Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21422

Hankkeen nimi: Kansalaisen perustaidot

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0201789-3

Jakeluosoite: Pitkäsillanranta 3 b, 5. krs.

Puhelinnumero: 0505879423

Postinumero: 00530

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.ok-sivis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: viestintä- ja innovointipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)ok-sivis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505879423

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

• Kansanvalistusseura sr., 0116589-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansalaisen perustaidot –hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisten perustaitojen (luku-, numero- ja digitaidot) opettamista ja oppimista sekä edistää aikuisten pärjäämistä työelämässä ja kansalaisena. Suomessa ei ole tämän yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen pyrkiviä, vastaavia kokonaisvaltaisia koulutusmalleja.

Brittiläisen Learning and Work -instituutin kehittämä aikuisten osaamistarpeita edistävä Citizens' Curriculum –malli (CC-malli) on perustaitojen kehittämisen kokonaisvaltainen malli, jossa luku-, numero- ja digitaidot yhdistyvät henkilökohtaisen taloudenhoidon, terveyden ja kansalaisena osallistumisen eli aktiivisen kansalaisuuden taitoihin eli elämäntaitoihin. Arkielämän hallinnan taidot ovat pohja opiskelu- ja työelämätaidoille sekä valmiuksille. CC-malli on oppijakeskeinen malli, jossa perustaitoja edistävät koulutukset räätälöidään opiskelijoiden arjessaan kohtaamien haasteiden ympärille.

Hanke toteutetaan kolmessa osassa: ensimmäisessä osassa tuodaan ja jatkokehitetään brittiläisestä CC–mallista Suomen olosuhteisiin soveltuva malli. Siihen integroidaan Suomessa kehitettyjä tapoja tunnistaa perustaitoja ja tunnustaa niiden osaamista. Toisessa osassa lokalisoitua mallia pilotoidaan ja tutkitaan koulutuskokeiluilla Espoossa, Savonlinnassa ja Turussa. Samalla mallinnetaan perustaitojen opettamisessa tarvittavaa verkostomaista koulutusyhteistyötä järjestöjen, oppilaitosten ja kuntien välillä. Kolmannessa osassa rakennetaan lopullinen aikuisten perustaitojen tunnistamisen, tunnustamisen ja oppimisen sekä opettamisen malli. Sitä levitetään aikuisten työelämä- ja perustaitojen edistämisen parissa toimiville organisaatioille.

Hankkeessa koulutuskokeilujen osallistujat ovat mukana koulutusten suunnittelussa ja omaksuvat perustaitoja, jotka edesauttavat työelämävalmiuksia sekä antavat välineitä arkielämän hallintaan. Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen auttaa heitä hakeutumaan työelämään tai tutkintoon perustuviin opintoihin. Oppilaitoksille ja muille koulutuksia tarjoaville organisaatioille tuotetaan koulutusmalli, joka sisältää pedagogisen taustan, menetelmiä opiskelijoiden osallistamiseen ja perustaitojen tunnistamiseen sekä tunnustamiseen. Hankkeessa mukana olevat organisaatiot saavat uusia toimintatapoja ja vahvistavat verkostojaan laaja-alaisemman oppijalähtöisen lähestymistavan toteuttamiseksi. Hankkeen avulla on onnistuttu herättämään keskustelua perustaitojen merkityksestä ihmisten työllistymiseen ja arkielämään parantamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat:

· Oppilaitokset, joissa on tarve syventää osaamista perustaitojen opettamisen pedagogisista perusteista ja saada työkaluja opiskelijoiden osallistamiseen

· Järjestöt ja muut organisaatiot, jotka tarjoavat tutkintoon johtamatonta koulutusta, ja jotka tarvitsevat perustaitoihin liittyvää pedagogista ymmärrystä osana perustoimintaansa.

· Aikuisoppijat, jotka kokevat haasteita arkielämässään: he haluaisivat esimerkiksi apua talouden tai terveyden hallintaan, vaikuttamiseen lähiympäristössään tai työllistymiseen. Hankkeen aikana on tarkoitus tavoittaa noin 70 oppijaa. Näiden aikuisoppijoiden siirtymistä muodollisiin opintoihin tai työelämään edistetään hankkeessa kehitettävän Eteenpäin-mallin avulla. Tuloksena hankkeeseen osallistujat saavat tukea ja tietoa opintoihin tai työhön siirtymisestä, arviointikeskustelujen ja oppijoiden tarpeiden perusteella luotavan tietopankin avulla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:

· Mukana olevien ja muiden oppilaitosten kaikki opiskelijat, jotka hyötyvät uudesta pedagogisesta ajattelusta koulutusten entistä parempana vastaavuutena opiskelijoiden tarpeisiin

· Järjestöjen ja muiden toimijoiden jäsenet ja asiakkaat, joille voidaan tarjota toimintaa, joka yhdistää perustaidot organisaation perustehtävän edistämiseen

· Työnantajat saavat hankkeessa kehitettävien perustaitojen tunnistamisen ja tunnustamisen työkalujen avulla aiempaa paremmin tietoa työntekijöiden ja -hakijoiden osaamisesta ja pystyvät tukemaan näitä työssään.

· Hankkeella pyritään tavoittamaan laajasti kohderyhmiä, jotka ovat kiinnostuneita perustaitojen yhteydestä osallisuuteen: kuntien edustajia, viranhaltijoita, asiantuntijoita, tutkijoita ym.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 202 364

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 233

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 263 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 132 233

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 70

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opintokeskus Sivis tuntee hyvin järjestötoiminnan osallistujarakenteita. Järjestötoiminnan ja siinä järjestetyn koulutuksen osallistujista valtaosa on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen toiminnot on tarkoitettu kaikille sukupuolille. Osallistujia arvioitaessa on huomioita, että järjestötoiminta tavoittaa enemmän naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on perustaitojen kouluttaminen kaikille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutuksia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutuksia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessa tuotetaan verkkosivusto, joka sisältää kehitettävän mallin työkaluineen sekä tietopankin siitä, mihin opiskelijat voivat suunnata koulutksen jälkeen. Verkkosivusto on kaikille avoin ja maksuton.
Liikkuminen ja logistiikka 3 0
Hankkeen työskentelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tieto- ja viestintätekniikkaa, joka vähentää matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 6
Perustaitojen omaksumisella ja kehittämisellä on eurooppalaisten tutkimusten valossa vahva yhteys terveyteen ja hyvinvointiin. Oppimisesta hyötyvät myös esimerkiksi opiskelijoiden perheenjäsenet.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeessa kehitettävä malli ja sen työkalut lisäävät koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoa siten, että niiden avulla voidaan vastata aiempaa paremmin vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien tarpeisiin sekä edistää heidän hakeutumistaan myös muodolliseen koulutukseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Perustaitojen heikko hallinta on yhteydessä mm. syrjäytymiseen ja estää osallistumisen yhteiskunnalliseen elämään. Hankkeessa kehitettävä malli huomioi osallistujien elämäntilanteen, ja auttaa myös oppilaitoksia edistämään yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutuksia

9 Loppuraportin tiivistelmä

-