Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21434

Hankkeen nimi: Pärjään Pyhtäällä- Pyhtään Ohjaamo

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.7.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pyhtään kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0162798-0

Jakeluosoite: Siltakyläntie 175

Puhelinnumero: 05 4601 5600

Postinumero: 49220

Postitoimipaikka: Siltakylä

WWW-osoite: http://www.pyhtaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kirsi Korhonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ohjaamotyöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.korhonen(at)ekami.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 770 8338

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, 1958694-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pärjään Pyhtäällä- Pyhtään Ohjaamo tarjoaa matalan kynnyksen palveluja alle 30-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea arkipäivään ja sekä koulutukseen että työelämään. Pyhtään Ohjaamo on liikkuva eli pysyvän toimipisteen lisäksi hankkeessa palvelut viedään nuoren luo eikä nuoren tarvitse välttämättä tulla palvelujen luo. Pyhtäällä on erityisen huonot liikenneyhteydet eikä monilla hankkeen kohderyhmän nuorilla ole mahdollisuutta tulla palvelujen luo. Hankkeessa pilotoidaan ja mallinnetaan pieneen kuntaan sopiva liikkuva ohjaamotoiminnan malli, joka on siirreettävissä myös muihin vastaaviin kuntiin.

Ohjaamo tarjoaa nuorelle tukea, että hän löytäisi polun koulutukseen tai työelämään. Välillisesti muiden palveluiden kautta nuori myös vahvistaa edellytyksiään edetä koulutukseen tai työelämään. Ohjaamo tukee nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämistä ohjaamalla nuoria myös vapaa-ajan asioissa. Tätä osiota toteuttavat Pyhtään kunnan nuoriso- ja liikuntatoimi sekä pyhtääläiset kolmannen sektorin toimijat. Ohjaamo on tarkoitettu kaikille nuorille. Ohjaamon toiminta tulee sijoittumaan Pyhtäällä keskelle kylää. Lisäksi toimintaa järjestetään myös Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Kotkan kampusalueella, jossa toimii tällä hetkellä toisen asteen perusopetus ja Rannikkopajojen nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö. Ohjaamon toiminta ulotetaan myös verkkoon ja tämä osaltaan osallistaa niitä nuoria hankkeeseen, jotka eivät syystä tai toisesta pääse paikan päälle. Digiosaamisen kehittäminen on yksi tärkeä osa Pyhtään Ohjaamon toimintaa.

Pärjään Pyhtäällä-Pyhtään Ohjaamon suunnittelu on lähtenyt käyntiin Rannikkopajojen, Etsivän nuorisotyön sekä Pyhtään kunnan nuorisotyön toimijoiden yhteistapaamisesta. Ohjaamon tarpeesta tehtiin kysely 9-luokkalaisille sekä kysyttiin Pyhtään Nuorisovaltuuston mielipidettä. Nuorisovaltuuston mielestä Pyhtäälle tarvitaan Ohjaamo-toimintaa ja sille on kysyntää. Samoin 9-luokkalaisten keskuudessa tehty kysely tuki tätä. Toiminnan tarpeellisuudesta kysyttiin myös Pyhtään hyvinvointilautakunnan mielipidettä sekä Pyhtään LaNu-verkoston monialaisen työryhmän mielipidettä. Kaikkien kyselyn kohteena olleiden mielestä hankevalmistelua tulee jatkaa ja jättää hankehakemus. Kyselyjen perusteella aloitettiin hankevalmistelu, jonka tavoite on nuorten ohjaamo ja palvelukäytänteiden yhdenmukaistaminen ja tiivistäminen sekä liikkuvan ohjaamon mallintaminen ja nuorten digiosaamisen lisääminen

Pärjään Pyhtäällä-.Pyhtään Ohjaamo tuottaa nuorille yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa matalan kynnyksen ohjaamo-palveluita sekä vie palvelut niiden nuorten luo, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua palveluiden luo. Tavoitteena on myös lisätä monialaista osaamista eri palveluntuottajien kanssa yhteistyössä. Ohjaamo luo nuorille väylän tulevaisuuteen joko koulutuksen tai työelämän avulla. Toimenpiteinä ovat palveluiden, yhteistyön ja osaamisen kehittäminen, nuorten valmennus ja ohjaus sekä motivaation vahvistaminen. Pyhtään Ohjaamossa nuorilla on mahdollisuus tehdä Reiss Motivaatioprofiilista kehitetty Reiss School Motivation Profile® (RSMP) eli Reiss Koulumotivaatioprofiili. Se on standardoitu ja kattava arviointi oppilaan psykologisista perustarpeista, kiinnostuksen kohteista, motiiveista ja elämän tavoitteista. Ohjaamon henkilökunta osaa sosiokulttuurisen innostamisen ja käyttää sitä aktiivisesti nuorten motivointiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat pyhtääläiset alle 30-vuotiaat nuoret sekä nuorten ohjaus- ja neuvontapalvelujen toimijat ja verkostot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hyvinvointi kunnassa lisääntyy, kun ohjaus- ja neuvontapalveluja voidaan viedä sellaisille nuorille, jotka eivät pääse liikkumaan kotoaan. Ohjaamotoiminta yleensäkin lisää hyvinvointia. Välilliset kohderyhmät ovat nuorten vanhemmat sekä kolmannen sektorin toimijat, jotka tuottavat vapaa-aikapalveluja. Myös ohjausverkoston jäsenet saavat hankkeesta välillistä hyötyä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 166 991

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 155 150

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 222 658

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 208 497

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Pyhtää

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Motellikuja 8

Postinumero: 49220

Postitoimipaikka: Siltakylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 159

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu jo hankkeen suunnittekussa ja otetaan huomioon hankkeen toimintoja suunniteltaessa verkoston kanssa. Otetaan käyttöön muiden hankkeiden hyvät käytännöt. Selvitykset tulevat sitä näkökulmaa, että Pyhtäällä muoret miehet ovat erityisen vaikesaa asemassa työllistyminen suhteen. Heillä voi ola tasutalla koulun keskeyttämisiä yms., jolloin motivointi palveluihin on haastavaa. Hankkeen ensimmäisiä toimenpiteitä on selvittää kohderyhmän jakautuminen miehiin /naisiin ja tehdä siitätoimenpide mallit, joilla toimintaa kohdennetaan erikseen miehille ja naisille. OHjaamon toiminnat siis ja palvelut siis mukautetaan vastaamaan kunkin kohderyhmän tarpeita selvityksiin perustuen. Pyhtäällä selvityksiä ei ole juurikaan tehty eikä nykyinen työllisyyspalveluiden tuottaja ole toimittanut kunnalle pyynnöstä huolimatta tilastoja työttömyyden sukupuolijalaumasta. Ohjaamo tekee toimintaympäristöstä tarvittavat selvitykset sekä suunnittelee toimenpiteet sen perusteella. .
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiden suunnittelussa sekä hankkeen tuloksia arvioitaessa otetaan sukupuolinäkökulma huomioon. Hankkeen toimenpiteitä arvioidaan ja kohdistetaan sukupuoli huomioiden. Pyhtäällä nuoret miehet ovat käytössä olevien tutkimusten ja tilastojen mukaan enemmän syrjäytymisvaarassa kuin nuoret naiset.Kunhan Ohjaamon henkilökunta on saanut toimintaympäristön analyysin valmiiksi, tarkentuvat toimenpiteet sen perusteella-
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Yhdenvertaisuuden periaatetta toteutetaan kautta linjan Pyhään Ohjaamossa. Haluamme taata, että sekä naisilla että miehillä on yhtäläiset oikeudet saada tarpeenmukaista ja oikea-aiksita tukea koulutukseen, työhön ja vapaa-aikaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheittamien riskien vähäntämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vakutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta pinta- ja pohjavesiin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Henkkeela ei ole vakutusta Natura200-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta materiaalien ja jätteiden vähentämiseen .
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusiutuvien enrgialähteiden käytöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 4
Hankkeen yhtenä tavoitteena on yritys-yhteistyön kehittämäinen ja harjoittelu/työkokeilupaikkojen luominen paikallisesti. Teemme yrittäjien kanssa tiivistä yhteistyötä tavoitteena paikallisten työ- ja harjoittelupaikkojen lisääminen pysyvillä rakenteilla niin, että Ohjaamo tukee ja auttaa yrittäjiä kestävien ja pitkäaikaisten mallien juurruttamisessa yrityksiin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 5
Hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja neuvontapalveluja nuorille. Ohjaus on usein paperitonta ja kirjaus toimenpiteistä tapahtuu sähköisesti. Hanke hyödyntää digitaalisen ohajuksen malleja. Kaikki hankeen tuoittamat materiaalit ovat verkossa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 5
Nuorten työllistymisen, kouluttautumisen ja ohjauspalveluihin pääsyn takaaminen liikkuvan ohjaamotoiminnan avulla on hankkeen keskeinen hyvinvointia lisäävä vaikutus. Hanke lisää hyvinvointia niin yksilöille, heidän yhteisöilleen kuin yhteiskunnalle. Nuorten hyvinvointi lisääntyy yhteisöllisyyden kasvaessa ja osallisuuden tunteen tullessa todeksi.
Tasa-arvon edistäminen 8 5
Pärjään Pyhtäällä- Pyhtään Ohjaamo edistää ja kehittää uusia tapoja edistää tasa-arvon toteutumista. Hankkeen kaikki toimenpiteet ovat tasa-arvoa lisääviä. Matalan kynnytksen liikkuvat ja popup-tyyppiset ohjaus- ja neuvontapalvelut lisäävät tasa-arvoa, koska jokaisella nuorella on liikkuvan ohjaamo-toiminnan ansiosta mahdollisuus saada tasavertaisesti palveluja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 5
Palveluiden ja ohjausverkoston kautta hanke vahvistaa nuorten itsenäistymistä tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Vähemmistönuorten tarpeita vastaavia palveluita kehitetään ja tuetaan heidän osallisuutta yhteiskunnassa. Pyhtäällä ei tällä hetkellä asu maahanmuuttajianuoria, mutta romanitaustaisia nuoria asuu. Pyhtää on kaksikielinen kunta ja Ohjaamo-palvelut ovat saatavilla myös ruotsin kielellä. Kaksikielisyys palveluissa lisää ruotsia äidinkielenään puhuvien tasavertaisuutta suhteessa valtaväestöön.
Kulttuuriympäristö 1 0
Hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeela ei ole merkittävää vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pyhtään kunnan tavoitteena on luoda pysyvä ja toimiva malli nuorten ohjaukseen Pyhtäälle yhteistyössä hankkeen osatoteuttajan Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Pyhtään haasteena on asutuksen syrjäalueet ja näiden nuorten tavoittaminen sekä palvelujen saatavuus. Tähän kehittyi hankkeen aikana toimiva malli, jota vielä edelleen kehitetään liikkuvan Ohjaamon toiminnalla. Näiden toimintatapojen avulla on luotu Pyhtäälle oma Ohjaamo, joka tarjoaa matalan kynnyksen palvelua alle 30-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tietoa, tukea ja ohjausta arkipäivään, koulutukseen ja työelämään. Ohjaamon palvelut on tarkoitettu kaikille kohderyhmään kuuluville, mutta erityisesti työtä ja toimeentuloa vailla oleville, toisen asteen opiskelun keskeyttäneille tai omaa tulevaisuuttaan miettiville ja etsiville nuorille.

Pyhtään Ohjaamo tuottaa nuorille yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa matala kynnyksen palveluita sekä vie palvelut nuorten luo, joilla ei ole mahdollisuutta liikkua palveluiden luo. Tavoitteena on lisätä monialaista osaamista eri palveluntuottajien kanssa yhteistyössä. Ohjaamo luo nuorille väylän tulevaisuuteen joko koulutuksen tai työelämän avulla. Toimenpiteinä ovat palveluiden, yhteistyön ja osaamisen kehittäminen, nuorten valmennus ja ohjaus, sekä motivaation vahvistaminen.

Hankkeen aikana luotiin Pyhtään malli toimivalle Ohjaamolle. Mallissa palvelut viedään nuoren luo, jollei nuori pääse palveluihin muuten osalliseksi. Edistetään nuoren kouluttautumista ja työllistymistä ja luodaan väylä nuorelle osaksi yhteiskuntaa ja parannetaan nuorten elämänhallintaa. Lisätään motivaatiota koulutus- ja työllistymishalukkuuteen ja tämän edistämiseksi lisätään yritysyhteistyötä harjoittelu-, työkokeilu- ja kesätyöpaikkojen kautta. Tärkeää oli luova sopiva malli, joka on sekä liikkuva, että omassa toimitilassaan toimiva. Pyhtäälle rakentui te-palvelujen, pajatoimintojen, etsivän nuorisotyön ja muiden alueen koulutus- ja työllistämistehtävien parissa toimivien tahojen yhteinen Ohjaamo-malli. Nuoret otettiin mukaan Ohjaamon kehittämiseen ja toimintaan, sekä Ohjaamon tilat olivat käytettävissä nuorten tapaamisten järjestämiseen.

Näillä toimenpiteillä pyhtääläisten nuorten koulutukseen hakeutumista, työllistymistä ja elämän hallinnan taitoja lisätään. Kasvatetaan heidän osallisuuttaan ja vaikuttamismahdollisuuksiaan yhteiskunnassa sekä nuorten hakeutumista palveluiden pariin. Tästä seuraa kokonaishyvinvoinnin lisääntymistä ja nuorten kasvamista aktiivisemmiksi, jolloin he kiinnittyvät paremmin yhteiskuntaan.
Ohjaamo-toiminnassa vältetään päällekkäisyyttä palveluissa ja tahojen yhteistyötä lisättyä.
Pärjään Pyhtäällä-Pyhtään Ohjaamo -hankkeen aikana, vakiinnutettiin Ohjaamo toimimaan osana kunnan ja yhteistyöverkoston palveluita.