoi palautetta kehittelyn aikana.

Palautteen perusteella hanke lisäsi osallistujien ryhmätyötaitoja ja ymmärrystä ammattimaisesta writers' room -työskentelystä. VWR-koulutuksessa opitut asiat näyttävät myös edistäneen kohderyhmän työllistymistä.


Toisena tavoitteena oli herättää avointa ja tutkivaa keskustelua sarja- ja ryhmäkirjoittamiseen liittyvistä aiheista av-alan toimijoiden välillä.

Hanke järjesti neljä master class -tilaisuutta, joissa käsiteltiin mm. writers' room -työskentelyä erilaisissa menestyneissä tv-sarjoissa, käsikirjoittajien sopimuksia sekä kansainvälisten tuotantojen käsikirjoittamisen erityispiirteitä. Master class -tilaisuudet pidettiin Helsinki Script- ja Script Tampere -ammattilaistapahtumien yhteydessä. Tilaisuudet ovat toimineet keskustelufoorumeina, joissa on ollut mukana ammattilaisia, opiskelijoita ja muita käsikirjoittamisesta kiinnostuneita.

Ensimmäisessä master class -tilaisuudessa avattiin kotimaisten crime-sarjojen käsikirjoitusprosesseja. Lisäksi paneelikeskustelussa pohdittiin käsikirjoittajien työrooleja ja kirjoittajahuonetyöskentelyn erityispiirteitä.

Toisessa tilaisuudessa saatiin kuulla yksityiskohtainen case study Koukussa-sarjan synnystä ja writers’ room -työskentelystä pääkirjoittajan ja jaksokirjoittajan toimesta.

Kolmannessa tilaisuudessa käytiin aktiivista keskustelua käsikirjoittajien palkkioista Suomessa ja Pohjoismaissa. Keskustelua johti yhteistyökumppani Sunklon toiminnanjohtaja, ja keskustelu oli hyvin aktiivista. Tilaisuuden toinen osuus käsitteli kansainvälisen writers’ room -työskentelyn haasteita ja mahdollisuuksia.

Neljännessä tilaisuudessa kansainvälinen vieras Henk Handloegten kertoi hankkeen mentorin haastattelemana kansainvälisen menestyssarja Babylon Berlinin synnystä ja kirjoittajahuonetyöskentelystä. Toisessa osuudessa käsiteltiin Sisäilmaa-sarjan case study sarjan kirjoittajien kanssa.

Saadun palautteen perusteella voidaan sanoa, että tavoitteessa onnistuttiin varsin hyvin: erityisesti yhteistyökumppani Script Tampere halusi jatkaa yhteistyötä hankkeemme kanssa ensimmäisen masterclass -tapahtuman jälkeen ja yhteistyö sujuikin erinomaisesti yhteensä kolmen tapahtuman ajan.

Koulutettavilta, alan opiskelijoilta ja ammattikentältä saadun palautteen perusteella tapahtumien aiheet ja käsittelytapa olivat perusteltuja. Myös tapahtumiin puhujina osallistuneet ammattilaiset vaikuttivat tyytyväisiltä mahdollisuuteen puhua omasta työstään ja itselleen tärkeistä teemoista. Master class -tapahtumat pyrittiin rakentamaan kiireettömiksi ja tiettyyn teemaan pureutuviksi - ja voidaan perustellusti väittää että tässä onnistuttiin.

Kolmantena tavoitteena oli tutkia digitaalisia työkaluja, erityisesti virtuaalista ryhmätyöskentelyä, sillä niiden hyödyntämisestä writers' room -työskentelyssä on varsin vähän tutkimustietoa.

Hanke käynnistyi tilanteessa, missä virtuaalinen kirjoittajahuone (virtual writers' room) ei ollut kovin monen alan ammattilaisen mielestä käyttökelpoinen työmuoto. Koronakriisi kuitenkin muutti tilanteen päälaelleen keväällä 2020: melkein yhdessä yössä kaikki suomalaiset kirjoittajahuoneet muutettiin virtuaalisiksi.

Hankkeessa toteutettiin kyselytutkimus keväällä 2020, jolla selvitettiin kirjoittajien kokemuksia kirjoittajahuoneista, virtuaalisista kirjoittajahuoneista ja muista sarjakirjoittamisen erityispiirteistä. Kysely tuotti arvokasta tietoa sarja- ja ryhmäkirjoittamisen nykytilasta. Soveltuvin osin tätä tietoa julkaistiin hankkeen loppujulkaisussa, Kirjoittajahuone-käsikirjassa.

Hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että oikein käytettynä digitaaliset työvälineet mahdollistavat etätyöskentelyn. Etätyöskentelyllä on parhaimmillaan positiivisia vaikutuksia: 1) tarve työskentelytiloille vähenee 2) matkustamisen tarve vähentyy ja tätä kautta myös 3) hiilijalanjälki kevenee. Lisäksi todettakoon, että etätyöskentely voi edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta, kun työpaikan ja kodin etäisyys ei ole enää rajoittava tekijä.

Voitaneen perustellusti väittää, että tulevaisuudessa sarja- ja ryhmäkirjoittamisessa käytetään yhä enemmän sekä perinteistä että virtuaalista kirjoittajahuonetta - voitaneen puhua jonkinlaisesta hybridimallista, jossa molemmista työtavoista valitaan joustavasti sopivimmat puolet. Suomalaisten sarjojen voimakas kansainvälistyminen saattaa tarjota mahdollisuuden hyödyntää virtuaalisen kirjoittajahuoneen ulottuvuuksia.

Hanke julkaisi loppujulkaisunaan Kirjoittajahuone-käsikirjan, jonka pysyvä verkko-osoite on:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-293-3