Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21450

Hankkeen nimi: TUOTTAVUUTTA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ –projekti

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.6.2018 ja päättyy 30.6.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0451754-1

Jakeluosoite: Puijonkatu 30, 2. krs

Puhelinnumero: 020 7211 400

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.hoffrenconsultancy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppo Hoffrén

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: administrator(at)hoffrenconsultancy.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358207211451

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti on kasvua, tuottavuuden kehittämistä ja kansainvälistymistä hakeville, kilpailukyvyn kehittämisestä kiinnostuneille yrityksille tarkoitettu.
Tarkoitus on toteuttaa kasvua ja tuottavuuden kehittämistä erityisesti niille yrityksille, joilla ei ole omia resursseja saada alkuun tarvittavia toimenpiteitä kasvun, tuottavuuden kehittämisen ja kansainvälistymisen alueilla. Projekti toteutetaan ottamalla mukaan työttömänä olevia, juuri valmistuneita ja/tai ulkomaalaisia henkilöistä, jotka sijoitetaan yrityksiin edistämään projektisuunnitelmassa mainittuja asioita. Samalla projektilla edistetään nuorten korkeasti koulutettujen henkilöiden työllistymistä ja tarjotaan työmahdollisuuksia heille.
Projektiaika on 25.6.2018 – 30.6.2019
Tavoitteet:
1. Auttaa mukana olevia yrityksiä kasvamaan ja saamaan osaavaa työvoimaa.
2. Auttaa mukana olevia yrityksiä kehittämään tuottavuutta.
3. Auttaa mukana olevia yrityksiä parantamaan kilpailukykyä.
4. Auttaa kansainvälisen toiminnan aloittamista/kehittämistä yrityksissä.
Projektin sisältöelementit ja toteuttamisen logiikka:
1. vaihe. Projektin aloitus: Kootaan 12 yrityksen ryhmä ja haetaan 12 joko nuoria, korkeasti koulutettuja suomalaisia ja/tai korkeasti koulutettuja ulkomaalaisia, jotka sijoitetaan yrityksiin ohjattuna tekemään harjoittelua.
2. vaihe Suunnittelu-/suunnitelmien tekemisvaihe: Projektiin osallistuville yrityksille laaditaan paitsi strategia, niin tuottavuuden kehittämiselle ja kansainvälistymiselle suunnitelmat.
3. vaihe Suunnitelmien mukainen toteutus. Aiemmassa vaiheessa laadittujen suunnitelmien toteutus ohjattuna yrityksissä olevien harjoittelijoiden toimesta.
4. vaihe Yhteenveto ja tulosten arviointi. Projektin lopussa projektin toteutumisesta ja tuloksista tehdään. Yhteenveto ja tulosten arviointi.
Tuloksena kehittyvät tuottavuus ja kansainvälistyminen osallistuvissa yrityksissä. Yritykset pääsevät lähemmäs kasvutavoitteitaan, joita ne eivät olisi voineet ilman projektia toteuttaa. Lisäksi osalle harjoittelussa olleita henkilöitä tarjoutuu mahdollisuus työllistyä yrityksiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset kasvua, tuottavuuden kehittämistä ja kansainvälistymistä hakevat, kilpailukyvyn kehittämisestä kiinnostuneet mikro- ja pk-yritykset ja työllistymään pyrkivät korkeasti koulutetut suomalais- tai ulkomaalaistaustaiset nuoret henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Osallistuvien pk-yritysten henkilöstö ja sidosryhmät, samoin rinnakkaishankkeeseen osallistuvien henkilöiden lähipiiri.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 891

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 891

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 891

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 60 891

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Lapinlahti, Rautavaara, Sonkajärvi, Kaavi, Suonenjoki, Rautalampi, Tuusniemi, Kuopio, Kiuruvesi, Tervo, Vesanto, Siilinjärvi, Keitele, Varkaus, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 15

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 27

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa on tehdyn toimintaympäristön analyysin perusteella todettu hanke sukupuolineutraaliksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali, koska molemmilla sukupuolilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali eikä sen päätavoite ole tasa-arvon edistäminen vaan osallistuvien yritysten kilpailukyvyn parantaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Työpaikkojen luominen, osaavan työvoiman saanti ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Tuotteistaminen ja kilpailukyvyn kehittäminen, työvoiman osaamisen kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Työpaikkojen luominen/työnsaantimahdollisuuksien parantaminen, osaavan työvoiman saanti
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tuottavuutta ja kansainvälistymistä –projekti on Pohjois-Savon alueen yritysten kehittämiseen ja kasvuun tähtäävä ohjelma. Rinnakkaishankkeena toteutettiin samanaikaisesti työvoimakoulutus Kasvua, tuottavuutta ja kansainvälistymistä, joka oli kohdennettu työttömyysuhanalaisille, korkeakoulutaustaisille ja kielitaitoisille henkilöille, jotka halusivat työllistyä kehittämistehtäviin ja/tai kansainvälisen kaupan tehtäviin. Koulutusosioon sisältyi lähiopetusjakso ja työssäoppimisjakso projektiin osallistuneiden yritysten kehittämistehtävissä. Yritykset tekivät lopullisen henkilövalinnan oman kehittämishankkeensa toteuttajaksi. Koulutukseen pääsyn edellytyksenä oli, että työssäoppimisyritys oli tiedossa koulutuksen alkaessa. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa opiskelijoille valmiuksia tuottavuuden kehittämisessä, kansainvälistymisessä ja projektityöskentelyssä.
Yrityksille tarkoitetussa projektissa oli mukana 10 yritystä, joista yhdellä oli kaksi kehittämishanketta toteutettavanaan. Työvoimakoulutukseen osallistuvia henkilöitä oli mukana 11 osallistujaa. Hankkeen toteutusaika oli 12.11.2018 – 15.5.2019. Työvoimakoulutukseen osallistujien työssäoppimisaika yrityksissä tapahtui ajalla 13.12.2018 – 13.5.2019, ollen laajuudeltaan 100 päivää.
Yrityskohtaisissa kehittämishankkeissa onnistuttiin kehittämään yritysten toimintaa monipuolisesti. Yrityksissä on kehitetty vanhoja ja uusia toimintatapoja, testattu tietyn tehdyn ratkaisun toimimista käytännössä, tehty tarvittavia muutoksia toiminnassa mm. tuotannossa ja markkinoinnissa, kerätty uutta tietoa ja verkostoiduttu. Tuotannon työvaiheita on saatu sujuvammaksi ja tehokkaammaksi, kumppanuuksia on rakennettu ja yhteistyötä käynnistetty eri yritys-, koulutus- ja asiakasorganisaatioiden kanssa, yritysten julkinen näkyvyys ja tunnettuus on parantunut, myynnin kasvu ja kannattavuus on noussut yli tavoitteiden jne.
Työvoimakoulutukseen osallistuneet henkilöt tunsivat mm. saaneensa hyödyllistä kokemusta uudella toimialalla toimimisesta, tietoa digitalisaatiosta ja uusista markkina-alueista ja potentiaalisista viennin kohdemaista, kannattavuuslaskelmista ja raportoinnista sekä tunteneet saaneensa tukea ja vahvistusta aikaisemmalle osaamiselleen. Heistä viisi työllistyi projektin aikana tai sen jälkeen, kaksi projektiin osallistuneisiin yrityksiin ja kolme projektin ulkopuolisiin yrityksiin. Yksi ilmoitti ryhtyvänsä kevytyrittäjäksi ja osa suunnitteli jatko-opintoja.