Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21429

Hankkeen nimi: Maa- ja metsätilojen turvallisuuden kehittämishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: +358 44 785

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Ruotsalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.ruotsalainen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7856637

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savossa toimii 3500 maatalous ja puutarha-alan yritystä, joissa työskentelee n. 7000 ihmistä. Lisäksi maatalous työllistää laajan joukon urakoitsijoita, kaupan ja hallinnon työntekijöitä sekä perheenjäseniä. Maa- ja metsätiloilla tapahtuu paljon läheltä piti tilanteita ja tapaturmia, jotka olisi vältettävissä suunnitelmallisella riskien tunnistamisella ja ennakoinnilla.

Arviolta n. 10% maatilojen työvoimasta joutuu vuosittain työtapaturman uhriksi. Maa- ja metsätilojen työturvallisuuden kehittäminen - hankkeen (myöhemmin MATUKE) tavoitteena on maatilojen työturvallisuustason kertaluonteinen ja pysyvä kohottaminen. Hankkeen keskeinen aihe on työturvallisuuden perustietojen kouluttaminen ja työnjohdon kouluttaminen suunnitelmalliseen toimintaan sekä selkeitä ja yksinkertaisia työkaluja perehdyttämiseen. Hankkeella tavoitellaan 480 henkilön kouluttamista ja 1152 koulutuspäivää Pohjois-Savon alueella.

Hankealueena on Pohjois-Savo ja hanketta toteutetaan ajalla 1.8.2018 - 31.12.2020. Hankkeen päätoteuttajana on Savonia-amk ja osatoteuttajana Ylä-Savon ammattiopisto (myöhemmin YSAO) ja Luonnonvarakeskus (myöhemmin LUKE) . Hankkeen rahoitusta haetaan EU:n sosiaalirahastosta koulutushankkeena. Hankkeen toimenpiteet ovat koulutukset, tiedottaminen, TTHA:n kehittäminen ja koordinointi.

Työpaketti 1 muodostuu koulutusohjelmista. Kukin päivän mittainen koulutus koostuu 10-15 hengen pienryhmän käytännönläheisestä koulutuksesta, jossa aihealueen teorian lisäksi tutustutaan turvallisuustekijöiden huomioimiseen käytännönläheisesti. Pääosa koulutuksista toteutetaan Pelastusopiston työturvallisuuden harjoitusalueella (TTHA) Kuopiossa ja YSAO:n koulutilalla Peltosalmella, joissa on koulutuksia havainnollistavat koulutusympäristöt.

Työpaketti 2 on tiedotus, jossa hankkeen koulutussisällön lisäksi esille tuodaan kehittämiskohteita, kuten suojaimia, turvavarusteita ja turvallisia työskentelymenetelmiä. Hankkeessa tuotetaan mobiiliaplikaatio tai muu vastaava sovellus, jonka avulla tilan perehdyttäminen ja turvallisuuspuutteet huomioidaan ajantasaisesti.

Työpaketissa 3 laaditaan suunnitelmat maatalouden kohteille Pelastusopiston työturvallisuuden harjoitusalueella. Suunnittelu sisältää harjoituskohteiden määrän, sijainnin ja toteutuksen suunnittelun ja dokumentoinnin. Työpaketissa kootaan myös maatalouden kohteiden toteuttamiseen osallistuva yrityskumppaneiden verkosto.

Hankkeen koordinoinnista (Työpaketti 4) vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu oy. Organisaatiolla on vankka EU-hankkeiden hallinnointiosaaminen ja laaja yhteistyö aihealueen toimijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään alueellisia ja valtakunnallisia osaajaverkostoja ammatillista erityisosaamista vaativissa toteutuksissa.

Hankeen tuloksena maatilojen työturvallisuus, työhyvinvointi ja kannattavuus paranee sekä maaseutuyritysten houkuttelevuus työpaikkana lisääntyy.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Maa-, metsä-, puutarhatiloilla tuotannossa työskentelevät ihmiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Maatalouden työntekijät, lomittajat, urakoitsijat, perheenjäsenet, harjoittelijat, vierailijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 263 531

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 197 370

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 314 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 256 012

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Keitele, Kaavi, Rautalampi, Suonenjoki, Siilinjärvi, Tuusniemi, Vesanto, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Rautavaara, Lapinlahti, Tervo, Kuopio, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 25

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 400

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
On tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon tarvittavin toimenpitein koulutuksen suunnittelussa, opettajien sukupuolijakaumassa ja opiskelijoiden rekrytoinnissa. Koulutuksissa huomioidaan turvalaitteet ja -varusteet tasapuolisesti työntekijöiden henklökohtaisten ominaisuuksien ja mitoitusten mukaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Koulutuksissa käsitellään maatilojen turvallisuutta tasapuolisesti jaottelematta työtehtäviä sukupuolen mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Työn tehokkuutta parantamalla vähennetään koneiden ja laitteiden hukkakäyttöä. Koulutuksilla parannetaan paloturvallisuutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Kuten edellä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Koulutuksiin sisältyy maatalouskemikaalien oikeanlainen käyttö ja varastointi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Kuten edellä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 0
Turvallisuuskoulutuksiin kuuluu työympäristön puhtaanapito sekä jätteiden ja materiaalien oikeanlainen käsittely.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 0
Turvallinen puuenergian käsittely ja hyödyntäminen mahdiollistaa sen käytön lisäämisen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Nykyisen työvoiman työhyvinvointi paranee ja työurat pitenenee. Sairauspoissaolojen määrä vähenee ja maatalousyritysten kannattavuus paranee. Elinkeinon vetovoima kasvaa matalouden työpaikkojen työympäristön parantuessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Työturvallisuuden pparaneminen ehkäisee tapaturmia ja lisää työviihtyisyyttä. Kuulutuksella kannustetaan työpaikan kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 0
Työympäristön siisteys vähentää tapaturmia ja nopeuttaa työntekoa. Kuljetusten turvallisuuden tehostaminen vähentää onnettomuuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työturvallisuus ja työntekijän huomioiminen työpaikalle lisäävät työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 2 10
Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen on tasapuolista ikään, sukupuoleen ja kansallisuuteen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 10
kuten edellä
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Koulutus tuo esille vastuullisia käytänteitä turvallisuudesta ja ympäristön huomioimisesta. Paloturvallisuuden koulutus vähentää ympäristövahinkojen riskiä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maatilojen turvallisuuden kehittämishankkeen MATUKE-hankeen tavoitteen oli nimiensä mukaan kehittää koulutusten muodossa maatilojen turvallisuutta Pohjois-Savossa. Hankeen aikana järjestettiin lukuisia eriaihepiirissä olevia koulutuksia maatalousyrittäjille ja sidosryhmille.

Hanke onnistui tavoitteessaan kohtalaisesti. Hankkeen aikana havaittiin että kohderyhmän saaminen koulutuksiin oli hankalaa ja korona-bandemia lisäsi hankaluutta. Muutoshakemuksessa hankkeen indikaattoreita pienennettiin sekä hanketta jatketiin yhdellä vuodella. Näillä muutoksilla hankkeen indikaattorit saatiin siedettävälle tasolle.