Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21415

Hankkeen nimi: Kohtaantoa valmennuksella

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.9.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 08-558410

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.ouka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pasi Rajander

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.rajander(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407026108

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nuoriso- ja rakennetyöttömyys ovat Oulun seudulla olleet jo pitkään korkealla tasolla. Vaikka talous on hiljalleen elpymässä ja työllisyystilanne kohentumassa, vaikeimmin työllistyvien tilanteeseen ei ole löytynyt ratkaisuja eikä tilanteeseen ole odotettavissa nopeita muutoksia. Yksi yleisimmistä haasteista on työn ja työvoiman kohtaanto. Ammattirakenteen muutos on keskeinen työmarkkinoiden kehitystrendi ja rutiininomaiset työtehtävät ovat katoamassa nopeasti automatisoinnin myötä useilla perinteisilläkin aloilla. Samaan aikaan kuitenkin syntyy uusia palvelu- ja asiantuntijatyöpaikkoja. Avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa toisiaan, mikä pahentaa työttömyyttä. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja palveluja yritys- ja työnantajayhteistyön toteuttamiseksi sekä työvoimatarpeiden ja vapaana olevan työvoiman kohtauttamiseksi.

Hallitus on sopinut budjettiriihessä merkittävistä panostuksista työllisyyden hoitoon. Tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Kaupunkien rooli työllisyyspalveluissa vahvistuu ja tavoitteena on nopeuttaa työllistymistä ja tarjota työnhakijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palveluita. Hallitus on käynnistämässä keväällä 2020 kokeilut, joissa TE-toimistojen asiakasvastuita siirretään kaupungeille. Kokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilujen tarkoituksena on erityisesti parantaa pidempään työtä hakeneiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Toteutuessaan kokeilun avulla kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista nykyistä paremmin työnhakijoiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet.

Julkisia palveluita rakennetaan käyttäjälähtöisiksi muun muassa digitaalisia toimintatapoja uudistamalla. Yhteiskunnan digitalisoituminen luo sekä mahdollisuuksia että haasteita. Digiaika lisää työmarkkinoilta ja palveluista syrjäytymistä henkilöille, joilla on osaamisvajeita esimerkiksi sähköisten asiointipalveluiden hallinnassa.
Toisaalta uusilla digitaalisilla keinoilla palveluohjausta voidaan myös tehostaa ja palvelut voidaan muotoilla palvelutarvetta vastaaviksi, kun samalla huomioidaan työnhakijoiden tuen tarpeet.

Kohtaantoa valmennuksella -hanke lähestyy meneillään olevia sekä tulevia yhteiskunnallisia sekä työelämää koskettavia muutoksia erilaisin valmennuksellisin keinoin. Valmennuksellisia toimenpiteitä toteutetaan kohtaannon edistämiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille. Hankkeen tavoitteena on:

1. Työn ja työvoiman kohtaannon edistäminen
2. Kunnallisten työllisyyspalveluiden kehittäminen vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia
3. Työelämän digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin vastaaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään ja hankitaan erilaisia valmennuksia työnhakijoille ja koordinoidaan niitä asiakaslähtöisesti luomalla valmennuksista mahdollisimman kestäviä polkuja kohti työmarkkinoita. Hankkeen toimenpiteet pitävät sisällään myös erilaisten työnantajalähtöisten, kohtaantoa parantavien tilaisuuksien ja tapahtumien kehittämisen ja järjestämisen.

Hankkeen tuloksena alueen kohtaanto-ongelmaan on löydetty uusia työkaluja ja toimintamalleja. Hankkeen aikana on valmistauduttu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja kehitetty ratkaisuja uudenlaisiin palvelurakenteisiin ja palveluratkaisuihin siirtymiseksi. Lisäksi digitalisaation mukana tuomat ratkaisut ovat kehittyneet muiden palveluiden rinnalla tukemaan kuntien toteuttamia työllisyyden edistämisen palveluja, mahdollistaen erilaisten palveluiden tarjoamisen asiakkaille entistä osuvammin ja kohdennetummin. Digitalisaatioon ja sen hyödyntämiseen liittyvä osaaminen on kehittynyt sekä työnhakijoiden, työnantajien että työllisyyspalveluita tuottavien organisaatioiden keskuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun työssäkäyntialueen työttömät sekä työttömyysuhan alaiset henkilöt. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niihin, joiden työttömyys on pitkittynyt tai uhkaa pitkittyä sekä muihin sellaisiin kohderyhmiin, jotka muista syistä ovat heikossa työmarkkina-asemassa ja tarvitsevat tukea työllistymiseensä.

Hankkeen toisena kohderyhmänä ovat alueen yritykset ja työnantajat, joille tarjotaan tukea ja palveluita työvoiman saatavuuden turvaamiseksi sekä rekrytointikynnyksen madaltamiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut alueen työllisyystoimijat, joiden kanssa hanke tekee tiivistä yhteistyötä. Näitä toimijoita ovat mm. alueen oppilaitokset (esim. erilaisten koulutuspalveluiden tai lab-mallien kautta), työllisyyspalveluita tuottavat yritykset sekä kolmannen sektorin toimijat. Hanke kohdistuu välillisesti työllisyyden edistämisen ekosysteemin toimijoihin ja heidän toimintansa kehittämiseen ja suuntaamiseen kohti toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niihin liittyviä uusia toimintatapoja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 061 416

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 038 022

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 441 372

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 297 528

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 180

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 176

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 1200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pohjois-Pohjanmaalla työttömänä työnhakijana on hieman enemmän miehiä kuin naisia. Tämä voi näkyä hankkeen toteutuksessa siten, että hankkeen toimenpiteissä on saman jakauman mukaan hieman enemmän miehiä kuin naisia. Hankkeen toimenpiteisiin mukaan pääsyyn ei sukupuoli vaikuta, vaan asiakkaan palvelutarve määrittää asiakkuuden ja toimenpiteet hankkeessa. Oulun kaupungin työllisyyspalvelut seuraa kuukausittain työttömyystilastoja myös sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oulun kaupungissa on laadittu koko kaupunkia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa organisaation normaalia toimintaa, ei erillinen osa hankkeiden toimintaa. Osana Oulun kaupunkiorganisaatiota hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungille laadittua tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hanke on avoin molemmille sukupuolille hankkeen kohderyhmämäärittelyn mukaisesti. Hankkeeseen mukaan pääseminen ja palvelut eivät määräydy sukupuolen mukaan, vaan asiakkaan palvelutarve määrittää asiakkuuden ja asiakkaille tarjottavat toimenpiteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on osa kaupunkiorganisaation normaalia toimintaa ja hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungille laadittua tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Oulun kaupungille on luotu ympäristöohjelma, joka kattaa koko kaupunkiorganisaation toiminnan, vahvistaa elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia ja ohjaa kaupungin päätöksentekijöitä, henkilöstöä ja asukkaita ympäristövastuulliseen toimintaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Oululaisen osaamisen hyödyntäminen ympäristöalan liiketoiminnan kehittämisessä on kaupungin elinkeinopolitiikan ja uusien työpaikkojen luomisen kannalta tärkeää. Hankkeessa huomioidaan erityisesti Oulun alueen kannalta keskeiset toimialat työllistämisessä. Yhteistyöllä koulutuksen, tutkimuksen ja liike-elämän kanssa pyritään edesauttamaan ympäristöalan erilaisten liiketoiminta-mahdollisuuksien kehittymistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia kasvillisuuden ja eliöiden monimuotoisuuden säilymiselle tai tukemiselle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hankkeessa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa, joka ohjaa toimintaa kohti ympäristövastuullista toimintaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toiminta ei liity Natura 2000 -ohjelman kohteisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hankkeessa pyritään vähäiseen jätteiden määrään, materiaalien hyötykäyttöön, kierrätykseen sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin ohjeistuksia materiaali- ja laitehankinnoissa, joissa pyritään kestäviin ratkaisuihin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Uusiutuvia energialähteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa pyritään hyödyntämään paikallisia palveluja ja palveluntuottajia mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen yhtenä kohderyhmänä ovat alueen pk-yritykset ja hankkeen toimenpiteillä pyritään mm. madaltamaan näiden yritysten rekrytointikynnystä, jolla on vaikutusta yritysten kehitykseen.Paikallista elinkeinorakennetta tuetaan myös hankkeessa kehitettävillä uusilla kehittyvillä yritys- ja työnantajayhteistyön malleilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa kehitetään inhimillistä pääomaa ja uusia palveluita sekä työnhakijoille, työnantajille että työllisyyspalveluiden parissa työskenteleville tahoille. Hankkeessa kehitetään myös uudenlaisia digitaalisia palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeessa kehitettävät digitaaliset palvelut voivat vähentää liikkumisen tarvetta ja näin ollen esim. yksityisautoilua. Palveluiden kehittyminen tekee niistä ajasta ja paikasta riippumattomia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeessa kehitettävät ja tarjottavat työllistymistä edistävät palvelut sekä positiiviset siirtymät työmarkkinoille ja koulutukseen edistävät työnhakijoiden hyvinvointia merkittävästi.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke edistää tasa-arvoista yhteiskuntakehitystä vähentämällä työttömyyden mukana tuomaa syrjäytymistä sekä huono-osaisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Työllistyminen ja työllisyysedellytysten parantuminen edesauttavat yksilötasolla osallisuutta ja integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Tällä edesautetaan tasa-arvoista yhteiskuntakehitystä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristön kehittymiseen tai säilymiseen.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöosaamisen kehittymiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kohtaantoa valmennuksella hanke toteutettiin 1.10.2018 - 30.09.2018 välisenä aikana. Hankkeen päätavoitteet liittyivät työvoiman kohtaannon parantamiseen. Hanke lähestyi aihetta - tulevia yhteiskunnallisia sekä työelämää koskettavia muutoksia - erilaisin valmennuksellisin keinoin. Valmennuksellisia toimenpiteitä toteutettiin kohtaannon edistämiseksi sekä työnhakijoille että työnantajille. Lisäksi hankkeessa otettiin huomioon työllisyyspalvelukentän yhteiskunnalliset ja alueelliset muutokset valmennusten ja hankkeen tuottamien uusien innovatiivisten menetelmien ja työkalujen suunnittelussa. Tässä yhteydessä mm. digitaalisuus ja palvelumuotoilun parempi hyödyntäminen nousivat erityiseen rolliin kehittämisen toimenpiteinä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitettiin ja hankittiin erilaisia valmennuksia työnhakijoille ja asiakaslähtöisellä työhönvalmennuksella tuettiin ja koordinoitiin kestäviä polkuja kohti työmarkkinoita. Erityisesti pitkäaikaistyöttömät tai pitkittyneen työttömyysuhan alla olevat otettiin erityiseen huomioon hankkeessa. Hankkeen toimenpiteet pitivät sisällään myös erilaisten työnantajalähtöisten, kohtaantoa parantavien tilaisuuksien ja tapahtumien kehittämisen ja järjestämisen.

Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin, hankkeen toimintakauden aikana toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset huomioiden jopa erinomaisesti. Hanke tavoitti 954 asiakasta, jotka voitiin kirjata EURA-järjestelmään todellisen luvun ollessa huomattavasti suurempi. Myös muilta osin hanke onnistui saavuttamaan sille asetetut tavoitteet hyvin tai jopa erinomaisesti. Syynä saaduille tuloksille voidaan nostaa vahvaa yhteiskehittämistä, sekä jalkautumista eri toimijoiden pariin. Hankkeen myötä saatiin osoitettua, että pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun voidaan löytää keinoja, mutta kyse on ennen kaikkea resursseista. Hankkeen tavoitteet olivat monilta osin yhteneväisiä Pohjoismaisen työllisyyden palvelumallin kanssa ja siten hankkeen kehittämiä menetelmiä, työkaluja ja löydöksiä kannattaa hyödyntää työllisyydenhoidon pohjoismaista mallia edelleen kehitettäessä. Tältä osin hanke myös onnistui takaamaan luotujen käytänteiden ja työkalujen jatkuvuuden hankkeen päätyttyä. Hanke onnistui kokoamaan erityisen hyvin yhteen alueen eri toimijoita työllisyyden hoidossa ja kohtaannon kuilun vähentämisessä.