Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21424

Hankkeen nimi: Sinä osaat! Tytöt ja teknologia

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Yliopistokatu 9

Puhelinnumero: 020 611 0200

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaisa Orajärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Laboratorioinsinööri, projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaisa.orajarvi(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5176 758

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaiset koulutus- ja työmarkkinat ovat vahvasti jakaantuneet sukupuolen mukaan. Suomi on yksi segregoituneimmista EU-maista. Segregaatiolla on merkittäviä negatiivisia taloudellisia seurauksia: osaamisresursseja jää käyttämättä tarkoituksenmukaisella tavalla. Tekniset innovaatiot, teknologiateollisuus ja luonnontieteellinen tutkimus jäävät suurelta osin vaille matemaattis-luonnontieteellisesti osaavien tyttöjen ja naisten osaamista.

Suomalaiset tytöt ovat PISA 2015 -tutkimuksen mukaan luonnontieteissä maailman toiseksi parhaita Singaporen jälkeen. Suomi oli ainoa maa, jossa erinomaisesti luonnontieteitä
osaavista oppilaista enemmistö oli tyttöjä. Poikien ja tyttöjen luonnontieteiden osaamisen ero on Suomessa kaikkein suurin OECD-maista. PISA-tutkimuksen mukaan suomalaiset tytöt ovat OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan ja luonnontieteiden aloille. Myös tyttöjen luottamus omaan osaamiseensa tiedeaineissa on Suomessa tutkimusten mukaan heikkoa.

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeella haetaan merkittävää kasvua suomalaiselle ja eurooppalaiselle kilpailukyvylle ja osaamisen tehokkaalle käytölle. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat tytöt (peruskoulun 9-luokkalaiset sekä toisen asteen opiskelijat), opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yritykset ja työnantajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat vaikuttajat ja päättäjät, vanhemmat ja huoltajat sekä media. Tavoitteena tuoda tekniikan aloja tutummaksi tytöille, kasvattaa tyttöjen luottamusta omaan osaamiseensa sekä säilyttää se koulutuksen siirtymävaiheissa. Muiden kohderyhmien osalta tavoitteena on vaikuttaa ilmiön taustalla vaikuttaviin asenteisiin sekä lisätä kykyä ohjata, opettaa ja kannustaa tyttöjä tutustumaan myös tekniikan aloihin.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään koulutuksia ja luodaan koulutusmateriaalia eri kohderyhmille, teknologiaTET-pilotointia, teknologiatyöpajoja - joista osa kansainvälisessä yhteistyössä - ja yrittäjyyskasvatusta tytöille yhteistyössä yritysten kanssa sekä tehdään vaikuttajatyötä ja levitetään hyviä käytänteitä ja tietoa, myös kansainvälisesti. Lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä toteutetaan yhteistä koulutusta ja työpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstöille sekä tuotetaan koulutus- ja muuta materiaalia, johon myös opettajia ja ohjaajia osallistetaan.

Hankkeen konkreettisina tuloksina syntyy toimintamalleja, menetelmiä ja materiaalia sukupuolen huomioivaan ja ei-perinteisille aloille kannustavaan opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen. Tämä sisältää mm. pilotoidun konseptin teknologiaTET-yhteistyöhön yritysten ja koulujen välillä, mallin teknologiatyöpajojen järjestämisestä yhteistyössä koulujen, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutusmateriaalia ja -sisältöjä.

Hankkeen toimenpiteiden vaikutuksena pitkällä tähtäimellä on se, että naisten osaaminen on käytössä laajasti teknisten innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa koko Suomessa. Teknologia-alojen yrityksissä on riittävä määrä osaavaa työvoimaa, minkä johdosta teknisten innovaatioiden laatu ja määrä nousevat. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus koko kansantalouteen ja kilpailukykyyn.

Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu ja KoulutusAvain Oy. Hankkeen kansainvälinen partneri on Technisch Heilig-Hartinstituut Belgiasta (kansainväliseen konsortioon otetaan tarvittaessa vielä yksi jäsen mukaan). Kansainvälisen yhteistyöhankkeen nimi on ”GirlPower – Girls and Technology 2018-2021”. Hankkeen yhteistyöverkostossa on mukana useita pilottikouluja perus- ja toiselta asteelta Oulusta (OSEKK/OSAO) ja Kainuusta. Hankkeen toimenpiteiden yhteistyöverkostoon kuuluu myös mm. Teknologiateollisuus ry, Suomen Yrittäjät ry, Oulun yliopiston LUMA-keskus, Kainuun Etu, teknologia-alan yrityksiä kuten Microsoft, Elektrobit ja Ludocraft. Hankkeen yhteistyöverkosto laajenee hankkeen käynnistyttyä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeen toimenpiteiden kohderyhmät on jaettu kolmeen segmenttiin.

Varsinaiset kohderyhmät:
1. Tytöt (peruskoulun 9-luokkalaiset sekä toisen asteen opiskelijat)
2. Opetus- ja ohjaushenkilöstö
3. Yritykset ja työnantajat

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat kaikki kolme edellä mainittua segmenttiä välittömien hanketoimenpiteiden osalta. Hankkeen toimenpiteisiin osallistujiksi tavoitellaan merkittävää määrää opinto-ohjaajia, uraneuvojia ja muita ohjauspalveluiden asiantuntijoita.

Kansainvälisen yhteistyön varsinaiset kohderyhmät ovat samat ja ne on kuvattu TCA:ssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät:

1. Vaikuttajat ja päättäjät
2. Vanhemmat
3. Media

Lopullisina hyödynsaajana hankkeessa ovat teknologia- ja teollisuusalojen yritykset. Lopullinen hyödynsaaja on myös koko suomalainen yhteiskunta, kilpailukyvyn ja kansantalouden kehittymisen näkökulmasta.

Kansainvälisen yhteistyön välillisinä kohderyhminä ovat vaikuttajat, päättäjät ja vanhemmat ja ne on kuvattu TCA:ssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 482 047

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 437 992

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 570 871

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 518 699

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Oulun, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Paltamo, Oulu, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 19

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 315

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelun aikana koottu tietoaineisto toimintaympäristöstä on kerätty ja analysoitu sukupuolijaoteltuna, hankkeen taustalla oleva tarve ja ongelmat ovat nekin arvioitu sukupuolet huomioiden, myös kaikissa valmistelukeskusteluissa on arvioitu sukupuolen merkitystä toimintaympäristössä. Sukupuolinäkökulma-analyysin tulokset näkyvät varsinaisessa hankesuunnitelmassa mm. kohdassa 5.1. Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua?
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sinä osaat -hanke on hanke, jonka tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen (=tasa-arvohanke), mutta sukupuolinäkökulma on myös valtavirtaistettu kaikkeen toimintaan ja näkyy eri tasoilla hankesuunnitelmassa ja hankkeen toteutuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Hankkeen päätavoitteena on sukupuolten tasa-arvon edistäminen sekä koulutus- ja työmarkkinoiden segregaation lieventäminen. Hankkeen aikaisessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan sukupuolivaikutukset ja toteutetaan positiivisia erityistoimia tytöille ja naisille. Myös yhteistyökumppaneiden valmiuksia sukupuolinäkökulman tarkasteluun ja huomioimiseen arvioidaan ja kehitetään.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 1
Osittain verkossa toteutetut koulutukset ja tapahtumat sekä verkkomateriaalit tarvitsevat vähemmän paperia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 1
Osittain verkossa toteutetut koulutukset ja tapahtumat sekä verkkomateriaalit tarvitsevat vähemmän paperia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
Osittain verkossa toteutetut koulutukset ja tapahtumat sekä verkkomateriaalit tarvitsevat vähemmän paperia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 1
Osittain verkossa toteutetut koulutukset ja tapahtumat sekä verkkomateriaalit tarvitsevat vähemmän paperia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Kouluttamalla ohjaajia ja opettajia sekä tuottamalla avointa koulutusmateriaalia, joka on hyödynnettävissä ja muokattavissa pitkällä aikavälillä. Tämä mahdollistaa elinikäisen oppimisen. Yrittäjyyden edistäminen yrittäjyyskasvatuksen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Tuotetaan avointa verkko- ja etämateriaalia kaikille kohderyhmille.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Verkkomateriaali vähentää tarvetta matkustaa (vähähiilisyyden edesauttaminen).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Opinto- ja uraohjauksen saatavuuden parantaminen edistää opiskelijahyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Henkilökunnan ohjausosaamisen lisääntyminen edistää työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on edistää sekä mukana olevien yksilöiden, organisaatioiden, yritysten että laajemmin alueen hyvinvointia segregaation lieventämiseen tähtäävillä toimenpiteillä, osaamisen vahvistamisella sekä alueen kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämisellä.
Tasa-arvon edistäminen 9 7
Sukupuolten välinen tasa-arvo paranee, kun opintojen ohjauksessa, opetuksessa ja ohjaajien, opettajien sekä sidosryhmien kouluttamisessa huomioidaan työmarkkinoiden ja koulutuksen segregaatio ja pyritään löytämään ratkaisuja segregaation lieventämiseen. Tyttöjen ammatti-identiteetin vahvistaminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 7
Yhteiskunnallinen ja kulttuurillinen yhdenvertaisuus lisääntyy tasa-arvon parantuessa hankkeessa tuotetun materiaalin ollessa kaikkien saatavilla myös syrjäseuduilla. Materiaali tuotetaan myös englanniksi, jolloin se on myös yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuuskysymys sekä alueellinen, sosioekonominen taustasta riippumaton mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan. Hankkeen toiminnoissa huomioidaan sukupuolten lisäksi eri väestöryhmien väliset yhdenvertaisuuskysymykset (mm. maahanmuuttajat ja eri ikäryhmät), sillä segregaatio ja sitä vahvistava ohjaus näyttäytyy erityisen voimakkaasti muun muassa maahanmuuttajaryhmien ja aivan erityisesti maahanmuuttajataustaisten tyttöjen kohdalla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Suomalaiset koulutus- ja työmarkkinat ovat vahvasti jakaantuneet sukupuolen mukaan. Suomi on yksi vahvimmin segregoituneimmista EU-maista ja Pohjoismaista segregoitunein. Segregaatiolla on merkittäviä negatiivisia seurauksia: osaamisresursseja jää käyttämättä tarkoituksenmukaisella tavalla ja muun muassa tekniset innovaatiot, teknologiateollisuus ja luonnontieteellinen tutkimus jäävät suurelta osin vaille matemaattis-luonnontieteellisesti osaavien tyttöjen ja naisten osaamista. Myös tyttöjen luottamus omaan osaamiseensa teknisissä ja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa on tutkimusten mukaan Suomessa heikkoa. Yksi keskeisistä segregaatioon vaikuttavista tekijöistä ovat vahvat sukupuoliin ja ammatteihin liittyvät kaavamaiset, yksinkertaistetut ja rajoittavat käsitykset (stereotypiat).

Sinä osaat! -hankkeen toteuttivat Oulun ammattikorkeakoulu ja KoulutusAvain Oy. Sinä osaat!-hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteena oli tuoda tekniikan aloja tutummaksi tytöille ja kasvattaa heidän tyttöjen luottamusta omaan osaamiseensa konkreettisella käytännön kokemuksella; lisätä opettajien ja ohjaajien tietoa segregaatiosta ja sen vaikutuksista, tuottaa hoksautuksia ammattien ja sukupuolien stereotypioista sekä työkaluja ja osaamista purkaa näitä. Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat peruskoulun 9-luokkalaiset sekä toisen asteen tytöt, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yritykset ja työnantajat. Välillisiä kohderyhmiä olivat vaikuttajat ja päättäjät, vanhemmat ja huoltajat sekä media.

Hankeen toimenpidekokonaisuudet (=työpaketit) olivat:
TP1: Koulutukset ja materiaalit oppilaitosten henkilöstölle.
TP2: TeknologiaTET-kehittämiskokonaisuus ja yrittäjyyskasvatusmateriaali
TP3: Teknologiatyöpajat tytöille, opettajille ja ohjaajille
TP4: Vaikuttajatyö, viestintä ja tulosten levittäminen.

Hankkeen päätoiminta-alueina olivat Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös kansallisella tasolla eri toimijoiden kanssa.

Sinä osaat! teki kansainvälistä yhteistyötä belgialaisen CampusMax-oppilaitoksen kanssa. Yhteistyössä toteutettiin yhteistä koulutusta ja työpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstöille sekä tuotettiin koulutus- ja muuta materiaalia, johon myös opettajia ja ohjaajia osallistettiin.

Hankkeen konkreettisina tuloksina ja tuotoksina syntyivät seuraavat:
- Sinä osaat! -portaali (www.sinaosaat.fi)
- valmista materiaalia segregaatiosta oppitunneille ja ohjaukseen, ml. stereotypiajumppa ja tehtäväpaketit
- valmista materiaalia tekniikan aloista oppitunneille ja ohjaukseen, ml. työpajamateriaalia
- roolimallitarinat
- yrittäjyyskasvatusmateriaali
- TeknologiaTET-käsikirja
- julkaisut
- Sinä osaat! -video
- työnantajakoulutusvideo

Kansainvälisessä yhteistyössä tuotetut materiaalit (EN)
- Teacher Training Model
- video for companies
- Model for workshops
- recommendations for schools, companies and authorities

Kaikki tuotettu materiaali ja muut tuotokset löytyvät Sinä osaat! -portaalista ja ovat sieltä käytettävissä.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi