Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21425

Hankkeen nimi: Luonto kuntouttaa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.3.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Aitoon emäntäkoulu Oy/Aitoon kotitalousoppilaitos

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0150951-1

Jakeluosoite: Tulikalliontie 54

Puhelinnumero: 034664600

Postinumero: 36720

Postitoimipaikka: Aitoo

WWW-osoite: http://www.aikk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marita Sarkola

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto(at)aikk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405890989

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet:

Luonto kuntouttaa -hankkeen tavoitteena on yhteiskunnallisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden kuntoutumisen tukeminen ja työelämävalmiuksien parantaminen luonto- ja ympäristölähtöisillä menetelmillä. Hakija kehittää yhteistyökumppanien kanssa toimintamalleja erityisesti vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten, osatyökykyisten ja toisaalta ikääntyvien ihmisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Toimenpiteet:
Luonto kuntouttaa –hankkeessa hyödynnetään luonto- ja ympäristölähtöisiä menetelmiä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja tukemisessa. Hankkeessa on mukana erilaisia ja eri-ikäisiä yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevia ihmisiä – kohderyhminä muun muassa kehitysvammaiset nuoret, mielenterveyskuntoutujat ja ikääntyvät ihmiset.

Toimenpide 1: verkostoituminen ja koulutus
Toimenpide 2: tomintaympäristöjen kehittäminen
Toimenpide 3: sosiaalisen luontokuntoutuksen kehittäminen
Toimenpide 4: osaamisen hankkiminen, työtoiminnan kehittäminen ja työllistymisen edistäminen

Hankkeen tuloksena toimintaan osallistuneiden toimintakyky ja osallisuuden kokemus vahvistuvat – heidän elämänlaatunsa paranee. Toiminta tukee myös osallistujien koulutus- ja työllisyyspolkujen toteutumista.

Hankkeen tuloksena syntyy alueellinen luontoympäristötoimijoiden verkosto ja keskinäinen yhteistyömalli kuntoutustoimintaan. Lisäksi saadaan kokemusta luontoavusteisten menetelmien ja sosiaalisen luontokuntoutuksen mahdollisuuksista erityppisten kohderyhmien kuntoutuksessa ja osallisuuden tukemisessa. Alan toimijoiden osaaminen monipuolistuu ja vahvistuu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät:
- toisen asteen vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret (esim. opiskelijat, joilla on kehitysvamma, neurologiset erityisvaikeudet)
- mielenterveyskuntoutujat
- ikääntyneet ihmiset

- toimijatahojen henkilöstö (koulutus)

Hankerahoitusta ei käytetä hakijan valtion rahoituksella toteutettavaan koulutustoimintaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät:
- alueen yritykset ja yhteisöt
- yritysten ja yhteisöjen henkilöstö
- alueen asukkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 71 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 66 168

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 66 168

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Pälkäne

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 9

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hakijalla on toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu sukupuolten tasa-arvonäkökulma.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella edistetään yhteiskunnallista - myös sukupuolten välistä - tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Hanke perustuu luonto- ja ympäristölähtöisiin toimintatapoihin, joilla edistetään kestävää luonnonvarojen käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 3
Hanke toteutetaan paikallistasolla energiatehokkaasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 5
Toimintaympäristöjä kehitetään luonto- ja ympäristölähtöisesti monimuotoisuutta vaalien.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen vaikutus on neutraali,
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei kohdistus Natura-alueille.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Hankkeessa edistetään kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Vaikutukset ovat neutraaleja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 4
Hankkeella edistetään pienyritystoiminnan toimintaedellytyksiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia palvelutuotannon malleja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vaikutukset ovat neutaraaleja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen tavoiteena on hyvinvoinnon edistäminen yksilö- ja yhteisötasolla.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke edistää yhteiskunnallista ja sosiaalista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen keskeinen tavoite on yhteiskunnallisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Hankkeen kohderymien kohdalla pyritään edistämään työelämän tasa-arvoa: osallistujien mahdollisuuksia työllistyä palkkatyöhön.
Kulttuuriympäristö 2 3
Hankkeella vaikutetaan kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeella kehitetään osallistujien ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luonto kuntouttaa –hanke on mahdollistanut luonto- ja ympäristölähtöisen toiminnan testaamisen ja kehittämisen Aitoon koulutuskeskuksessa. Hankkeen puitteissa on järjestetty toimintaa myös muille kohderyhmille esimerkiksi kuntoutujille ja ikäihmisille.

Arviointitiedon perusteella voidaan todeta, että luonto- ja ympäristölähtöinen toiminta tukee vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyvinvointia ja kuntoutumista ja siten myös opiskelua ja osaamisen hankkimista. Hankkeen toiminnasta saatiin hyviä kokemuksia myös muiden kohderyhmien, mielenterveyskuntoutujien ja ikääntyneiden, osalta.