Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21417

Hankkeen nimi: Digiassari

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Jussila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektisuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.jussila(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-4611355

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digiassari-hankkeen tavoitteena on parantaa korkeakoulutettujen, työttömien työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia ja pyrkiä myötävaikuttamaan kohderyhmän työllistymiseen Lapissa. Tavoitteena on parantaa kohderyhmän ammattiosaamista ja verkostoja digitaaliteknologian parempaan hyödyntämiseen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Työnhakijoiden päivitetyllä digiosaamisella parannetaan heidän työllistymisedellytyksiään, mutta tavoitteena on myös pitkällä aikavälillä vahvistaa alueen yritysten ja organisaatioiden toimintaa ja kilpailukykyä osaavan työvoiman avulla.

Digiassari-hankeen tarkoitus on parantaa korkeakoulutettujen työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia kehittämällä heidän osaamistaan Digiassari-valmennuksen avulla. Digiassari-hankkeen toimenpiteet ja keskeiset tulokset syntyvät kolmen työpaketin kautta. Pääpaino on työpaketissa 1 eli Digiassari-valmennusten toteuttamisessa. Työpaketti 2 on kehittämistyötä tukevaa arviointityötä ja työpaketti 3 kokoaa valmennuksesta syntyviä tuloksia julkiseksi.

TP 1 Digiassari-valmennus: Tuloksena syntyy digiosaamisen koulutusmalli, jota pilotoidaan hankkeen aikana kolme kertaa.
TP 2 Toimintamallin jatkuva arviointi: Tuloksena syntyy ajantasaista ja systemaattisesti kerättyä arviointitietoa digiosaamisen kehittämiseksi.
TP 3 Digiosaamisen levittäminen: Tuloksena syntyy digitaalisia osaamisportfolioita, videoita ja muuta materiaalia, jotka tuovat esiin kehittämisasiantuntijan digiosaamisen monialaisuutta yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä digiassarin toimintakentässä.
TP 4 Hankkeen hallinnointi ja koordinointi

Hankkeessa luotava Digiassari-valmennus antaa valmiudet toimia oman alansa kehittämisasiantuntijana digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Työskentelemällä yrityksissä ja organisaatioissa kehittäjinä digiassarit myös levittävät uutta osaamista ja uusia työkaluja yrityksiin ja organisaatioihin sekä niiden muulle henkilöstölle.

Digiassari-valmennuksen lisäksi hankkeessa syntyy ajankohtaista tietoa osallistuvien yritysten ja organisaatioiden digitaalisuuteen liittyvistä kehittämistarpeista ja -haasteista sekä konkretisoidaan ja havainnollistetaan kehittämisasiantuntijan digiosaamisen monialaisuutta elinkeinoelämän toiminnassa ja kehittämisessä.

Hankkeessa valmennetaan 40 lappilaista korkeakoulutettua työtöntä työnhakijaa digiassariksi yritysten ja organisaatioiden digitaalisten prosessien kehittämiseen. Digiassarit työskentelevät itse hankkimissaan valmennuspaikoissa kehittäen yritysten ja organisaatioiden digitaalisia palveluprosesseja Lapin AMKin asiantuntijoiden sparraamana.

Hankkeen välittöminä tuloksena syntyy:
Digiassari-valmennusohjelman toimintamalli
3 pilotoitua Digiassari-valmennusta
40 valmennettua Digiassaria (10-15 osallistujaa per valmennus)
40 yritystä tai organisaatiota kehitetään eteenpäin digiassareiden toimesta
Käytännön tietoa yritysten kehittämis- ja osaajatarpeista digiosaamiseen liittyen
Digitaalista materiaalia asiantuntijan digiosaamisen monialaisuudesta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat korkeakoulutetut työttömät työnhakijat, joiden henkilökohtainen osaamistaso ja työllistymismahdollisuudet paranevat huomattavasti hankkeen tarjoaman valmennuksen myötä. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen päivittämiseen, verkostoitumiseen sekä arvokkaan työkokemuksen kerryttämiseen asiantuntijatehtävistä. Digiassari-valmennus on täydennyskoulutusta vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille, vähintään 25-vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille, jotka ovat oikeutettuja suorittamaan omaehtoisia opintoja työttömyystuella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Digiassari-hankkeessa luotava valmennus on kaksiosainen. Valmennuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yhteisiä toimeksiantoja ja kokeiluja ryhmissä esimerkiksi alueen kauppakeskuksille tai muille yrityksille tai julkisille organisaatioille.

Valmennuksen toisessa vaiheessa välillisiä kohderyhmiä ovat ne organisaatiot ja yritykset, jotka tarjoavat digiassareille paikkoja valmennuksen suorittamiseen. Valmennus suoritetaan työskennellen yritysten ja organisaatioiden aitojen kehittämistarpeiden parissa, mikä kehittää jo valmennuksen aikana valmennuspaikkojen toimintaa. Valmennus tarjoaa työnantajille matalan kynnyksen uuden asiantuntijan työllistämiseen, sillä he saavat tutustua potentiaaliseen työntekijään ja hänen osaamiseensa valmennuksen ajan. Valmennuksen päätteeksi työsuhteeseen ei ollakaan enää palkkaamassa uutta työntekijää, vaan asiantuntijaa, joka on jo työskennellyt kyseisessä yrityksessä tai organisaatiossa. Digiassarit työskentelevät itse hankkimissaan valmennuspaikoissa, joten nämä yritykset ja organisaatiot eivät ole tiedossa vielä hakuvaiheessa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 188 453

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 272 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 251 271

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Keminmaa, Tornio, Rovaniemi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 31

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta ei ole ulkopuolisen asiantuntijan toimesta tehty, mutta hankesuunnittelussa on arvioitu osallistuvien henkilöiden sukupuolijakaumaa, ennakoitu sekä mies- että naisvaltaisten alojen osallistamista sekä suunniteltu tarjottavaa valmennusta mahdollisimman tasa-arvoisena, kaikille osallistujille (sukupuolesta, tutkinnosta, sijainnista jne riippumatta) räätälöitävänä kokonaisuutena. Digiassari-hanke tukee toiminnallaan digitalisaation hyödyntämistä eri toimialoilla ja kohderyhmissä (mies- ja naisvaltaiset toimialat, yritykset, organisaatiot, työnhakijat, opiskelijat ja muut asiantuntijat) ja siten samalla edistää digiosaamisen tasa-arvoistumista. Lapin innovaatioassistentti -hankkeessa on huomattu, että täydennyskoulutukseen hakeutui enemmän naisia kuin miehiä, vaikka valmennusta ei oltu kohdennettu erityisesti naisille. Toisaalta naisten osallistuminen on hyvä asia, sillä Accenturen toteuttaman Euroopan laajuisen tutkimuksen (Getting to Equal: How Digital is Helping Close the Gender Gap at Work) mukaan naisten digitaalisten taitojen parantamiseen käytetyt investoinnit vauhdittavat naisten etenemistä kaikissa urakehityksen vaiheissa. Digiassari-hankkeessa toimenpiteiden kohdistaminen toteutetaan siten, että molemmilla sukupuolilla on yhtälainen mahdollisuus hakeutua valmennukseen eikä sukupuoli poissulje osallistumismahdollisuutta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen lähtökohta on aluekehityksen näkökulmasta erittäin tärkeä, sillä digitalisaation hyödyntäminen ja edellytykset käyttöönottoon ovat Lapin alueella vielä yleisestä kehityksestä jäljessä. Hankkeessa vahvistetaan sitä, että kaikilla osapuolilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet päästä mukaan toteuttamaan hankkeen toimintoja. Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toimenpiteissä. Digiassari-hankkeessa otetaan huomioon sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisvelvoite(Työ- ja elinkeinoministeriö 2015) mahdollistamalla osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin sekä miehille että naisille. Toimenpiteissä kiinnitetään huomiota siihen, että molempien sukupuolen edustajia osallistuu niihin tasa-arvoisesti ja esimerkiksi digiteknologian hyödyntämistä valtavirtaistetaan. Hankkeen hyödyt ovat yhtäläiset sekä miehille että naisille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen, mutta hankkeen toimenpiteissä sukupuolinäkökulma tullaan ottamaan huomioon ja hanketta toteutetaan tasa-arvon periaatteet huomioiden. Hankkeen avulla huolehditaan siitä, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus ja oikeus päästä mukaan hankkeen toimintoihin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 2
Lapin alueen älykkäässä erkoistumisessa on perustana luonnonvarojen kestävä käyttö. Digiassari-hankkeen lähkökohtana on vahvistaa osaamista liityen digitaalisten palveluprosessien kehittämiseen, mikä on myös liiketoiminnan kestävää kehitystä ja edistää sitä myötä luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Älykkäillä digitaalisilla järjestelmillä voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen ja sitä kautta luoda ekologista, vähähiilistä taloutta ja resurssitehokasta liiketoimintaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon moninaisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei negatiivisia vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Mahdollisten sivuvirtojen positiivinen hyödyntäminen voi välillisesti tapahtua erilaisten digitaalisten alustaratkaisujen myötä, joita voidaan pilotoida Digiassari-valmennuksessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoranaista vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Digiassari-hanke luo merkittäviä edellytyksiä Lapin alueen älykkäälle erikoistumiselle ja digitalouden hyödyntämiseen. Toteutettava Digiassari-valmennus on työelämäläheistä koulutusta, jossa toteutetaan digitalisaatiota hyödyntäviä pilotteja ja kehittämisprojekteja alueen yrityksille ja organisaatioille. Lisäksi hankkeessa tuotetaan ennakointitietoa lappilaisten yritysten digitarpeista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeella edistetään nimenomaan aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä kokonaisvaltaisesti. Digiassari-valmennusten kautta digiassarit edistävät yritysten ja organisaatioiden digitaalisten tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan palveluprosessien kehittämistä kokonaisvaltaisesti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan, mutta välillisesti hanke tukee etäisyyksien hallintaa digitaalisten prosessien avulla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Hanke edistää hyvinvointia, sillä se parantaa digiosaamisen hyödyntämistä yrityksissä ja edistää palveluiden saatavuutta ja toimivuutta Lapissa. Hanke myös edistää työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen kehittymistä digiassari-valmennusten myötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeen keskeisillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 4
Hankkeen keskeisillä toimenpiteillä voidaan lisätä yhdenvertaisuutta ja vähentää eriarvoisuutta työnhakijoiden osaamista kehittämällä ja työllistymistä edistämällä.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeen keskeisillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöihin. Toki digiassarit voivat valmennusten kautta edistää kulttuuriympäristöihin liittyvien prosessien ja palveluiden digitalisointia.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeen keskeisillä toimenpiteillä ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen. Toki digiassarit voivat valmennusten kautta edistää ympäristöteknologian ja ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa ja digitalisointia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digiassari-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli parantaa korkeakoulutettujen, työttömien työnhakijoiden työllistymisvalmiuksia ja pyrkiä myötävaikuttamaan kohderyhmän työllistymiseen Lapissa. Vuosien 2019–2020 aikana on järjestetty 4 Digiassari-valmennusta, joihin on osallistunut 29 lappilaista korkeakoulutettua työnhakijaa erilaisilla koulutus- ja työkokemustaustoilla. Osallistujista 66 % (19/29) on ollut naisia sekä iältään valmennukseen osallistuessaan 30–54-vuotiaita (19/29). Valmennuksen päätteeksi heistä 38% (11/29) on työllistynyt ja pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna heistä 66% (19/29) on ollut työssä (tammikuu 2021).

Hankkeen tavoitteena oli valmentaa digiassareita oman osaamisen tunnistamiseen sekä digitalisaation hyödyntämiseen yritysten toiminnassa ja markkinoinnissa. Vuonna 2019 valmennusohjelma painottui digitalisaation hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja vuonna 2020 valmennusohjelmaa uudistettiin digimarkkinointipainotteiseksi. Valmennusohjelma on ollut monialainen 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus.

Valmennusohjelman perusideana on ollut koulutuksen ja työskentelyn tiivis yhdistäminen ja puolet valmennuksesta onkin suoritettu työskentelemällä yrityksissä tai organisaatioissa kehittämistehtävissä. Valmennus on luonut korkeakoulutetuille työnhakijoille yhteyksiä Lapin yrityksiin sekä tarjonnut mahdollisuus osaamisen päivittämiseen, työkokemuksen kartuttamiseen sekä henkilökohtaisten verkostojen vahvistamiseen. Työskentelyjakson myötä digiassarit ovat päässeet mukaan organisaatioiden toimintaan ja kasvattaneet omia henkilökohtaisia verkostojaan aktiivisesti. Palautteen mukaan digiassarit kokivat osaamisensa ja työnhakutaitojen kehittyneen ja siten työllistymismahdollisuuksien parantuneen.

Lappilaisten yritysten näkökulmasta Digiassari-hankkeen tavoitteena oli edistää ja lisätä digitalisaatioon liittyvää toimintaa ja osaamista Lapin yrityksissä. Valmennuspaikkoja digiassareille ovat tarjonneet eri kokoiset yritykset eri toimialoilta, mutta myös muut organisaatiot (oppilaitokset, kunnat, yhdistykset, korkeakoulut). Digiassarit ovat valmennusten aikana kehittäneet 31 yritystä ja 5 muuta organisaatiota kartoittaen niiden digitaalista kypsyystasoa ja digitalisaatioon liittyviä kehittämistarpeita sekä tuottaen niille kehittämistehtäviä liittyen digitalisaation tai digimarkkinoinnin hyödyntämiseen. Digiassarit ovat kehittäneet erilaisia diginäkyvyyteen liittyviä asioita (ulkoinen ja sisäinen viestintä, markkinointimateriaalin tuottaminen, sosiaalisen median näkyvyyden parantaminen, verkkosivujen päivitys, verkkokauppa-alustojen käyttöönotto). Työnantajilta kerätyn palautteen mukaan valmennukset koettiin todella hyväksi kokonaisuudeksi, joka vastasi yrityksen tarpeita ja odotuksia.