Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21426

Hankkeen nimi: Työstä taidetta - Nuorten ohjaus kulttuurisessa työssä välityömarkkinoilla

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Nuorisoseurat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0215296-4

Jakeluosoite: Puijonsarventie 54

Puhelinnumero: 0504113810

Postinumero: 70260

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.pohjoissavo.nuorisoseurat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Emmi Saikkonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: emmi.saikkonen(at)nuorisoseurat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504113810

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työstä taidetta – Nuorten ohjaus kulttuurisessa työssä välityömarkkinoilla

Työstä taidetta – hankkeen hakijana on Suomen Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimisto Kuopiossa. Aluetoimisto on työllistänyt vuosien ajan satoja nuoria palkkatuella sekä tarjonnut heille myös työkokeilu- ja työharjoittelupaikkoja yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hankkeen päämääränä on vahvistaa työttömien, opintonsa keskeyttäneiden, kuntoutujien, maahanmuuttajataustaisten nuorten, 30-40 -vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien, kouluttamattomien sekä alanvaihtajien sosiaalista osaamista, itsevarmuutta ja työvoimapoliittisia valmiuksia työllistämällä heitä Työ -ja elinkeinopalveluiden määrittämän työkokeilun sekä palkkatuen kautta kulttuurisen työn ja kulttuurisen nuorisotyön tehtäviin. Nuoret saavat hankkeen aikana tutustua itseään kiinnostaviin kulttuurialoihin, jos esimerkiksi tulevaisuuden opiskelut ko. alalla kiinnostaisivat. Hankkeen pääasiallisena tehtävänä on vahvistaa asiakkaiden itsevarmuutta, työminää, ja ammattitaidollista osaamista sekä ohjata heitä työkokeilujakson aikana työssä, jatkopolkujen suunnittelussa, työnhaussa ja ammatinvalinnassa. Työkokeilu -ja palkkatukipaikkoja nuorille tarjoaa Suomen Nuorisoseurat ry/ Pohjois-Savon aluetoimisto sekä Julkulan nuorisotila.
Suomen Nuorisoseurojen Pohjois-Savon aluetoimiston aiemmissa toteuttamissa hankkeissa; Leipää ja Kulttuuria Pohjois-Savossa -hankkeessa (2014-2016) sekä Tuulta uralle – Nuorten ohjaus työkokeilussa välityömarkkinoilla (2017-2018) huomattiin, että nuoret työkokeilijat tarvitsivat paljon ohjausta sekä työelämäntaitoihin että työnhakutaitoihin. Tuulta uralle -hankkeessa huomattiin myös, että nuorten työttömien itsevarmuus sekä itsetunto työnhaussa ja muillakin elämän osa-alueilla on yleisesti matalalla, minkä takia masennus ym diagnoosit ovat yleistyneet.

Ajatus Työstä taidetta -hankkeesta sai alkunsa edellisen Suomen Nuorisoseurat ry:n Pohjois-Savon aluetoimiston toteuttaman Tuulta uralle – Nuorten ohjaus työkokeilussa välityömarkkinoilla -hankkeen aikana. Hankkeen asiakkailta saatiin erityisen hyvää palautetta motivoivista ja tärkeistä työtehtävistä sekä työllistymiseen liittyvistä koulutuksista. Nuoret saivat työkokemusta ohjauksen parissa,tutustuivat nuorisotyöhön ja kulttuuriseen nuorisotyöhön osallistujina ja toteuttajina. Hanke tarjosi työkokeilun lisäksi koulutuksia liittyen työnhakuun, terveyteen ja päivärytmiin. Tuulta uralle -hankkeen aikana huomattiin, että kulttuurinen järjestötyö oli monelle nuorelle uusi kokemus ja työ kulttuurisen lapsi -ja nuorisotyön parissa koettiin innostavaksi ja kiinnostavaksi. Edellisen hankkeen aikana huomasimme, että iso osa nuorista ei harrasta kulttuuria (kuten teatteria), koska sen koettiin ajatuksena olevan itselle vierasta, kallista ja hieman pelottavaakin (yleisön edessä esiintyminen, heittäytyminen rooliin ja tilanteeseen). Työstä taidetta -hankeajatus lähtikin tämän huomion, eli nuorten kulttuuriharrastamisen pohjalta liikkeelle; nuoret työttömät tarvitsisivat tekemisen (työn) lisäksi ystävää, tukea, ryhmäytymistä, itsevarmuutta ja itseluottamusta. Kulttuuriharrastus -ja tekeminen tarjoaa tähän erinomaisen apukeinon, väylän tulla vahvaksi työnhakijaksi avoimille työmarkkinoille. Hankkeen aikana asiakkaita myös koulutetaan ja tuetaan eri keinoin: yksilöohjaukset, työllistämistä edistävät koulutukset, nuoren tukeminen työkokeilu -ja palkkatukipaikassa sekä jatkopolutus. TE-toimiston kanssa tehdyn yhteistyön aikana on vuosien ajan toivottu nuoren saavan työkokeilupaikassa enemmän ohjausta, jotta tämän rooli olisi työpaikalla selkeämpi.

”Taideharrastusten on tutkimusten mukaan todettu tuottavan runsaasti hyvinvointia sekä erilaisia oppimisen kokemuksia nuorille. Kulttuurisessa nuorisotyössä yhdistyy kasvatuksellinen työote sekä taiteen tekeminen. Kulttuurisessa nuorisotyössä osallisuus toteutuu luonnollisesti, sillä nuori pääsee toteuttamaan itseään valitsemaansa väylää pitkin ja sitä kautta nuori saa mahdollisuuden tarkastella omaa rooliaan yhteiskunnassa. Omaehtoisen teatteriharrastuksen vaikutukset sekä oppimisen kokemukset ovat kiistattomat. Nuoret kertoivat toiminnan opettaneen heille vastuunottoa, ryhmänohjaamistaitoja, itsevarmuutta esiintymistilanteissa sekä sosiaalisia taitoja. Työ osoittaa sen, miten kulttuurisen nuorisotyön kautta nuoren osallisuutta ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvua voidaan tukea ja siten tuetaan nuorten kokonaisvaltaista kasvua.”
Annimaria Koivunen: Nuorten omaehtoinen teatteritoiminta –omaehtoisen teatteritoiminnan merkitys nuorille/ Humak https://www.theseus.fi/handle/10024/67568

Kyseessä ei ole palkkatukimahdollisuudesta huolimatta työvoimapoliittinen hanke, vaan painopisteenä on kolmannen sektorin tarjoama ohjaus ja tuki työnhakijalle. Työkokeilun aikana tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä, jotka osaltaan edesauttavat asiakkaan motivoitumista avoimille työmarkkinoille tai opiskeluihin hakemiseen. Työstä taidetta -hankkeessa jokainen asiakas on meille tärkeä ja painotammekin myös henkilökohtaiseen ja yksilölliseen ohjaukseen ja tukemiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Nuoret, alle 30-vuotiaat työttömät, opintonsa keskeyttäneet tai kouluttamattomat
- Alle 30 -vuotiaat suomea osaavat maahanmuuttajataustaiset nuoret
- 30-40 -vuotiaat pitkäaikaistyöttömät

Kohderyhmä ohjautuu hankkeeseen TE-toimiston ja Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden, kuten Vamos Kuopion Ohjaus -ja urapalvelujen, Työnetsijäringin sekä Ilona -työryhmän jäsenyhdistysten -ja toimijoiden ohjaamana. Osa asiakkaista mahdollisesti ohjautuu hankkeeseen itsenäisesti kuultuaan siitä tuttavilta, tiedotusvälineistä tai sosiaalisesta mediasta.
TE-toimistolle ja Työllisyyspalveluille on hankkeesta informoitu ja molempien tahojen kanssa on sovittu, että kun hakepäätös on myönteinen, hanketta mennään esittelemään molempien työntekijöille asiakasrekrytointia varten.

TE-toimiston järjestelmään laitetaan sähköisesti ilmoitukset avoimista työkokeilupaikoista sekä palkkatukimahdollisuudesta. TE-toimistossa toimii Kuopion alueella välityömarkkinakoordinaattori, jota tiedotetaan hankkeen suunnitteluvaiheessa ja hän pystyy nostamaan työkokeilupaikkoja TE-toimiston asiantuntijoiden tietoon. TE-toimiston kanssa on sovittu palaveri 25.06., jolloin sovitaan tarkemmin syksyn tiedotuksesta TE-toimiston asiakkaille.

Hankkeeseen ohjautuva nuori profiloidaan TE-toimiston asiantuntijoille, jotta hankkeen tarjoama palvelu tavoittaa oikeanlaisessa työllistymisen vaiheessa olevia nuoria. Asiakkaat tulevat olemaan pääasiassa palvelulinjojen 2 ja 3 asiakkaita.

TE-toimiston kanssa edetään tavoitteellisesti seuraavia vaiheita tukien:

Suunnan ja tavoitteiden selkeyttäminen
Asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta tulevaisuuden suunnan ja tavoitteiden hahmottamisessa.
Vastuuasiantuntija: ohjaa ja seuraa asiakkaan prosessin etenemistä säännöllisesti työllistymissuunnitelmassa sovitulla tavalla hyödyntäen kaikkia palvelukanavia, painopiste aikavarauksella kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa.
Prosessivastuu: sovitaan yhteistyössä asiakkaan prosessiin osallistuvien verkostokumppaneiden kanssa.
Palvelut: TE-palvelut, asiantuntija-arviointi (työkyvyn arviointi), Työkokeilu, koulutuskokeilu, ammatinvalinta- tai uraohjauspalvelut, työlinjan neuvonnan hyödyntäminen, KELA:n ammatillisesti suuntautuneet kurssit, mielenterveyskuntoutujille suunnatut toiminnot.

Osaamisen hankkiminen
Kun asiakkaan tavoitteet työmarkkinoilla on selvillä, edetään tavoitteen mukaan osaamisen hankkimiseen.
Vastuuasiantuntija: räätälöi tarkoituksenmukaisen ja joustavasti etenevän palvelukokonaisuuden.
Palveluote: asiakas tarvitsee edelleen tiivistä henkilökohtaista tukea, ohjausta ja räätälöityjä ratkaisuja koko osaamisen hankkimisen ajaksi.
Prosessivastuu: sovitaan yhteistyössä asiakkaan prosessiin osallistuvien verkostokumppaneiden ja kouluttajien kanssa. Seurantavastuu TE-toimiston tai työllisyyspalveluiden asiantuntijalla.
Palvelut: uravalmennus, työvoimakoulutus, muut koulutuspalvelut, työllisyyspoliittiset hankkeet, välityömarkkinatoimijat, työkokeilu, palkkatuki, työtarjoukset (oikea-aikaisuus)

TE-toimisto ohjaa CV-netin tekemistä. Jos työnhakija tarvitsee työnhakuun ohjausta, saa hän sitä varmasti myös TE-toimistosta. TE-palveluilla on erikseen käynnissä satunnaisia työnhakuun liittyviä kursseja.
Tukea ja opastusta työhaastattelukäyttäytymiseen, työhakemuksiin ja tietoa työnhausta asiakas ei saa kattavasti. Yleensä TE-palveluiden yhteistyötahot ovat niitä, jotka tällaisia palveluita tarjoavat.

Työstä taidetta -hankkeessa tulemme tukemaan asiakkaiden CV:n ylläpitoa ja työnhakua sekä tarvittaessa asiakasta autetaan laatimaan itselleen CV, jos hänellä ei sellaista ennestään ole. Ohjaamme työhakemusten teossa koko hankkeen ajan. Hankkeen koulutuksissa (ja myös teatteritekniikoiden kautta) harjoitellaan työhaastattelutilanteita ja itsensä markkinoimista, jotka voivat olla monelle vaikeita ja jännittäviä asioita. Ryhmäkoulutuksissa korostetaan työnhakuasioiden lisäksi ryhmäytymistä sekä asiakkaiden itsetunnon -ja varmuuden vahvistamista, jotta he jatkossa pystyisivät varmemmin hakeutumaan työelämään.

Muut yhteistyökumppanit:
Helsingin diakonissalaitoksen hallinnoima Vamos Kuopion Ura -ja ohjauspalvelut ohjaa hankkeelle sellaisia nuoria, joilla valmentajien mielestä on valmius siirtyä avoimille työmarkkinoille ja jotka voisivat hyötyä hankkeesta. Vamoksen kanssa tehtävässä yhteistyössä nuorille käydään myös esittelemässä Työstä taidetta -hankkeen tarjoamia työtehtäviä. Vamosilta ohjautuneen nuoren kanssa jatketaan niiden tavoitteiden parissa, joita hän on asettanut Vamosilla tehdyssä ohjauksessa. Vamoksen tavoitteet voivat liittyä ammatinvalintaan, työelämään tai koulutukseen kiinnittymisessä. Vamokselle mennään hanketta esittelemään paikanpäälle kun olemme saaneet varmuuden hankkeen alkamisesta (Yhteistyöstä alustavasti sovittu.

Tukeva -työvalmennussäätiön Musapajan kanssa on alustavasti sovittu yhteistyöstä hankkeen aikana. Musapaja järjestäisi mm. hankkeen asiakkaille lyhyen ääni -ja valotekniikkakoulutuksen. Jos Musapaja ei ehdi koulutusta järjestää, on sovittu varalle toinen toimija koulutusta järjestämään. Hanketta esitellään myös Tukevan muille toimijoille. Tukevalta hankkeeseen ohjautuvien nuorten kanssa jatketaan heidän Tukevalla asettamien tavoitteiden kanssa. (Yhteistyö sovittu)

Kuopion työllistämispalveluille on tiedotettu hankkeesta ja hankkeen tarjoamista työkokeilupaikoista sekä mahdollisista palkkatukipaikoista. Työllisyyspalvelut on luvannut välittää tietoa asiakkailleen.

Ilona-työryhmä ja sen yhdistykset: Hanke on mukana lasten, nuorten ja perheiden yhteistyöverkostossa, johon kuuluu Kuopion ensikotiyhdistys ry, Yhden vanhemman perheiden liitto ry, Erityisesti isä -hanke, Suomen Nuorisoseurat ry/ Pohjois-Savon aluetoimisto, Nuorten Palvelu ry, Kuopion kriisikeskus/ Pelituki, MLL Järvisuomen piiri ry, Setlementti Puijola/ Tyttöjen talo, Syli ry, Nuoret Kotkat ry, Kuopion ev.lut seurakunta sekä vaihtuvia välityömarkkinatoimijoita. Työstä taidetta -hanke sitoutuu ohjaamaan verkoston jäsenten nuoria työkokeilijoita tarvittaessa.

Kuopion kaupunginteatteri tulee tarjoamaan hankkeen asiakkaille mahdollisuuden päästä seuraamaan ammattiteatterin näytelmäharjoituksia ja ammattiteatterin toimintaa. Heillä on mahdollisuus päästä keskustelemaan teatterialan töistä kaupunginteatterin henkilökuntaan kuuluvien, eri ammattikuntien edustajien kanssa. Kaupunginteatterin kanssa on myös alustavasti keskusteltu keväällä 2019 tapahtuvasta lasten teatteritapahtumasta johon Työstä taidetta -hankkeen asiakkaat voisivat ohjaajina ja osallistujina osallistua. Myös teatterille koeyleisöksi osallistumisesta on käyty alustavaa keskustelua. (Yhteistyö sovittu)

Kuopion alueen välityömarkkinoilla on toiminnassa Työnetsijärinki, jossa on mukana työllistämishankkeita, välityömarkkinatoimijoita, TE-palvelut sekä Kuopion kaupungin työllistämispalvelut. Työstä taidetta -hankkeen työkokeilupaikat ja palkkatukimahdollisuus ilmoitetaan tiedoksi kaikille työnetsijäringin jäsenille, jotka omista asiakkaistaan etsivät hankkeeseen ohjautuvia nuoria. Tämä verkosto on ollut aiemmissakin hankkeissa tehokas, sillä sama paikka tulee esimerkiksi TE-palveluiden asiantuntijalle tiedoksi ja hän löytää sen myös TE-palveluiden järjestelmästä ja voi ohjata näin asiakkaita avoimiin työkokeilupaikkoihin. Muut verkoston jäsenet etsivät omista toiminnoistaan sellaisia nuoria, joille hanke on hyödyksi.

Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden kanssa yhteistyö tapahtuu Kulttuuriareena 44:sen kautta, jonka kanssa on sovittu tilojen käytöstä hankkeen toimintaan, kuten teatteriesitysten harjoitteluun ja esityksiin.

Lisäksi tulemme tekemään ostopalveluiden kautta yhteistyötä eri kulttuurialojen yrittäjien ja freelancereiden kanssa, joilta tilaamme hankkeeseen koulutuksia sekä ohjausta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppisopimusopiskelijat, opiskelijaharjoittelijat, alan vaihtajat ja yhteistyökumppaneiden asiakkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 811

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 66 811

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 79 338

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 79 338

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puijonsarventie 54

Postinumero: 70260

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suomen Nuorisoseurat ry on noudattanut sukupuolineutraaleja periaatteita toiminnassaan. Asiakastietoja kerättiin muun muassa Tuulta uralle -hankkeesta, jossa miehiä oli XX ja naisia. Työstä taidetta -hankkeessa jatkamme sukupuolisen tasa-arvon periaatetta ja otamme hankkeeseen asiakkaita TE-toimistosta ja Työllisyyspalveluilta lähetetyssä ilmoittautumisjärjestyksessä. TE-toimisto sovaltaa työkokeilijan ohjaamiseen naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986), yhdenvertaisuuslakia (21/2014)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen aikana korostamme koulutuksissa ja muissa ryhmäohjaustilanteissa sukupuolten tasa-arvoa suomalaisessa työelämässä liittyen työnhakuun, valintatilanteisiin sekä työelämässä toimimiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta toiminnassa ylläpidetään sukupuolten välistä tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa ei ole tähän kohtaan vaikutusta, mutta käytämme koulutuksissa mahdollisimman vähän paperia ja muita luonnolle haitallisia aineita esim. muovia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Käytämme mahdollisimman paljon kimppakyytejä ja julkisia kulkuneuvoja liikkumiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 5
Kierrätys, vähäpaperinen toimisto ja koulutukset.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
-
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
-
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Hankkeessa toimitaan mahdollisimman paljon aineettomasti kuten esimerkiksi ryhmä- ja yksilönohjauksissa.
Liikkuminen ja logistiikka 6 2
Kimppakyydit, julkinen liikenne, hyötyliikunta työmatkoissa ja työpaikka -ja oppilaitosvierailuissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hankkeen pääpaino on työttömien työnhakijoiden itsetunnon ja itsevarmuuden vahvistamisessa, työhyvinvoinnin lisääntymisessä, voimavarojen vahvistumisessa, työyhteisössä toimimisessa, osallisuudessa, kansalaistoimintaan ja avoimille työmarkkinoille kannustamisessa sekä koulutukseen ja työelämään tähtäämisessä. Asiakkaille järjestetään koulutuksia liittyen myös terveelliseen ruokavalioon, liikunnan merkityksestä työkyvyn ylläpitämisessä sekä esteettömyydestä.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen hakijalla on yhdenvertaisuusperiaatteet strategiassa ja tätä sovelletaan kaikessa toiminnassa. Toiminnassa edistetään myös maahanmuuttajanuorten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Sosaalinen tasa-arvo on toiminnan keskiössä ja työkokeilussa sekä palkkatukityössä korostetaan työntekijöiden tasa-arvoa sukupuoleen, koulutukseen, työttömyyden kestoon, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Monkulttuurisuden arvostaminen, tasa-arvo työelämässä.
Kulttuuriympäristö 8 5
Hankkeen tarjoamat työtehtävät toteutetaan kulttuurin ja kulttuurisen nuorisotyön parissa. Toimipisteemme sijaitsee Puijon luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä. Puijon metsästä suurin osa kuuluu EU:n Natura -ohjelmaan. Kannustamme asiakkaitamme kunnioittamaan kulttuuriympäristöämme.
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työstä taidetta – Nuoren ohjaus kulttuurisessa työssä välityömarkkinoilla -hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena oli tarjota nuorille työttömille työnhakijoille työkokeilu -ja palkkatukipaikkoja kulttuurisen ja kulttuurisen nuorisotyön parista, erityisesti teatteriesityksen tekemisen, teatterikerhon ohjauksen sekä muiden taidealojen kautta. Hankkeessa oli tarkoitus huomioon myös kulttuuristen oppilaitosten harjoittelujaksot.
Hankkeen aikana asiakkaiden oli tarkoitus myös saada tutustua itseään kiinnostaviin kulttuurialan ammatteihin (teatterialan lisäksi) ja mahdollistaa heille esimerkiksi työpaikkavierailut näitä aloja edustavissa yrityksissä sekä aloilla työskentelevien ammattilaisten tapaamiset. Koulutusten ja kulttuuritapahtumien aikataulujen takia työpaikka -ja oppilaitosvierailut jäivät siihen, että hanke vieraili Kuopion kaupunginteatterilla ja sieltä hankkeessa vierailivat Julkulassa näyttelijät Mikko Paananen ja Atte Asikainen. Humanistisesta ammattikorkeakoulusta hankkeessa vieraili kaksi tutor -opiskelijaa kertomassa yhteisöpedagogiopinnoista.
Vaikka sisältöä jouduimme matkan aikana hieman muokkaamaan aikatauluihin sopivammaksi, toteutui se kuitenkin alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti ja olemme hankkeeseen ja sen tuloksiin tyytyväisiä.

Nuoren työttömän työnhakijan tukeminen ja valmennus kulttuurisen nuorisotyön ja kulttuurisen työn kautta ja avulla työkykyisten, motivoituneiden ja itsevarmojen työnhakijoiden välittäminen avoimille työmarkkinoille olivat tärkeimmät tavoitteemme. Tavoitteena oli myös, että mahdollisimman moni hankkeen asiakas saisi kulttuurisen ja kulttuurisen nuorisotyön tukemana, työkokeilun tai palkkatukityöpaikan kautta itsevarmuutta sekä henkilökohtaiseen että työelämään.

Hankekauden aikana asiakkaat osallistuivat yhteensä kahdeksan kulttuuritapahtuman toteutukseen ja toimivat niissä eri työtehtävissä. Asiakkaat myös suunnittelivat ja toteuttivat myös yhteensä kuusi, erilaista kulttuuriin pohjaavaa kulttuurisen nuorisotyön tapahtumaa Julkulan nuorisotalolle.
Työkokeilu -ja työelämäkokeilupaikkoja tarjosi hankkeen aikana Pohjois-Savon aluetoimisto sekä sen ylläpitämä Julkulan nuorisotalo. Työtehtävinä oli harjoittelijoille nuoriso-ohjaajan, kuvittajan sekä kääntäjän tehtävät. Palkkatuettuja töitä olivat nuoriso-ohjaajan, siivoojan, järjestösihteerin ja graafikon työtehtävät. Lisäksi jokaista kannustettiin käyttämään omia vahvuuksia hyödyksi omissa työtehtävissä.

Hankkeen asiakkaiksi otettiin myös opiskelijoita (HUMAK ja Pieksämäen lähetysseuranoppilaitos). Opiskelijat suorittivat hankkeessa koulujensa 1-4kk pituisia harjoittelujaksoja sekä tekivät myös harjoittelujen aikana näyttöjään, joita hanke ohjasi.

Työkokeilupaikkojen lisäksi hanke tarjosi palkkatukityötä yli 24 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleille.
Hankkeessa asiakkaita oli 36. Asiakaskunta koostui 18- 53 -vuotiaista työttömistä, pitkäaikaistyöttömistä, alanvaihtajista ja kuntouttavassa työkokeilussa olleista: alle 25 -vuotiaita oli 10, 25-30 -vuotiaita 13, 30-53 -vuotiaita 13. Naisia oli asiakkaina 16 ja miehiä 20.

Hankkeen asiakkaille järjestettiin hankkeen omia ryhmäkoulutuksia liittyen työnhakuun (CV, työnhaun asiakirjat, Video CV, itsensä markkinoiminen), pääsykokeisiin valmistautumiseen, ryhmäytymiseen ja itsevarmuuden ja itseluottamuksen vahvistamiseen työnhaussa. Ryhmäkoulutuspäiviä oli näissä yhteensä 22. Lisäksi hanke oli tilannut erilaisia hyvinvointiin ja kulttuuriin liittyviä ostopalvelukoulutuksia. Ostopalvelukoulutuspäiviä oli yhteensä 38. Näiden lisäksi hanke tarjosi ilmaisia, ulkopuolisia ja Nuorisoseurojen omia koulutuksia ja luentoja yhteensä 10 kertaa.

Hankkeessa saatiin aikaan laadukkaat hankkeen omat ryhmävalmennukset sekä ostopalvelukoulutukset, joista kaikista on ollut erittäin paljon hyötyä asiakkaille heidän oman kertomansa mukaan. Erityisesti pääsykoevalmennuksista on ollut suuri hyöty niihin osallistuneille; kolme viidestä koulutuksiin osallistuneista pääsi opiskelemaan yhteisöpedagogeiksi Humanistiseen ammattikorkeakouluun syksyllä 2019. Vaikka pääsykoevalmennus ei täysin sovi hankkeen tavoitteisiin on siitä ollut tulevaisuuden työllistymiseen ko. henkilöille suuri vaikutus, koska heidän työnsaantimahdollisuutensa paranevat AMK -tutkinnon suoritettuaan.

Asiakkaat ovat hankkeessa olon aikana saaneet itseluottamusta ja itsevarmuutta työnhakuun sekä muutenkin sosiaalisuuteen. Moni koki saaneensa erityisesti rohkeutta ja motivaatiota työnhakuun ja yleisesti harjoittelujaksolleen. Hankkeen kulttuuritoiminta, ja asiakkaiden osallistuminen kulttuuriseen nuorisotyöhön ja kulttuuritapahtumiin, on lisännyt jokaisella osallisuutta, aktiivisuutta ja innostanut heitä hakeutumaan myös hankkeen ulkopuolella kulttuuriharrastamisen pariin.

Hankkeesta poistuttuaan asiakkaista loppuraportin jättöpäivään mennessä 3 on työttömänä, 12 on ryhtynyt työnhakuun, 11 on opiskelemassa/ koulutuksessa ja 10 on työllistynyt. Osa hankkeen asiakkaista jatkaa työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä Nuorisoseuroilla hankkeen päätyttyä.
Suomenkielinen raportti ”Tekemisen riemua kulttuurisessa työssä ja kulttuurisessa nuorisotyössä - Nuorten osallistuminen kulttuuriseen työhön ja kulttuuriseen nuorisotyöhön Työstä taidetta -hankkeessa 2018-2019” löytyy 2. maksatushakemuksen liitteistä.