Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21438

Hankkeen nimi: DigiTaito - Digiosaamisella työssä tulevaisuuteen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2018 ja päättyy 30.11.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0203131-0

Jakeluosoite: Töölöntullinkatu 8

Puhelinnumero: 09 41500300

Postinumero: 00250

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.aktiivi-instituutti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kari Karvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtava rehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.karvonen(at)aktiivi-instituutti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 09 41500300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, 1015428-1
Suomen Diakoniaopisto Oy, 2756786-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DigiTaito - Digiosaamisella työssä tulevaisuuteen-hanke pureutuu työelämän digitalisoitumisen murrokseen. Sosiaali – ja terveydenhuollon uudistuessa ja uuteen SOTE-toimintamalliin siirryttäessä tietoteknisten valmiuksien merkitys alan henkilöstön osaamisessa korostuu. Henkilökunnan tulee hallita työtehtävistä riippuen sujuvasti ne tieto- ja viestintätekniikan (TVT) -työvälineet, jotka oleellisesti tukevat omassa tehtävässä suoriutumista.
Hankkeen kohderyhmänä on sosiaali- ja terveydenhuoltoala ja siten hyötyjiä alan yritykset ja julkinen sektori sekä niiden työntekijät. Erityisesti hanke on suunnattu yli 40-vuotiaisiin alemman koulutuksen omaaviin SoTe-alan työntekijöihin mukaanlukien alalla toimivat maahanmuuttajataustaiset työntekijät.
Hankkeessa tuotettuja työkaluja ja verkko-opintoja voidaan hyödyntää myös laajemmin. Ne soveltuvat kaikille, joilla tietoyhteiskuntaosaamisen taidoissa on puutteita.


Hanketta koordinoi Toimihenkilöjärjestöjen opintoliitto ja osatoteuttajina hankkeessa ovat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Suomen Diakoniaopisto. Hanke on valtakunnallinen ja alueellisesti lähiopetusta järjestetään pääkaupunkiseudulla, Pohjois-Pohjanmaalla, Tampereen seudulla ja Kuopion seudulla.

Hankkeen tavoitteet:
1. Toiminnallisena tavoitteena on lisätä osanottajien tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tasoa tasolta 0 tasolle 1 ja tasolta 1 tasolle 2(PIAAC –tutkimus).
2. Tavoitteena on koulutustarvekartoituksen jälkeen tuottaa kohderyhmälle suunnatut koulutuskokonaisuudet, jotka parhaiten edistävät tieto -ja viestintätekniikan osaamista SOTE-sektorilla
3. Tavoitteena on hankkeen valtakunnallinen vaikuttavuus, joten toteutukseen osallistuu useita toimijoita eri puolelta Suomea.
4. Välillisenä tavoitteena on, että työelämä mieltää oppilaitoksen oppimiskumppaniksi, jonka kanssa yhdessä kehitetään työelämän osaamista ja toimintatapoja. Toimijoiden rooleja kuvaa tasavertainen dialogi ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittely.
5. Hankkeessa luodaan toteutettujen koulutusten pohjalta kaikille digitaitojen kehittämisestä kiinnostuneille avoin MOOC (Massive Open Online Course) -tarjonta.


Toimenpiteet:

1. Kohderyhmän ja osallistuvien organisaatioiden aktivointi
2. Kohderyhmän koulutustarvekartoitus
3. Koulutusmoduuleiden suunnittelu ja pilotointi
4. Koulutusten toteutus (koulutusmuotoja ovat lähi- ja etäopetus sekä itseopiskelu, verkkokokoukset ja -koulutukset, suorat verkkolähetykset, tallenteet, verkkototeutukset sekä ohjeet www-sivuilla). Hanke etenee kolmen vaiheen kautta (1. vaihe: paljon lähiopetusta ja vähän verkkokoulutusta, 2. vaihe: vähän lähiopetusta ja paljon verkkokoulutusta, 3. vaihe: kokonaan verkossa toteutettava MOOC -tarjonta).
5. Alueellisessa yhteistyössä (Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, TAMK, SDO) järjestetään myös erityisesti verkko-opetukseen liittyviä seminaareja ja webinaareja.
6. Hankkeen loppuarviointi. Osallistujien ja organisaatioiden palautteet kerätään sähköisesti, analysoidaan ja hyödynnetään jatkokehittämisessä.


Hankkeen toimenpiteet (koulutukset ) toteutetaan pääkaupunkiseudulla sekä Kuopion Tampereen ja Pohjois-Pohjanmaan seuduilla. Toteutuksen käytännön suunnittelu käynnistyi marraskuussa 2017. Joulukuussa 2018 ja alkuvuodesta 2019 tarkennetaan hankesuunnitelma, aktivoidaan osanottajaorganisaatiot, kartoitetaan kohderyhmien erityiset koulutustarpeet ja suunnitellaan koulutukset (verkko – ja lähiopetus). Vuoden 2019 alussa myös pilotoidaan joitakin moduuleita. Varsinainen valmennus- ja koulutustoiminta alkaa keväällä 2019.Hankkeen tulokset:

1. Varsinaisten osanottajien kohdalla työssä vaadittavan digiosaamisen varmistaminen ja osaamisen kehittyminen, motivoituminen, ammatillisen itsetunnon vahvistuminen sekä näin ollen henkilökohtaisen kilpailukyvyn lisääminen ja mahdollisuus jatkaa työuraa pitkälle tulevaisuuteen.
2. Osallistuvien organisaatioiden kilpailukyky ja tehokkuus lisääntyvät ja paranevat.
3. Hankkeen aikana syntyy uusia oppilaitosten ja työelämän sekä oppilaitosten välisen yhteistyön tekemisen ja kehittämisen keinoja ja malleja.
4. Tuloksena syntyy myös useita digiosaamisen kehittämiseen tähtääviä verkko-opintokokonaisuuksia, joita voidaan hyödyntää valtakunnallisesti sekä hankkeen aikana että myöhemmin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmä on Sote -alalla yli 40-vuotiaat alemman koulutuksen omaavat ja aktiivisesti työelämässä toimivat työntekijät, jotka toimivat yrityksissä ja julkisella sektorilla mukaan lukien alalla toimivat maahanmuuttajataustaiset työntekijät, joiden digiosaamisen taidoissa on puutteita.

Työelämänsä aktiivisessa vaiheessa on edelleen paljon niitä, joiden digitaidot eivät ole riittävät ja tämä puute heikentää uralla etenemistä ja saattaa jopa johtaa työuran katkeamiseen ja putoamiseen työmarkkinoilta.

Erityisesti kohderyhmänä ovat hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten nykyiset työelämäyhteistyöorganisaatiot, joiden lisäksi hankkeeseen hankitaan uusia yhteistyökumppaneita. Myös toteuttajaorganisaatioiden henkilöstö, kuten opettajat, ohjaushenkilöstö ja uraneuvojat osallistuvat soveltuvin osin toteutettaviin koulutuksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Suuri osa hankkeen koulutuksista toteutetaan verkko-opintoina, jotka ovat käytännössä avoimia kaikille halukkaille. Siten välillisinä kohderyhminä ovat kaikki aikuiset (työelämässä, työttömänä tai opiskelemassa), joiden tietoyhteiskuntaosaamisen taidoissa on puutteita. Myös osallistuvien oppilaitosten henkilöstö ja opiskelijat ovat välillisiä kohderyhmiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 022

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 230 564

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 459 866

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 244 627

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 440

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Vaikka hankkeen pääkohderyhmän sote –alan henkilöstöstä valtaosa on naisia tavoitellaan kaikkien tukea tarvitsevien henkilöstön edustajien ICT-taitojen kehittämistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Valtavirtaistaminen on huomioituna hankkeessa siten, että lähtökohtana valmennuksessa on tasa-arvon ja sukupuolten yhdenvertaisuuden edistäminen yksilöllisyyttä kunnioittaen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on tukea henkilöstön ICT-taitojen kehittymistä tasapuolisesti niin, että yrityksen tai organisaation kilpailukyky kehittyy ja yksilön mahdollisuudet säilyttää oma työpaikkansa lisääntyy. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon hankkeella on välillisiä vaikutuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen aikana käytetään ekologisesti kestäviä materiaaleja aina, kun siihen on mahdollisuus (esim. kahvitustilaisuuksissa oikeat astiat). Tarpeetonta paperitulostusta vältetään ja suositaan sähköisiä materiaaleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Valtakunnallisessa hankkeessa suositaan verkkoneuvotteluvälineitä kokouksissa ja näin vältetään turhaa matkustamista. Matkustettaessa suositaan julkisia kulkuneuvoja
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Huomioidaan osana kestävää kehitystä ja ekologisesti kestävää toimintaa ja ajattelua, mutta ei suoraa yhteyttä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Huomioidaan osana kestävää kehitystä ja ekologisesti kestävää toimintaa ja ajattelua, mutta ei suoraa yhteyttä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoraa yhteyttä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Pääosin verkkokoulutuksena toteutettava Huomiota kiinnitetään erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyjen yhteydessä, toteutuu välillisesti hyvin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Tulee välillisesti esille hankkeen tapahtumissa ja toiminnassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Digiosaamisen tason nosto. Hankkeessa toimitaan työelämä-läheisesti ja –lähtöisesti. Mukana olevat osatoteuttajat huolehtivat omalta osaltaan alueellisen elinkeinorakenteen kestävän kehityksen tukemisesta. Valtakunnallinen hanke palvelee myös paikallista toimintaa laajemmin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Pääosin verkkokoulutuksena toteutettava. Hankkeessa keskeisenä tavoitteena on kehittää aineettomia tuotteita (opintokokonaisuuksia, erilaisia yhteistyön tekemisen muotoja) ja palveluita. Hankkeen aikana luodaan uusia toimintamalleja oppilaitosten käyttöön ja tätä tietoa voidaan hyödyntää laajasti eri sidosryhmien tahoilta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Hanketyöskentelyssä on luontevaa käyttää mahdollisimman paljon erilaisia verkkoratkaisuja (Some, oppilaitosten järjestelmät ja muut virtuaaliset ratkaisut). Tavoitteena on, että tieto ja informaatio liikkuvat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
ICT –taitojen kehittymisen myötä osanottajien ammatillinen itsetunto ja itseluottamus kehittyvät ja niillä on suora vaikutus yksilön hyvinvoinnin kehittymiseen.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
SOTE-ala pitkälti naisvaltaista, kohderyhmässä huomioidaan maahanmuuttajataustaiset
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Hankkeessa kehitetään osallistumisen muotoja, jotka lisäävät opiskelijoiden, oppilaitosten sekä työelämän edustajien yhteistä keskustelua ja vuorovaikutusta. Tällä tuetaan yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeessa huomioidaan kielellisen ja kulttuurisen eroavaisuuksien tuottama tuen tarve.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeessa huomioidaan ympäristönäkökulma ja selvitetään virtuaalisten toimintatapojen tehokasta hyödyntämistä soveltuvin osin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-