Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21427

Hankkeen nimi: DIGIHoiva

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0207390-8

Jakeluosoite: Pohjolankatu 4-6, PL 12

Puhelinnumero: 044 5506000

Postinumero: 57200

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.samiedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOKKONEN JONNA ANITA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: laatu- ja hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jonna.kokkonen(at)samiedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 5506341

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DIGIHoiva ESR kehittämishankkeen ja DIGIHoiva EAKR investointihankkeen yhteisenä tavoitteena on luoda uusinta teknologiaa sisältävä hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, joka palvelee niin koulutuksen järjestäjien kuin alueen työ- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittämistarpeita.

Hankkeessa toteutetaan uudenlainen hyvinvointiteknologian HUB oppimisympäristö, joka on muunneltavissa oleva avoin nykyaikaista apuvälineteknologiaa sisältävä demotila. Oppimisympäristö toimii innovatiivisena, oppimista, pedagogista toimintaa ja osaamista kehittävänä oppimiskeskuksena, jossa voidaan tarjota osaamisen kehittymistä, datan keräämistä ja testausta nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen. Oppimisympäristö mahdollistaa aiempaa vahvemmin yhteistyön työelämän kanssa, sillä uuden teknologian hyödyntäminen osaamisen kehittämisessä on myös noussut esiin alueen työelämän näkökulmasta vahvana kehittämistarpeena.

Hyvinvointiteknologian osaamista vahvistetaan yhteistyössä opiskelijoiden, yritysten sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hyvinvointiteknologia sisältyy Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tutkinnon perusteiden osaamisvaatimuksiin niin toisella asteella kuin korkea-asteella ja tarve hyvinvointiteknologian osaamisen kehittämiseen Savonlinnan talousalueella on suuri. SAMIedun oppimisympäristöt ja välineistö eivät tällä hetkellä mahdollista hyvinvointiteknologian osaamisen kehittymistä siinä määrin kuin se opiskelijoiden oppimistavoitteiden kannalta tulisi tapahtua. Hyvinvointiteknologian laitehankintoja varten on haettu EAKR-rahoitusta (hakemus nro 305194), joten EAKR-rahoitteinen investointihanke kytkeytyy tiiviisti yhteen tämän kehittämishankkeen kanssa. Laitehankintojen lisäksi hyödynnetään tekoälyä oppimisen seurannassa ja hankkimisessa. Tämä käsittää sähköisen oppimisympäristön (esim. Moodle) ja jo olemassa olevan sähköisen opetusmateriaalin rikastamisen. Lisäksi tekoälyn (sovelluksen) tuominen oppilaitokseen mahdollistaa esimerkiksi laadukkaamman oppimisen seurannan ja oppimisen sekä takaa laadukkaamman tietolähteiden haun.

Hanke tukee vahvasti SAMIedun strategiaa, jonka mukaisesti koulutuksen järjestäjän tulee pystyä vastaamaan laajasti työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin sekä toimintaympäristön muuttuviin palvelutarpeisiin. Kehittää työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja opetusteknologiaa yhteistyössä työelämän kanssa. Kaikissa oppimisympäristöissä on tavoitteena lisätä avoimuutta, joustavuutta ja digitaalisuutta. Hankkeen tavoitteet tukevat myös maakuntastrategiaa sekä Savonlinnan kaupungin strategiaa innovaatiokyvyn vahvistamisen ja ennakoivan hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.
Hanke luo innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja, joilla mahdollistetaan osaamisen kehittymisen myötä mm. positiivisia vaikutuksia toimintakyvyn edistymisen ja ylläpitämisen osalta. Hyvinvointiteknologian toimialan kehittymisen kannalta on tärkeää, että myös Savonlinnan talousalueella voidaan tarjota mahdollisuus ajantasaisen teknologian hyödyntämiseen osaamisen kehittämisessä sekä oppimisessa.


TAVOITTEET:
-Luoda innovatiivinen kehittämisverkosto, joka osallistuu hyvinvointiteknologian innovaatioiden testaukseen Hyvinvointiteknologian HUB- oppimisympäristössä. Hyvinvointiteknologian verkostotoiminta tarjoaa kaikille hyvinvointiteknologian asiakas- ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua hankkeen toimintaan.

-Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta tavoitteena on uuden oppimisympäristön myötä vahvistaa osaamista ja oppimista hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä osana työ- ja elinkeinoelämälähtöistä koulutuksen kehittämistä sekä koulutuksen järjestäjän ja työelämän sekä alueen elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Luoda uusia pedagogisia menetelmiä hyödyntäen investointihankkeessa hankittavaa virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä oppimisessa ja oppimisen seurannassa ja hankkimisessa. Tämä käsittää sähköisen oppimisympäristön (esim. Moodle) ja jo olemassa olevan sähköisen opetusmateriaalin rikastamisen. Lisäksi tekoälyn (sovelluksen) tuominen oppilaitokseen mahdollistaa esimerkiksi laadukkaamman oppimisen seurannan ja oppimisen sekä takaa laadukkaamman tietolähteiden haun. Kehittää opettajien osaamista hyvinvointiteknologian opetuskäytössä.

-Alueen työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta hanke edistää alueellista innovatiivisuutta, uuden hyvinvointia edistävän teknologian kehittämisessä sekä kehittää osaamista tulevaisuuden työelämätaitojen ja asiakaslähtöisten prosessien näkökulmasta.


TOIMENPITEET:
Hankkeen toteutus aloitetaan syyskuussa 2018 ja hanke päättyy elokuussa 2020. Hankkeen toteutuksesta kokonaisuudessaan vastaa projektipäällikkö yhteistyössä SAMIedun tilatyöryhmän, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Hankkeen toimenpiteet edistävät hyvinvointiteknologian osaamisen kehittymistä niin koulutuksen järjestäjien, työelämän kuin alueen elinkeinoelämän osalta.

SYKSY 2018, OPPIMISYMPÄRISTÖN SUUNNITTELU:
Suunnitellaan ja toteutetaan työelämän, alueen elinkeinoelämän sekä koulutuksen järjestäjien tarpeisiin vastaava uusi Hyvinvointiteknologian HUB oppimisympäristö, joka palvelee laaja-alaisesti osaamisen kehittämistä. Oppimisympäristön suunnittelua tehdään osana SAMIedun kiinteistön toimenpideohjelmaa ja oppimisympäristöjen uudistusta. Oppimisympäristön suunnitteluun osallistuu oppilaitoksen tilatyöryhmän lisäksi työelämän ja muiden sidosryhmien edustajia. Benchmarkataan muita hyvinvointiteknologian oppimisympäristöjä, jotta voidaan varmistua teknologian ajantasaisuudesta. Valmistellaan ja toteutetaan laitehankintojen kilpailutus. Suunnitellaan tekoälyn hyödyntäminen oppimisessa ja henkilökohtaistamisessa sekä oppimisen seurannassa. Esim. mobiilisovellus oppimisen tueksi tai verkko-opetusmateriaalin rikastaminen

KEVAT 2019, OPPIMISYMPÄRISTÖN RAKENTAMINEN:
Oppimisympäristö rakennetaan SAMIedun kampukselle, jossa se on hyvin opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien tavoitettavissa. Oppimisympäristön rakentamisessa huomioidaan myös tekniikan ja rakennusalan opiskelijoiden mahdollisuus projektimuotoiseen oppimiseen. Oppimisympäristön rakentaminen jakautuu ns. fyysiseen tilojen ja kalusteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä pedagogiseen hyödynnettävyyteen, jota tehdään tiiviissä yhteistyössä opettajien, muiden koulutuksen järjestäjien sekä muiden hyvinvointiteknologian kehittämishankkeiden toimijoiden kanssa, kuten XAMKin Active Life Lab-hanke. Oppimisympäristön suunnittelussa korostuu avoimuus sekä yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa, kuten laitehankintojen myötä mahdollistuvat yhteiset oppimisprojektit eri koulutuksen järjestäjien välillä, tiedon jakaminen ja yhdessä oppiminen. Hankkeen projektipäällikkö toteuttaa laitehankintojen kilpailutuksen kokonaisuudessaan. Oppimisen seurantaan liittyvän tekoälyn esim. mobiilisovelluksen tuottaminen.

SYKSY 2019 JA KEVÄT 2020, OPPIMISYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO:
1. Oppimisympäristön käyttöönotto, alueellisen hyvinvointiteknologian osaamisen kehittämisen edistäminen. Oppimisympäristön pedagoginen käyttö ammattiin opiskelevien opiskelijoiden oppimisympäristönä, joka mahdollistaa aidon työelämälähtöisen osaamisen kehittämisen sekä tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymisen.
Oppimisympäristö rakennetaan niin, että se on asiakkaiden (sekä opiskelijat/opettajat että työelämän edustajat) helposti saavutettavissa tiettyinä ajankohtina. Oppimisympäristössä on koko ajan vastuuhenkilö paikalla opastamassa laitteiden käytössä. Oppimisympäristö sijoitetaan niin, että siihen on helppo tulla ja ympäristö edistää myös muiden kuin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden hyvinvointia, motivoi liikkumaan.
2. Koulutusten suunnittelu ja tarjoaminen ammatinopettajille ja yritysten henkilöstölle.
3. Toteutetaan pedagogisia ratkaisuja yhteisprojekteilla ja yhteisoppimisen kokeilut XAMKin kanssa, yhdistetään oppimisympäristöön mm. pelillisyyttä, virtuaalitodellisuutta, tekoälyä. Oppimisympäristön tavoitteiden mukaisen toimivuuden arviointi ja jatkokehittäminen.
4. Pedagoginen muutos, oppimisympäristö uudistaa koko sosiaali- ja terveysalan pedagogisen layoutin, opetus painottuu uuden teknologian hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa ja myös aiempaa enemmän tekemällä oppimiseen. Oppimisympäristön käyttöönoton myötä opettajia valmennetaan virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn käyttöönottoon oppimisen seurannassa ja oppimisessa. Mikä käsittää sähköisen oppimisympäristön (esim. Moodle) ja jo olemassa olevan sähköisen opetusmateriaalin rikastamisen. Lisäksi tekoälyn (sovelluksen) tuominen oppilaitokseen mahdollistaa esimerkiksi laadukkaamman oppimisen seurannan ja oppimisen sekä takaa laadukkaamman tietolähteiden haun.

Toteutetaan henkilöstön osaamista kehittävää koulutusta Savonlinnan talousalueen työelämälle, kuten Sosteri, Kruunupuiston, Vetrea Oy, Kotilo Ry, Hopearanta jne.
Kehitetään uusia teknologisia yhteistyöratkaisuja ja tekoälyn käyttöönottoa yhteistyössä mm. eLive ecosystem Oy –yrityksen kanssa.
Toteutetaan yhteisprojekteja opiskelijoiden yhteisoppimisen osalta XAMkin kanssa.
Luodaan malli Active Life Lab –hankkeen kanssa tiedon tuottamisen ja tiedonsiirron sekä oppimisympäristöjen yhteisoppimisen mahdollistamisen osalta.

Tulokset:
-Hankkeessa on luotu uusi innovatiivinen uutta teknologiaa sekä tekoälyä sisältävä oppimisympäristö
-SAMIedun opiskelijoille mahdollistuu ajantasaisten työelämätaitojen oppiminen hyvinvointiteknologian osalta.
-SAMIedun opetushenkilöstön osaaminen vahvistuu ja pedagogiset menetelmät ovat uudistuneet hyvinvointiteknologian virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn opetuskäytössä
-Työ- ja elinkeinoelämän henkilöstön osaaminen vahvistuu hyvinvointiteknologian käyttöönoton ja hyödyntämisen osalta.
-Hankkeessa on muodostettu uusia verkostoja, jotka tukevat osaamisen kehittymistä myös hankkeen päättymisen jälkeen.
-Yhteistyö Active life lab- hankkeen kanssa on toteutunut datan siirtämisen sekä kumppanuustoiminnan rakentamisen muodossa, mahdollistaen tiedon tuottamisen Active Life Lab laboratorioon.
-yhteistyö XAMKin kanssa on toteutunut sekä opiskelijoiden yhteisoppimisen, että opettajien osaamisen kehittämisen myötä
-Yhteistyö alueen työelämän ( mm. Sosteri, eLive ecosystem Oy, Kruunupuiston, Vetrea Oy, Kotilo Ry, Hopearanta jne.) kanssa on vahvistunut tekoälyn yhteiskehittämisen sekä henkilöstön kouluttamisen myötä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Ammattiopisto SAMIedun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opetushenkilöstö.
Yritysten työntekijät, jotka osallistuvat hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampuksen sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstö ja opiskelijat Savonlinnan talousalueen hyvinointiteknologian yritykset, sosiaali- ja terveysalan yritykset, Savonlinnan kaupunki ja alueen asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 116 550

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 115 741

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 155 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 154 321

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Enonkoski, Sulkava, Rantasalmi, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjolankatu 4-6

Postinumero: 57201

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 87

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen osallituvien yritysten henkilöstön sukupuolijakauma jakaantuu 50% naisten ja miesten kesken. Huomioidaan yhteisöllinen kehittäminen, joka lisää tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan tasa-arvon periaatetta niin rekrytoinnin kuin kehittämistoimintojenkin toteuttamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei ole vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Hyvinvointiteknologian avulla etävalvonta mahdollistuu ja samalla säästetään polttoainekuluja ja vaikutetaan päästöihin alentavasti. Myös yhteisöllisessä oppimisessa etäyhteydet mahdollistavat yhteistä oppimista ja alentavat matkustuskuluja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hyvinvointiteknologia on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti kasvava elinkeinoala ja tuottamalla osaavaa työvoimaa vahvistetaan sekä turvataan sektorin kasvu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 10
Hankkeessa kehitetään uusia tuotteita ja palveluita niin työelämän kuin koulutuksen järjestäjänkin näkökulmasta, jotka edistävät uuden teknologian käyttöön liittyvää osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Uutta teknologiaa hyödyntäen mahdollistetaan etävalvontaa ja etäoppimista sekä edistetään liikumista ja toimintakykyä edistäviä ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Hyvinvointiteknologian käyttö edistää toimintakykyä, hyvinvointia sekä mahdollistaa etävalvontaa.
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Vanhuksien sekä toimintakyvyn heikkenemisen omaavien osalta kotona asumisen mahdollisuudet vahvistuvat ja edistävät yhteiskunnallista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Kotona asumisen mahdollisuudet vahvistuvat ja edistävät yhteiskunnallista tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

DigiHOIVA -ESR kehittämishankkeessa ja digiHOIVA EAKR investointihankkeessa rakennettiin uutta teknologiaa sisältävä ja uusia toteuttamismalleja/-tapoja sisältävä hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö. Oppimisympäristö ja osaamisen kehittämisen toteuttamismallit rakennettiin vähemmällä käytöllä oleviin tiloihin sekä Moodle oppimisympäristöön. Tila ja toteuttamismallit toimivat niin opiskelijoiden kuin työelämän edustajien koulutuksessa. Molemmat digiHOIVA -hankkeet olivat aktiivisia ja yksilöitä osallistavia hankkeita.

Kehittämishanke tukee SAMIedun strategiaa ja näin ollen koulutuksen järjestäjä pystyy nyt vastaamaan työelämän osaamistarpeisiin sekä toimintaympäristöjen muuttuviin palvelutarpeisiin. Hankkeessa kehitettiin
työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja opetusteknologiaa yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimisympäristöissä ja toimintamalleissa lisättiin avoimuutta, joustavuutta ja digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia.

Hankkeessa koordinoitiin useita toiminnallisia kokeilua. Nämä kohdennettiin työelämään ja oikeille asiakkaille. Näitä olivat mm. robotiikka kokeilut päiväkodissa ja perusopetuksessa oppimisen ja opetuksen tukena, aktiivisuuden seurantakokeilut SAMIedun henkilöstölle sekä opiskelijoille, virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kuntoutustoiminnassa ja Neurosonic divaanin käyttö rentoutuksen apuna. Kokeilut lisäsivät yhteistyötä SAMIEdun ja yhteistyökumppaneiden välillä sekä kannustivat kokeilemaan sekä hankkimaan uutta teknologiaa.

Hankkeen tapahtumissa on ollut kaiken kaikkiaan arvioilta 800 – 1000 henkilöä. Henkilötietolomakkeita ei ole kerätty kaikilta, koska useat tapahtumat ovat olleet ns. messutyyppisiä. digiHOIVA-hankkeen aikana jalkautettu teknologia-myönteisyyttä ja kerrottu teknologian tarjoamista mahdollisuuksia useille eri tyyppisille asiakasryhmille. Yksi tapahtuma oli vuonna 2019 järjestetty Hyvinvointiteknologia seminaari, jossa asiantuntijat esittelivät uusia toteuttamismalleja ja teknologisia ratkaisuja oppimiseen tai ammatilliseen kehittämiseen.

Hankkeessa tuotettiin myös digitaalisia sisältöjä ja toteuttamismalleja. Näitä ovat esimerkiksi, hankkeen esittelyvideo, 360 kameralla kuvatut hyvinvointivideot sekä Thinglinktaulu, jossa esitellään rakennettuja oppimisympäristöjä. Hankkeessa rakennettiin myös opetus- ja oppimissisältöä Moodle oppimisympäristöön. Sisällöt kuuluvat ”Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp” –tutkinnon osaan. Kyseinen tutkinnon osan koulutus toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa ja se kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin.

Investointihankkeessa hankitut laite- ja ohjelmistohankinnat tukevat erinomaisesti kehittämishankkeessa rakennettuja toimintamalleja sekä Moodle oppimisympäristöön tuotettua opetussisältöä. Hankkeessa toteutettiin useita toimintapajoja esitellen toteuttamismalleja ja digitaalisia sisältöjä. Hanke jalkautui myös yrityksiin ja yhdistyksiin esitellen hankkeen toimintaa. Mukana esittelyissä oli myös SAMIedun opiskelijoita ja tapahtumatutoreita sekä opettajia. Verkostoitumista tapahtui SAMIedun sisällä, muiden oppilaitosten, yritysten, Savonlinnan kaupungin, kolmannen sektorin toimijoiden sekä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeessa on rakennettu myös hyvä osaamisenkehittämisen, asiantuntija- ja toimijaverkosto, jonka kanssa on mahdollista toimia myös jatkossa.