Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21431

Hankkeen nimi: Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.8.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 0172556000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kaija Sääski

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutusvastuujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Kaija.Saaski(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447856922

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savon koulutuskuntayhtymä, 1852679-9
Itä-Suomen Yliopisto, 2285733-9
Navitas Kehitys Oy, 0775736-4
Kuopion kaupunki, 0171450-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Savilahden alueen kehittäminen on Kuopion alueen merkittävin kehittämiskohde ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu siten lähivuosina valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYSin, tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.

Hankkeen tavoitteina ovat seuraavat:
1) Savilahden alueen 6500 opiskelijaa ovat yrittäjyyden aktivointitoimien piirissä vuosittain ja heistä 500 opiskelee aktiivisesti yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.
2) Tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan 50-100 kpl vuodessa.
3) Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista tuetaan yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy 20 uutta startupia tai lisensiointia.
4) Savilahden innovaatiofoorumit toteutetaan kolme-neljä kertaa vuodessa.
5) Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välinen liiketoimintamalli on olemassa ja se mahdollistaa nykyistä tehokkaamman TKI-kotipesien palveluiden myynnin, käyttöasteen noston ja yrityshyödyn.
6) Hankkeen jälkeen toiminta on vakiintunut organisaatioiden normaaliksi toiminnaksi.

Toimenpiteisiin liittyvät työpaketit:
1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
5. Hallinto.

Hankkeessa luodaan Savilahden alueen oppilaitosympäristön käyttöön merkittävä, yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, joka yhdistetään kehitettävään, avoimeen innovaatioiden kaupallistamisprosessiin.

Savilahden osaamiskeskittymästä nouseville ideoille ja innovaatioaihioilla luodaan mahdollisuuksia uudelle, kansainväliseen kasvuun tähtäävälle yrittäjyydelle. Näin yrittäjyyden oppimisympäristö ja startup-yhteisö muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Yrittäjätiimien liiketoiminnallista menestystä tuetaan startup-yhteisön yhteyteen perustettavan yrityskiihdyttämön ja sen palveluiden avulla. Kaikki tämä kytkeytyvät hankkeessa muodostettavaan maakunnan yhteiseen yrittäjyyskasvatusstrategiaan.

Savilahden innovaatiofoorumeilla etsitään aktiivisesti uusia ideoita ja tuetaan tulevien kasvukykyisten innovaatioiden syntymistä. Vahvaa yhteistyötä tehdään jo olemassa olevien hankefoorumien kanssa (mm. Kuopio Health). Näiden toimenpiteiden avulla Savilahteen syntyy sekä strategisia, koko ekosysteemin innovaatiotoimintaa pidemmällä aikavälillä tukevia palveluita, yrittäjyyden kehittämisen innovaatioiden kaupallistamiseen yhdistäviä toimia sekä yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi ja kiihdyttämö toimijoineen ja palveluineen. Startup-yhteisön ja yhteisen innovaatioprosessin avulla maakunnassa jo toimivat yritykset kytkeytyvät Savilahden innovaatiotoimintaan. Näin tuetaan myös maakunnan TKIO-ympäristöjen liiketoimintaa.


Hankkeen tulokset tähtäävät vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan. Vuoden 2020 loppuun mennessä hankkeessa kehitettävät toiminnot ja palvelut ovat toiminnassa ja alkavat tuottaa volyymiä. Hankkeen jälkeen prosessi on niin tuottava, että toimijat näkevät järkeväksi sen vakiinnuttamisen. Hankkeen pysyviksi tuloksiksi tavoitellaan Savilahden toimijoiden yhteistä, pysyvää innovaatioprosessia, joka tuottaa nykyistä merkittävästi enemmän uusia, kaupallistettuja innovaatioita joko start-upien tai lisensiointien muodossa. Kaupallistamistyö yhdistää yrittäjyyden opetuksen ja kehittämisen Savilahdessa tutkijoiden ja muiden kehittäjien sekä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan. Start-up-yhteisö tehostaa toimintaa ja luo alueelle uutta, myönteisempää asenneilmapiiriä yrittäjyyttä ja innovaatioiden kaupallistamista kohtaan.

Vaikuttavuus toteutuu maakunnan elinvoimaisuutena ja sen yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kilpailukykynä ja kasvuna.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat:
• Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, Kuopion kaupunki ja alueella toimivat yritykset (yhteisen innovaatioprosessin kehittäminen sekä startup-yhteisöön kytkeytyminen, innovaatiofoorumit).
• Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja aikuisopisto (yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen).
• Opiskelijat (yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, startup-yhteisö).
• Savilahden toimijoiden henkilökunta (yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi palveluineen, startup-yhteisö).
• Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin, maakunnan TKIO-ympäristöjen palvelut).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan muut yritykset ja kauppa alueen elinkeinoelämän vilkastumisien myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 446 443

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 420 978

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 066 349

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 030 016

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 92

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 119

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 239

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimet tukevat sekä miesten että naisten työuria ja yrittäjyyttä sekä yritysten toimintaympäristöä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimet kohdistuvat tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin. Valtavirtaistaminen näkyy hankkeen kaikissa työvaiheissa. Toteuttaja-,asiantuntija- ja ohjausryhmässä ovat edustettuina molemmat sukupuolet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on rakentaa yrittäjyyden oppimisympäristöä ja ottaa käyttöön yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi huomioiden sukupuolten välinen tasa-arvoisuus.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Savilahden toimintaa rakennetaan YK:n kestävän kehityksen AGENDA 2030 mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Savilahden toimintaa rakennetaan YK:n kestävän kehityksen AGENDA 2030 mukaisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Savilahden toimintaa rakennetaan YK:n kestävän kehityksen AGENDA 2030 mukaisesti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Savilahden toimintaa rakennetaan YK:n kestävän kehityksen AGENDA 2030 mukaisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot sattuvat usein juuri näille taloudellisen kestävävyyden osa-alueille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot sattuvat usein juuri näille taloudellisen kestävävyyden osa-alueille.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot sattuvat usein juuri näille taloudellisen kestävävyyden osa-alueille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot sattuvat usein juuri näille taloudellisen kestävävyyden osa-alueille.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot sattuvat usein juuri näille taloudellisen kestävävyyden osa-alueille.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Koko hankkeen tarkoituksena on alueellisen taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei tasa-arvovaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella voi olla yleistä ympäristöosaamista kasvattavaa vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä –hankkeen eli Business Center Pohjois-Savon tavoitteet olivat: Pohjois-Savon yrittäjyyskasvatusstrategian ja yrittäjyyden yhteisen oppimisympäristön luominen. Yrittäjyyden edistäminen ja aktivointi. Yrityskiihdyttämön, innovaatioiden kaupallistamispalvelujen ja startup-yhteisön kehittäminen. Innovaatioiden tunnistaminen ja uusien yritysten aikaansaaminen, innovaatiofoorumien järjestäminen sekä ekosysteemi- yhteistyön kehittäminen. Business Center -palvelujen liiketoimintamallin kehittäminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

1. Pohjois-Savon yrittäjyyskasvatusstrategian ja yrittäjyyden yhteisen oppimisympäristön luominen, yrittäjyyden edistäminen ja aktivointi

Pohjois-Savon yrittäjyyskasvatusstrategian ja yrittäjyyden yhteisen oppimisympäristön luomisessa sekä yrittäjyyden edistämisessä ja aktivoinnissa onnistuttiin merkittävästi kehittämään Pohjois-Savon eri koulutusasteiden kasvattajien, opettajien ja oppilaiden/opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan.

Pohjois-Savon yrittäjyyskasvatusstrategia poikkeaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin muista vastaavista strategioista, koska siinä yhdistettiin ensimmäistä kertaa sekä yrittäjyys- että innovaatio-osaaminen ja niiden taitojen kehittäminen. Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia kokoaa kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategialla avattiin yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnassa ja yksilön elämänhallinnassa. Strategiasta tehtiin käytännönläheinen ja sen hyödyntämiseksi luotiin Tulevaisuudenosaajia –verkkosivusto.

Hankkeessa luotiin myös ensimmäinen Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen palkinto: Kasvun Kuikka, yrittäjyyden arvostuksen ja merkityksen huomioimiseksi.

Yrittäjyyden yhteinen oppimisympäristö kehitettiin kolmen oppilaitoksen yhteiseksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto), joka on yPolku-opinnot. Ne ovat kaikille myös avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa.
Kolmen oppilaitoksen (Savonia, UEF, Sakky) yhteistyö näkyy ensimmäistä kertaa aktiivisena ja toimivana ulospäin. Yli 37 000 opiskelijaa saavutettiin Pohjois-Savossa yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen kehittämisessä. Hankkeessa järjestettiin eri toimijoiden yhteistyönä noin 100 erilaista tapahtumaa, mm. Havuja Nuotiopiirit, Tahko SLP, Hub Panostamo, NY- (Nuori Yrittäjyys) toimintaa. Sakkyn ja Ylä-Savon ammattiopiston yrittäjyysyhteistyö sekä Pohjois-Savon yrittäjyysopettajien ja Savon Yrittäjien yhteistyö luotiin ja systematisoitiin.

Business Centeriin tehtiin kolme opinnäytetyötä ja yli 10 harjoittelijaa eri oppilaitoksista (Savonia, UEF, Sakky) oli mukana kehittämässä toimintaamme. Kehitimme myös maahanmuuttajaopiskelijoiden yrittäjävalmiuksia.

2. Yrityskiihdyttämön, innovaatioiden kaupallistamispalvelujen ja startup-yhteisön kehittäminen, innovaatioiden tunnistaminen ja uusien yritysten aikaansaaminen

Yrityskiihdyttämö ja innovaatioiden kaupallistamispalvelut kehitettiin seuraavasti. Innovaatioiden kaupallistamispalveluiksi muodostui Havuja#!@&%&! –ohjelmakokonaisuus, joka on yrittäjyyden edistämiseen tarkoitettu ohjelma. Se muodostuu kolmesta eri tason vaiheesta: Bootcamp -ideakiihdytysohjelmasta, Accelerator -startup-kiihdytysohjelmasta, Leap -kasvuyritysohjelmasta, Nuotiopiiri -yhteisöstä sekä Hackathonista. Havuja#!@%&! tukee uusien liikeideoiden liikkeelle lähtöä ja niiden kiihdytystä tulevaisuuden menestystarinoiksi. Lisäksi kehitettiin toimiva Draft Program - Pohjois-Savo & Pohjois-Karjala –liikeideakilpailu oppilaitosyhteistyönä.

Innovaatioiden tunnistaminen ja uusien yritysten aikaansaaminen: hankkeeseen osallistuneiden yritysten määrä saavuttiin lähes kaikissa yrityskokoluokissa, erityisesti mikroyritysten tavoitteet ylitettiin huomattavasti. Tunnistetuista innovaatioista syntyneiden startup-yritysten suhteellinen määrä oli hyvä: 66 / 22, vaikka tavoiteltua uusien innovaatioiden ja lisensiointien määrässä ei tavoitetta (50-100/vuosi) saavutettu.

Startup-yhteisön kehittäminen toteutettiin seuraavasti. Hankkeessa luotiin tiivis ja toimiva yhteistyö Savonian, Sakkyn, UEF:n, BusinessKuopion, Iisalmen elinvoimapalvelujen, Navitas Yrityspalvelujen, Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen ja Nuori Yrittäjyys ry:n välille. Tiivistettiin myös alueen FiBAN-yhteistyötä starupien rahoitusmahdollisuuksien monipuolistamiseksi. Business Center on nyt merkittävät toimija Kuopion startup-yhteisön ja yhteistyön kehittäjänä verkostomaisesti: Hub Panostamon, Tahko SLP:n, Hiihtokoulun ja Crazy Town kanssa.

3. Innovaatiofoorumien järjestäminen sekä ekosysteemi- yhteistyön kehittäminen

Innovaatiofoorumien järjestäminen. Järjestettiin lähes 20 innovaatiofoorumia yrityskohtaisesti. Hankkeessa luotiin saadun palateen perusteella myös Savilahden yhtäläinen IPR-prosessi (Savonia, UEF, Sakky, KYS). Yhteistyö oli monipuolista Työtä ideasta –hankkeen (Kaavi-Tuusniemi) kanssa.

Pohjois-Savon ekosysteemien prosessien kehittämisessä onnistuttiin erinomaisesti, jonka tuloksena Savonia sai toteutettavakseen uuden Ekosysteemihankeen. Tuotettiin useita kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja. Esiinnymme myös ISPIM-konferenssissa. Lisäksi Savonia kustansi ja julkaisi Uuden liiketoiminnan kehittäminen ja kaupallistaminen –teoksen. Tekijät: Markku Virtanen & Jarkko Pellikka.
Luotiin valtakunnallisen yrittäjyys- ja innovaatio-osaajien korkeakouluverkosto sekä viiden hankkeen (Business Center Pohjois-Savon, DigiCenterNS-, Ekosysteemi-, Invest & Expand ja VERKA) yhteinen Advisory Board. Näin saadaan kokonaisvaltainen näkemys ja osaaminen maakunnan yrityksille suunnattujen palvelujen kehittämiseen.

Kehitettiin sähköinen asiakasohjaus- ja palautejärjestelmä. Palaute asiakkailta ja ohjausryhmältä oli erittäin hyvää. Business Center -tiimi oli ammattitaitoinen, innostunut ja luova, mikä näkyy myös hankkeen tuloksissa.

Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Covid19 -pandemiasta johtuen tilaisuuksia ja tapahtumia jouduttiin nopeasti muuttamaan täysin etätoteutuksiksi tai monimuotoisiksi. Tämä ei kuitenkaan oleellisesti vaikuttanut toiminnan onnistumiseen ja tuloksiin.

4. Business Center -palvelujen liiketoimintamallin kehittäminen ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen.

Liiketoimintamallin luominen ja jatkuvuuden varmistaminen. Merkittävä lopputulos oli Business Center Pohjois-Savo -toiminnan vakiinnuttaminen kuuden organisaation yhteistyönä (Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto, Kuopion ja Iisalmen kaupungit sekä Navitas Kehitys Oy Varkaudesta.

Palaute asiakkailta ja ohjausryhmältä oli erittäin hyvää. Business Center -tiimi oli ammattitaitoinen, innostunut ja luova, mikä näkyy myös hankkeen tuloksissa.