Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21440

Hankkeen nimi: Future Professionals – ajoneuvo- ja logistiikka-alojen uudet osaamisvaatimukset

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.9.2018 ja päättyy 30.11.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0161067-9

Jakeluosoite: Taitajantie 2

Puhelinnumero: 0207879211

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kvlakk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Liena Silen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yhteyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liena.silen(at)kvlakk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404826770

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeella haetaan ratkaisua siihen, että ajoneuvo- ja logistiikka-alan koulutus ja opetussuunnitelmat eivät kaikilta osin vastaa työelämän nopeasti muuttuvia osaamistarpeita. Koulutuksen järjestäjinä meidän on vastattava sekä ajoneuvo- että logistiikka-alan murrokseen ennakoivasti, jotta osaavaa työvoimaa voidaan tarjota oikea-aikaisesti ja työelämässä olevien ammattilaisten osaamista voidaan ylläpitää.

Tavoitteet:

1.Tavoitteena on tutkia, miten ajoneuvo- ja logistiikka-alojen osaamisvaatimukset ja työtehtävät muuttuvat mm. uusien energiamuotojen ja autonomisten autojen myötä. Osaamistarpeiden tunnistaminen ja kuvaaminen jaotellaan ajoneuvo- ja logistiikka-alojen ydinosaamisiin sekä tärkeimpiin erityisosaamisiin. Tietoa hankitaan kuulemalla työelämän edustajia, ammattialojen muita asiantuntijoita, perehtymällä tutkimusten ja hankkeiden tuloksiin sekä jakamalla parhaita eurooppalaisia käytänteitä.
2. Tunnistettujen osaamisvaatimusten pohjalta kehitetään ja tuotteistetaan koulutustuotteita, joita voidaan hyödyntää sekä osana ammatillista koulutusta että jo alalla toimivien henkilöiden täydennyskoulutusta.
3. Hankkeessa tutkitaan myös, miten ajoneuvo- ja logistiikka-alan opetusta voitaisiin toteuttaa kansainvälisessä yhteistyössä digitalisaatiota hyödyntäen.
4. Lisäksi kehitetään uusia toimintamalleja työelämän ja oppilaitosten välillä ja liitetään toimintatavat osaksi koulutusohjelmia.

Tulokset:

1. Tunnistetaan ajoneuvo- ja logistiikka-alojen uusia osaamisvaatimuksia yhdessä työelämän, sidosryhmien ja kansainvälisten hankekumppaneiden kanssa. Hankeverkoston toimijoiden kehittämis- ja ennakointiosaaminen kehittyy.
2. Ajoneuvo- ja logistiikka-alojen perus- ja täydennyskoulutukset vastaavat työelämän osaamisvaatimuksia liittyen mm. uusiin teknologioihin ja energiamuotoihin.
3. Tuotetaan osaavaa työvoimaa ajoneuvo- ja logistiikka-aloille.
4. Löydetään tehokkaampia tapoja tehdä työelämäyhteistyötä ja hyödyntää työpaikkoja oppimisympäristöinä.
5. Hyödynnetään digitalisaatiota kansainvälisessä koulutusyhteistyössä. Kouluttajien ja opiskelijoiden valmiudet toimia kansainvälisessä yhteistyössä kehittyvät. Jaetaan parhaita eurooppalaisia käytäntöjä.

Hanke tuottaa uusia opetussisältöjä ja työelämälähtöisiä toimintamalleja ajoneuvo- ja logistiikka-alan koulutuksiin. Osaamista jaetaan kansainvälisesti mm. digitalisaatiota hyödyntävien opetuskokonaisuuksien sekä kouluttajayhteistyön avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Oppilaitosorganisaatiot sekä ajoneuvo- ja logistiikka-alojen kouluttajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Ajoneuvo- ja logistiikka-alan opiskelijat
Ajoneuvo- ja logistiikka-alan yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 569

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 714

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 56 569

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 714

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan sukupuolinäkökulma mm. ajoneuvo- ja logistiikka - alojen uusien osaamistarpeiden tunnistamisessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa ei ole huomioitu sukupuolinäkökulmaa (valtavirtaistaminen).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hankkeella on välillinen luonnonvarojen käytön kestävyyteen, koska varsinainen hanke liittyy mm. vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämiseen ajoneuvo- ja logistiikka-aloilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeella on välillinen vaikutus ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen, koska varsinainen hanke liittyy mm. vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämiseen ajoneuvo- ja logistiikka-aloilla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeella on välillinen vaikutus pinta- ja pohjavesiin, maaperään, ilmaan tai kasvihuonekaasujen vähentämiseen, koska varsinainen hanke liittyy mm. vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämiseen ajoneuvo- ja logistiikka-aloilla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta materiaalihallintoon tai jätteiden syntymiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankkeella on välillinen vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön, koska varsinainen hanke liittyy mm. vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämiseen ajoneuvo- ja logistiikka-aloilla.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeella on välillisesti myönteinen vaikutus työllistymiseen ja elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen, koska varsinainen hanke liittyy mm. vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämiseen ajoneuvo- ja logistiikka-aloilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeella on välillinen vaikutus liikkumiseen tai logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistämiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella on välillinen vaikutus ympäristöosaamiseen, koska varsinainen hanke liittyy mm. vaihtoehtoisten energiamuotojen hyödyntämiseen ajoneuvo- ja logistiikka-aloilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-