Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21452

Hankkeen nimi: SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2094551-1

Jakeluosoite: Myllypurontie 1

Puhelinnumero: 09 7424 5000

Postinumero: 00920

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.metropolia.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Outi Lemettinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi.lemettinen(at)metropolia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 370 8120

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, 2454377-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistetaan ja poistetaan ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin.

Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa. Mukana olevien alueiden työmarkkinoilla tarvitaan erityisesti ICT- ja liiketalouden osaajia; ja juuri näiden alojen tarpeisiin rakennetaan hankkeessa kehitettävät koulutuspilotit. Myöhemmin mallia voi laajentaa ja soveltaa myös muiden alojen ketterään ja modulaariseen koulutukseen eri alueiden tarpeiden mukaisesti. Tässä hankkeessa halutaan valita alat, joiden tarpeet ovat korkeakoulujen toimialueilla samankaltaiset, vaikka volyymi vaihteleekin. SIMHE polku koulutusmalli suunnitellaan ja pilotoidaan yhteistyössä mukaan tulevien yritysten kanssa.

Hankkeessa kehitettävä koulutusmalli on osa korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä palveluita. SIMHE polku –hankkeessa rakennetaan samalla mahdollisuuksia työllistää korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia yritysverkostojen kautta sekä kartoitetaan rekrytoivien kasvuyritysten osaamistarpeita. Yrityksen tarpeiden pohjalta hankkeeseen etsitään sopivan koulutus- ja työkokemuksen omaavia korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia. Lisäopinnoilla edistetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Tämä toteutetaan yhteistyössä ohjaajan, yrityksen, korkeasti koulutettujen maahanmuuttajan ja opintojakson opettajan kanssa. Koulutusmalli sisältää yksilöllisen ohjauksen, työssäoppimisjakson ja lisäopinnot. Koulutusta tarjotaan hankkeessa mukana olevien ammattikorkeakoulujen (Metropolia, Karelia ja Oamk) toimesta.

Yritysverkostot ja yritysten tarpeet muodostavat pohjan SIMHE polku täydennyskoulutusmallille, joka kehitetään pysyväksi palveluksi korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Hankkeessa huomioidaan alueelliset erot ja mukana olevien ammattikorkeakoulujen erilaiset haasteet ja potentiaali sekä kuvataan ja tarjotaan uudenlainen koulutusmalli myös muiden ammattikorkeakoulujen käyttöön. Myöhemmin mallia voi täydentää ja varioida myös muille aloille sopivaksi, mikä lisää hankkeen vaikuttavuutta ja kestävyyttä.

SIMHE polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -konsepti: 1) edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä, 2) edistää korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen kehittymistä ja integroitumista yhteiskuntaan ja 3) on malli työnantajien ja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kohtaamiseksi.

Hankkeen tuloksena syntyy korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ketterä koulutuspolku sekä ohjattu ja joustava työllistymispolku. Korkeasti koulutettu maahanmuuttaja saa käsityksen omasta osaamisestaan, kehittää ammattitaitoaan vastaamaan paremmin suomalaista työelämää, saa työkokemusta ja väylän työelämään. Yritykset saavat hankkeesta lisätehoa rekrytointiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tekniikan ja liiketalouden korkeakoulututkinnon tai –opintoja ulkomailla suorittaneet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, joilla on tekniikan ja liiketalouden lisäopintojen avulla mahdollisuus saada ammattiosaamista ja/tai sijoittua työmarkkinoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Työnantajat, jotka tarjoavat verkostoitumis-, näyttö- ja työpaikkoja korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

Muut kuin hankkeessa toimivat ammattikorkeakoulut ja yliopistot, jotka tarjoavat osaamisen kartoitusta ja täydennyskoulutusta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille.

OKM, TEM, STM ja sisäministeriö, jotka saavat toimivampia ratkaisuja korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllistymiseen. Hankkeesta hyötyvät myös TE-toimistot sekä muut ohjauspalveluita tarjoavat tahot. Hankkeesta hyötyvät lisäksi kunnat sekä muut organisaatiot, jotka toimivat korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumisen edistämiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 419 699

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 417 089

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 524 624

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 521 363

6 Maantieteellinen kohdealue

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 17

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 60

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 55

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työllisiä miehiä on vieraskielisessä väestössä jonkin verran enemmän kuin työllisiä naisia. Vastaavasti vieraskielisiä naisia on enemmän työttömänä kuin vieraskielisiä miehiä (Tilastokeskus, 2014, Suomeen muuttaneiden naisten ja miesten työmarkkinatilanne, koulutus ja poliittinen osallistuminen, s.43) Maahan muuttaneiden asema työmarkkinoilla ja täten taloudellinen asema, on keskimäärin kantaväestöä heikompi. Suhteellisesti heikoimmassa asemassa ovat vieraskieliset naiset, joiden työllisyysaste on keskimäärin heikompi ja palkka pienempi kuin muiden väestönosien (s.46)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankehakemuksen tekemisessä on hyödynnetty Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa opasta: http://www.wom.fi/Tasa-arvon_valtavirtaistaminen_opas_2011.pdf. Suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sukupuolen mukainen eriytyminen eli segregaatio näkyy edelleen vahvana. Projektisuunnitelmassa esitetään konkreettinen arviointi sukupuolinäkökulman merkityksestä projektissa koottujen tietojen pohjalta. Mustakallio ja Tanhua (2011) tekemää kuviota käytetään arvioinnissa: Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen projektin elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankehakemuksen tekemisessä on hyödynnetty Sokra-hankkeen tasa-arvon edistämisen muistilistaa https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra. Hankkeen päätavoitteena on sujuvoittaa liiketalouden ja tekniikan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneiden työllistymistä Suomessa. Hanke tukee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Tekniikan ja liiketalouden paikallisten yritysten työvoimatarpeisiin ja tukemaan kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiä helpottamalla kansainvälisten osaajien rekrytointia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeen tuloksena syntyy käytännössä toimivaksi osoitettu konsepti, joka tuottaa maahanmuuttajille osuvampaa ja joustavampaa siirtymistä työelämään. Konsepti jää ammattikorkeakoulujen käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hanke edistää hyvinvointia tukemalla maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja työelämään siirtymistä.
Tasa-arvon edistäminen 9 8
Hanke edistää tasa-arvoa tukemalla maahanmuuttaja naisten koulutukseen osallistumista ja työelämään siirtymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hanke edistää yhdenvertaisuutta tukemalla maahanmuuttajien koulutukseen osallistumista ja työelämään siirtymistä.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hanke edistää alueiden kulttuuriperintöä ja kultuurien kohtaamista tukemalla maahanmuuttajien työelämään siirtymistä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkityksellistä tässä hankkeessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

SIMHE polku – Osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen -hankkeen päämääränä oli korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla päämääränä oli paikata tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistaa ja poistaa ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin.

Hankkeen tavoitteena oli tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa. Mukana olevien alueiden työmarkkinoilla tarvitaan erityisesti ICT ja liiketalouden osaajia ja juuri näiden alojen tarpeisiin rakennettiin hankkeessa kehitettävät koulutuspilotit. Kehitettyjä malleja voi hankkeen jälkeen laajentaa ja soveltaa myös muiden alojen ketterään ja modulaariseen koulutukseen eri alueiden tarpeiden mukaisesti. Tässä hankkeessa haluttiin valita alat, joiden tarpeet ovat korkeakoulujen toimialueilla samankaltaiset, vaikka volyymi vaihteleekin. SIMHE polku -koulutusmalli suunniteltiin ja pilotoitiin yhteistyössä mukana olleiden yritysten kanssa.

SIMHE polku -hankkeessa rakennettiin samalla mahdollisuuksia työllistää korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia
yritysverkostojen kautta sekä kartoitettiin rekrytoivien kasvuyritysten osaamistarpeita. Yrityksen tarpeiden pohjalta
hankkeeseen etsittiin sopivan koulutus- ja työkokemuksen omaavia korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia.
Lisäopinnoilla edistettiin korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille. Tämä toteutettiin
yhteistyössä ohjaajan, yrityksen, korkeasti koulutettujen maahanmuuttajan ja opintojakson opettajan kanssa.
Koulutusmalli sisälsi yksilöllisen ohjauksen, työssäoppimisjakson ja lisäopinnot.

Hankkeen tuloksena syntyi korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille suunnattuja ketteriä, ohjattuja ja joustavia koulutus- ja työllistymispolkuja. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat saivat käsityksen omasta osaamisestaan, kehittivät ammattitaitoaan vastaamaan paremmin suomalaista työelämää, saivat työelämätaitoja ja väylän työelämään. Osa työllistyi tai sai työkokemusta harjoittelujen myötä. Yrityksille tarjottiin hankkeesta lisätehoa rekrytointiin.

Hankkeen toimintaa osallistui yhteensä 110 kohderyhmän edustajaa. Osallistujat suorittivat korkeakoulujen täydennyskoulutuksissa yhteensä 363,5 opintopistettä. Osallistujista työllistyi yhteensä 24 hankkeen aikana.