Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21435

Hankkeen nimi: Kaswun Kärjet - Kasvua kysyntäkärjistä

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2018 ja päättyy 17.3.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kasve Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2457832-5

Jakeluosoite: Puijonkatu 23 2.krs

Puhelinnumero: 0405139454

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.kasve.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Miia Eskelinen-Fingerroos

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: COO

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia(at)kasve.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405139454

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on ymmärtää alueen osaamisesta muodostuvia terveysteknologia- ja hyvinvointialan kysyntäkärkiä, joita voidaan lähteä kehittämään kohti ekosysteemimäistä toimintaa. Hanke tukee alueen ekosysteemin luomista tarkentamalla Pohjois-Savon omia osaamiskärkiä, jotta alueelta voidaan jatkossa tarjota alueellisiin vahvuuksiin nojaavaa erikoisosaamista sekä kohdentaa huippuosaamista muiden alueiden erikoisosaamisen tueksi - Osana kansallista kokonaisuutta ja kansainvälisille markkinoille tähtäämällä. Hanke tukee kansallisen osaamisen verkostoitumista selvittämällä alueen huippuosaamisen sekä alueella jo olemassa olevat verkostot todentamalla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä on Pohjois-Savon alueella toimivat hyvinvointi- ja terveysteknologiayritykset sekä muut alueen toimijat (Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Sakky, KYS, Kauppakamari, Kuopion Yrittäjät).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on Kuopion alue sekä laajasti koko Pohjois-Suomen alue. Hankkeen aikana Pohjois-Savon alueelle haetaan vahvasti yhteistyön kautta kasvua luova toimintamalli, joka hyödyttää jatkossa yrityksiä toimialaan katsomatta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 640

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 55 640

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 55 640

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Kuopio, Suonenjoki, Siilinjärvi, Rautalampi, Sonkajärvi, Vesanto, Lapinlahti, Kiuruvesi, Tervo, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 12

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 56

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke kohdistuu tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin. Hankkeessa otetaan huomioon molempien sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu toimintaympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke pyrkii sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun kaikissa toimenpiteissä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
N/A

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
T&K toiminnan mahdollinen seuraus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
T&K toiminnan mahdollinen seuraus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
N/A
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
T&K toiminnan mahdollinen seuraus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
N/A
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
T&K toiminnan mahdollinen seuraus
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
T&K toiminnan mahdollinen seuraus
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 10
Päätavoite hankkeelle
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 10
Päätavoite hankkeelle
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
T&K toiminnan todennäköinen seuraus kehittyvässä ekosysteemissä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 7
Työperäistä maahanmuuttoa edistetään ja luodaan työpaikkoja alueelle
Tasa-arvon edistäminen 3 7
Monimuotoinen ja tasa-arvoinen alue luo houkuttelevuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 7
Monimuotoinen ja tasa-arvoinen alue luo houkuttelevuutta.
Kulttuuriympäristö 1 5
Työperäistä maahanmuuttoa edistetään
Ympäristöosaaminen 0 6
T&K toiminnan todennäköinen seuraus

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kaswun Kärjet – Kasvua kysyntäkärjistä -hankkeen ytimenä oli todentaa terveys- ja hyvinvointialan yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet (”kasvun kärjet”), haasteet, kansainvälistymisen nykytila sekä yritysten tahtotila. Hanke toteutti TechnoGrowth TG 2.0 -hankkeen kanssa yrityskyselyn, jonka lisäksi haastateltiin lukuisia yrittäjiä ja alueemme elinkeinoelämän vaikuttajia. Terveys- ja hyvinvointialan yrityksistä kaksi kolmasosaa joko on kansainvälisillä markkinoilla tai kansainvälistyminen on lyhyen aikavälin tavoitteena.

Aihepiiriä on työstetty useammassa hankkeessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kansainvälistymiseen liittyvien hankkeiden ja niiden lopputulemien lisäksi selvitimme alueen toimijoiden kansainvälistymiseen liittyvän verkoston rakennetta. Todettiin, että hyvistä käytännöistä tiedon saanti on hankalaa. Verkostoja on nimetty/tunnistettu, mutta yksityiskohtaisen tiedon (mm. hyödyntäminen ja mahdollisuudet) saaminen on haastavaa.

Kaswun Kärjet -hankkeessa yritysten verkostoitumista kehitettiin konseptoimalla ja kehittämällä paikallista Health Tuesday -verkostoitumistapahtumaa yhteistyössä SavoniaAMK:n ja KYS:n kanssa. Uuden konseptin Making visible -osuudessa käynnistettiin yhteistyö TE-palvelujen MessiLive.fi -palvelun kanssa. Paikallinen Health Tuesday tapahtuma toimii jatkossakin verkostoitumisen foorumina, jossa yhdistyy sekä kansallinen näkökulma Business Finlandin webcastin myötä, että paikallisen osaamisen tunnetuksi tekeminen (paikallinen puheenvuoro ja verkostoituminen).

Hankkeessa tunnistettiin alueelliset ”kasvun kärjet” ja osa niiden takana olevista miniklustereista ja ekosysteemeistä esiteltiin Kaswun Kärjet -hankkeen järjestämässä Yhteistyöllä kansainvälistä vetovoimaa -työpajassa maaliskuussa 2019. Työpajan tavoitteena oli tunnistaa kansainvälistymisen ja yritysyhteistyön haasteita. Ratkaisuja haettiin avaamalla case -esimerkin kokemuksia yritysyhteistyöstä sekä laatimalla Hedelmällistä yhteistyötä -työkalu sekä visuaalisen prosessikuvaus tukemaan yritysyhteistyön muodostumista jatkossa.

Hankkeen keskeisiä havaintoja on jo hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään rakentuvassa Kuopio Health -osuuskunnan toiminnassa. Kuopio Healthin rooliksi nähdään jatkossa fasilitoijan, koordinoijan ja aktivoijan rooli mm. seuraaviin kokonaisuuksiin liittyen: tapahtumien vuosikello, kohtaamisfoorumin (Health Tuesday) järjestämisvastuu, yhteisen viestinnän ja viestintäalustan kehittäminen ja ylläpito, hankkeiden ja verkoston hallinta, sekä kansainvälistymiseen liittyvän osaamisen ja palvelujen kokoaminen.