Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21436

Hankkeen nimi: Yhdessä voimaa Ylä-Savoon

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2018 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: Asevelikatu 4

Puhelinnumero: 0400 827 251

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niina Puumalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.puumalainen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400793026

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savon koulutuskuntayhtymä, 1852679-9

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vahva elinkeinoelämän kasvu on heijastunut ammatillisen koulutuksen tarpeeseen myös Ylä-Savossa. Samaan aikaan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistus on muuttanut perinteistä opettajan työtä enemmän ohjaajan, asiantuntijan ja verkostotoimijan rooliin. Lisäksi ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset ovat muuttaneet koulutuksenjärjestäjien toimintakenttää, ja uusia toiminta- ja yhteistyötapoja tarvitaan entistä enemmän. Vastatakseen näihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, Ylä-Savon ammattiopisto ja Savon ammattiopisto ovat yhdessä lähteneet rakentamaan tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen yhteiskampusta Iisalmeen. Rakennuksen valmistuessa vuonna 2019 on kyseessä ainutlaatuinen, kahden organisaation yhteinen työskentely-, oppimis- ja opetusympäristö ilman organisaatioiden fuusioitumista.

Yhteinen kampus ei kuitenkaan takaa toimivaa, asiakaslähtöistä ja tehokasta päivittäistä toimintaa, vaan siihen tarvitaan yhteisiä toimintatapoja ja prosesseja. Hankkeen tavoitteena on yhteisen suunnittelun ja kehittämisen kautta rakentaa organisaatioiden prosessit yhdistäviä työskentelyn ja johtamisen toimintatapoja, joilla tuetaan henkilöstön työhyvinvointia muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehittämisen kohteina ovat uudenlaiset opetus- ja työskentelytilat, digitaaliset palvelut (esim. järjestelmät, virtuaaliset oppimisympäristöt) sekä pedagoginen suunnittelu ja kehittäminen oppilaitosyhteistyössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöstön lisäksi myös opiskelija-asiakkaat sekä työelämä.

Hankkeen kehittämistyö toteutetaan palvelumuotoilun sekä osallistamisen menetelmin yhteiskampuksen toiminnallisuuteen painottaen. Ammatillisen koulutuksen muutos ja yhteisen kampuksen toiminnan organisointi haastavat opettajan ja muun opetusta tukevan henkilöstön aiemmat työskentelytavat. Johtaminen, yhteinen suunnittelu ja organisointi ovat avainasemassa, kun koulutusta halutaan tarjota laadukkaasti, tehokkaasti sekä joustavasti. Muutostilanteessa selviämisen työhyvinvoinnin tueksi järjestetään koko henkilöstölle sekä asiakkaille suunnattuja suunnittelu- ja koulutustyöpajoja, joissa ko. aihealueen asiantuntijat luovat yhteisiä prosesseja toimijalähtöisesti. Hankkeessa koettuja hyviä käytänteitä levitetään muihin mahdollisiin vastaaviin oppilaitosten tai muiden organisaatioiden yhteiskampushankkeisiin.

Hankkeen tuloksena Ylä-Savon Sankariniemen kampuksella tarjotaan ammatillisen osaamisen kehittämisen palveluja asiakkaille kahden organisaation yhteistoimintana niin, että toiminta on sujuvaa, tehokasta ja henkilöstön osaamista ja kehittämistyötä tukevaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Ylä-Savon ammattiopiston ja Savon ammattiopiston (Iisalmen yksikön) henkilökunta (ml. johto) ja opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat ammatillisen koulutuksen tulevat opiskelijat sekä ammatillista koulutusta harkitsevat yläsavolaiset. Kohderyhmänä ovat myös yritysten henkilöstö ja johto, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 274 629

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 247 673

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 366 172

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 230

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Sonkajärvi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 30

Postinumero: 74101

Postitoimipaikka: Iisalmi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koulutusalat ja niillä työskentelevä henkilöstö ovat edelleen vahvasti sukupuolittuneita. Laaja-alainen yhteistyö ja monialaiset koulutuspalvelut voivat omalta osaltaan parantaa koulutukseen hakeutumista yli perinteisten rajojen ja näin purkaa näin sukupuolisegregaatiota.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ja tavoitteet on suunniteltu siten, että ne sopivat kummankin sukupuolen edustajalle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Uuden kampuken suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan ympäristöasiat, ja sille haetaan joutsen-merkkiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta ja laatua parantamalla tuetaan paikallisen elinkeinoelämää saamaan osaavia työntekijöitä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa kehitetään toimintatapaa ja -malleja, joilla tuetaan henkilöstön hyvinvointia muutostilanteessa. Nämä toimintatavat voidaan myös tuotteistaa, ja niitä sekä niistä saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää muissa vastaavissa tilanteissa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Julkisen liikenteen sopivuus ammatillisen koulutuksen tarpeisiin (työpaikat, oppilaitokset) on tällä hetkellä haastavaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Hankkeen päätavoitteena on tukea henkilöstön hyvinvointia ja innovatiivisuutta muutostilanteessa. Tämän tavoitteen toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan koko hankkeen ajan tehtävillä arvioinneilla ja palautekyselyillä. Opiskelijoiden ja muiden asiakkaiden osallisuutta ja osallistumista tukemalla parannetaan heidän hyvinvointiaan. Ammatillisen koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus tukee seutukunnan asukkaiden osaamisen kehittämistä, parantaa työllistymistä ja työssä pysymistä sekä on osa seutukunnan houkuttelevuutta.
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Ammatillisen koulutuksen entistä laajemmat ja monialaisemmat palvelut sopivat molempien sukupuolten edustajille ja avaa mahdollisuuksia ei-sukupuolittuneelle koulutustarjonnalle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Uudistuneen ammatillisen koulutuksen laajemmat ja monialaisemmat palvelut sopivat entistä paremmin erilaisille opiskelijoille sekä eri kulttuurien edustajille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Uudistuva ammatillinen koulutus sekä ainutlaatuinen yhteiskampus muuttaa toimintakulttuuria perinteisessä ammatillisessa koulutuksessa
Ympäristöosaaminen 5 6
Uuden kampuksen ja käyttöönotettavien digitaalisten ratkaisujen kautta henkilöstön ja asiakkaiden osaaminen ympäristöasioissa paranee

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yhdessä voimaa Ylä-Savoon -hankkeessa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savon koulutuskuntayhtymä perustivat yhteiskampuksen Iisalmeen. Hankkeen tuloksena Sankariniemen -kampus on asiakkaille helposti saavutettava monialainen ammatillisen koulutuksen keskittymä. Ammatillisen koulutuksen positiivinen imago kannustaa hakeutumaan koulutuksiin ja vahvistaa yläsavolaiselle työelämälle osaavia tekijöitä.

Hankkeen toimena oli osallistaa henkilöstö muutostilanteessa antamaan toiveitaan sekä ideoitaan miten yhteiskampuksella työskentely saadaan sujumaan hyvin heti alusta alkaen. Hankkeessa järjestettiin henkilöstötarpeiden pohjalta erilaisia tilaisuuksia. Hankkeen henkilöstökyselyiden tuloksena voidaan todeta, että hankkeen osallistavilla menetelmillä on ollut merkitystä ison muutoksen läpiviennissä. Toteutettujen kyselyiden mukaan henkilöstön työtyytyväisyys ja työssä viihtyminen on kasvanut muutostilanteesta huolimatta. Yhteisesti ja yhdessä laaditut toimintaohjeet niin pedagogisen yhteistyön-, tilojen kuin yhteistoimintojen osalta tukevat henkilöstöä työssään ja uusien toimintatapojen sisäistämisessä. Yhteiskampuksen rakentamiseen liittyvät asiat on tiivistetty Kampusopas yhteiskampuksille –koontiin, vastaavanlaisten yhteistilojen käyttöönoton tukemiseksi.