Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21441

Hankkeen nimi: Dörren

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.8.2020

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1637159-4

Jakeluosoite: Simonsgatan 8

Puhelinnumero: +358 50 5210080

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: Helsingfors

WWW-osoite: http://www.luckan.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eva Jessica Anita Lerche

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tf. utvecklingschef

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jessica.lerche(at)luckan.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 503733925

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet Dörren implementerar och anpassar Axfoundations esf-finansierade projekt Yrkesdörren till finländska förhållanden. Konceptet utvecklas och testas i huvudstadsregionen. Dörren är ett helt nytt koncept i Finland för att skapa möten mellan arbetssökande invandrare och personer inom yrkeslivet.

I dörren matchas en dörröppnare (person inom yrkeslivet eller person med goda professionella nätverk) med en deltagare som önskar bredda sina professionella nätverk. Deltagaren utforskar sin bransch i Finland genom individuella möten för att få en insikt i hur branschen fungerar i Finland, kunna bedöma hur och var hen bör rikta sin arbetssökning och hens eventuella behov av fortbildning för att kunna arbeta inom sin bransch. Dörröppnaren och deltagaren träffas en gång för en timme antingen på dörröppnarens arbetsplats eller i ett kafé. Projektet erbjuder en färdigt utvecklad samtalsguide för att ge ramar till mötet. På basen av samtalet och deltagarens behov delar dörröppnaren två nya kontakter med deltagaren. Därefter kontaktar deltagaren de två nya kontakterna och träffas med envar en timme igen. Utifrån dessa möten delar dörröppnarna igen med sig två nya kontakter som deltagaren sedan träffar enligt samma modell. Då deltagaren upplever att hen fått tillräckligt med information och kunskap om sin bransch med hjälp av Dörren tar processen slut. Därefter kan hen få ytterligare stöd av Luckans vägledningstjänst se http://integration.luckan.fi.

Ifall dörröppnaren upplever att hen inte har för deltagaren ändamålsenliga kontakter kan hen hänvisa deltagaren till Dörren som sedan matchar deltagaren på nytt med en annan dörröppnare. Ifall dörröppnaren och deltagaren inser i samtalet att de vill fortsätta träffas kan de göra så på egen hand eller gå med i Luckans mentorprogram FIKA som erbjuder ramar för ett längre mentorskap se http://integration.luckan.fi/fika/. Ifall mötet leder till att dörröppnaren inser att deltagaren kunde ha nytta av andra former av sociala möten kan hen hänvisa deltagaren till Luckans andra former av sociala möten se: http://helsingfors.luckan.fi/nyfiken/. Ifall dörröppnaren och deltagaren inser att deltagaren kunde ha nytta av djupare vägledning kan hen boka en tid hos Luckans rådgivningstjänst. Ifall mötet leder till att dörröppnaren vill erbjuda en arbetsprövning eller lönesubvention kan hen vända sig till Luckans vägledningstjänst för mera information och stöd se: http://integration.luckan.fi.

Projektet börjar med att bekanta sig med Yrkesdörren på djupet, utveckla och anpassa konceptet till finländska förhållanden. En internetsida för projektet upprättas och ett matchningsverktyg på Internet utvecklas. Projektet rekryterar dörröppnare via sociala medier och genom att utveckla samarbeten med möjligast många olika sorters aktörer med etablerade medlemmar såsom fackförbund, alumnföreningar,handelskammare, pensionärsförbund och föreningar. För att nå målgruppen används också sociala medier samt att konceptet marknadsförs via utbildningsanordnare för integrationsutbildningar, via Arbets- och näringsbyråns kanaler och ställen så som Helsingfors stads Virka info (International House) och Navigatorn. Därefter påbörjas verksamheten och matchningen börjar.

Projektet utvecklar också en finansieringsmodell för fortsatt verksamhet. Det finns möjligheter att integrera verksamheten i Luckans basservice men nya former av finansiering skulle underlätta fortsatt verksamhet. Därför utreder projektpersonalen möjligheterna till företagsfinansiering och medlemskapsavgifter för organisationer som har nytta av Dörren och skapar en modell för att stöda Dörrens verksamhet efter projektets slut.

Projektet resulterar i att deltagare (invandrare) och dörröppnare får ett utvidgat professionellt nätverk och därmed ökar möjligheterna till sysselsättning för arbetssökande invandrare. Ett av målen är därmed att öka sysselsättningen av invandrare inom arbeten som motsvarar hens kompetens. Projektet erbjuder också en möjlighet för invandrare som har ett arbete som inte motsvarar deras kompetens att hitta ett arbete där det finländska samhället, samt deltagaren själv, kan utnyttja hens/sin kompetens bättre . Dörren sänker tröskeln för både dörröppnaren och deltagaren att delta genom att projektet inte kräver mer engagemang än ett möte. Därmed är ett resultat att fler professionella inom yrkeslivet har en möjlighet att lära känna personer med olika bakgrunder, vilket i sin tur motverkar fördomar och bidrar till att förändra synen på invandrare från okunniga till kunniga samt öppnar dörren och möjligheterna för den finländska arbetsmarknaden att skapa en större diversitet i sin arbetsgemenskap som kan bidra till nya idéer, en mera dynamisk organisationskultur och varför inte bidra till ökade möjligheter att utveckla nya produkter gångbara för den globala ekonomin.

Utöver det är ett resultat av projektet att en finansieringsform som kan stöda fortsatt verksamhet efter projektets slut har utvecklats. Projektet utvärderar sin verksamhet utgående från sina målsättningar. I projektet beaktas specifikt hur metoden fungerar för och upplevs av män och kvinnor. I början av projektet görs en behovsanalys av Luckans kunder och utbildningsanordnarnas studerande. I utvärderingen jämförs svaren mellan de båda könen för att se ifall upplevelserna skiljer sig. Jämlikhetsprincipen beaktas så att konceptet erbjuds för alla som det lämpar sig men också för hur den fungerar för professionella inom olika branscher. Projektets delmål är att befrämja en attitydförändring på arbetsmarknaden gentemot invandrare och synliggöra deras kompetens. Detta följs upp genom utvärdering av dörröppnares attityder och upplevelser av möten. Från en hållbarhets synvinkel är detta viktigt eftersom det är en stor nationalekonomisk förlust för Finland (för att inte tala om den personliga förlusten i välmående och inkomst för individen) att alla i Finland har en likvärdig möjlighet att arbeta i ett arbete som motsvarar hens kunnande.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets huvudmålgrupp är invandrare. Eftersom åldersstrukturen hos invandrare är allmänt yngre riktar sig projektet i synnerhet till unga invandrare trots att verksamheten är öppen för alla oberoende av ålder. Tanken är att erbjuda isynnerhet arbetssökande en möjlighet att utvidga sina nätverk men också för de invandrare som är i arbetslivet men som söker efter ett arbete som motsvarar deras kompetens. Den andra målgruppen är etablerade finländare främst i arbetslivet men är också öppen för pensionärer eller övriga med goda nätverk.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- integrationsutbildningsanordnare
- högskolor med internationella studerande
- arbetsgivare
- fackförbund
- högskolors alumnföreningar
- andra föreningar
- handleskammare

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 134 999

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 824

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 277 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 824

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Raaseporin, Helsingin, Porvoon

Kunnat: Porvoo, Hanko, Espoo, Vantaa, Sipoo, Kirkkonummi, Inkoo, Kauniainen, Raasepori, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Jämn könsfördelning är projektets målsättning. Före projektets början har en könsanalys gjorts av Luckans nuvarande vägledningsverksamhet. 1. Luckans handledningen besöks främst av män. 2018 Helsingfors Kyrkslätt Borgå jan-juni 208 (54 kvinnor) 102 (29 kvinnor) 33 (11 kvinnor) 2. År 2018 har Luckans mentorverksamhet intresserat kvinnor mer än män. Fika 2018 Jan-juni 23 (15 kvinnor) Majoriteten av mentorerna är också kvinnor. 3. Kurser och workshops är för tillfället mera populära med kvinnor. Workshop exempel: Personal strengths and weaknesses 13 (11 kvinnor) Modern job application: 15 (13 kvinnor) Kursen: Introduction to business hade 15 deltagare varav 13 var kvinnor. Handledningen besöks alltså främst av män men mentorerna, kurserna och workshopparna verkar vara mera populära med kvinnor. Kvinnor som deltar i workshops och mentoreringen är ofta de som tillhör huvudmålgruppen för projektet alltså högt utbildade som söker arbete som motsvarar deras kompetens. Luckans vägledning besöks alltså av båda könen men det finns skillnader i hur de använder tjänsterna. Projektet följer med könsfördelningen av deltagare och dörröppnare. Detta beaktas i utvecklingen av mätindikatorerna. Integrationsutbildningarnas könsfördelning utreds i början av projektet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ett normkritiskt förhållningssätt genomsyrar all verksamhet och projekt som huvudmannen bedriver. Deltagarnas känsla av säkerhet att möta en tidigare okänd person tas i beaktande i projektplaneringen, vilket är särskilt relevant inom rådande projekt.Projektet arbetar kontinuerligt för att erbjuda möjligheten att delta både för män och kvinnor samt försöker också engagera dörröppnare från branscher som tenderar att vara mans eller kvinnodominerade för att få en jämnare könsfördelning av dörröppnare.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektets målsättning är att öka invandrares arbetsmöjligheter på den finländska arbetsmarknaden genom att öppna upp professionella nätverk och genom att facilitera positiva möten motverka fördomar mellan folkgrupper.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
I Luckan är hållbarhetsaspekten integrerade i verksamheten.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Inte relevant direkt pga av projektets natur. Miljövänligt sätt att resa prioriteras, digitala möten nyttjas samt digitala lösningar framom pappershandlingar.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Inte direkt relevant i detta sammanhang.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Inte aktuellt i detta sammanhang.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
kan inte definieras
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Verksamheten strävar efter att minimera avfall. Dock inte direkt relevant för projektet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ej relevant med tanke på projektets natur.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Projektet befrämjar en snabbare sysselsättningsprocess för arbetssökande invandrare, vilket i sin tur bidrar till en hållbarare lokal ekonomi. Projektet strävar också efter att motarbeta fördomar och öppna dörrar för personer med annan bakgrund som bidrar till att motarbeta segregation och utanförskap i den lokala näringsstrukturen .
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Projektet utvecklar tjänster, produkter och verktyg som är nätbaserade men som också ger rum för möten mellan människor.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Förflyttning och logistik görs möjligast enkelt och med möjligast miljövänliga alternativ så som kollektiv trafik.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Arbete har en central betydelse i en vuxen människas liv. Arbete möjliggör en inkomst, sociala nätverk, motverkar klasskillnader och hög sysselsättningsgrad motverkar marginalisering, segregering, brottslighet och till och med krig. Sysslolöshet hos unga, isynnerhet män, har ofta konstaterats vara en risk för samhällsfreden. Finland har flera gånger kritiserats för låga sociala stöd. De som lever på arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd lever under eller nära den europeiska gränsen för fattigdom. Därmed har utökade sociala nätverk samt ökad sysselsättning en betydande inverkan på både samhällets och individens välmående.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Verksamheten är öppen för alla. Projektet motverkar fördomar mot utländskt födda män som kvinnor genom att skapa möten mellan olika kön och bakgrunder.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Dörren strävar efter att synliggöra den utbildning och erfarenhet personer med olika bakgrunder har. Invandrare har ofta svårt att få tillfälle att beskriva sin kunskap eftersom bristande språkkunskaper ofta gör att intresset att se förbi just den bristen är liten.
Kulttuuriympäristö 3 3
Dörren ger deltagaren en möjlighet att bekanta sig med finländska arbetsplatser och arbetskultur. Projektet kan bidra till att också medverka i en förändring av arbetsplatsernas kulturmiljö från exkluderande till inkluderande.
Ympäristöosaaminen 0 0
Inte relevant.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-