Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21457

Hankkeen nimi: Koulutetun kokemusasiantuntijan tuki KYSin hätäensiavussa ja akuuttihoidossa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2018 ja päättyy 31.10.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SIRKKULANPUISTON TOIMINTAYHDISTYS RY

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0774703-5

Jakeluosoite: Lastentie 1b

Puhelinnumero: 0447148000

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.sirkkulanpuisto.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laura Meriluoto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kansalaistoiminnan koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.meriluoto(at)sirkkulanpuisto.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447148000

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päivystyksissä asioi paljon ihmisiä joiden työllisyys ja muu elämänkulku saattaa olla uhattuna, tai jotka ovat jo jääneet syrjään muusta yhteiskunnasta, ja joiden päihteiden käyttö on haitallisen runsasta. Hankkeen tavoitteena on kannustaa näitä henkiöitä ottamaan ensimmäiset askeleet päihdeongelmista toipumiseen auttamalla heitä tiedostamaan ongelmat ja etsimään itselleen sopivaa apua. Tavoitteena on edistää kohderyhmään kuuluvien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä työelämän ulkopuolelle joutumista.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka tavoitteena on päihtyneiden potilaiden tukeminen ja ohjaus päivystysvastaanotolla kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Toimintamallia kehitetään Kuopion yliopistollisen sairaalan hätäensiavussa ja akuuttihoidon osastolla.

Hankkeessa koulutettu kokemusasiantuntija pitää vastaanottoa, johon päihtynyt potilas voi tulla keskustelemaan päihteiden käytöstä ja elämäntilanteestaan. Kokemusasiantuntija voi myös ottaa yhteyden asiakkaaseen esimerkiksi tämän odottaessa hoitoonpääsyä tai ollessa tarkkailussa tai pidätysputkassa. Koulutetun kokemusasiantuntijan läsnäolo hoitokäynnin aikana mahdollistaa yhteyden saamisen hoidettavaan kokemuspohjaisen dialogin kautta. Tässä syntyy ainulaatuinen mahdollisuus puheeksiottamiselle, varhaiselle puuttumiselle sekä toipumisprosessin käynnistämiselle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on päihdeongelmista kärsivät henkilöt, jotka ovat työttömiä tai kokonaan työelämän ulkopuolella tai vaarassa joutua sinne päihteiden suurkulutuksen vuoksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden läheiset. Päivystykesen työntekijät sekä muut potilaat. Potilaiden työnantajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 37 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 37 900

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 43 375

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 37 900

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristö on KYSin hätäensiavun odotustila, akuuttivastaanoton potilastila ja kokemusasiantuntijan käyttöön varattu erillinen huonetila, jossa yksityisyyttä vaativa puhuttaminen tulisi tapahtumaan. Oman arviomme mukaan suurin osa kohderyhmäämme kuuluvista henkilöistä on miehiä, jolloin hankkeen ensisijaiset vaikutukset kohdistuvat enimmäkseen miehiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asiakkaan kohtaamisessa on eroja riippuen siitä, mitä sukupuolta asiakas on. Koska kokemusasiantuntijamme on luultavasti mies, täytyy erityistä huomiota kiinnittää naisasiakkaiden kohtaamisen tapaan. Naisasiakkaat saattavat esimerkiksi pelätä miespuolista työntekijää, ja ongelmat ovat usein muutenkin luonteeltaan erilaisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen työ koostuu pääasiassa asiakastyöstä, jolloin sillä ei ole juurikaan vaikutusta ekologiseen kestävyyteen. Hankkeen toiminta tapahtuu tiloissa, joissa on muutenkin paljon toimintaa, joten tilojen ylläpidosta ei aiheudu ylimääräistä kuormitusta. Jätteet (lähinnä paperi) kierrätetään asianmukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen luonteen vuoksi siinä syntyy vain vähän jätettä, lähinnä paperia. Jätteet kierrätetään asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei tehdä omia energiasopimuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeen tavoitteena on edistää osallistujien hyvinvointia vähentämällä päihteiden suurkulutuksen aiheuttamia haittoja yksilölle. Välinnen vaikutus ulottuu parhaimmillaan myös osallistujien läheisiin.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Jostain syystä kohderyhmämme painottuu miessukupuoleen. Miehet syrjäytyvät naisia enemmän, ja miehet ovat terveytensä osalta hyvin eriarvoisessa asemassa keskenään. Hankkeen avulla tuetaan erityisesti heikommassa asemassa olevia miehiä
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Päivystyksissä asioi paljon ihmisiä joiden työllisyys ja muu elämänkulku on uhattuna runsaan päihteiden käytön vuoksi. Tässä hankkeessa kehitettiin erilaisten kokeilujen kautta toimintamalli, jonka tavoitteena oli päihtyneiden potilaiden tukeminen ja ohjaus päivystysvastaanotolla kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Toimintamallia kehitettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan hätäensiavussa ja akuuttihoidon osastolla.

Hanke toteutettiin 1.11.2018 – 31.10.2019 välisenä aikana. Työntekijänä toimi koulutettu kokemusasiantuntija, joka tapasi päivystyksessä asioivia päihtyneitä potilaita. Tapaamiset perustuivat vapaaehtoisuuteen sekä hoitavan henkilökunnan arviointiin siitä, keitä potilaita kannattaisi puhuttaa.
Hanke osoitti vahvasti kokemusasiantuntijan käytön ainutlaatuisuuden päihdeongelmista keskusteltaessa. Vuodepaikalla hoitotoimia tai päänsä selviämistä odottava päihdetaustainen potilas ei ole helposti tavoitettavissa luottamukselliseen ja avoimeen keskusteluun. Tässä kokemusasiantuntijuus edisti yhteyden muodostamista ja luottamuksellisen keskustelun käymistä herkästä aiheesta. Etuna oli kokemusasiantuntijan mahdollisuus käyttää aikaa pidempiinkin keskusteluihin. Parhaimmillaan kokemusasiantuntijan tuki kannusti potilasta hakemaan apua päihdeongelmaansa esimerkiksi päihdekatkolta.

Hankkeen toiminta sai positiivista palautetta sekä potilailta että päivystyksen henkilökunnalta. Kokemusasiantuntijan koettiin mm. rauhoittavan päihtyneitä potilaita. Kokemusasiantuntijalla oli myös osaamista kertoa potilaalle mahdollisista jatkohoitopoluista ja motivoida häntä hakemutumaan niihin.