Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21437

Hankkeen nimi: Jämställdhet givetvis - SECiSo II (Equality of Course - SECiSo II)

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0988182-8

Jakeluosoite: Kungsgårdsvägen 30 A

Puhelinnumero: 063242000

Postinumero: 65380

Postitoimipaikka: Vasa

WWW-osoite: http://www.yrkesakademin.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ann-Maj Björkell-Holm

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: affärsutvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ann-maj.bjorkell-holm(at)yrkesakademin.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447503150

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Syftet med projektet är att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningen och att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Detta kommer att kunna uppnås genom att inkludera målgruppen lärare inom yrkesutbildningen i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Viktiga aspekter genom hela projektet är jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet. Projektet kommer att utveckla och testa olika utbildningsaktiviteter såväl som verktyg och metoder för detta syfte. Digitala medier är också viktiga för mer tillgänglig kommunikation som möjliggör samarbete över en stor geografisk yta och som ett medel för att hålla kvar studerande/arbetstagare som valt en otraditionell utbildning och yrke.

Avsikten är att genom att inkludera lärare och handledare, utveckla nya delmoment i utbildningen samt att utveckla nya digitala lösningar med avseende på tillgänglighet.

Det transnationella partnerskapet består av Yrkesakademin i Österbotten i Finland, RSMH i Sverige samt ImpulSE vid Hanze University i Holland. Utbytet organiseras via workshops, skuggning och utarbetande av verktyg och modeller (utbyte mellan sakkunniga). Den efterfrågade effekten är att skapa förutsättningar för djupare förståelse kring jämställdhet och psykosociala utmaningar. Målet är en ökad kapacitet för jämställdhet, att förebygga ungas psykiska ohälsa, inom utbildningsväsendet och senare på arbetsmarknaden genom att samarbete kring en verktygsback för metodutbyte, där alla bidrar med olika kompetenser och metoder samt för att sprida erfarenheter kring avhopp och prevention.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Målgrupp
För att åstadkomma önskade förändringar är personer i studerandes direkta närhet den primära målgruppen. Dvs personal i skolan (förutom projektpersonalen) och handledare som via utvecklingsarbetet motverkar avbrott och marginalisering.

Yrkes- och gemensamma ämneslärare och handledare i yrket, förutom projektpersonalen, kommer att fungera som målgrupp för insatser för t ex utveckling av en struktur för fortbildning och mentorering av lärare (train the trainers) och ökad kvalitet i utbildning.

Utvecklingsarbetet koordineras av en projektledare, dokumenteras av en projektsekreterare och utförs av en arbetsgrupp bestående av 9 personer som jobbar som lärare, stöd och handledningspersonal eller ingår i skolans ledning. Dessa personer erhåller lön från projektet och ingår därför inte i målgruppen. Övriga lärare samt stöd och handledningspersonal från organisationen ingår i målgruppen för projektets utvecklingsverksamhet och erhåller inte lön från projektet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Den sekundära målgruppen är kvinnor och män som inte ännu har en fast förankring på arbetsmarknaden, vilket i detta utvecklingsprojekt är nuvarande och blivande studerande inom yrkesutbildningen. Målgruppens roll är bland annat att delta i utvecklingen av yrkesutbildningen tillsammans med lärare och handledare samt dela med sig av egna erfarenheter och utvecklingsförslag inom temat.

För unga studerande kan också föräldrar och målsmän utgöra målgrupp för utvecklingsverksamheten.

Handledare på arbetsplatser kan fungera som sekundär målgrupp i aktiviteter för att höja kompetensen hos dem och utveckla en hållbar struktur för utbildning på arbetsplats.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 157 106

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 132 656

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 209 475

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 176 875

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Sydösterbottens kustregion, Vaasan

Kunnat: Mustasaari, Kaskinen, Pedersören kunta, Kristiinankaupunki, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vöyri, Kruunupyy, Maalahti, Vaasa, Närpiö, Luoto, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Både kvinnor och män delar med sig av sin sakkunskap i planeringen och genomförandet av projektet. Kvinnornas och männens insatser i utvecklingsarbetet varierar mellan olika verksamheter och yrken, ex inom service, soc och hälsovård samt livsmedelsbranscherna är flertalet sakkunniga kvinnor i jämförelse med den producerande industrin. Genomförandet av utvecklingsarbetet anpassas enligt respektive yrke genom att höra studerande och personalens önskemål. Inom projektet kommer tillgänglighet och delaktighet som berör arbetsmiljön och verksamhetskulturen ur ett könsperspektiv att poängteras i samband med skapande av material och stödtjänster.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Aktören i projektet har en jämställdhetsplan och i projektets alla åtgärder fungerar vi genussensitivt så att alla oberoende av ålder och kön, har möjlighet att delta på jämlika premisser. Inom projektet kommer tillgänglighet och delaktighetsfrågor som berör arbetsmiljöer ur ett könsperspektiv att poängteras. Detta sker i samband med skapande av material och stödtjänster. Projektarbetarna väljs på basen av sin kompetens och vilja att delta i utvecklingsarbetet. I genomförandet fungerar både kvinnor och män som sakkunniga. Jämställdhet iakttas i val av vem som gör vilket utvecklingsarbete.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Jämställdhet iakttas i all utvecklingsverksamhet, val av personer, sakkunniga och metod.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
YA har en miljöledningsmanual för Campus Kungsgården som inkluderar vår miljöpolicy. Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004. Inom all vår verksamhet strävar vi till ständig förbättring, förebyggande åtgärder, förebyggande av förorening samt hållbar utveckling. Inom kvalitets- och miljöledningssystemet strävar vi till att, i samarbete med andra parter inom samkommunen, utveckla arbetsgemenskapen och betona trivsel och trygghet i arbetet samt fysisk och psykisk hälsa. Främjande av hållbar utveckling inom YA innebär att studerande och personal känner till den hållbara utvecklingens principer och motiveras att verka för dem i studier och arbete samt som medborgare. De känner till och iakttar miljövänliga arbets- och handlingssätt och kan i synnerhet identifiera de vanligaste problemavfallen och hanteringen av dem. De uppskattar naturens mångformighet, förstår den hållbara utvecklingens ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner och kan främja dessa värden i sin verksamhet. Utvecklingen av digitala modeller och tjänster förväntas minska naturresurser eftersom vissa funktioner effektiviseras genom digitalisering.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Mycket av det material som skapas inom projektet är i digital form, vilket inverkar i någon grad på materialanvändning och avfall.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Samarbete och lära av varandra är förutsättningar för att öka utbytet, kompetensen och sysselsättningen. I projektet vill vi stärka kompetenser som är lämpliga på arbetsmarknaden och som motverkar utslagning.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
I projektet eftersträvas bestående verksamheter som förbättrar kvaliteten i utbildningen och studerandes möjlighet till fortsatt utbildning och sysselsättning.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
I projektet eftersträvas minimering av resurser för förflyttning och logistik i och med att planering och utveckling sker mestadels via digitala webbmöten.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
I projektet utvecklas modeller och tjänster som förbättrar studerandes studieframgång, möjligheter till sysselsättning och därmed främjar det deras välmående.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Jämlikhet, delaktighet och inkludering starka principer i projektet. Detta skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna av utvecklingsverksamheten i projektet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Jämlikhet, delaktighet och inkludering starka principer i projektet. Detta skall genomsyra alla åtgärder och vara en av de centrala effekterna av utvecklingsverksamheten i projektet.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet
Ympäristöosaaminen 0 0
Ingen direkt eller indirekt beröring i projektet

9 Loppuraportin tiivistelmä

Syftet med projektet var att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningen och att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Detta uppnåddes genom att målgruppen lärare inom yrkesutbildningen inkluderades i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Viktiga aspekter genom hela projektet var jämställdhet, likabehandling och tillgänglighet. Projektet utvecklade och testade olika utbildningsaktiviteter såväl som verktyg och metoder för detta syfte. Digitala medier var också viktiga för att öka tillgänglig kommunikation som möjliggjort samarbete över en stor geografisk yta och som ett medel för att hålla kvar studerande/arbetstagare som valt en otraditionell utbildning och yrke. Genom att inkludera lärare och handledare har vi utvecklat nya delmoment i utbildningen samt att utvecklat nya digitala lösningar med avseende på tillgänglighet.

Det transnationella partnerskapet bestod av Yrkesakademin i Österbotten i Finland, RSMH i Sverige samt ImpulSE vid Hanze University i Holland. Utbytet organiserades via workshops, skuggning och utarbetande av verktyg och modeller (utbyte mellan sakkunniga) och vi skapade förutsättningar för djupare förståelse kring jämställdhet och psykosociala utmaningar. Vi har ökat kapaciteten bland målgruppen för jämställdhet, förebyggt ungas psykiska ohälsa, inom utbildningsväsendet och senare på arbetsmarknaden genom att samarbete kring en verktygsback för metodutbyte, där alla bidrar med olika kompetenser och metoder samt för att sprida erfarenheter kring avhopp och prevention.