Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21408

Hankkeen nimi: Mentorivalmentajaksi

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.9.2018 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion kauppakamari

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0276398-4

Jakeluosoite: Technopolis, Microkatu 1, M-osa

Puhelinnumero: 0172663800

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopiochamber.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Johanna Haapakorva

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.haapakorva(at)kuopiochamber.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503794795

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopion alueen kasvutavoitteet tarvitsevat toteutuakseen kehittyvää työelämää ja osaamista. Kehitystä voidaan edesauttaa mahdollistamalla erilaisille organisaatioille ja osaajille osaamisen kehittämisen, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen tilanteita. Kuopion alueen kauppakamarin "Mentorivalmentajaksi" -hanke tarjoaa organisaatioiden osaamisen kehittämiseen uudenaikaisen toimintamallin, jossa osaajia yhdistetään oppimaan toisilta osaajilta valmentavan mentoroinnin menetelmin. Hankkeen osa-alueet keskittyvät mentorointitoiminnan käynnistämiseen, verkkosivuston luomiseen ja valmennusohjelman toteuttamiseen. Hankkeen tuloksena toteutetaan kaksi toimintakautta, joista ensimmäinen keskittyy prosessin kehittämiseen ja toinen sen jalostamiseen ja palvelukonseptointiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mentorointitoiminnan kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Pohjois-Savon alueen yritykset, julkiset toimijat ja oppilaitokset. Ensisijainen viestintä suunnataan Kuopion alueen kauppakamarin jäsenistölle, joka edustaa merkittävää osaa Pohjois-Savon alueen liiketoiminnasta. Hankkeeseen osallistuminen on kuitenkin avointa kaikille alueen työnantajille.

Hankkeeseen haetaan mukaan organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään ulkoista ja sisäistä mentorointikulttuuriaan. Organisaatiot valitsevat ohjelmaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat sitoutuneita osallistumaan prosessissa joko mentorin tai aktorin rooliin.

Hankkeeseen voi osallistua myös yksittäiset yrittäjät tai työntekijät, jotka ovat saaneet organisaatioltaan suostumuksen toimintaan osallistumisesta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella ei ole välillisiä kohderyhmiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 636

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 636

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 636

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 636

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 45

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on analysoitu sukupuolinäkökulmasta ja todettu, että se on tasa-arvovaikutuksiltaan sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteet ovat muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Luotavalla toimintamallilla haetaan pitkäjänteistä rakenteellista kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 6
Luotavalla toimintamallilla pyritään pysyvän uudenlaisen palvelukonseptin rakentamiseen, mikäli sille saadaan alueen organisaatioilta myönteinen palaute.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Luotavalla toimintamallilla pyritään edistämään alueen ihmisten osaamisen kehittämistä ja verkoistoitumista, mikä voi johtaa myös hyvinvoinnin lisääntymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.
Ympäristöosaaminen 0 0
Vaikutus on neutraali, koska hankkeen tavoitteet ovat muualla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kuopion alueen kasvutavoitteet tarvitsevat toteutuakseen kehittyvää työelämää ja osaamista. Kehitystä voidaan edesauttaa mahdollistamalla erilaisille organisaatioille ja osaajille osaamisen kehittämisen, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen tilanteita.

Kuopion alueen kauppakamarin Mentorivalmentajaksi-hanke tarjosi organisaatioiden osaamisen kehittämiseen uudenaikaisen toimintamallin, jossa osaajia yhdistettiin oppimaan toisilta osaajilta valmentavan mentoroinnin menetelmin. Hankkeen osa-alueet keskittyivät mentorointitoiminnan käynnistämiseen, verkkosivuston luomiseen ja valmennusohjelman toteuttamiseen. Valmennusohjelmassa kehitettiin osallistujien kykyä oman osaamisen kehittämiseen vuorovaikutuksen avulla. Menetelmänä käytettiin valmentavaa mentorointia, joka käsittää muun muassa tavoitteellisia itsensä johtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja.

Hankkeen tuloksena toteutettiin kaksi toimintakautta, joista ensimmäinen keskittyi toimintamallin kokeiluun ja toinen sen kehitykseen ja palvelukonseptointiin. Palvelukonseptiksi muodostui valmennusohjelman ja verkostotoimintamallin yhdistelmä, jonka markkinointinimi on Co-learn Kuopio. Hankkeen tuloksena julkaistiin verkkosivu toiminnasta osoitteessa: www.kuopiochamber.fi/koulutus-ja-palvelut/mentorointitoiminta/.

Hankkeeseen osallistui yhteensä 48 organisaatiota ja yhteensä 60 osallistujaa. Henkilöt toimivat alueen työelämässä asiantuntija- ja/tai johtotehtävissä. Hankkeella saavutettiin tavoitteiden mukaista eri toimialojen ylittävää osaajien välistä vuorovaikutusta.

Mentorointivalmentajaksi-hanke oli kaksivuotinen ajalla 1.9.2018–30.9.2020. Sen rahoittajina toimivat Kuopion alueen kauppakamarin lisäksi EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus kansallisena rahoittajana.