Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21413

Hankkeen nimi: DIGIKYVYKKYYS: Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: +35829448000

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eero J Huttunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Project Manager

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: eero.j.huttunen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505918859

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun ammattikorkeakoulu, 2528160-3
Tampereen ammattikorkeakoulu, 1015428-1
Oulun ammattikorkeakoulu, 2509747-8
Turun yliopisto, 0245896-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

6Aika -kaupunkialueilla on käynnissä voimakas positiivinen rakennemuutos. Alueittain on muodostunut kasvavia verkostomaisesti operoivia toimialoja, joihin on panostettu ja panostetaan myös jatkossa. Digitalisaatio vaikuttaa kaikkien näiden toimialojen kehitykseen. Kehityksen vauhdissa pysyminen sekä sen myötä syntyvien hyötyjen ja kilpailuedun kotiuttaminen vaativat laajamittaisia panostuksia kaikilla alueilla. Yksi keskeinen pullonkaula digitalisaation hyödyntämisessä on osaamisen ja osaajien vaje.

Hankkeen päätavoitteena on valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa 6Aika –kaupunkien alueilla toimivien yritysten havaittuun digiosaajavajeeseen.

Hankkeen osatavoitteina ovat:

• yksilöidä 6Aika –kaupunkien yritysten digitalisaatioon liittyvät osaamis- ja työvoimatarpeet
• suunnitella ja toteuttaa hankkeen tarvekartoitukseen perustuen uudet joustavat valmennuskokonaisuudet olemassa olevaa koulutustarjontaa sekä kilpailutuksen kautta valittavia valmennuspalvelun tarjoajia hyödyntäen
• luoda digitalisaation valmennukseen erikoistunut 6Aika -osaajaverkosto ja valmennusohjelmat, joiden sisältö perustuu alueiden yritysten esille tuomiin osaamistarpeisiin sekä synnyttää joustava valmennuskokonaisuus, jossa ohjelmien sisältö ja ajallinen kesto perustuvat koulutettavan henkilön osaamiseen, työkokemukseen ja aikaisempaan koulutukseen
• tuloksellinen valmennus, josta koulutukseen osallistuvat työllistyvät suoraan alueen yrityksiin
• varmistaa valmennuksen työelämäyhteys työssä oppimisen kautta ja toteuttamalla työhön liittyvä harjoittelu / harjoittelutyö alueen yrityksissä
• luoda 6Aika kaupunkien, elinkeinojen kehittämisestä vastaavien organisaatioiden sekä koulutuslaitosten ja –yritysten välinen yhteinen osaamistarpeiden laadullisen ja määrällisen ennakoinnin menetelmä ja menettelytapa, jolla alueen yritysten osaamistarpeet päivitetään säännöllisesti.

Hankkeen keskeisinä tuloksina saadaan vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

• miten vastaavantyyppistä valmennustoimintaa voidaan toteuttaa tehokkaasti kohtaanto-ongelman sekä osaamis- ja osaajavajeen ratkaisemiseen seudullisesti ja/tai valtakunnallisesti
• miten hankkeessa käynnistetty toiminta integroidaan osaksi tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden päivittäistä koulutustarjonnan kehittämistoimintaa
• miten pitkällä aikavälillä korkeakoulujen koulutusohjelmat muuntuvat paremmin vastaamaan työelämän tarpeita sekä toiminta luo pysyvän yhteyden työelämän ja korkeakoulumaailman välille vahvistaen 6Aika kaupunkien profiloitumista strategioidensa mukaisille alueille
• miten hankkeen aikana syntyneen, työvoimaviranomaisten, yrityskehitysorganisaatioiden, yritysten sekä korkeakoulujen kesken syntyneitä foorumeita jatketaan
• miten hankkeessa kehitetty toimintamalli voidaan tuotteistaa niin, että siitä muodostuu vientituotekonsepti kohtaanto-ongelman sekä osaamis- ja osaajavajeen ratkaisemiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeen toteutukseen osallistuvat 6Aika-alueilta Oulu, Tampere ja Turku. Valmennuksen toteuttajiksi on valikoitu valtakunnan parhaat resurssit, joilla on osaaminen ja valmiudet toteuttaa valmennus tehokkaasti valituille toimialoille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:
1) työttömät ja irtisanomisuhan alaiset ICT-alan ja siihen liittyvien tekniikan alojen ja niitä tukevien alojen (korkeakoulutetut) osaajat,
2) yrityksiin jo työllistyneet henkilöt, jotka haluavat päivittää osaamistaan,
3) 6Aika -kaupunkien digiosaajien vajeesta kärsivät yritykset.

Valmennuksen ensisijaisena kohderyhmänä ovat ICT -alalta irtisanotut ja irtisanomisuhan alaiset korkeakoulutetut. Koska hankkeessa mukana olevat painoalat (painettava elektroniikka, 3D-tulostaminen, meriteollisuus, yms....) edellyttävät monialaista osaamista, toissijaisena kohderyhmänä ovat myös muiden alojen korkeakoulutetut, kuten luonnontieteilijät (esim. kemia, biokemia) tai terveys- ja rakennusalalla toimivat. Monialainen opiskelijaryhmä antaa parhaat valmiudet tulevaisuuden työtehtäviin painettavan elektroniikan alalla.

Osallistujilta vaaditaan ammattikorkeakoulu- ja/tai vähintään kyseisen alan kandidaatin yliopistotutkinto em. aloilta. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla on vanha opistotasoinen tekniikan tutkinto sekä riittävä työkokemus. Kaikilta opiskelijoilta edellytetään riittävää englannin kielen taitoa. Valmennus ei edellytä muita esitietoja.

Valmistavan teollisuuden osalta tehtäviin soveltuvat korkeakoulutetut (DI, kandi, AMK, tms). Pohjakoulutus voi olla konetekniikasta, automaatiosta, hydrauliikasta, materiaalitekniikasta, ympäristötekniikasta, ICT alalta tms.

Valmennuksen avulla pyritään työllistämään ensisijaisesti ICT-alan osaajia mutta mahdollisuuksien mukaan ryhmään voidaan ottaa myös muilta aloilta korkeakoulutettuja henkilöitä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat työvoimaviranomaiset, kaupunkien elinkeinotoimintojen kehittämisestä vastuussa olevat organisaatiot sekä koulutustoiminnasta vastaavat organisaatiot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 729 405

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 518 046

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 042 009

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 740 069

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Tampereen, Turun, Oulun

Kunnat: Oulu, Turku, Tampere

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 113

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 39

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 127

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oulun yliopisto tekniikan alan tiedekuntien (TTK ja TSTK) läsnä olevista opiskelijoista tällä hetkellä miehiä on 2579 ja naisia 768 eli naisten osuus opiskelijoista on 23%. Naiset hakeutuvat siten huomattavasti vähemmän tekniikan alan koulutuksiin. Hankkeen markkinoinnissa ja tiedotuksessa tämä pitää huomioida. Naisten ja miesten osuuden tekniikan alan koulutusohjelmissa oletetaan olevan suurin piirtein samaa luokkaa muissa hankkeeseen osallistuvissa korkeakouluissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten paremman työllistämisen edistämiseksi hanke tukee naistyönhakijoiden oman osaamisen tunnistamista ja pyrkii nostamaan osaamisen arvostusta. Hankkeen markkinoinnissa puolestaan otetaan huomioon miesten tyypillisesti heikompi hakeutuminen työllistymistä tukevan koulutuksen pariin. Hankkeessa huomioidaan koulutusten kohderyhmänä monialaisuus, esimerkiksi bioalan- ja terveysalan osaajista suuri osa on naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteet ovat riippumattomia hankkeeseen osallistuvien ja hankkeen sidosryhmien sukupuolesta. Hankkeessa edistetään sekä työttämien naisten että miesten työllistymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hanke tukee paperittomia kulutustottumuksia. Hankkeessa luotavat dokumentit pyritään laatimaan digitaalisessa muodossa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Osa koulutuksesta toteutetaan etäopiskeluna tai verkko-opiskeluna, joka vähentää matkustustarvetta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 8
Laboratoriotyöskentelyssä syntyvä jäte pyritään kierrättämään mahdollisuuksien mukaan. Hankkeessa luotavat dokumentit pyritään laatimaan digitaalisessa muodossa. Dokumentit jaetaan sähköisesti minimoiden paperin käyttö ja syntyvä jäte. Hankkeessa kehitettävää printatun elektroniikan osaamista voidaan välillisesti hyödyntää materiaalien hyötykäytön, kierrätysratkaisujen ja menetelmien sekä materiaalitehokkuuden parantamisessa. 3D-tulostaminen puolestaan mahdollistaa rakenteiden suunnittelun ja valmistamisen siten, että kappaleet on optimoitu painon suhteen. Tulostettujen kappaleiden jälkityöstön tarve on usein huomattavasti pienempi vähentäen jätteen määrää ja materiaalien hyödyntämisaste suurempi kuin perinteisillä menetelmillä valmistettujen kappaleiden. Tulostetut tuotteet voidaan tehdä huomattavasti kevyimmiksi. Kappaleiden suunnittelussa voidaan hyödyntää optimointimenetelmiä, joilla pyritään saamaan kappale mahdollisimman kevyeksi tinkimättä sen lujuusominaisuuksista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8
Hankkeessa paikallisille yrityksille koulutetaan osaavaa työvoimaa sekä seutukunnista löytyvästä osaajapoolista että etä-/virtuaaliosallistumisen keinoin muista osallistuvista kaupungeista. Työvoiman puuttuminen hidastaa yritysten kasvun, kestävän kehittymisen ja kansainvälistymisen. Hankkeessa yrityksiin työllistyvät tukevat alueen elinkeinoelämän ja yritysten elinvoimaisuutta. Hankkeessa toteutettavassa koulutuksessa hyödynnetään osallistuvien 6Aika kaupunkien koulutuspalveluja. Digitalisaation työkalujen ja menetelmien hyötykäyttöastetta osaamisen kasvun kautta pyritään nostamaan merkittävästi. Hankkeessa kehitettävä 3D tulostuksen osaaminen tukee välillisesti paikallisten resrussien hyödyntämistä, kun osat ja materiaalit voidaan tulostaa paikallisesti.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Yritysten ja koulutettavien tarpeiden tunnistaminen ja kohtauttaminen ovat menetelmällisesti haastavia twhtäviä. Hankkeessa pyritään löytämään tapa tunnistaa ja käsitellä tarpeet toteutettaviksi koulutustoimenpiteiksi kohderyhmälle, joka saa aikaan haluttuja kasvu- ja kehitystuloksia yrityksissä. Hankkeessa koulutetaan työvoimaa elinkeinoelämän osaamistarpeita vastaavaksi. Koulutettu työvoima luo edellytykset osaamisen innovatiiviseen hyödyntämiseen yrityksissä ja paikallistalouden vahvistamiseen. Esimerkkinä uusien aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 8
Digitalisaatio ja digikyvykkyyksien tehokkaampi hyötykäyttönotto tukevat uudenlaista kasvun ja koulutuksen toimintatapaa. Osaajat, osaaminen ja yritysten tarpeet pitää saada kohtamaan paljon joustavammin ja kettärämmin. Hankkeen koulutustoimenpiteiden tavoitteena on sisällön lisäksi toimintatapojen uudistamista muutosprosessissa. Nopeat kokeilut, ketteryys, kokeilukulttuuri yms. huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Hankkeessa kehitettävän 3D tulostuksen osaamisen avulla voidaan välillisesti vähentää tarvetta materiaalien ja tuotteiden pitkille kuljetuksille ja varastoinnille, kun osat ja materiaalit voidaan tulostaa paikallisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 3
Työnhakijan osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin tukee välittömästi hänen työllistymistä ja edistää hyvinvointia. Yritysten osaamistarpeita vastaavan työvoiman kouluttaminen paikkaa työvoimapulaa ja parantaa alueen työllisyyttä. Hanke edistää tiedon saatavuutta luomalla koulutusmahdollisuuksia yritysten esille tuomaan osaajavajeeseen.
Tasa-arvon edistäminen 4 2
Hankkeessa koulutettavien henkilöiden osaaminen kartoitetaan yksityiskohtaisesti. Tämä tukee erityisesti naisia, jotka ovat heikompia tunnistamaan ja arvostamaan omaa osaamistaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digikyvykkyys: Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa -hanke valmensi ammattitaitoista työvoimaa yrityksissä havaittuun digiosaajavajeeseen Oulussa, Turussa ja Tampereella. Tavoitteena oli mm. yksilöidä yritysten digitalisaatioon liittyviä osaamis- ja työvoimatarpeita ja suunnitella ja toteuttaa tarvekartoitukseen perustuen uudet joustavat valmennuskokonaisuudet olemassa olevaa koulutustarjontaa sekä kilpailutuksen kautta valittavia valmennuspalvelun tarjoajia hyödyntäen. Oulun yliopisto koordinoi hanketta, mukana olivat lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. Hanke toimi 1.9.2018-31.12.2020 välisenä aikana ja sen budjetti oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

Valmennusten sisältö painottui alueittain seuraavasti:
-Oulun seutu: painettava elektroniikka
-Turun seutu: meri- ja metalliteollisuus ja terveysteknologia
-Tampereen seutu: digitaalinen tuotekehitys ja valmistus, 3D-tulostus ja kevytrobotiikka.

Hankkeen aikana eskaloituneen korona-tilanteen johdosta valmennusten toteuttamiseen jouduttiin tekemään nopeasti muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin verrrattuna. Suurin osa valmennuksista jouduttiin muokkaamaan etäopetukseen soveltuviksi ja mm. lähiopetuksen osallistujamääriä jouduttiin rajoittamaan. Hanke saatiin kuitenkin toteutettua etäopetuspainotteisena, vaikkakin se edellytti osallistuvilta organisaatioilta nopeaa reagointia ja lisäponnisteluja verrattuna alkuperäiseen hankesuunnitelmaan.


Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu tuottivat hankkeessa painetun elektroniikan valmennuskokonaisuuden https://www.digikyvykkyys.fi/koulutukset. Valmennuksen sisällöt määriteltiin alan yrityksille tehdyn tarvekartoituksen perusteella. Valmennettavat valitsivat itselleen sopivat kurssit 32 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta. Verkko-opintoina toteutettuihin valmennuksiin osallistui kaikkiaan 27 opiskelijaa. Hankkeessa tuotettiin myös VTT:n ja Oulun alueen yritysten kanssa käsikirja painettavasta elektroniikasta ja opetusvideoita painettavan elektroniikan valmistamisesta.

Jatkossa kurssivalikoimaa hyödynnetään erityisesti jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Verkkokurssit sopivat esimerkiksi täydentäviin opintoihin ja pk-yritysten työntekijöiden koulutustarpeisiin. Oulun yliopisto jatkaa painettavan elektroniikan opetustarjonnan ylläpitämistä ja kehittämistä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.

Turussa yliopiston työinformatiikan tutkijat tunnistivat yritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta digikyvykkyyden parantamisessa keskeisiksi käsitteiksi dialogisuuden, mikro-oppimisen ja tapauskohtaisuuden. Näiden käsitteiden varaan luotiin seuraavat pilottipalvelut:
o Karavaani-etäluentokurssit ja mobiilisovelluksen konsepti ketteriin kyvykkyyksien nostoon
o Kokeile ja Kysy -palvelu: yritys esitti idean ryhmälle keskustelua ja kokeilua varten
o Match Making: räätälöidyt opiskelijaryhmät ratkaisivat dialogissa yrityksen spesifiä ongelmaa
o 360 VR-koulutusmateriaalin kokeilu 3D-tulostuksesta. Materiaali toteutettiin yhteistyössä TAMKin kanssa.
- Turun yliopiston järjestämissä valmennuksissa oli mukana noin 50 osallistujaa ja 20 yritystä. Palvelut siirretään Turun kuuden korkeakoulun Korkeakoulukumppani.fi -yritysyhteistyöalustalle https://korkeakoulukumppani.fi/yrityksille/digikyky/.

- Turun ammattikorkeakoulu laati koulutus- ja työpajasisältöjä 3D-mallinnuksesta Unity-ohjelmointiin ja kuntoutuspelikokeiluihin. Työpajoja tarjottiin mm. fysioterapeuteille ja IT-alan työnhakijoille. Koulutusten taustaksi haettiin tietoa osaamistarpeista terveysteknologian ja meriteollisuuden kärkialoilla ja kartoitettiin uusien teknologiaratkaisujen (AR, VR, IoT, AI) koulutustarpeita.

- Tampereella ammattikorkeakoulu järjesti lähiopetuksena ”Teknologiat tutuksi” -koulutussarjan yrityksille ja korkeasti koulutetuille työttömille työnhakijoille. Aiheina olivat mm. robotiikka, 3-D tulostus ja digitaalisen tuotetiedon hallinta. Lisäksi järjestettiin verkkokoulutuksia edellä mainituista teemoista sekä 5-akselisen koneistuksen perusteista. Koulutusten taustaksi tehtiin selvitykset kyseisten alojen nykytilanteesta, työttömien työnhakijoiden koulutustarpeista ja osaamistarpeista yrityksissä (kts. uutinen kick off -tapahtumasta). Jatkossa verkkokurssien kehittämisessä tähdätään siihen, että kursseja voidaan tarjota edelleen laajalle kohderyhmälle esimerkiksi maksullisena palveluna. Kursseja hyödynnetään myös opetustoiminnassa.