Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21445

Hankkeen nimi: På samma linje - respekt inom idrott och ungdomsverksamhet

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 28.2.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Föreningen Luckan rf

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1637159-4

Jakeluosoite: Georgsgatan 27

Puhelinnumero: 0503733925

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: Helsingfors

WWW-osoite: http://www.luckan.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eva Jessica Anita Lerche

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tf. utvecklingschef, ansvarig för Luckans kompetenscenter

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: Jessica.lerche(at)luckan.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503733925

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektet är ett första startskott i form av ett sektoröverskridande utvecklingsprojekt för det svenskspråkiga idrottsfältet i samråd med ungdomsföreningar och utbildningsanordnare, som koordineras av Luckans samarbetskluster.

Målsättningen är att höja kompetensen bland instruktörer, idrotts- och ungdomsledare inom idrotts- och organisationsfältet vad gäller aktuella teman i tiden för främjande av likabehandling och jämlikhet följande ett normmedvetet, mångkulturellt och inkluderande förhållningssätt. Utbildningarna skall kunna tillgodoses och ge studiepoäng eller valideras i någon annan form.
Med hjälp av projektet vill man underlätta för invandrarstuderande, särskilt flickor, att stöda i samband med kritiska övergångsskeden under studiegången/livsbanan (och hindra avbrott) med hjälp av inkludering och stödaktiviteter. Samarbetet utvecklas mellan läroanstalter, fria bildningen där invandrare studerar.

Fokus ligger på utbildning, verkstäder och implementering av verktyg för ökad jämlikhet, normkritiskt förhållningssätt, delaktighet och mänskliga rättigheter. Stödjande verktyg implementeras som utvecklats riktade till unga och till de som möter de unga, så att de kan fungera som naturliga hjälpmedel inom idrottsfältet.

Projektet vill också stödja specifikt flickor i form av kamratstöd och “syskonskap” för stöd och kontakt; skapande av kontaktytor och stödband mellan flickor engagerade i idrott och föreningar i form av syskonskap/kamratstöd, dvs en äldre ungdom stöder en yngre i form av mentorskap och samtalsparter; med hjälp av ett möte med en storasyster, som ger av sin tid och sitt engagemang för att sparra, lyssna och finnas där för att stärka den ungas självkänsla och plats i samhället i form av chatt och e-post samt fysiska möten med hjälp av Luckans digitala ungdomstjänster samt organisationens kunskap i mentorskap och kamratstöd. Med hjälp av en ny bemötande metod, som benchmarkats från Sverige, tjejzonen.se, vill man stödja unga kvinnor i vardagen, i sårbara livssituationer och under kritiska övergångsskeden. Det handlar om att en äldre ungdom stödjer en annan yngre person eller en person som behöver särskilt stöd och sparring, såsom invandrarkvinnor.

Uppdraget innebär att utveckla, producera och implementera ett lättillgängligt och kvalitativt utbud av kunskap och information på svenska om aktuella samhällsteman som berör de unga via idrotts-och föreningsledare samt genom skapande och igångsättande av en virtuell plattform, pool av äldre “syskon” som vill stödja unga som behöver stöd och sparring i piloterande syfte. För att kunna utvärdera effekterna av detta projektförsök definieras och utformas mätindikatorer som mäter samhällseffekter på sikt (social impact), vilket idag brister inom tredje sektorn.

Resultaten av projektet är att på ett kostnadseffektivt sätt i samarbete med Luckannätverkets personal i landet och via Finlands svenska idrott med dess medlemsföreningar samt Folkhälsan utbildning höja kompetensen inom olika aktuella kompetensområden som motverkar trakasserier och diskriminering, stärker inkludering och gemenskap. Med hjälp av en nya form av samverkan och metodik för samtalspartnerskap stödja ungdomar i organisationerna som är i behov av vägledning och “bollplank”. Aktiviteterna är preventiva, främjar det sociala välbefinnandet, motverkar ensamhet och utanförskap och fungerar som en modell för tidigt ingripande, som kan förädlas även till andra områden och nätverk.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektets egentliga målgrupper är

- studerande och lärar-handledningspersonal inom läroanstalterna som medverkar i projektet, dvs även studerande kvinnor och elever/personal inom integrationsutbildningar

- idrottsledare (tränare och ledare inom idrotten) som möter de unga i tränings- och handledningssammanhang

- ungdomar i åldern 15 - 29 år, dvs yngre ungdomar och unga vuxna inom idrottsorganisationen Finlands Svenska idrott samt ungdomar via Luckannätverket och dess föreningar

Särskild fokusgrupp är unga flickor, och invandrare, som även medverkar i integrationsutbildningar. Notera att vi inte räknar med asylsökande som målgrupp, med undantag av de som medverkar i utbildningar, integrationsutbildningar eller motsvarande kan dessa räknas med som deltagare i projektet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektets indirekta målgrupper är:

- föräldrar
- kommunernas bildnings-, idrotts- ungdoms- och kulturpersonal samt beslutsfattare
- läroanstalter inom andra stadiet inom yrkesutbildningen samt yrkeshögskolor och universitet inom närliggande branscher
- organisationer inom den fria bildningen
- ungdomsförbund i landet
- alumnföreningar
- idrottsorganisationer
- handikapporganisationer (FDUV och SAMS)
- invandrarorganisationer och föreningar

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 426 791

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 419 939

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 426 794

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 419 939

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 219

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Huvudmannens arbete inom projekt utgår från en gemensam värdegrund baserad på mångfald, likabehandling, öppenhet och könsmedvetenhet. Jämn könsfördelning är projektets målsättning. Föreningen har nyss uppdaterat sin jämställdhetsplan. Huvudmannen och delgenomföraren analyserar arbetsmiljön ur ett bredare jämställdhetsperspektiv än enbart könsperspektivet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ett normkritiskt perspektiv och en könsmedvetenhet genomsyrar planeringen av projektet i alla skeden. Man lyfter fram underrepresenterade grupper och motverka stereotypier. Normmedvetenhet genomsyrar all verksamhet och projektet i sin helhet, där de olika åtgärderna i projektet svarar på detta. Samarbete görs bla. med organisationer som repr. sexuella minoriteter och könsminoriteter med dess rättigheter. Fokus ligger på unga kvinnor som ett svar bla på #metoo kampanjen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Projektet är ett jämställdhetsprojekt. De ungas behov och intressen i fokus vad gäller åtgärdsprogram som vill stödja unga i kritiska skeden och underlätta deras vardag. Personalen som rekryteras behöver vara specialiserade på jämställdhets- och genusrelaterade faktorer, tvärsektoriellt och gränsöverskridande. Invandrarungas behov och intressen behöver anpassas till rådande verklighet, tillämpning av dubbelriktad integration är målsättningen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
I organisationerna är hållbarhetsaspekter integrerade i verksamheten.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Inte relevant direkt pga av projektets natur. Miljövänliga sätt att resa prioriteras, digitala möten, via skype nyttjas dock mm samt digitala lösningar framom pappershandlingar.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Inte direkt relevant i detta sammanhang.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Inte aktuellt i detta sammanhang.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Kan inte definiera.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 0
Strävan att minimera avfall. I projektet värderas och utnyttjas miljömedvetna arbetsmetoder för att minska onödigt avfall i arbetet. Handlingar och dokument på gratisprogrammet google drive för att spara på pappersdokument. Kommunikationen sker främst per epost och internet.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ej relevant med tanke på projektets natur
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 7
Projektets ambition är att förebygga marginalisering och utanförskap och stöda en positiv integration och acklimatisering. Projektet stöder EU:s tyngdpunktsområden rörande social rörlighet och mobilitet samt programmets arbetskraftspolitiska linjedragningar för att främja effektivt utnyttjande av arbetskraft och effektiv karriärplanering på sikt som främjar förutseende kompetens och kunnande samt förbättring av arbetshälsan. Projektet understöder efterfrågan på kompetenskrav i den lokala näringsstrukturen och strävar att nyttja lokala resurser inom projektet då möjligt.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 3
Projektet strävar att utv. tjänster, produkter och verktyg som är nätbaserade men som också ger rum för möten mellan människor. Utbildningar streamas vid behov. Utvecklade digitala tjänster för unga implementeras för spridning och synergi. Nya digitala tjänsteplattformer utvecklas såsom tjejzonen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 6
Förflyttning och logistik med tanke på att spara på de knappa resurserna och ur ett hållbarhetsperspektiv. Fysiska möten strävas vid behov att ersättas med videkonferanser google hangover o skype.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 6
Projektets syfte är att främja social inklusion, känsla av delaktighet och välmående hos individen. Projektet stöder Finlands nationella mål för Europa 2020-strategin. Enligt strategin är målet åtgärder för att främja ungas utveckling, att förebygga utanförskap ss. sociala o hälsorelaterade problem, förbättra ungdomars möjligheter på studie- och arbetsmarknaden genom ett integrerat arbetssätt och tillgång på relevant information. Projektet motarbetar traditionella könsstereotypa uppfattningar inom fritid, utb. och arbetsliv, ökar möjlighet till delaktighet, tillgång om stödtjänster o metoder för välmående och integritet.
Tasa-arvon edistäminen 9 3
Projektets målsättning är genom kunskapstillförsel och olika åtgärder främja jämlikhet och likabehandling. EU;s jämlikhetsprincip och barnkonventionen utgör stommen för upplägget.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 4
Projektet vill befrämja ett aktivt medborgarskap bland unga, inflyttare genom att visa på att det finns stöd i närheten för att livs-, studie- och karriärplanering.
Kulttuuriympäristö 3 2
Kulturmiljön och dess sociala kontext behöver genomsyra upplägget med tanke på närmiljön som befrämjar trivsel och känsla av egen påverkan, delaktighet.
Ympäristöosaaminen 3 2
Inte direkt av relevans i sammanhanget i detta skede. Projektet vill dock stöda den unga att värna om sig själv o sin omgivning (trygghet). De unga blir mer självmedvetna och ser sin roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektet var ett första startskott i form av sektoröverskridande utvecklingsprojekt mellan det svenskspråkiga idrotts- och ungdomsfältet. Projektet var ett samarbete mellan Föreningen Luckan (Luckan) och Finlands Svenska Idrott (FSI), där även svenskspråkiga idrottsutbildningsanordnare och andra tredje sektorns aktörer har haft en viktig roll för att projektets målsättningar kunde uppnås.
Bakgrundsinfo: Inom idrotten finns fortfarande idag strukturer, oskrivna normer och stereotyper som omedvetet försvårar kvinnors möjligheter att delta och påverka inom idrotten. Hinder och begränsningar gentemot flickor, kvinnor och damidrott har bland annat resulterat i brist på rollmodeller, bristfällig synlighet i media, mindre sponsring, otillräcklig forskning och få kvinnor med professionell idrottskarriär. Flickors och kvinnors ställning inom idrotten är fortfarande sämre och detta tyder på en okunskap om vad jämställdhet innebär och vad som bör göras. För att råda bot på detta har projektet ordnat seminarier och utbildningar, som lyfter upp problematiken men samtidigt också helt konkreta lösningar och verktyg för att förbättra jämställdheten och flickors och kvinnors möjligheter att delta inom idrotten och föreningarna på lika villkor. Handböcker, styrdokument, modeller och konkreta verktyg har utvecklats inom projektet och finns tillgängligt på projektets internetsida.
Målsättningen med projektets verksamheter har varit att höja kompetensen bland instruktörer, idrotts- och ungdomsledare inom idrotts- och organisationsfältet vad gäller aktuella teman i tiden. Detta för främjande av likabehandling och jämlikhet följande ett normmedvetet, mångkulturellt och inkluderande förhållningssätt. Fokus för verksamheten har legat på utbildning, verkstäder och implementering av verktyg för ökad jämlikhet, normkritiskt förhållningssätt, delaktighet, respektfullt bemötande och mänskliga rättigheter. Inom ramen för projektet har flera olika föreläsningar, workshops och seminarier anordnats både för studerande inom andra och tredje stadiets läroanstalter samt för anställda och aktiva inom föreningar och förbund samt övriga intresserade. Projektet har kunnat bidra till höjd kompetens på fältet inom tematiken sexuellt våld, trakasserier och normkritik. Flera av workshoparna som utvecklats och anpassats till idrottsfältet- och idrottsläroanstalter i form av utbildningsmaterial och verkstadskoncept av projektet, har baserat sig på de modeller som producerats av Luckan Unginfo.
Uppdraget innebar att utveckla, producera och implementera ett lättillgängligt och kvalitativt utbud av kunskap och information på svenska om dessa aktuella samhällsteman som berör både unga och äldre inom idrotts- och föreningsverksamheten. Detta har projektet lyckats väl med och material har producerats i form av handböcker, verktyg, praktiska övningar, nätutbildningar etc. finns tillgängligt på internetsidan www.sammalinje.fi. Dessutom har projektet aktivt deltagit i samhällsdiskussionen och fått en mycket bred mediesynlighet genom det arbete som gjorts, sammanlagt 42 artiklar och reportage i tidningar, radio och TV. Detta har bidragit till en ökad medvetenhet rörande den tematik som projektet arbetat med.
En stor insats, som kommer att ha en märkbar inverkan på idrottsfältet, är det arbete som gjorts med att uppdatera idrottsförbundens och -föreningarnas jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Projektet har arbetat med att utforma handlingsplaner till konkreta arbetsredskap, som följs upp och förnyas regelbundet (även då projektet avslutats). Då idrottsförbunden och -föreningarna förbundit sig till att arbeta med dessa har verksamheterna och idrotten blivit mera jämställd och jämlik för alla.
Projektet har också specifikt haft som mål att stödja flickor i form av kamratstöd och “systerskap”. Här har det varit meningen att skapa kontaktytor och stödband mellan flickor engagerade i idrott och föreningar i form av både systerskap och kamratstödsgrupper. Inom syskonskapet handlade det om att en person stöder en yngre i form av mentorskap och som samtalspartner, Det gällde att ge av sin tid och sitt engagemang för att sparra, lyssna och finnas (till) där för att stärka den ungas självkänsla och plats i samhället. Denna metod benchmarkades av Tjejzonen i Sverige, där även projektpersonalen utbildades i metoden. Tjejzonen bistod projektet med stöd i samband med utvecklingsprocessen och piloteringen av verksamheten i Finland. Projektet utbildade sedan volontärer i Svenskfinland, som ville ställa upp som storasystrar. Man försökte på olika sätt rekrytera lillasystrar, som kunde gynnas av att få en “storasyster”. Piloteringen av verksamheten skedde tillsammans med tre syskonpar. Som stödform för idrottande flickor och flickor och kvinnor med invandrarbakgrund användes även kamratstödsgrupper med Folkhälsans Rennox metod som grund. Här fick deltagarna stöd och verktyg för att bättre klara av vardagen och för att må bra. I grupperna fick man diskutera, fråga, lyssna och bli hörd. I och med pandemin utvecklades kamratstödsgruppen till en online kurs, Du 2.0, där samma teman fortsatte behandlas med målsättning att ge studerande bättre förutsättningar för att ta hand om sitt välmående.
Aktiviteterna har varit förebyggande och främjat det sociala välbefinnandet, motverkat ensamhet och utanförskap. Modellet har fungerat för sk. tidigt ingripande, som kan förädlas även till andra områden och nätverk. Resultaten av projektet är att på ett kostnadseffektivt sätt i samarbete mellan Luckan (dess kompetenscenter inom ungdomsarbete), FSI med dess medlemsförbund samt olika utbildningsaktörer höja kompetensen inom olika aktuella kompetensområden för att motverka trakasserier och diskriminering samt stärka jämställdhet, inkludering och gemenskap.