Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21454

Hankkeen nimi: Luovuus+

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 17

Puhelinnumero: 0447038263

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marko Tiusanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.tiusanen(at)ouka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505209646

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulussa on korkea nuorisotyöttömyys ja kasvukeskuksena alue houkuttelee paljon luovien alojen nuoria osaajia. Luoville aloille valmistuvien työllistymismahdollisuudet ovat kuitenkin heikot. Hankkeella edistetään nuorten työllistymistä luomalla matalan kynnyksen polkuja luovien alojen työelämäverkostoihin. Lisäksi voidaan tarjota alan koulutusta vailla oleville nuorille mahdollisuuksia osoittaa itse hankittua osaamistaan luovien alojen ammattilaisten verkostoissa. Hankkeessa vahvistetaan ja laajennetaan oululaisten luovien alojen toimintakenttää sekä valmiuksia työllistää nykyistä enemmän.

Hankkeen kohderyhmänä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 17-29 -vuotiaat oululaiset nuoret, luovien alojen yhdistykset ja yritykset sekä oppilaitokset. Kohderyhmän nuoret voivat osallistua hankkeessa toteutettaviin valmennusohjelmiin sekä työkokeilujaksoihin luovien alojen yrityksissä tai yhdistyksissä.

Hankkeen tavoitteet:

1. 17-29 -vuotiaiden työllistymisvalmiuksien parantaminen luovilla aloilla
2. Luovien alojen yhdistysten ja yritysten työllistämisosaamisen parantaminen
3. Oulun kaupungin sekä luovien alojen yritysten ja yhdistysten yhteisen verkoston vahvistaminen

Hankkeen toimenpiteet:

Toimenpiteet on jaettu kolmeen eri työpakettiin.

1. Luovien alojen verkostotyö
-Oulun luovien alojen yritys- ja yhdistysverkoston kokoaminen ja ylläpito
-Luovien alojen yritysten ja yhdistysten lähtötilanteen ja osaamistarpeiden kartoitus
-Hakijaprofiilien luonti valmennusohjelmiin haettavista nuorista
-Strategisen viestinnän suunnittelu ja johtaminen

2. Nuorten yksilölliset valmennusohjelmat
-Valmennusohjelmien konseptointi
-Työkokeiluun oikeutettujen osallistujien kartoitus
-Valintamenettelyn valmistelu ja osallistujien valinta työkokeiluun Oulun kaupungille
-Valmennusjaksojen toteuttaminen
-Valmennusjaksojen arviointi ja jatkokehittämistoimenpiteet

3. Työkokeilujaksot luovien alojen yhdistyksissä ja yrityksissä
-Nuorten ohjaaminen yritysten ja yhdistysten tarjoamiin työkokeilupaikkoihin
-Tuen järjestäminen työkokeilujen aikana
-Työllistämiseen liittyvän konsultoinnin järjestäminen yrityksille ja yhdistyksille

Hankkeen tulokset:

1. Nuorten työllistymisvalmiudet paranevat
2. Luovien alojen yhdistysten ja yritysten työllistämisosaaminen parantuu
3. Oulun kaupungin sekä luovien alojen yritysten ja yhdistysten yhteinen verkosto vahvistuu

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Heikomassa työmarkkina-asemassa olevat 17-29 -vuotiaat oululaiset nuoret, luovien alojen yhdistykset ja yritykset sekä oppilaitokset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Luovien alojen toimijoiden palveluita hyödyntävät tahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 626 971

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 496 196

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 895 672

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 708 851

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 23

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 125

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 17-29 -vuotiaat oululaiset nuoret naiset ja miehet, luovien alojen yhdistykset ja yritykset sekä oppilaitokset. Välillisenä kohderyhmänä ovat luovien alojen palveluita käyttävät tahot. Vuonna 2017 Oulussa asuvista 20-29 –vuotiaista oli naisia 47 prosenttia ja miehiä 53 prosenttia. 15-19 -vuotiaiden ikähaarukassa naisten ja miesten välinen suhde on lähestulkoon 50 prosenttia (Tilastokeskus/Väestö, SeutuNet). Tämän tilaston valossa ennakko-oletuksena on, että sukupuolten välinen suhde on tasainen myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien 17-29 -vuotiaiden oululaisten välillä. Toimenpiteet kohdistuvat kuitenkin kohderyhmän nuoriin sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat heikommassa työmarkkina-asemassa olevat 17-29 -vuotiaat oululaiset nuoret naiset ja miehet, luovien alojen yhdistykset ja yritykset sekä oppilaitokset. Hankkeen valmennusohjelmiin ja työkokeiluihin liittyvissä toimenpiteissä voi olla sisältöteemoja, jotka kiinnostavat eri tavoin naisia ja miehiä. Hanke toteutetaan huomioimalla sukupuolten tasa-arvo.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteina on parantaa 17-29 -vuotiaiden työllistymisvalmiuksia luovilla aloilla, luovien alojen yhdistysten ja yritysten työllistämisosaamista sekä vahvistaa Oulun kaupungin ja luovien alojen yritysten ja yhdistysten yhteistä verkostoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut Green Office -ohjelmaan, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan allaolevilla indikaattoreilla: -sähkönkulutus -kopiopaperinkulutus -henkilökunnan kulutustavat (kulutustapa-mittari
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut Green Office -ohjelmaan, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan allaolevilla indikaattoreilla: -sähkönkulutus -kopiopaperinkulutus -henkilökunnan kulutustavat (kulutustapa-mittari
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Toiminnalla ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei liity Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Toiminnalla tuotetaan aineettomia palveluita. Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on sitoutunut Green Office -ohjelmaan, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan allaolevilla indikaattoreilla: -sähkönkulutus -kopiopaperinkulutus -henkilökunnan kulutustavat (kulutustapa-mittari
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen painopiste on tukea kohderyhmän työllistymistä ja parantaa luovien alojen yhdistysten ja yritysten työllistämisosaamista. Näin ollen toiminnalla ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke toteutetaan hyödyntäen paikallisia resursseja. Hankkeen ytimessä on luovien alojen yritysten ja yhdistysten osaamisen kehittäminen sekä Oulun kaupungin ja luovien alojen toimijoiden verkoston vahvistaminen. Hankkeessa hyödynnetään paikallisia työresursseja ja piilevää, nonformaalia osaamista sekä vahvistetaan luovien alojen toimintakenttää kehittämällä uusia työllistymiskeinoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen välitön tavoite on kohderyhmän työllistymisen tukeminen ja luovien alojen yritysten ja yhdistysten toimintakentän vahvistaminen. Välillisenä vaikutuksena kehitetään Oulun kaupungin aineettomaan palvelutuotantoon toiminnallisia, hallinnollisia ja sisällöllisiä ratkaisuja. Viestinnässä ja palveluissa pyritään suosimaan sähköisiä työkaluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa parannetaan nuorten työllisyystilannetta järjestämällä yksilöllisiä valmennusohjelmia fokuksena luovien alojen tuotantoharjoittelijan työtehtävät. Lähikontaktijaksoja seuraa myös työkokeilujaksoja luovien alojen yrityksissä ja yhdistyksissä. Hankkeen työntekijät toimivat yksilövalmentajina tukien nuoren elämänhallintaa, työelämävalmiuksia ja urasuunnittelua.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat heikommassa työmarkkina-asemassa oleviin 17-29 -vuotiaisiin oululaisiin nuoriin sukupuoleen katsomatta. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmät mukaanlukien maahanmuuttajat.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin 17-29 -vuotiaisiin heikommassa työmarkkina-asemassa oleviin nuoriin yhteiskuntaryhmiin katsomatta. Hanke toteutetaan yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmät mukaanlukien maahanmuuttajat.
Kulttuuriympäristö 10 10
Hanke keskittyy luovien alojen toimintaympäristöihin, joiden olennaisena osana ovat kulttuurialat.
Ympäristöosaaminen 0 0
Rakennettavassa luovien alojen verkostossa voi olla yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka keskittyvät ympäristöosaamisen kehittämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luovuus+ -hanke toteutettiin Oulun kaupungin omana projektina 1.1.19-31.12.21. Yhtenä päätavoitteena oli järjestää 17-29 -vuotiaille luovalla alalla toimimisesta kiinnostuneille nuorille valmennusohjelmia ja niiden avulla edistää nuorten työllistymistä luovien alojen laajalle kentälle. Valmennuksiin sisältyvien eri teemojen kautta pyrittiin antamaan nuorille käsitys siitä mitä teemaan liittyviä taitoja alalla tarvitaan, sekä mahdollisimman realistinen kuva siitä millaista kyseisellä alalla on työskennellä. Valmennuksissa korostui yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä oli yksi keino pyrkiä rakentamaan osallistujille verkostoja helpottamaan alalle siirtymistä.

Luovien alojen toimijoiden näkökulmasta hanke loi katsaukseen tulevaan alalle siirtyvään osaamiseen ja sen sisältämään potentiaaliin. Paikallisten toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön kautta osallistujat saivat selkeän kuvan, kuinka alalle työllistytään ja miten omaa osaamista kannattaa kehittää jatkossa, mikäli ala osoittautui nuorelle itselleen mielekkääksi ja sopivaksi.

Valmennusten keskiössä oli tekemällä oppiminen. Jokainen osallistuja sai kyseiseen teemaan liittyviä perustaitoja, sekä mahdollisesti jo aiemmin hankitun osaamisen kehittämiseen työkaluja ja keinoja, mikä mahdollistaa alalla vaadittavien taitojen kehittämisen myös jatkossa. Tämän lisäksi keskiössä oli nuorten itse toteuttamat projektit, joita toteutettiin, sekä yksin, että tiimeissä. Projektien avulla perusosaamista syvennettiin oman kiinnostuksen kautta johonkin erityisosaamisalueeseen tai tuotantokokonaisuuden asettaman haasteen kautta. Hankkeen tulokset puhuvat hyvin, siitä kuinka valmennuksissa onnistuttiin rakentamaan hyvä, sekä mukautuva toimintamalli ja sisällöt kohderyhmää silmällä pitäen. Tästä hyvänä indikaattorina kertoo se, että valmennusohjelmiin haettiin pääsääntöisesti työttömän työnhakijan statuksella ja valmennusten jälkeen toteutetun seurannan, joka toteutettiin 6kk valmennuksen päättymisen jälkeen vain 22,3% osallistujista oli palannut työttömäksi työnhakijaksi ja 70,2% oli löytänyt työ- tai opiskelupaikan. Kun huomioi Koronan mukanaan tuomat haasteet luoville aloille tuota voidaan pitää hankkeelle merkittävänä onnistumisena. Isossa roolissa tuloksiin pääsemiseksi oli valmennuksessa toteutettu yksilöohjaus ja siihen liittyvä henkilökohtaisten urapolkujen rakentaminen. Yksi merkittävä tekijä urapolkua rakentaessa oli tutustuminen ja monipuolinen verkostoituminen paikallisiin luovien alojen toimijoihin.

Kokonaisuutena hanketta voidaan pitää onnistuneena ja se antoi nuorille, sekä alan toimijoille uutta kipinää yleisen pandemian luoman synkemmän kauden keskellä. Hankkeesta saatuja oppeja hyödynnetään mm. pohdittaessa kaupungin järjestämän Pelifarmi toiminnan kehittämistä ja laajentamista, sekä työpajatoiminnan kokonaisuutta kehitettäessä.